Otázky s klíčovým slovem: Dědictví

počet otázek s klíčovým slovem : 51Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nemovitost zděděná na Slovensku

ID26728 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud manžel a manželka mají oba 1/2 nemovitosti na Slovensku. Mají zde trvalý pobyt a žijí zde. Nyní manžel zemřel a manželka po něm zdědí jeho polovinu. Vše v případě v přepisu na katastru zajistí notář, resp. soud, tj. bude to přepsáno automaticky nebo si bude muset nějakým způsobem manželka "oběhat" přepis nemovitosti sama? V případě, že si toto bude muset manželka zajistit sama - jaký bude muset vykonat postup, resp. jaké papíry k tomu bude potřebovat?

Zahrada nabytá darem a dědictví

ID26685 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zahradu nabyla matka a otec darem. Mají 2 děti a otec (3 dědicové) po úmrtí matky nárok na 1/2 zahrady v dědickém řízení? Jak lze vypořádat zahradu? Je to mimo dědictví?

Dědictví ze Slovenska

ID26680 | | JUDr. Vlasta Víghová

Můj teta a strýc žijí již 50 let na Slovensku. Strýc zemřel. Děti nemají. Teta zůstala sama - teta je sestra mé maminky - obě se narodily u nás v ČR a teta se přestěhovala před 50 lety na Slovensko. Kdo má ze zákona - zda podle našeho českého nebo slovenského nárok - na dědictví po strýci, resp. tetě? Nyní kolem majetku tety "začali kroužit" staří známí kamarádi a příbuzní. Strýc měl bratra, který nežije, jeho děti - neteř a synovec ano. Nyní by měla v dědictví získat všechno teta. Nebude-li sepsána závěť, kdo má nárok na dědictví po tetě? Teta měla jednu sestru, mou maminku, která již nežije. Strýc měl bratra, který také již nežije. Bratr měl dvě děti, kteří žijí na Slovenku. Jaká jsou pravidla v daném případě pro dědictví? Má nárok na dědictví po tetě a strýci - jak větev z ČR - tedy neteř a synovec či např. manžel tetiny sestry, tak i neteř a synovec ze strýcovy strany na Slovensku? 

Dědictví po matce - nemovité věci

ID26523 | | Ing. Jan Kašpar

V letošním roce zemřela matka, která byla majitelkou 1/2 rodinného domu a 1/2 pozemku (zahrady), majitelem rodinného domu je otec (2/2). Rodinný dům a pozemek nesousedí vedle sebe, tj. jsou v jiné obci. Otec, syn a dcera si dědictví rozdělí následovně. Otec se zřekne dědictví a rozdělí dědictví synovi pozemek (zahradu) a dceři (rodinný dům). Je dědictví u dcery osvobozeno podle § 4 nebo § 4a? Dcera je vdaná a chtěla by dědictví po své matce 1/2 rodinného domu předat bezúplatně svému manželovi. Je dědictví u manžela taktéž osvobozeno (§ 10 odst. 3c)), i když její manžel není v řadě přímé nebo je nutné dědictví zdanit?

Prodej zděděného bytu

ID26446 | | Ing. Jan Kašpar

V rámci dědictví byl nabyt byt po bratrovi. Po ukončení dědictví byla nemovitost ihned následně prodána. Prodej tedy bude podléhat zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) Vzhledem k tomu, že byt byl nabyt bezúplatně, je možné jako výdaj použít cenu dle zákona o oceňování. Ve všech odpovědích na toto téma jsem dohledal, že se v tomto případě jedná o cenu uvedenou v dědickém usnesení. Není mi však jasné, zda tato cena opravdu splňuje postupy uvedené v zákoně o oceňování. Je nutné nechat zpracovat znalecký posudek ke dni nabytí dědictví nebo je opravdu možné bez rizika použít cenu dle dědického usnesení?

Převod peněz na jiný účet v den úmrtí majitele účtu

ID26358 | | JUDr. Vlasta Víghová

Životní partner - druh vážně onemocněl a požádal o převod peněz z jeho účtu na účet synovce své družky, který mu byl vždy oporou. Příkaz k převodu peněz byl vystaven dne 2. 6. 2020, ale z účtu odešly dne 3. 6. 2020. K večeru dne 2. 6. 2020 druh - majitel účtu zemřel. Jak se postupuje v tomto případě v dědickém řízení, bude částka, která odešla z účtu, podléhat dědickému řízení?

Závět - darovací smlouva

ID26168 | | JUDr. Vlasta Víghová

Vlastním byt, jsem rozvedený, mám 2 dcery (zletilá, nezletilá). Chtěl bych něco sepsat pro případ smrti. Chci, aby zdědily byt na půl, penzijní pojištění také na půl. V budoucnu mám v plánu v mém bytě žít s přítelkyní, ale chci, aby když se mi něco stane, zůstalo vše pouze dcerám. Takže potřebuji poradit, jestli závět nebo darovací smlouvu po mé smrti. Nevím, jak dlouho budu s někým žít a co z toho samozřejmě vyplývá. Ale je možnost že i třeba 10 let a více. Ženit se nemám v plánu.

Odpis po přerušení

ID25862 | | Ing. Jiří Nigrin

Dědic převzal podnikání v 02/2019 po ukončení dědického řízení. Chce pokračovat v odpisování dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2019 má nárok na 50% odpis, ale jelikož je ve ztrátě, odpisy v roce 2019 přeruší. Znamená to, že se časová osa posouvá o 1 rok a bude mít nárok na 50% odpis v roce 2020 nebo v roce 2020 bude mít již nárok na 100% odpis? 

Prodej nemovitostí z dědictví

ID25689 | | Ing. Jan Kašpar

Syn prodal v prosinci roku 2019 rodinný dům, včetně pozemku, na kterém dům stojí a související zahradu, vše získal dědictvím po otci. Syn v rodinném domě neměl bydliště. Rodiče vlastnili výše uvedené nemovitosti od roku 2000 (společné jmění manželů). Matka zemřela v roce 2014, v rámci dědického řízení po zemřelé matce zdědil otec matčin podíl na nemovitosti (stal se jediným vlastníkem) a syn zdědil peníze. V prosinci 2018 zemřel otec a syn zdědil nemovitosti po otci. Dědické řízení po otci proběhlo v květnu 2019. Je pro syna příjem získaný prodejem zděděných nemovitostí osvobozen od daně z příjmů? V případě zdanitelného příjmu tj. prodejní ceny 2 mil. Kč budou daňové uznatelné výdaje spojené s vyklizením domu (30 tis Kč) a provizí realitní kanceláře za prodej nemovitostí (100 tis Kč)? Do výdajů lze zahrnout i ocenění nemovitostí pro dědické řízení (1 mil Kč)?

Prodej částečně darované nemovitosti

ID25772 | | Ing. Jan Kašpar

Tři sestry zdědily postupně nejprve po matce a později po otci pole, tzn. po smrti rodičů (je to více než pět let) vlastnila každá 1/3 polí (celkem několik různě velikých pozemků). V loňském roce se nejmladší ze sester rozhodla svůj podíl prodat. S tím nesouhlasily zbývající dvě sestry. Na to, aby od ní podíl koupily, ale bohužel neměly prostředky, dělení pozemků podle podílů také nepřipadalo v úvahu. Dohodly se na následujícím. Přepočetly podíly na m2 a podle toho si navzájem darovaly části pozemků tak, aby každá měla nakonec vždy celý pozemek (parc. číslo), případně několik pozemků. Nejmladší sestra tak získala celý jeden velký pozemek, který vlastnila pouze ona. Ten ještě v roce 2019 obratem prodala. Nyní můj dotaz. Podléhá tento prodej dani z příjmů? Před prodejem vlastnila 1/3 pozemku déle než 5 let, další 2/3 získala darováním (směnou) od sester, které pozemky zdědily od společných rodičů. Není možné osvobození, když základní podíl na pozemku vlastnila déle než 5 let před prodejem? Pokud musí příjem zdanit, bude danit pouze tu část (tj. 2/3 ceny), kterou nabyla v loňském roce? Co vše bude výdajem? Bude to pouze odhadní cena (stanovená znaleckým posudkem) prodávaného pozemku (je značně nižší)? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru