Otázky s klíčovým slovem: Dědictví

počet otázek s klíčovým slovem : 46Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Převod peněz na jiný účet v den úmrtí majitele účtu

ID26358 | | JUDr. Vlasta Víghová

Životní partner - druh vážně onemocněl a požádal o převod peněz z jeho účtu na účet synovce své družky, který mu byl vždy oporou. Příkaz k převodu peněz byl vystaven dne 2. 6. 2020, ale z účtu odešly dne 3. 6. 2020. K večeru dne 2. 6. 2020 druh - majitel účtu zemřel. Jak se postupuje v tomto případě v dědickém řízení, bude částka, která odešla z účtu, podléhat dědickému řízení?

Závět - darovací smlouva

ID26168 | | JUDr. Vlasta Víghová

Vlastním byt, jsem rozvedený, mám 2 dcery (zletilá, nezletilá). Chtěl bych něco sepsat pro případ smrti. Chci, aby zdědily byt na půl, penzijní pojištění také na půl. V budoucnu mám v plánu v mém bytě žít s přítelkyní, ale chci, aby když se mi něco stane, zůstalo vše pouze dcerám. Takže potřebuji poradit, jestli závět nebo darovací smlouvu po mé smrti. Nevím, jak dlouho budu s někým žít a co z toho samozřejmě vyplývá. Ale je možnost že i třeba 10 let a více. Ženit se nemám v plánu.

Odpis po přerušení

ID25862 | | Ing. Jiří Nigrin

Dědic převzal podnikání v 02/2019 po ukončení dědického řízení. Chce pokračovat v odpisování dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2019 má nárok na 50% odpis, ale jelikož je ve ztrátě, odpisy v roce 2019 přeruší. Znamená to, že se časová osa posouvá o 1 rok a bude mít nárok na 50% odpis v roce 2020 nebo v roce 2020 bude mít již nárok na 100% odpis? 

Prodej nemovitostí z dědictví

ID25689 | | Ing. Jan Kašpar

Syn prodal v prosinci roku 2019 rodinný dům, včetně pozemku, na kterém dům stojí a související zahradu, vše získal dědictvím po otci. Syn v rodinném domě neměl bydliště. Rodiče vlastnili výše uvedené nemovitosti od roku 2000 (společné jmění manželů). Matka zemřela v roce 2014, v rámci dědického řízení po zemřelé matce zdědil otec matčin podíl na nemovitosti (stal se jediným vlastníkem) a syn zdědil peníze. V prosinci 2018 zemřel otec a syn zdědil nemovitosti po otci. Dědické řízení po otci proběhlo v květnu 2019. Je pro syna příjem získaný prodejem zděděných nemovitostí osvobozen od daně z příjmů? V případě zdanitelného příjmu tj. prodejní ceny 2 mil. Kč budou daňové uznatelné výdaje spojené s vyklizením domu (30 tis Kč) a provizí realitní kanceláře za prodej nemovitostí (100 tis Kč)? Do výdajů lze zahrnout i ocenění nemovitostí pro dědické řízení (1 mil Kč)?

Prodej částečně darované nemovitosti

ID25772 | | Ing. Jan Kašpar

Tři sestry zdědily postupně nejprve po matce a později po otci pole, tzn. po smrti rodičů (je to více než pět let) vlastnila každá 1/3 polí (celkem několik různě velikých pozemků). V loňském roce se nejmladší ze sester rozhodla svůj podíl prodat. S tím nesouhlasily zbývající dvě sestry. Na to, aby od ní podíl koupily, ale bohužel neměly prostředky, dělení pozemků podle podílů také nepřipadalo v úvahu. Dohodly se na následujícím. Přepočetly podíly na m2 a podle toho si navzájem darovaly části pozemků tak, aby každá měla nakonec vždy celý pozemek (parc. číslo), případně několik pozemků. Nejmladší sestra tak získala celý jeden velký pozemek, který vlastnila pouze ona. Ten ještě v roce 2019 obratem prodala. Nyní můj dotaz. Podléhá tento prodej dani z příjmů? Před prodejem vlastnila 1/3 pozemku déle než 5 let, další 2/3 získala darováním (směnou) od sester, které pozemky zdědily od společných rodičů. Není možné osvobození, když základní podíl na pozemku vlastnila déle než 5 let před prodejem? Pokud musí příjem zdanit, bude danit pouze tu část (tj. 2/3 ceny), kterou nabyla v loňském roce? Co vše bude výdajem? Bude to pouze odhadní cena (stanovená znaleckým posudkem) prodávaného pozemku (je značně nižší)? 

Zdaňování pronájmu § 9

ID25625 | | Ing. Jan Ployer

Otec s dcerou (nepodnikatelé) měli ve spoluvlastnictví bytový dům (každý vlastnil 1/2). Otec v červnu 2019 zemřel a dědické řízení skončilo v září 2019. Dcera zdědila i druhou polovinu domu. Do roku 2018 plynoucí příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP zdaňoval vždy jen otec. Jakým způsobem má dcera provést zdanění v roce 2019, přičemž v listopadu 2019 darovala 1/4 bytového domu svému manželovi? Může dcera za rok 2019 uplatnit paušální výdaje ve výši 30 %, nebo jak má správně postupovat?

Peněžité nároky po smrti zaměstnance

ID25410 | | Josef Rajdl

V květnu 2018 zemřel náš zaměstnanec. Před úmrtím si zakoupil několik kusů zaměstnaneckých akcií s tím, že mu dle našich podmínek budou po uplynutí 3 let připsány další, tzv. prémiové podíly, které ale podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění a záloze na daň z příjmu. Nyní se veškeré jeho podíly (zakoupené vlastní i prémiové) staly předmětem dědického řízení. Dědicem se stal jeho nezletilý syn, za kterého je ustanovena zástupcem matka (družka zesnulého). Nyní jsem dostala pokyn vyplatit jí jak jeho zakoupené podíly, tak i podíly prémiové. U těch ale nevím, jak postupovat. Mám je vyplatit "přes jeho mzdu", tj. odvést z nich daň, SP a ZP za něho, tj. za zesnulého nebo se v tomto případě postupuje jinak a vyplácí se dědici, popř. jeho ustanovenému zástupci a odvody hradí on, pokud ano, jakým způsobem?

Dědictví - daně

ID25307 | | Ing. Jan Kašpar

Dvě české fyzické osoby (ve vztahu neteř a teta) nabydou v rámci dědictví majetek. V rámci usnesení o nabytí dědictví je uvedeno, že neteř obdrží celou výši družstevního podílu na bytovém družstvu. Dále je v rámci usnesení uvedeno, že pokud nedojde do jednoho roku k prodeji tohoto družstevního podílu, tak je povinna neteř zaplatit své tetě částku 500 000,00 Kč, oproti tomu, pokud v rámci jednoho roku k prodeji podílu v bytovém družstvu dojde, tak své tetě je povinna zaplatit částku ve výši poloviny převodní ceny za tento podíl. Členský podíl nebyl prodán a teta v roce 2019 obdržela částku 500 000,00 Kč od své neteře. Nevíme, zda lze tuto částku považovat u tety jako majetek (pohledávku) nabytou v dědictví a osvobodit ji od daně nebo představuje nějaký zdanitelný příjem této osoby (pokud ano, existuje vůbec nějaký výdaj co by šel k tomuto příjmu uplatnit) a o jaký druh příjmu by se vůbce jednalo?

Daň z příjmů při úmrtí člena společnosti

ID24899 | | Ing. Ivana Pilařová

Matka a syn podnikají spolu formou společnosti (bývalé sdružení bez právní subjektivity) v oblasti maloobchodního prodeje nábytku. Podíly na majetku společnosti jsou 1:1. V případě úmrtí matky je syn jediným dědicem a zdědí i matčin podíl na majetku společnosti. Pro zjednodušení předpokládejme, že jediným majetkem společnosti jsou nespotřebované zásoby zboží. Nepeněžní příjem z titulu nabytí při dědění by měl být u syna osvobozen podle § 4a písm. a). U matky pravděpodobně bude nutné zvýšit základ daně z příjmů o hodnotu jejího podílu na nespotřebovaných zásobách (jako při ukončení podnikání). K jakému dni se zjišťuje tato hodnota nespotřebovaných zásob a v daňovém přiznání za které období se toto zvýšení základu daně z příjmů provede? Bude toto zvýšení daňového základu u zemřelé matky mít následně nějaký dopad pro daň z příjmů u syna? Že by se např. při prodeji těchto zásob snížil příjem o hodnotu zdaněného matčina podílu?

Zdanění darovaného pozemku

ID24612 | | Ing. Jiří Vychopeň

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru