Otázky s klíčovým slovem: Datum uskutečnění zdanitelného plnění

počet otázek s klíčovým slovem : 225Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DUZP při vývozu

ID27694 | | Ing. Ladislav Pitner

Kdy mohu uvést fakturu vystavenou do 3. země do řádku č. 22 daňového přiznání DPH? Například když byla faktura byla vystavena 31. 12. 2020, VDD je také s datem 31. 12. 2020, ale na stránkách celního úřadu se v prosinci i v lednu objevuje věta: Zboží propuštěno do režimu vývoz - režim vývoz nebyl ukončen. Cca před 7 lety trval FÚ na tom, abychom to hlásili až když bude vývoz ukončen, bohužel nám to dělá velké problémy - každý měsíc musím všechny faktury ověřovat na stránkách celní správy a hlásit pouze ukončené. Od jiných firem mám informace, že se řídí pouze datem faktury. Je-li vystavena 31. 12. ihned v prosinci bez ohledu na stav nahlásí do DPH na ř. 22. 

DUZP, datum vystavení faktury období

ID27699 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost obdržela přijatou fakturu s DUZP 31. 12. 2020 a datem vystavení 15. 1. 2021 s textem dokladu nájem za rok 2020. Do jakého období má správně společnost fakturu zaúčtovat? Má použít číselnou řadu roku 2020 s tím, že DPH uplatní až 1/2021 nebo číselnou řadu roku 2021, protože faktura je vystavená v lednu 2021. Tuto přijatou fakturu na nájem má společnost dále přefakturovat. Do jakého období má spadnout vystavená faktura? Pohlížíte na na původní DUZP a popis dokladu přijaté faktury nebo na datum vystavení původní přijaté faktury.

DUZP u nájemného

ID27659 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce A uzavřel s neplátcem B smlouvu o podnájmu bytových prostor od 24. 12. 2020. V nájemní smlouvě je stanoveno, že nájemné je splatné do 25. dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, za který se nájemné platí. Podnájemce uhradil první nájemné 23. 12. 2020 na období 24. 12. 2020 - 31. 1. 2021. Jak se tato úhrada promítne do výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši dle § 76 zákona o DPH?

Nákup zboží z EU na přelomu roku

ID27519 | | Pavla Hadrabová

Společnost s r. o. nakupuje zboží z Itálie. Na základě objednávky zboží, nám byla vystavena faktura za zboží s datem 22. 12. 2020. Zboží však bude dovezeno a zaplaceno až v lednu 2021. Kdy vzniká povinnost přiznat a uplatnit DPH? V prosinci dle data vystavení daňového dokladu nebo až v lednu, kdy bude zboží dodáno a zaplaceno?

Předání dílčího plnění na základě protokolu ve stavebnictví a stanovení DUZP u DPH

ID26831 | | Ing. Martin Svoboda

Stavební firma plátce, DPH, česká s. r. o., posytuje stavební práce - pokládání dlažeb pro odběratele na základě smlouvy o dílo, kdy dle zjišťovacích protokolů k poslednímu dni v měsíci dochází k převzetí splněných prací a následné fakturaci odsouhlasené částky. V současné době natala situace, kdy odběratel odmítá převzít část dílčího plnění k poslednímu dni v měsíci, a to vzhledem k tomu, že na díle byly odkryty nějaké stavební nedostatky. Jak dále postupovat zhlediska DPH? Nemohu přece jako dodavatel nic k poslednímu dni v měsíci vyfakturovat, když nemám podepsán a přebrát zjišťovací protokol? Mohu/musím tedy posunout datum DUZP až se odstraní nedostatky a odběratel nám podepíše protokol např. za dalších 14 dní? Anebo musíme vystavit fakturu s DUZP s i přesto, že dílčí plnění nebylo předáno celé a to za alespoň nezpochybnitelnou část, kterou bude odběratel ochoten podepsat?

Odměna advokáta a povinnost odvést DPH

ID26775 | | Ing. Ladislav Pitner

Advokát se stal plátcem DPH 1. 2. 2020. V 11/20219 podal návrh na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za zastupování poškozeného v trestním řízení. Rozhodnutí o přiznané odměně došlo 7. 4. 2020, usnesení nabylo právní moci dne 15. 4. 2020 - tedy v době kdy již byl plátcem DPH. Má povinnost z přiznané odměny odvést DPH?

DUZP při vývozu zboží

ID26844 | | Ing. Martin Svoboda

Máme "Potvrzení o výstupu z EU", kde je uveden datum propuštění a datum ukončení. Které datum je platné jako datum uskutečnění zdanitelného plněné při vývozu zboží do třetí země, datum propuštění nebo datum ukončení? 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění v kontrolním hlášení

ID26811 | | Ing. Martin Novák

Máme faktury z EU od plátců za nákup zboží (z Maďarska), kde jsou uvedeny datumy vystavení i DUZP. Do kontrolního hlášení patří v případě, že je na faktuře uvedeno datum DUZP toto datum, nebo je to vždy datum vystavení a toto datum je i rozhodující, do kterého kontrolního hlášení plnění spadne? Ptám se pro případ, kdy datum vystavení je 1. 9. 2020 a datum DUZP je 31. 8. 2020).

Přijatá faktura za energie a kontrolní hlášení

ID26640 | | Ing. Petra Konderlová

Klientovi přijde daňový doklad k přijaté platbě za energie s datem vystavení 3. 8. 2020, datum platby je 1. 8. 2020. Částka je vyšší než 10 000 Kč. Které datum má být správně uvedeno v kontrolním hlášení? Dle vystavení dokladu nebo dle platby?

Datum uskutečnění zdanitelného plnění ve stravování (a vztah k EET)

ID26491 | | Ing. Ladislav Pitner

Zabýváme se dodávkami systémů pro stravování (HW i SW). Mimo nejasností typu "sazba DPH za pivo" řešíme poměrně často i správnost postupů při vystavení dokladů o zdanitelném plnění. Konkrétně: strávník zaplatí v hotovosti na pokladně restaurace. Jeho konto se okamžitě navýší o tuto částku, kterou může začít čerpat objendnáním obědů nebo nákupem v bufetu. Protože obědy jsou v sazbě 10% a nákup častěji v 15%, tak není jisté, jakou sazbu použít. Protože se jedná o platbu v hotovosti musíme řešit doklad EET: máme použít sazbu 0%? Strávník si může ihned nebo v následující dny pomocí e-shopu objednat oběď na libovolný den, i týdny dopředu. V tu chvíli je sazba již většinou (NE VŽDY) jasná a mohl by se generovat doklad, ale myslím, že to nemá oporu v zákoně a samozřejmě by se musely řešit storno doklady, když strávník jídlo zruší nebo dá do burzy atd. V den návštěvy restaurace dojde k realizaci "obchodu": dříve zaplacené a objednané jídlo si strávník vyzvedne. Je to okamžik, kdy by systém měl generovat doklad o ZP? A poslat doklad na EET? Potřebujeme řešit i situace, kdy si strávník jídlo objedná, ale nevyzvedne. Máme generovat doklady o nevyzvednutých obědech a poslat je na EET? Do 48 hodin?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru