Otázky s klíčovým slovem: Datum uskutečnění zdanitelného plnění

počet otázek s klíčovým slovem : 216Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění ve stravování (a vztah k EET)

ID26491 | | Ing. Ladislav Pitner

Zabýváme se dodávkami systémů pro stravování (HW i SW). Mimo nejasností typu "sazba DPH za pivo" řešíme poměrně často i správnost postupů při vystavení dokladů o zdanitelném plnění. Konkrétně: strávník zaplatí v hotovosti na pokladně restaurace. Jeho konto se okamžitě navýší o tuto částku, kterou může začít čerpat objendnáním obědů nebo nákupem v bufetu. Protože obědy jsou v sazbě 10% a nákup častěji v 15%, tak není jisté, jakou sazbu použít. Protože se jedná o platbu v hotovosti musíme řešit doklad EET: máme použít sazbu 0%? Strávník si může ihned nebo v následující dny pomocí e-shopu objednat oběď na libovolný den, i týdny dopředu. V tu chvíli je sazba již většinou (NE VŽDY) jasná a mohl by se generovat doklad, ale myslím, že to nemá oporu v zákoně a samozřejmě by se musely řešit storno doklady, když strávník jídlo zruší nebo dá do burzy atd. V den návštěvy restaurace dojde k realizaci "obchodu": dříve zaplacené a objednané jídlo si strávník vyzvedne. Je to okamžik, kdy by systém měl generovat doklad o ZP? A poslat doklad na EET? Potřebujeme řešit i situace, kdy si strávník jídlo objedná, ale nevyzvedne. Máme generovat doklady o nevyzvednutých obědech a poslat je na EET? Do 48 hodin?

Zboží do EU - kdy povinnost přiznat v přiznání DPH

ID26430 | | Ing. Ladislav Pitner

Dodáváme zboží do EU, výdejka ze skladu je ze dne 30. 6., vystaven daňový doklad je také 30. 6. (DUZP 30. 6., Vystaveno 30. 6.), potvrzený přepravní list - nakládka je ze dne 3. 7. a zboží opustilo území ČR až 8. 7., do jakého období v přiznání DPH budeme tuto dodávku zboží evidovat? Je to dle vystavení daňového dokladu, tj. za měsíc červen?

Oprava základu daně - DUZP v kontrolním hlášení

ID26008 | | Ing. Martin Svoboda

Jaké datum uskutečnění zdanitelného plnění uvede v kontrolním hlášení příjemce plnění, když opravný doklad (dobropis) byl vystavený v červenci 2019, ale doručený byl až v únoru 2020? Může příjemce odvést DPH z tohoto dokladu až v 1.Q 2020 (jedná se o čtvrtletního plátce), kdy obdržel opravný daňový doklad? Doklad je v hodnotě nad 10 000 Kč.

 

Režim DPH u pozemku prodávaného stavební firmou nepodnikateli

ID25988 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o., plátce DPH, která poskytuje stavební práce, prodá majetek - pozemek, který není stavební. Prodává občanovi. Jde tedy o osvobozené plnění bez nároku na odpočet dle § 51 odst. 1 písm. f). Peníze za něj obdrží 6. 4. 2020 na základě kupní smlouvy. K nabytí právní moci zápisu do katastru dojde v průběhu května.

1. Jsem povinna vystavit daňový doklad?

2. Pokud ano, potom bude na něm DUZP datum nabytí právní moci?

3. Měla jsem vystavit už DD k přijetí platby ke dni 6. 4. 2020 a do Přiznání k DPH vstupuje už v dubnu?

4. Vstupuje do přiznání prostřednictvím ř. 50 a započítává se do výpočtu koeficientu? Do kontrolního hlášení nevstupuje?

Daňová evidence - náklad roku 2020 za služby provedené v roce 2019

ID25655 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ, plátce DPH, obdržel fakturu od České pošty, vystavenou v lednu 2020, zdanitelné plnění 31. 12. 2019. Faktura byla vystavena za služby provedené v prosinci 2019. DPH z přijaté faktury OSVČ má nárok uplatnit v lednu 2020, doklad byl vystaven a přijat v lednu 2020. Fakturu OSVČ uhradí v lednu 2020. Může si uplatnit poštovní služby provedené v prosinci 2019 jako náklad roku 2020?

Přefakturace nákladů nájemníkovi

ID25400 | | Ing. Jan Ployer

Ve velkém obchodním centru si pronajímáme nebytové prostory, které dále podnajímáme našemu nájemníkovi. Vlastník objektu nám účtuje kromě zdaněného nájmu i zálohu na přímé i nepřímé náklady. Tyto různé náklady (voda, teplo a nespočet podílů jako na ochranku, úklid atd.) jsou zahrnuty v jedné částce a vlastník nám neposílá doklad na přijatou platbu - využívá možnost zálohy nezdaňovat, jelikož podle něj neví, na co se záloha přesně použije a jaká bude sazba. Tento samý model jsem použila u svého podnájemníka. Nájem byl uzavřen od 1. 1. 2019. Na začátku ledna 2020 nám došla 1. část vyúčtování záloh od majitele objektu. DUZP 31. 12. 2019 - elektřina 21%, voda 15%, teplo 15% a na konec odečtena záloha 0% (přesně 12x naše záloha). Na dokladu je tedy vyčíslena celková DPH za 21% a 15%, odečtena záloha a doplatek co po nás dodavatel požaduje. U nás jsme zaúčtovali a sedí nám to. Jelikož jsme doklad dostali až 23. 1. 2020, rozhodla jsem se nyní naúčtovat („přeúčtování“ – používáme na vstupu 5xx - odpočet a na výstupu 6xx - odvod) tyto náklady svému podnájemci (jak máme ve smlouvě). A nyní nevím, jestli správně můžu přeúčtovat až v lednu (prosinec už jsem měla uzavřený) a když jsem chtěla přesně „opsat“ způsob vyúčtování, tak jsem si uvědomila, že teplo již podléhá 10%. Můj podnajimatel zaplatil 11x zálohu v roce 2019 a poslední až lednu 2020, kterou mu chci také ve vyúčtování odečíst. Můžu vystavit fakturu za náklady v roce 2019 v lednu 2020 (tehdy jsem já zjistila) a celkové náklady za rok účtovat elektřinu + 21 %, voda + 15 % a celé teplo +10 % a pak odečíst nezdaněné zálohy? Je tento způsob správný? 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

ID25458 | | Ing. Martin Svoboda

Stavební firma pracuje na zakázce, jejíž realizace trvá několik měsíců. Ze smlouvy vyplývá právo měsíční fakturace, a to na základě předávacího dílčího protokolu. Na protokolu je uvedeno, že se jedná o práce uskutečněné v měsíci lednu, ale stavbyvedoucí odběratele protokol podepíše až v únoru (např. i proto, že 31. 1. je neděle). Bude datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 1. nebo až datum podpisu (převzetí) dílčího plnění?

Nákup zboží z EU na přelomu roku

ID25394 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost a. s. nakupuje zboží z Itálie. Na základě objednávky přichází proforma faktura. Následně se zaplatí a s datem platbypak přichází faktura se zdanitelným plněním platby. Objednávka byla realizována v roce 2019, ale proforma dorazila až 20. ledna s datem 30. 12. 2019. Po úhradě, která proběhla 21. 1. 2020, byla zaslána faktura s datem 30. 12. 2019. Domníváme se, že z našeho hlediska došlo ke zdanitelnému plnění až v lednu 2020 a ne v prosinci 2019. Kdy nastala naše povinnost přiznat a uplatnit DPH za tuto objednávku?

Stavební práce, dílčí plnění, fakturace bez předávacího protokolu

ID25338 | | Ing. Jan Kašpar

Stavební firma fakturuje dílčí plnění stavebních prací s DUZP 31. 12. na základě plnění rozpočtu stavby, rozpočet je v souladu se smlouvou o dílo. K 31. 12. není podepsaný předávací protokol s částmi stavby, protože to není reálné, staví se bytový dům se 3 patry a žádné patro není dokončené. Předávací protokol proběhne až při předání finálního díla. Firma k 31. 12. na základě dílčího plnění účtuje o výnosech a odvádí DPH. Je tento postup v pořádku?

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u služby

ID25302 | | Ing. Ladislav Pitner

Ve smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi dvěma tuzemskými plátci DPH na období od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021 je uvedeno, že zastoupený se zavazuje platit zástupci paušální měsíční odměnu. Odměna bude hrazena zastoupeným ve prospěch zástupce na základě daňového dokladu vystaveného k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce za uplynulý kalendářní měsíc, za nějž bude zástupcem vyúčtována. Na základě této smlouvy je zástupce zmocněn k úkonům uvedeným ve smlouvě na smluvené období. Za měsíc listopad 2019 byl vystaven daňový doklad dne 1. 12. 2019 s datem zdanitelného plnění 1. 12. 2019, je tento postup v souladu se zákonem o DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru