Otázky s klíčovým slovem: Datová schránka

počet otázek s klíčovým slovem : 13Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zveřejnění závěrky

ID26903 | | Ing. Jan Matějka

Jsme mikro účetní jednotka a zveřejňujeme každoročně účetní závěrku pomocí datové schránky. Nyní jsem se dočetla, že pokud účetní závěrka není podepsaná statutárním orgánem, nejedná se o účetní závěrku. Pokud elektronická verze účetní závěrky není elektronicky podepsaná statutárním orgánem, nejedná se o závěrku. Jak zasílat, pokud elektronický podpis vůbec nepoužíváme?

Platnost žádosti o přeplatek

ID26488 | | Ing. Jan Matějka

Daňový subjekt s. r. o. podal elektronicky z datové schránky svého zástupce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí tohoto podání byly přílohy v pdf souboru - obecná příloha dle vyhlášky č. 500/2020 a žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů právnických osob. Je tato zmiňovaná žádost o vrácení přeplatku platně podaná, když je pouze přílohou formulářového podání daňového tvrzení, nebo měla být podána samostatně jako obecná písemnost? Doplňuji, že zástupce daňového subjektu má neomezenou plnou moc. 

Společnost s ručením omezeným - pozastavení činnosti

ID25482 | | Ing. Christian Žmolík

V květnu 2019 byla založena s. r. o. jedním společníkem s vkladem 100 000 Kč. Společnost nyní žádnou činnost nevykonává, nefakturuje, je zatím "spící". Musí za rok 2019 podat přiznání k DPPO? Vykážou se na všech řádcích nulové údaje? Kromě počátečního vkladu 100 000 Kč žádný výdaje, ani příjmy nemá. Jednatel a zároveň společník není odměňován - může to tak být, že jednatel vykonává funkci bezplatně? Musí být s. r. o. registrované ještě na jiných úřad než je FÚ - kde mělo do 15 dní od svého vzniku podat přihlášku, pokud přihlášku nepodalo, hrozí s. r. o. nějaké sankce? Jaké jsou spojeny se "spící" s. r. o. - např. musí mít datovou schránku, založen účet v bance, musí-li podat přiznání k DPPO za rok 2019 - musí vyplnit i rozvahu a výsledovku, kde budou uvedeny nulové údaje krom vkladu? Toto všechno pak dát obchodní rejstřík? Jak dlouho může být s. r. o. "spící" - řeší to nějak úřady či nikoliv? 

Zpracování daňového přiznání účetní

ID24720 | | JUDr. Vlasta Víghová

Účetní OSVČ nemůže za svého klienta zpracovávat daňové přiznání k dani z příjmů, znamená to i, že nemůže podávat daňové přiznání přes svoji datovou schránku? Týká se to všech daní (silniční, z nemovitostí aj.)? Pokud podává za svého klienta daňového přiznání přes formulář EPO, je zde kolonka, kde se vyplňuje osoba, která podává daňové přiznání odlišná od daňového subjektu (má od klienta plnou moc na zastupování a odesílání daňových přiznání přes svoji datovou schránku u fin. úřadu jako obecný zmocněnec). Jak by to bylo u účetní, která by byla registrovaná jako s. r. o. popř. firma, která má mimo jiné také živnost vedení účetnictví, která ale také nemá daňového poradce, ta také nesmí zpracovávat daňové přiznání svých klientů a případně odesílat přes datovou schránku s. r. o.? 

Přestupkové řízení

ID24164 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dne 4. 2. 2019 jsem dala podnět na Policii ČR ohledně slovního napadení - urážky na cti mé osoby starostkou obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Policie po šetření spis předala na magistrát, odbor přestupků, kde to bylo od 22. 2. 2019 do 4. 4. 2019 na tomto odboru. Dne 4. 4. 2019 po mém osobním dotazu, zda se v tomto něco děje, mi bylo pracovnicí sděleno, že spis byl poslán do místa mého bydliště na obecní úřad. Dle informací měl být přeposlán bezodkladně zpět magistrátu kvůli podjatosti - jedná se o starostku. Dne 13. 5. 2019 jsem se opět přes datovou schránku dotazovala, zda je v tomto nějaký posun, stále nemám žádnou informaci písemně, ani na ten dotaz přes datovou schránku. Nevím, jaké jsou zde lhůty pro zahájení řízení nebo jiné sdělení.

Odmítnutí generální plné moci z důvodu doručení z datové schránky zmocněnce

ID24181 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba, důchodce, nepodnikající, udělila generální plnou moc jiné fyzické osobě, která není daňovým poradcem. Plná moc byla opatřena ověřeným podpisem zmocnitele i ověřeným podpisem zmocněnce. Tato plná moc byla na pracovišti Czech POINTU konvertována do elektronické podoby. Tento dokument byl pak zaslán z datové schránky zmocněnce na příslušné Územní pracoviště finančního úřadu. Finanční úřad odmítá plnou moc přijmout a odůvodňuje to pouze telefonicky, a to takto: Plná moc musí být doručena osobně a v papírové podobě, a to pouze zmocnitelem. Konverze plné moci je možná pouze u daňových poradců nikdo jiný tuto výjimku nemá. Proto plnou moc v elektronické podobě může doručit pouze daňový poradce. Proto nelze akceptovat plnou moc od obyčejné fyzické osoby zaslanou elektronicky. S fyzickými osobami prý finanční úřad nemusí vůbec komunikovat elektronicky, není to pro něj povinné. Díval jsem se do daňového řádu a tam se nic takového neuvádí. V § 27 odst. 2 se uvádí že plná moc je účinná od okamžiku jejího UPLATNĚNÍ. Nikde, ani v komentáři k zákonu jsem nenašel nic o tom, že plnou moc musí předložit zmocnitel pouze v papírové podobě a osobně na příslušné územní pracoviště Finančního úřadu. Domnívám se, že Finanční úřad nepostupuje správně a vymáhání papírové podoby plné moci a její doručení pouze v papírové podobě a osobně zmocnitelem je nad rámec zákona a finanční úřad pro to nemá žádnou oporu v zákoně.

Daňové přiznání (soukromé) podané datovou schránkou

ID23293 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba, podnikatel, má zřízenu datovou schránku „podnikající fyzické osoby“ tzv. na IČO. Nyní musí podat za sebe jako fyzickou osobu „nepodnikající“, přiznání k dani z nemovitých věcí. Je možné odeslat toto přiznání datovou schránkou podnikající fyzické osoby, když finanční úřady u fyzických osob podnikajících vedou daně tak jako tak na rodné číslo jako u nepodnikajících? Pokud to není možné, tak co se stane, pokud tak fyzická osoba učiní, protože v době pro podání (do 31. 1. 2019) nebude v ČR?

Informační systém skutečných majitelů

ID22850 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dostala jsem e-mail, 17strankový elaborát Informační systém skutečných majitelů. Prosím o srozumitelné vysvětlení, jakým způsobem a kdo se má registrovat. Jestli jsou na to formuláře, můžeme přes datovou schránku, a kde? A co OSVČ, které pracují pro právnické osoby?

Odesílání podání prostřednictvím datové schránky společnosti

ID21944 | | RNDr. Ing. Eva Urbanová

Jsme právnická osoba a veškerá komunikace s finančním úřadem probíhá prostřednictvím datové schránky společnosti s tím, že odesílající osoba je administrátor. Může podání za právnickou osobu provádět i pověřená osoba, kterou v rámci správy datových schránek společnosti určí administrátor?

Evidence o skutečných majitelích

ID21635 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme právnická osoba a týká se nás povinnost zaslat údaje o skutečných majitelích do rejstříku. Prosíme o informaci ohledně podepsání a podání návrhu na zápis skutečných majitelů do této evidence. Návrh vyhotovíme na stránkách issm.justice.cz. Dle nápovědy návrh musí podepsat navrhovatel. Navrhovatelem bude tedy např. v. o. s., takže podpis v tištěné podobě bude podpis jednatele úředně ověřen. Nevíme ale, jak to bude v případě, že se bude návrh podávat přes datovou schránku, zda to bude přes datovou schránku v. o. s. nebo by to mělo být přes soukromou datovou schránku společníka (pokud ji má)? Návrh, který se bude zasílat datovou schránkou bude ve formátu pdf exportovaném z již zmíněných stránek. Musí být tento formulář pdf podepsán a naskenován nebo může být odeslán bez podpisu jak ručního tak bez elektronického, čistě tak jak byl exportován ze stránek issm.justice.cz? 

Přiznání k dani z příjmů - způsob podání, přílohy, místní příslušnost FÚ

ID21487 | | Ing. Pavel Matějka

Podávám přiznání papírově, musí být přílohy přiznání např. potvrzení o příjmu, potvrzení o úrocích originály s razítky zaměstavatele, resp. banky? Najdu toto někde v ustanovení zákona a kterého? A dále má-li poplatík podat přiznání např. k územnímu pracovišti na Praze 6, může donést přiznání např. na Prahu 7 a úředníci si to předají, nebo to nelze a bude přiznání bráno jako nepodáno? Jak jinak mohu podat přiznání, pokud nemám datovou schránku? Najdu toto také v ustanovení zákona, případně jakého? 

Exekuční příkaz

ID19198 | | Ing. Ivana Pilařová

Jakým způsobem lze strhávat dodavateli exekuci, pokud fakturuje do s. r. o. a přišel na něj do datové schránky exekuční příkaz? Měsíční fakturace je cca 25 000 Kč a celková částka pohledávky je přibližně stejná. Vyčetla jsem, že se strhávají 2/5 z fakturované částky. Je to tak? Pokud by to tak bylo, stačí, než přijde nabytí právní moci exekučního příkazu, deponovat tedy 2/5 a zbytek dodavateli poslat? A mohu poprosit o radu se zaúčtováním? 

Datová schránka

ID18971 | | Ing. Pavel Matějka

Je pravda, že kdo má datovou schránku, je povinen podávat daňová přiznání přes tuto datovou schránku? Případně, že ano, prosila bych o sdělení, kterých daňových přiznání se to týká. Údajně je za nesplnění této povinnosti pokuta 2 000 Kč. Také se chci zeptat, pokud jsme organizace a máme datovou schránku i kvalifikovaný elektronický podpis, můžeme podat daňové přiznání elektronicky s použitím kvalifikovaným elektronického podpisu (a ne přímo datovou schránkou)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru