Otázky s klíčovým slovem: Dary

počet otázek s klíčovým slovem : 555Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Danění daru

ID27499 | | Romana Smékalová

Pokud fyzická osoba podnikatel přijme dar (pro osobní užití) od právnické osoby v hodnotě 20 000 Kč, musí ho danit ve svém přiznání k dani? 

Sleva na manželku - nepeněžní příjem

ID27373 | | Ing. Matěj Nešleha

Manželka OSVČ v roce 2020 na mateřské dovolené dostala darem pozemek od svého bratra. Dle odpovědi zde na vašem portálu (DAUC ID: 26363) by měla být hodnota daru započítána do příjmu manželky (limit 68 000 Kč) pro účely slevy na manželku. Jak je tedy nutné prokázat hodnotu darovaného pozemku? Je potřeba nechat zpracovat znalecký posudek? Nebo postačí dohledat cenu obvyklou odpovídající darovanému pozemku?

Darování vlastních výrobků potravinové bance

ID27360 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s ručením omezeným vyrábí potraviny. Vlastní výrobky v hodnotě 500 000 Kč darovala potravinové bance. Vše má řádně doloženo smlouvou a seznamem výrobků.

1) Prodejní cena je 500 000 Kč, sazba DPH 15 %. Z této ceny odvede DPH finančnímu úřadu? Jednalo by se o částku 65 218 Kč. Některé státy EU mají tato plnění osvobozená od DPH. Zástupci GFŘ hovořili o připravované výjimce. Není mi ale známo, že by nabyla platnosti.

 2) V jaké hodnotě si můžu uplatnit dar jako výdaj v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Dar s účelovým určením

ID27321 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Dostali jsme finanční dar na účely školství a k podpoře školních aktivit – finančních nákladů na soutěž středních škol ve stavbě Stirlingova motoru. Dar jsme dostali zásluhou pana učitele, který se touto soutěží se žáky zabýval. Je možné z těchto účelových prostředků uhradit i cestovné a náhrady za stravu pro žáky, kteří se soutěže zúčastnili? Případně může se těmto žákům z výše uvedeného daru zaplatit i další občerstvení, případně nějaké odměny – dárky? Poraďte, jak můžeme výše uvedený dar plně využít pro daný účel?

Prodej nemovitosti postavené na darovaném pozemku

ID27414 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba dostala v roce 10/2017 darem pozemek od rodičů, na kterém postavila rodinný dům pro vlastní bydlení. Tento dům ale musela letos z finančních důvodů prodat a následně koupila pro vlastní bydlení byt. Bude muset zaplatit daň z příjmů z prodeje domu? Případně co vše může odečíst z prodejní ceny domu, aby zjistila základ pro daň? Jakým způsobem bude tyto výdaje prokazovat? Může ke snížení základu daně použít jednotlivé faktury za výstavbu domu? Může oproti příjmu za prodej domu použít i kupní cenu bytu? Platí se daň z nemovitostí i v případě získání pozemku darováním od rodičů? Jaká další přiznání a daně musí podat a zaplatit v této souvislosti? A v jaké výši? Jaké jsou termíny pro podání případných přiznání a jejich úhrady?

Dar mezi spolky

ID27379 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může spolek darovat finanční prostředky jinému spolku? Pokud ano, existují nějaké omezující podmínky v jakých případech to nelze?

Reklamní předměty pro klienty a pro zaměstnance družstva

ID27357 | | Ing. Petra Konderlová

Při příležitosti výročí našeho družstva jsme nechali vyrobit různé reklamní předměty - propisky, tichá vína, deštníky - vždy opatřená logem, cena za 1 ks do 500 Kč bez DPH. Tyto reklamní předměty rozdáme postupně jak našim zákazníkům, tak i zaměstnancům. Musí se z hodnoty těchto předmětů vč. DPH odvádět záloha na daň z příjmu a pojistné na sociální a zdravotní pojištění ze mzdy zaměstnanců nebo se jedná o příjem osvobozený (propagace družstva prostřednictvím našich zaměstnanců)?

Pobírání příjmů z nájmu nemovitostí v jiném poměru, než je vlastnictví nemovitostí

ID27085 | | RNDr. Libor Fiala

Stoprocentní vlastník areálu, který je pronajímán, má 2 dcery. Pokud jim daruje každé 40 % areálu je možné, aby na základě písemné dohody mohl i nadále celý areál pronajímat, brát z něho všechny příjmy a hradit všechny výdaje, tak jak doposud? Pokud by to bylo možné a nepřinášelo to žádné negativní dopady na zúčastněné jak by to bylo s odpisy? Zůstala by možnost pokračovat v původním odpisování, když by došlo k darování 80 % majetku? Jak by to bylo s odpisy, kdyby podíly dcer nebyly darovány, ale prodány za cenu obvyklou (podstatně vyšší než původní pořizovací)? Jak se chová DPH, když plátcem je pouze otec? Bude si moci odečítat celé DPH z toho, co bude pořizovat v souvislosti s pronájmy?

Zaměstnanecké benefity - dárkové poukázky

ID27282 | | Ing. Christian Žmolík

Firma (s. r. o.) nakoupí dárkové poukázky v ceně 2 000 Kč/ks, které bude na Vánoce rozdávat svým zaměstnancům. Je možno brát tyto poukázky jako nepeněžní příjem pro zaměstnance a částku 2 000 Kč nezdaňovat podle § 6 odst. 9 písm. g) zákona o dani z příjmu? A dále pokud firma na účtu 428 drží nerozdělený zisk (který si nebude vyplácet), může tyto poukázky účtovat na tento účet, aniž by je zaměstnavatel musel dávat na nedaňový účet 528?

Dar nadaci

ID27144 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost poskytla 4. 10. 2020 nepeněžní dar (baterky) nadaci, která spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou. Nadace se zavazuje, že uvedený dar předá pouze této záchranné službě. Je poskytnutí tohoto daru osvobozeno od DPH na základě rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně ze dne 26. 10. 2020?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru