Otázky s klíčovým slovem: Dary

počet otázek s klíčovým slovem : 560Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Darování bytu a jeho následný prodej

ID28263 | | Ing. Petra Konderlová

Otec daroval svému synovi byt, který vlastnil 50 let. Syn bydlel v bytě před 20 lety. Nyní byt prodal do jednoho roku od darování. Příjem z prodeje se musí zdanit? 

Dar obchodní společnosti

ID28101 | | Ing. Petra Konderlová

Obchodní společnost (s. r. o.) dá v roce 2021 finanční dar jiné obchodní společnosti (obě se sídlem v ČR). Lze v tomto případě uplatnit odčitatelnou položku 30 % ze základu daně?

Bezúplatné plnění - dary

ID27931 | | Ing. Zdeněk Morávek

Lze od základu daně odečíst dar, kdy ve svém potvrzení spolek uvedl, že peníze použije na tisk materiálů propagujících veganství?

Poskytnutí finančních prostředků pozůstalé rodině

ID27696 | | Ing. Josef Rajdl

Zemřel otec rodiny, jehož přátelé a známí se dobrovolně rozhodli poskytovat pozůstalé rodině (manželce a malé dceři) finanční příspěvky na transparentní účet zřízený u jedné z bank, která tyto účty zřizuje. Jakým způsobem, vyplývá-li tato povinnost ze zákona, se tyto příspěvky zdaňují? Účet je zřízen na FO (kamaráda zemřelého), který tyto finanční prostředky předá rodině v hotovosti. 

Ohlašovací povinnost - finanční dar nad 5 mil. Kč

ID27737 | | Ing. Jan Matějka

Otec chce dceři darovat finanční částku nad 5 mil. Kč. Smlouvu o převzetí částky nesjednávají. Dcera použije peníze na nákup nemovitosti. Podléhá tento převod peněz z otce na dceru ohlašovací povinnosti finančnímu úřadu?

Danění daru

ID27499 | | Romana Smékalová

Pokud fyzická osoba podnikatel přijme dar (pro osobní užití) od právnické osoby v hodnotě 20 000 Kč, musí ho danit ve svém přiznání k dani? 

Sleva na manželku - nepeněžní příjem

ID27373 | | Ing. Matěj Nešleha

Manželka OSVČ v roce 2020 na mateřské dovolené dostala darem pozemek od svého bratra. Dle odpovědi zde na vašem portálu (DAUC ID: 26363) by měla být hodnota daru započítána do příjmu manželky (limit 68 000 Kč) pro účely slevy na manželku. Jak je tedy nutné prokázat hodnotu darovaného pozemku? Je potřeba nechat zpracovat znalecký posudek? Nebo postačí dohledat cenu obvyklou odpovídající darovanému pozemku?

Darování vlastních výrobků potravinové bance

ID27360 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s ručením omezeným vyrábí potraviny. Vlastní výrobky v hodnotě 500 000 Kč darovala potravinové bance. Vše má řádně doloženo smlouvou a seznamem výrobků.

1) Prodejní cena je 500 000 Kč, sazba DPH 15 %. Z této ceny odvede DPH finančnímu úřadu? Jednalo by se o částku 65 218 Kč. Některé státy EU mají tato plnění osvobozená od DPH. Zástupci GFŘ hovořili o připravované výjimce. Není mi ale známo, že by nabyla platnosti.

 2) V jaké hodnotě si můžu uplatnit dar jako výdaj v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Dar s účelovým určením

ID27321 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Dostali jsme finanční dar na účely školství a k podpoře školních aktivit – finančních nákladů na soutěž středních škol ve stavbě Stirlingova motoru. Dar jsme dostali zásluhou pana učitele, který se touto soutěží se žáky zabýval. Je možné z těchto účelových prostředků uhradit i cestovné a náhrady za stravu pro žáky, kteří se soutěže zúčastnili? Případně může se těmto žákům z výše uvedeného daru zaplatit i další občerstvení, případně nějaké odměny – dárky? Poraďte, jak můžeme výše uvedený dar plně využít pro daný účel?

Prodej nemovitosti postavené na darovaném pozemku

ID27414 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba dostala v roce 10/2017 darem pozemek od rodičů, na kterém postavila rodinný dům pro vlastní bydlení. Tento dům ale musela letos z finančních důvodů prodat a následně koupila pro vlastní bydlení byt. Bude muset zaplatit daň z příjmů z prodeje domu? Případně co vše může odečíst z prodejní ceny domu, aby zjistila základ pro daň? Jakým způsobem bude tyto výdaje prokazovat? Může ke snížení základu daně použít jednotlivé faktury za výstavbu domu? Může oproti příjmu za prodej domu použít i kupní cenu bytu? Platí se daň z nemovitostí i v případě získání pozemku darováním od rodičů? Jaká další přiznání a daně musí podat a zaplatit v této souvislosti? A v jaké výši? Jaké jsou termíny pro podání případných přiznání a jejich úhrady?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru