Otázky s klíčovým slovem: Daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 2000Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání

ID27873 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec vyplňuje přiznání k dani z příjmů (má ještě příjmy z podnikání) a dostal jedno potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele. V potvrzení má vyplněny mj. i tyto řádky:

  • ř. 5 - doplatek příjmů dle § 5 odst. 4,
  • ř. 7 - úhrn pojistného z řádku 5 a
  • ř. 11 a další běžné řádky 1, 2, 6, 8, 9, 12.

Pokud nevyplní další své příjmy z podnikání do přiznání, vznikne mu doplatek ve výši 1 200 Kč. Je možné, že se stala chyba ve mzdové účtárně? Pokud by přiznání vyplnil bez těchto řádků (bez doplatku ř. 5 a souvisejícího odvodu sociálního ř. 7 a zálohy ř. 11), vyšel by mu přeplatek 120 Kč, což by bylo v pořádku neboť rozdíl vznikne kvůli rozdílnému zaokrouhlení ve mzdách oproti přiznání.

Ale pokud tam zahrne i doplatek včetně souvisejícího odvodu sociálního pojištění a zálohu (je uvedeno v potvrzení o příjmů za rok 2020), pak vznikne nedoplatek ve výši 1200 Kč.

Musí tedy zaměstnanec tuto částku doplatit skrze daňové přiznání nebo opravu provede zaměstnavatel? Nebo to to nemáme řešit a podat přiznání i s částkou doplatku, která vyšla z potvrzení? Musí tedy zaměstnanec „opsat“ všechna čísla z potvrzení do přiznání včetně řádků 5, 7 a 11, ačkoliv z toho vznikne nedoplatek? 

Kotlíkové dotace a přiznání

ID27929 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Fyzická osoba, občan-nepodnikatel, v roce 2020 obdržel kotlíkovou dotaci na výměnu kotle. Musí se tato částka uvést v přiznání za rok 2020?

Termín podání daňového přiznání za rok 2020

ID27754 | | Ing. Jan Matějka

Vzhledem k možnosti podat daňové přiznání za rok 2020 elektronicky o měsíc později, tedy k 1. 5. 2021, lze takto postupovat i v případě, že OSVČ podávají daňová přiznání prostřednictvím své účetní, která má generální zmocnění za tyto subjekty ke všem úkonům na FÚ a podává běžně daňová přiznání (DPH, silniční daň, DPFO atd.) přes její datovou schránku? I takto podané elektronicky daňové přiznání lze podat k datu 1. 5. 2021. 

Ztráta minulých let v DPFO

ID27751 | | Ing. Jan Matějka

Poplatník si dělal sám daňové přiznání a v letech 2014 - 2018 vykazoval ztrátu v § 7 ZDP. Jiné příjmy neměl. Nyní se obrátil na účetní a požádal o zpracování DPFO za rok 2019. Je možné, aby se zřekl uplatnění ztrát minulých let a tím snížil možnost kontroly z 8 let na 3 roky?

Cizinec - daňový rezident

ID27715 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Cizinec - daňový rezident ČR má adresu hlášeného pobytu v Hradci Králové. Svou adresu má také na Slovensku v Breznu. Jakou adresu uvede na ř. daňového přiznání 09-15 - Adresa místa pobytu v den podání přiznání? Uvede dále také adresu, kde se obvykle zdržoval na ř. 16-21, nebo nikoliv? Pokud by cizinec adresu hlášeného pobytu neměl - jakou by uvedl tu na Slovensku nebo kde se obvykle zdržoval a vyplnil by obě adresy na ř. 16-21 a ř. 09-15 či pouze jednu? Byl by stejný postup jak u rezidenta a nerezidenta?

Dílčí daňové přiznání - daň z nemovitých věcí

ID27627 | | Ing. Jan Kašpar

V loňském roce klient zdědit část nemovitosti po svém dědečkovi. Vlastní ji tedy více majitelů. K 1. 1. 2021 již je zapsán i v katastru nemovitostí jako dílčí vlastník. Jak mám postupovat při podání a placení daně z nemovitých věcí pro rok 2021? Daň z nemovitosti - dům platí jeden z vlastníků a domluví se na tom, že ostatní mu na to svým podílem přispějí, nebo přizná do daňového přiznání podíl a z toho mu bude daň vypočtena? Musí podat i přiznání k dani z nabytí nemovitosti po dědění po dědovi, když je tento převod vlastně osvobozen od daně z nabytí?

Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS

ID26972 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak vyplnit přílohu č. 3 DPFO za rok 2019, především jakou výši daně je možno započíst, když poplatník ještě neobdržel potvrzení od zahraničního finančního úřadu? Poplatník má za rok 2019 penzi 1) v ČR 400 200 Kč, 2) v Belgii 353 000 Kč, celkem 753 200 Kč, osvobozeno 480 600 Kč. Zdanitelná penze 272 600 Kč.  Od zahraničního finanční úřadu zatím neobdržel doklad o zaplacené dani. Je možné do přílohy č. 3 uvést údaje následovně: ř. 321 Kč 272 600 (zdanitelná penze ČR + BEL), ř. 323 Kč 40 890 (15 % z 272.600) a následně vypočítat koeficient zápočtu na ř. 324? Jestliže by tento postup byl možný, je pak třeba po obdržení dokladu o zaplacené dani v zahraničí (kdyby byla uvedena jiná daň) podávat dodatečné přiznání k DPFO? 

Pokuta za nepodání přiznání k dani z příjmu

ID27572 | | Ing. Jan Matějka

Co se stane, pokud nově vzniklá s. r. o. (vznik ve 2020) nepodá vůbec daň z příjmu PO, ani po vyzvání finančním úřadem? Pokud je to relevantní, tak firma měla během roku 2020 pouze asi 10 přijatých faktur v celkové výši 50 000 Kč, jinak žádný příjem. (Ale toto se asi FU nedozví, pokud přiznání nepodáme). 

Doplňující otázka:

Jak u nově vzniklé společnosti může fin. úřad "doměřit daň podle pomůcek". Co to vlastně znamená a jak to udělá, když nemá vůbec žádnou minulou historii podaných přiznání?

Plná moc

ID27585 | | Ing. Jan Matějka

Společnost je prvním rokem auditovaná, daňové přiznání bude podávat daňový poradce. Do kdy se musí plná moc na daňového poradce doručit na FÚ? Zasílá tuto plnou moc svou datovou schránkou na FÚ daňový poradce nebo společnost?

Dobropis - DPH

ID27548 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o., plátce DPH, vystavila dobropis na vrácené zboží. Je správně zahrnutí dobropisu na stejný řádek přiznání k DPH a kontrolního hlášení jako u vystavené faktury na zboží, tj. řádek DPH 1,2, sekce KH A4, případně A5?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru