Otázky s klíčovým slovem: Daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 1947Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Povinnost podání přehledů

ID25898 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanec, s příjmy podle § 6 vyšší než minimální mzda, musí podat Finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmů fyzických osob, protože má příjmy podle § 9 a 10. Musí pak podat i přehledy na sociální a zdravotní pojištění? Z těchto příjmů mu žádné další odvody nevzniknou, dobrovolně nic platit nechce.

Základ daně x vyměřovací základ

ID25900 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ vede daňovou evidenci.

1) Je možné, resp. správné, že v rámci daňové evidenci OSVČ již zahrnuje rovnou daňové a nedaňové výdaje? Např. nakoupí PHM a cigarety pro osobní spotřebu na jednom dokladu - do evidence rovnou zanese tyto dva údaje jako daňové a nedaňové a pak následně logicky již při zpracování přiznání k DPFO nevyplňuje v příloze č. 1 část E - položky zvyšující a snižující základ daně ani ř. 105 a 106. Je takový postup správný? Nebo je povinnost tyto údaje do části E a řádků 105 a 106 zapsat vždy? Tj. museli bychom upravovat základ daně zbytečně.

2) V případě, že mám již v daňové evidenci všechny úpravy základu daně udělány, tj. nepotřebuji vyplňovat řádek 105 a 106 - musím uvést pouze do části E ty jednotlivé položky, tj. položky v části E bych měla vyplněny, ale na řádku 105 a 106 bych částky vyplněny neměla, neboť jsou již započítány rovnou z daňové evidenci na řádku 101 a 102?

3) Jsou všechny nedaňové x daňové výdaje a další úpravy základu daně z příjmů součástí také vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění? Tj. jaké mám příjmy a výdaje včetně úprav základu daně pro daň z příjmů FO, takové mám příjmy a výdaje pro sociální a zdravotní pojištění uvedeny v přehledu?

Prodej skladu

ID25875 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba vede daňovou evidenci a stále podniká. Sklad měla ve firmě do 31. 12. 2018. V roce 2020 bude prodávat sklad za 1 mil. Kč a jeho ZC je 442 000 Kč. Musím v DP, které budu podávat v roce 2021 udávat v § 7 ZDP nebo ho mohu zdanit v § 10 ZDP: 1 000 000 - 442 000 = 558 000 Kč a tím se vyhnout vyššímu placení soc. a zdrav. pojištění? 

Žádost o zpětvzetí přiznání k dani z příjmu

ID25823 | | Ing. Ivana Pilařová

Lze požádat o zpětvzetí přiznání k dani z příjmu fyzických osob prosím? Vysvětlení: manželka s příjmem 65 000 Kč (v roce 2019) podala přiznání k dani z příjmu 2019 již v únoru 2020. Manžel zpracovává své daňové přiznání až teď a chtěl by uplatnit plnou slevu na manželku podle § 35 ba odst.1 písm. b), se kterou žije ve společně hospodařící domácnosti. 

Ztížení společenského uplatnění - osvobození od daně z příjmů

ID25849 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Zaměstnanec dostal plnění od pojišťovny za ztížení spol. uplatnění, je toto plnění osvobozeno od daně z příjmů? Nemusí jej uvádět do daňového přiznání? 

Vykazování plnění v přiznání k DPH při dovozu, ale od společnosti z EU

ID25783 | | Ing. Ladislav Pitner

Tuzemská společnost pořizuje zboží od belgické firmy, která má platné DIČ BE. Zboží je vezeno do ČR přímo z Ruska a je vystaveno JSD. Faktura z BE je vystavená datem 20. 2. 2020, dovozní doklad má datum vydání 25. 2. 2020. Jak správně se má vykázat v přiznání k DPH?

Covid-19: Způsob podání daňového přiznání v nouzovém stavu kvůli koronaviru

ID25829 | | Ing. Ivana Pilařová

V současné době jsou finanční úřady „zavřené“ (funguje pouze podatelna, a to v omezených časech) a vláda apeluje na bezkontaktní způsob komunikace včetně podávání daňových přiznání. Mohu tedy daňové přiznání poslat jako přílohu e-mailové zprávy?

Podání k dani z příjmů právnických osob

ID25693 | | Ing. Christian Žmolík

Budu poprvé podávat za své s. r. o. přiznání pomocí aplikace EPO. S. r. o. v roce 2019 nevykonávala žádnou činnost, uvedu tedy výsledek hospodaření a ostatní řádky nulové a dále - jak přiložit rozvahu a výsledovku a přílohu k účetní závěrce? Musím tyto tři dokumenty připojit k přiznání již přímo v aplikaci EPO? Dám je v EPU např. ve formátu xlm či PDF do jiné přílohy - tam je nahraju a následně soubor celý uložím k odeslání do datové schránky a tento soubor xml včetně těch příloh odešlu datovou schránkou mému místě příslušnému úřadu? Je tento postup zpracování a zaslání přiznání k dani z příjmů PO správný? Nebo přiznání k DPPO zpracuji v EPU a dále datovou schránkou odešlu soubor XLM s přiznáním + zvlášť přiložím další přílohy (rozvahu, výsledovku, přílohu)? Je povinné odeslat na FÚ s přiznáním i rozvahu, výsledovku a přílohu k účetní závěrce? Nikde v zákoně o daních z příjmů jsem se toto nedočetl, ale slyšel jsem, že se tyto dokumenty mají poslat také. 

Režim přenosu DPH

ID25194 | | Pavla Hadrabová

Akciová společnost (měsíční plátce DPH) zaslala 18. 1. 2018 jiné firmě spol. s r. o. (plátce DPH) fakturu, ve které vyúčtovala výrobu a montáž truhlářských výrobků v režimu přenosu DPH. Fakturu jsme uvedli do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení za leden 2018. Faktura je k dnešnímu dni nezaplacena, ačkoliv byla několikrát upomínána. Na začátku prosince 2019 jsme dlužníkovi zaslali upozornění k soudnímu vymáháni. Dlužník nám odpověděl, že tuto fakturu nemá v evidenci a žádá nás o radu co má v tomto případě dělat. Jak správně tuto chybu napravit?

Opožděně předaná faktura z předešlého období

ID25506 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o. předala ztracenou fakturu k zaúčtování v prosinci 2019, faktura je za nákup PHM v období prosinec 2018 a je na částku 68 993,09 + DPH 14 493,23 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysokou částku, tak bych chtěla fakturu správně zaúčtovat, aby to společnost nepoškodilo a bylo to dobře i podle zákona. S odpočtem DPH předpokládám, že problém není. Mohu DPH uplatnit za prosinec 2019 s tím, že ZP bude v kontrolním hlášení uvedeno správně 15. 12. 2018. Nerada bych upravovala rok 2018 pro složitost, a nevím tedy jak postupovat se zaúčtováním dokladu a promítnutím do nákladů. Zda se musí měnit daňové přiznání za rok 2018? Jak postupovat co nejjednodušeji?

Při podání dodatečného přiznání k DPPO je třeba tuto položku zahrnout do účetnictví a všechny podklady znovu zpracovat nebo je možné upravit jen daňové přiznání a přílohy? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru