Otázky s klíčovým slovem: Daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 1969Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup software ze zahraničí přes internet a DPH

ID26774 | | Ing. Martin Novák

Tuzemský podnikatel plátce DPH, si objedná přes internet např. software nebo nějakou aplikaci u zahraničního dodavatele. Poté obdrží doklad s tuzemskou DPH, ačkoliv uvedl své české DIČ a doklad by měl spadat pod režim reverse charge. Bohužel ani přes urgence jiný doklad neobdrží. Jak vykázat tento doklad v rámci daňového přiznání a kontrolního hlášení?

Dovoz zboží z třetí země a DPH

ID26714 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma, plátce DPH, nakupuje zboží z 3 zemí, mj. i Číny. V srpnu 2020 podepsala smlouvu o nepřímém zastoupení v celním řízení a plnou moc pro daňové řízení s nejmenovanou společnosti, která je naším deklarantem/zástupcem. Co pro nás smlouva znamená v souvislosti s DPH? Tato společnost bude za nás platit všechny poplatky, daně, cla, odměny za práci. Veškeré škody a náklady, včetně zaplacených penále a jiných poplatků, jak je ve smlouvě, a pak nám to fakturovat. Co všechno se zahrnuje do samovyměření DPH a následně odpočtu DPH? A které položky nemusíme vyčleňovat v daňovém přiznání DPH?

Platnost žádosti o přeplatek

ID26488 | | Ing. Jan Matějka

Daňový subjekt s. r. o. podal elektronicky z datové schránky svého zástupce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí tohoto podání byly přílohy v pdf souboru - obecná příloha dle vyhlášky č. 500/2020 a žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů právnických osob. Je tato zmiňovaná žádost o vrácení přeplatku platně podaná, když je pouze přílohou formulářového podání daňového tvrzení, nebo měla být podána samostatně jako obecná písemnost? Doplňuji, že zástupce daňového subjektu má neomezenou plnou moc. 

Paušální výdaje - dentální hygiena

ID26289 | | Romana Smékalová

Dentální hygienistka má příjmy z provádění této činnosti. Kolik % činí paušální výdaje z těchto příjmů při vyplňování daňového přiznání?

Platnost plné moci k podání DPFO

ID26462 | | Ing. Jan Matějka

Zmocnila jsem daňového poradce plnou mocí následujícího znění: "... ke zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 v termínu do 1. 7. 2020. Zastupování je omezeno na zpracování a podání řádného daňového přiznání a zaniká ke dni podání tohoto daňového přiznání." Přiznání nebylo do dnešního dne podáno, nejpozději bude odevzdáno 18. 8. 2020. Otázkou je, zda plná moc je ještě platná a zda bude podávat přiznání mnou zmocněný zástupce?

Podání DP za r. 2019 bez sankcí a nesprávná výzva ze strany FÚ

ID26457 | | Ing. Jan Matějka

Vyměřovací oddělení Finančního úřadu v Praze, zaslalo firmě (s. r. o.) dne 8. 7. výzvu k podání daňového přiznání za r. 2019 s tím, že zákonná lhůta již uplynula. V poučení je napsané, že se nelze proti rozhodnutí odvolat. Dle mého úřednice na FÚ nepostřehly, že je možno bez sankcí podat DPFO i DPPO do 18. 8. 2020 (nikoliv do 1. 7.). Nejsme si tedy jistí, zda nám nebudou vyměřeny sankce za pozdní podání a platbu od 1. 4. 2020 do dne podání. Jak se nyní máme zachovat - když není možno se odvolat?

Hospodářská činnost ÚSC

ID26230 | | Ing. Zdeněk Morávek

Územní samosprávný celek (ÚSC), se chystá pro "své" akciové společnosti nakoupit movitý majetek, který jim bude pronajímat. V současné době provozuje pouze obvyklou ekonomickou činnost ÚSC - pronájem nepotřebného vlastního majetku, pro který nemá momentálně vlastní využití, tj. byty, budovy, služby spojené s pronájmy - o které účtuje v hlavní činnosti, bez příslušného živnostenské oprávnění. Výše uvedený movitý majetek však bude nakupován pouze za účelem ekonomické činnosti (pronájmu), z pohledu veřejnosprávní činnosti nemá a nebude mít uplatnění. Musí mít ÚSC na tuto činnost již živnostenské oprávnění a musí zřídit tzv. doplňkovou/hospodářskou činnost, což má zásadní vliv na způsob vedení účetnictví a vyplňování daňového přiznání k daním z příjmů? Nebo může účtovat o těchto pronájmech v rámci své hlavní činnosti? V případě, že by musela být zřízena hospodářská činnost, budou muset pod tuto činnost přejít i ostatní ekonomické aktivity, doposud účtované v rámci hlavní činnosti?

Výkaz zisků a ztráty - příloha daňového přiznání

ID26381 | | Ing. Christian Žmolík

K daňovému přiznání k dani z příjmu právnických osob se přikládá výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu před zaúčtováním daně z příjmu roku interním dokladem nebo po zaúčtování?

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců - hospodářský rok

ID26184 | | Josef Rajdl

Společnost s r. o. účtující v hospodářském roce 1. 4 .2019 - 31. 3. 2020 by měla v DPPO vyplnit v příloze K "průměrný přepočtený počet zaměstnanců". Veškeré sestavy ze mzdového účetnictví se vždy dělají za kalendářní rok. I účetní SW jsou nastaveny tak, že průměrný přepočtený počet zaměstnanců přepočítávají pouze za období 1. 1. - 31. 12. Z jakého období se bude do řádku K vyplňovat "průměrný přepočtený počet zaměstnanců"?

Fakturace služeb

ID26247 | | Ing. Martin Novák

Jsme s. r. o., plátci DPH. Za březen a duben jsme zapoměli vyfakturovat zákazníkovi za služby, resp. vyfakturovali jsme nižší částku. DPH už máme samozřejmě za březen a duben odeslanou. Mohu tyto služby ještě teď dofakturovat, aniž bych musela posílat za 03 a 04/2020 dodatečné daňové přiznání? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru