Otázky s klíčovým slovem: Daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 1962Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výkaz zisků a ztráty - příloha daňového přiznání

ID26381 | | Ing. Christian Žmolík

K daňovému přiznání k dani z příjmu právnických osob se přikládá výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu před zaúčtováním daně z příjmu roku interním dokladem nebo po zaúčtování?

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců - hospodářský rok

ID26184 | | Josef Rajdl

Společnost s r. o. účtující v hospodářském roce 1. 4 .2019 - 31. 3. 2020 by měla v DPPO vyplnit v příloze K "průměrný přepočtený počet zaměstnanců". Veškeré sestavy ze mzdového účetnictví se vždy dělají za kalendářní rok. I účetní SW jsou nastaveny tak, že průměrný přepočtený počet zaměstnanců přepočítávají pouze za období 1. 1. - 31. 12. Z jakého období se bude do řádku K vyplňovat "průměrný přepočtený počet zaměstnanců"?

Fakturace služeb

ID26247 | | Ing. Martin Novák

Jsme s. r. o., plátci DPH. Za březen a duben jsme zapoměli vyfakturovat zákazníkovi za služby, resp. vyfakturovali jsme nižší částku. DPH už máme samozřejmě za březen a duben odeslanou. Mohu tyto služby ještě teď dofakturovat, aniž bych musela posílat za 03 a 04/2020 dodatečné daňové přiznání? 

Nákup a prodej auto u plátce DPH

ID26189 | | Ing. Martin Novák

OSVČ, plátce DPH, v loňském roce 2019 koupil automobil za 300 000 Kč + 63 000 Kč DPH. Odpočet uplatnil odhadem ve výši 80 % - 50 400 Kč. Po skončení roku musel provést úpravu na ř. 45 neboť skutečně pro podnikání najel 60 % - upravil tedy o 12 600 Kč. Nyní v červnu bude auto prodávat neboť musí zajistit alespoň nějaké peníze pro svého jednoho zaměstnance. Nyní do konce května 2020 je stav poměru využití auta 70 % pro podnikání.

Jakou částku musím vypořádat v druhém roce na ř. 60 pokud auto prodávám - dělá se úprava s vypočteným poměrem užití 70 % nebo s číslem 1 - jako, že prodávám - využije se řádek 60?

Auto budeme prodávat za 220 000 Kč + DPH - bude klasicky odvedena DPH na výstupu na ř.1 daňového přiznání?

Případně jaké další úpravy v přiznání udělám či nějaké další povinnosti s prodej auta z pohledu DPH? 

Zálohy na DPPO u firem s povinným auditem při předčasném podání DP

ID26218 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. podléhá povinnému auditu, tudíž by za r. 2019 (pokud by nebyla opatření v souvislosti s koronavirem) podávala DPPO 1. 7. 2020.

1) Musí firmy s povinným auditem podávat na FÚ do 1.4. nějaké oznámení, že jsou povinně auditované, a tudíž se termín prodlužuje?

2) Může být na DPPO jako podepisující osoba uveden jednatel s. r. o., a podání tudíž může být uskutečněno přes datovou schránku DPPO (firma nemá na zpracování DPPO žádného daňového poradce)?

3) Pokud povinně auditovaná firma odešle na FÚ přiznání již 28. 2. 2020 a vyvstane jí povinnost platit čtvrtletní zálohy, jaké budou termíny splatnosti těchto záloh?

Pořízení elektrického motocyklu z EU

ID26219 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s. r. o., plátce DPH, chce prodávat elektrické motocykly. Pořídila první motocykl z EU, který bude sloužit jako předváděcí kus. Pořizovací cena motocyklu je 30 000 CZK. Motocykl se označkuje na dopravním inspektorátu. Na jaký účet zaúčtovat tuto předváděčku? A jak z hlediska DPH? Do kterého řádku ve výkazech k dani z přidané hodnoty?

Dary a uplatnění v daních

ID25668 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ věnovala v r. 2019 peníze Milionu chvilek z.s. Dále darovala příspěvek Nadaci Via na oživení památkově chráněného objektu a Post Bellum o.p.s. na Paměť národa. Všechny organizace jí zaslaly potvrzení o daru. OSVČ si není jistá, zda dary pro všechny tyto organizace jsou uznatelné do daňového přiznání. Zároveň bychom rádi věděli, zda je někde možno dohledat seznam organizací, pro něž jsou dary uznatelné do daňového přiznání.

Laboratorní vyšetření na COVID-19 pro pendlery

ID26148 | | Ing. Martin Svoboda

Podléhá nebo nepodléhá laboratorní vyšetření na COVID-19 pro pendlery odvodu DPH?

Daň z příjmů FO - osvobození při prodeji nemovitosti

ID26108 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba koupila před 5 lety ideální 1/2 nemovitosti. Druhou ideální polovinu dostala před třemi lety (tedy 2 roky po nákupu první poloviny) letech darem. Nyní by chtěl majitel celou nemovitost prodat. Která lhůta by platila pro posouzení osvobození od daně z příjmů v případě prodeje nemovitosti jako celku? Prodávající vzhledem k 5-leté lhůtě pro osvobození při prodeji nemovitosti zvažuje i variantu, že by prodal každou polovinu nemovitosti zvlášť stejnému zájemci. Zatímco v případě první půlky už by příjem z prodeje nezdaňoval, v případě prodeje druhé poloviny ano. Lze tedy pro účely optimalizace daňové povinnosti předmět prodeje rozdělit rovněž na dvě poloviny, kdy v případě první poloviny by příjem z prodeje již nezdaňoval (uplynula 5 letá lhůta pro osvobození) a druhou polovinu by prodal za stejnou částku, za jakou ji nabyl- resp. prodal za znaleckou hodnotu daru? Příjem z prodeje druhé poloviny by se tedy rovnal nákladům v podobě znaleckého ocenění poloviny nemovitosti při pořízení (ust. § 10 odst. 5 ZDP) a ke zdanění by v rámci § 10 byla 0,- Kč. Kupující by tedy získal celou nemovitost, kdy první polovinu by koupil cca za 15 mil Kč a druhou polovinu stejného domu za cca 5 Mil Kč (dle výše ocenění znalcem). Kupující i banka zajišťující financování úvěrem souhlasí. Lze využít u prodávajícího osvobození při prodeji nemovitosti výše popsaným způsobem tak, aby nebyla krácena daň z příjmu a na druhé straně bylo v maximální možné míře využito daňového zvýhodnění, které zákon o daních z příjmů nabízí?

Kompenzační bonus pro OSVČ a účetní

ID26067 | | Josef Rajdl

Jsem účetní. S ohledem na Koronavirus a sdělení vlády, že lze podat daňová přiznání až do konce června, mi někteří klienti předávají doklady a další podklady pro rok 2019 až nyní v květnu. Mám nárok na Kompenzační bonus pro OSVČ za období 12. 3. - 30. 4., když vlastně budu moci dodělat nebo udělat zcela DP za rok 2019 až v průběhu května a června? Má činnost byla v tomto období dle mého omezena proti tomu, co jsem měl všechno udělat a v minulých letech dělal.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru