Otázky s klíčovým slovem: Daňové doklady

počet otázek s klíčovým slovem : 1329Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náležitosti faktury v režimu MOSS (zboží na dálku)

ID26379 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaké prosím jsou/budou náležitosti daňového dokladu v režimu MOSS? Firma (eshop) bude od 1.1.2021 prodávat zboží na dálku na Slovensko s tímto zvlášním režimem. Dosavadní fakturační systém neumožnuje vystavit fakturu se sazbou 20% (Slovenské DPH). Proto firma předpokládá, že bude potřeba tento software upravit nebo změnit dodavatele, tak aby šlo vystavovat položky s 20% DPH (SK). Ovšem uvažuje i o zjednodušené variantě, že by tento systém MOSS řešila jen interní evidencí, že se udělá hromadný dopočet v záznamní povinnosti. Tzn. faktury by vystavovala s 21%, ale interně pro odvod slovenského DPH přes MOSS by z celkové ceny v záznamní povinnosti udělala hromadný matematickou úpravu evidence, aby se odvedlo 20% SK DPH. Toto řešení, ale podle mého názoru nesplňuje náležitosti daňového dokladu pro tento režim, je to tak? Firma dále prodává zboží na Slovensko i ve zvláštním režimu použitého zboží. Firma předpokládá, že nebude vadit, když na jedné faktuře budou položky zboží v režimu použitého zboží i režimu MOSS. Je to tak?

Opravný daňový doklad po uplynutí zákonné lhůty tří let

ID26313 | | Ing. Ladislav Pitner

Výrobce poskytuje záruku delší než je zákonem daná. Výrobek byl označen autorizovaným servisem výrobce za neopravitelný. Zákazník (běžný spotřebitel) má nárok nad rámec záruky na nový výrobek popř. vrácení peněz. Totožný výrobek se již nevyrábí. Ale má přibližně navazující nový model. Celá akce vyhovění spotřebiteli se zasekla na tom, že výrobce nemůže dobropisovat velkoobchodu a velkoobchod maloobchodu a ten spotřebiteli, protože je po lhůtě 3 let dle zákona o DPH. Jak se má v tomto případě postupovat? Kdo vrátí spotřebiteli DPH?

Falešné doklady s DPH na jízdy TAXI s identifikovanými osobami

ID26229 | | Ing. Jan Matějka

Po instalaci nového účetního SW jsme provedli kontrolu DIČ a zjistili jsme, že účtenky došlé na jízdy TAXI přes mobilní aplikaci jakou vystaveny jako "od plátců DPH s DIČ a s vyčíslením DPH" jsou doklady od identifikovaných osob, tudíž pro tuzemsko "od neplátců". Vzhledem k částkám 100-600 Kč za jednu jízdu jsme zjednodušené daňové doklady neověřili, takže je to naše chyba. Ale i tak si myslíme, že se jedná o podvodné/falešné doklady snažící se vzbudit dojem že jsou pravé a je možné uplatnit odpočet DPH. Jak správně postupovat při opravě DPH v letošním roce a létech minulých? Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi používanou aplikaci, tak dokladů mezi plátci může být opravdu velké množství. Neměli bychom to ohlásit Finanční správě?

Pořízení investice v cizí měně od českého subjektu

ID26117 | | Josef Rajdl

Účetní jednotka používá ve svém účetnictví denní kurz ČNB. V dubnu pořídila od českého dodavatele stroj za 290 000 EUR bez DPH. Dodavatelem je český subjekt. Fakturace s dodavatelem byla dohodnuta v EUR. Dodavatel používá roční kurz, pro rok 2020 je tento kurz ve výši 25,41 Kč/EUR. Doklad byl kurzem dodavatele zaúčtován na účet 042 a DPH uplatněna ve výši, která byla vyčíslena na dokladu. Vzhledem k aktuálnímu kurzu 27,41 Kč/EUR vznikne při úhradě faktury kurzová ztráta ve výši cca 696 000 KčNeměla by účetní jednotka pro přepočet do svého účetnictví použít denní kurz a rozdíl doúčtovat na účet 042 interním dokladem? Software neumožňuje použití dvou kurzů na jednom dokladu. U nevýznamných částek, které jsou účtovány nákladově, toto účetní jednotka neřeší, i když v souladu s § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů by měla používat kurz, který používá v účetnictví. Bylo by možné stanovit ve směrnici, že účetní jednotka sice používá denní kurz ČNB, ale u dodávek od českých subjektů, kdy fakturace probíhá v cizí měně, bude používat kurz dodavatele.

Doplnění k otázce DAUCID ID č. 25248 - splatnost faktury

ID26156 | | Ing. Ivana Pilařová

Chápu tedy správně, že zvýšit základ daně v případě nejasné splatnosti faktury, je třeba v momentě promlčení - tedy ne po 30 měsících ale po 36 měsících? (v případě promlčení po 3 letech)

Splatnost faktury

ID26120 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba má výhradní právo na prodej konkrétního SW od softwarové společnosti. Toto právo převedla se souhlasem původní společnosti na nového prodejce, kterým je akciová společnost. Akciová společnost za to fyzické osobě vyplácí čtvrtletně dojednanou finanční částku. Fyzická osoba na fakturách neuvádí jako datum splatnosti konkrétní datum, ale uvádí, že částka je splatná "na vyžádání". Akciová společnost tedy faktury hradí fyzické osobě až když ona o to požádá. V účetnictví akciové společnosti jsou však tyto faktury neuhrazené více než 30 měsíců (od data vystavení, k žádosti o úhradu zatím nedošlo). Neměla by je akciová společnost vyloučit z daňových nákladů do doby, než budou zaplaceny? Nebude obviněna z toho, že jde o účelovost? Fyzická osoba je s akciovou společností spojená osoba.

 

DPH identifikované osoby ve výši menší než 100 Kč

ID26137 | | Ing. Martin Svoboda

Identifikovaná osoba přijala službu od osoby registrované k dani v jiném členském státě (reklama na Googlu). Fakturační částka za příslušný měsíc je na 152 Kč. Musí identifikovaná osoba za příslušný měsíc podat přiznání k DPH a odvést daň z přidané hodnoty, přestože výsledná daň je méně než 100 Kč? Vztahuje se pro identifikovanou osobu povinnost odvádět DPH i přijatých služeb mimo EU (kupříkladu z digitálních služeb poskytnutých firmou se sídlem v USA, nebo pokud Irsko, kde má Google sídlo, vystoupí z EU)?

Vyřazení movité věci z užívání z důvodu uznané reklamace - účetní a daňový pohled

ID26115 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2020 naše společnost pořídila čerpadlo, navedla je do užívání jako samostatnou movitou věc v DS 2 a zahájila odpisování. Při provozování v období záruční lhůty se projevily vady, které se dodavatel v rámci reklamace neúspěšně pokusil odstranit. Reklamační řízení bylo ukončeno s tím, že dodavatel čerpadlo odveze na vlastní náklady zpět a vystaví dobropis v plné výši původně fakturované ceny. Byla uzavřena Dohoda o zrušení smlouvy o dílo. Jak máme postupovat při vyřazení čerpadla z evidence majetku - prosím o uvedení účetních zápisů. Prosím o sdělení, jaký by byl postup v případě, kdyby se závada projevila až v následujícím roce, tedy v případě, že už bychom již uplatnili daňový odpis pro účely daně z příjmů.

Evidence faktury z EU

ID26101 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsme s. r. o., plátci DPH, vedeme účetnictví. Pořizujeme zboží z EU v EUR. Jak tyto faktury máme správně evidovat z pohledu DPH a účetnictví. Fakturu jsme přijali 11. 5. 2020, datum vystavení na faktuře je 30. 04. 2020, DUZP 29. 04. 2020 v hodnotě 1 000 EUR. Je nutné rozlišovat kurz pro evidenci DPH a kurz pro účetnictví? Používáme denní kurz ČNB. 

Neplátce DPH vystavil daňový doklad s DPH

ID26080 | | Ing. Ladislav Pitner

Nově založená společnost s. r. o. neplátce DPH vystavila daňový doklad včetně DPH za služby s datem vystavení 12. 3. 2020 a DUZP 29. 2. 2020. Při jednání s naší účetní kanceláří o poskytování účetních služeb nám bylo tvrzeno, že firma není plátcem DPH a to jsme si také v registru plátců ověřili, že firma nebyla plátcem. Bohužel bez našeho vědomí se společnost zaregistrovala a od 14. 3. 2020 se stala plátcem. řádně jsme tedy podali Přiznání za březen včetně Kontrolního hlášení. Následně až 6. 5. 2020 nám byla předána faktura vydaná z DUZP z 29. 2. 2020, kdy firma ještě plátce nebyla a na daňovém dokladu bylo uvedeno poskytnuté plnění včetně DPH. Příjemce služby si v březnovém Přiznání k DPH neoprávněně (neověřil si) uplatnil odpočet a uvedl v Kontrolním hlášení (faktura byla nad 10 000 Kč). Zajímalo by mě, jak celou situaci správně vyřešit? Dodavatel v Kontrolním hlášení za únor fakturu nemá, jelikož Kontrolní hlášení ani Přiznání nepodával - nebyl plátcem. Vystavili jsme opravný daňový doklad, Příjemce podal následné Kontrolní hlášení, dodateční Přiznání k DPH a neoprávněně uplatněné DPH vrátil. V následném KH již tuto fakturu ani opravný doklad neuvádí. Jaké je správné datum vystavení a DUZP na opravném daňovém dokladu a jak má řešit dodavatel a má uvádět v Přiznání a KH a za jaké měsíce? Příjemce požaduje pouze opravný doklad ne opravný daňový doklad.

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru