Otázky s klíčovým slovem: Daňové doklady

počet otázek s klíčovým slovem : 1314Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dodání zboží do jiného členského státu - podklady

ID25427 | | Ing. Ladislav Pitner

Co vše potřebujeme k prokázání osvobození od DPH při přemístění zboží do jiného členského státu? První varianta, dopravu zajišťujeme my jako dodavatel, a to u externího přepravce. Druhá varianta, odběratel má vlastního přepravce, dopravu si platí sám.

Přeplatek faktury v daňové evidenci

ID25404 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, někdy obdrží úhradu za vystavenou fakturu zaokrouhlenou na koruny, či desetikoruny. Zahrnuje se tento „přeplatek“ ve výši do 10 Kč do základu daně z příjmu a je zdanitelným plněním?

Reklamace - účtování na skladě

ID25389 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost, plátce DPH, účtuje skladovou evidenci způsobem A, prodala zákazníkovi materiál fa vydaná MD 311/D 604, výdej materiálu ze skladu MD 501/D 112 ve skladové ceně (výpočet aritmetický průměr). Po roce zákazník materiál reklamuje a mohou nastat tyto situace: 1) Zákazník materiál vrátí a společnost mu dá materiál nový (bez vystavování opravného daň. dokladu). Příjem vadného materiálu minusem MD 501/D 112, výdej nového materiálu MD 501/D 112? Ceny na skladě se průběhu změnily. Jak zaúčtovat rozdíl, který vznikne? A vadný materiál je možné odepsat do daňových nákladů na základě likvidačního protokolu na účet MD 548/D 112? 2) Po vzájemné dohodě zákazník vadný materiál vracet nebude a společnost mu pouze zašle nový materiál. Společnost tedy bude účtovat jen o výdeji nového materiálu MD 501/D 112?

Uplatnění opravného daňového dokladu

ID25375 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost, plátce DPH, zabavila z důvodu nezaplacení zboží prostřednictvím agentury zboží zpět. Na zabavené zboží vystavila opravný daňový doklad v celé výši původního daňového dokladu se zápornými částkami. Kdy může opravný daňový doklad uplatnit do přiznání k DPH? Postačí samotné vystavení dokladu + doklad od pošty, že byl doklad odeslán nebo je podmínkou, aby byl opravný doklad podepsán druhou stranou, že jej převzala? Vzhledem k tomu, že druhá strana nekomunikuje, neumím si představit, jak ji donutit, aby doklad podepsala, že převzala. Bojím se, že DPH z opravného dokladu neuvedou na kontrolní hlášení a nevím, co se pak bude dít, jak bude reagovat finanční úřad.

CCS karty a uplatnění DPH nyní a po 1. 4. 2020

ID25374 | | Ing. Martin Novák

Jak správně postupovat při uplatnění DPH z pohoných hmot hrazených CCS kartou? Doposud uplatňuji DPH z daňového dokladu od CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o. Je povinnost k tomuto daňovému dokladu přikládat jednotlivé tankovací doklady? Doslechla jsem se, že po 1. 4. 2020 bude možné uplatňovat DPH pouze na základě tankovacích dokladů. 

Opravný daňový doklad - bonus na konci účetního období

ID25288 | | Ing. Martin Svoboda

Dodavatel zboží vystavil v lednu 2020 dva opravné doklady-bonusy za včasnou platbu s datem 3.1. a 6.1.2020, s totožným datem zdanitelného plnění. V souhrnu se jedná o částku přesahující 1 milion Kč. Je zřejmé, že se jedná o platební vztahy v roce 2019, i když na daňových dokladech toto není uvedeno. Jakým způsobem v účetnictví odběratele řešit otázku daně z příjmů právnických osob za rok 2019 a DPH za 12/2019? Je možné celou záležitost ponechat k řešení v roce 2020? S tím souvisí i otázka kontrolního hlášení k DPH.

Skonta, DPH, souhrnný opravný daňový doklad

ID25333 | | Ing. Petra Konderlová

Firma poskytuje skonto za včasnou úhradu faktury. Během celého roku nevytváří opravné daňové doklady, aby si nárokovala část DPH ze skont zpět. Firma přemýšlí, že by na konci roku k 31. 12. vystavila opravný daňový doklad, který by byl souhrnným daňovým dokladem - např. k 10 skontům za uplynulý rok. Je to možné? Podle mého názoru ne, ale rád bych se ujistil. V případě, že by se opravný souhrnný daňový doklad vystavil pouze za jeden měsíc skont (měsíčně), tak by to bylo možné?

Doklad v případě uznané reklamace

ID25310 | | Ing. Petra Konderlová

U našeho klienta, který provozuje prodejnu obuvi, řešíme následující. Zákazník, který u klienta koupil obuv (při nákupu obdržel zjednodušený daňový doklad) ji přišel reklamovat. Reklamace byla uznaná, zákazníkovi byla vyplacena hotovost. Musí obsluha prodejny vystavit při výplatě hotovosti opravný doklad dle § 45 odst. 2 zákona o DPH, kde bude uvedeno evidenční číslo původního daňového dokladu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o DPH, nebo může vystavit nový zjednodušený daňový doklad se zápornými hodnotami bez vazby na doklad původní?

Chybná fakturace

ID25298 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká společnost, měsíční plátce DPH, vystavila v 10/2019 českému plátci fakturu za služby. Společnost vystavenou fakturu uvedla v DPH i v KH za 10/2019. Faktura však byla v 12/2019 zákazníkem vrácena s vyjádřením, že je chybně vystavena - nedošlo k uskutečnění služby. Znamená to, že ji zákazník nemá v účetnictví. Předpokládám, že správný postup nyní je, vystavit ODD do 10/2019, podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH do 10/209. Je i jiný způsob, jak lze v účetnictví fakturu stornovat (odepsat), tak aby nemusela společnost podávat dodatečné přiznání k DPH a následné KH za 10/2019? I za podmínky, že by si nenárokovala možnost vrácení odvedeného DPH z této faktury? 

Pořízení zboží z jiného členského státu - zjednodušený daňový doklad

ID25212 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH registrovaný v ČR nakupuje zboží od plátců registrovaných k dani v jiných členských státech EU. Při těchto nákupech plátce neuvede své DIČ (jedná se např. o nákupy v řetězcích typu Makro, Ikea, OBI, Bauhaus apod. v EU). Plátce má od těchto dodavatelů z jiných členských států EU zjednodušený daňový doklad včetně zahraniční DPH. Toto zboží plátce dopraví vlastní dopravou do ČR, kde toto zboží použije ke svým zdanitelným plněním. Je plátce u tohoto typu pořízení zboží, kdy neuvede své DIČ, povinen přiznat DPH na výstupu? V případě, že ano, je daňovým základem cena včetně zahraniční daně nebo bez zahraniční daně? Má u tohoto pořízení zboží plátce nárok na odpočet přiznané daně? Na jakém řádku přiznání k DPH se tato plnění vykazují? Uvádí se tato plnění do kontrolního hlášení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru