Otázky s klíčovým slovem: Daňové doklady

počet otázek s klíčovým slovem : 1303Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dotaz k evidenci příjmů a EET

ID24837 | | Ing. Petra Konderlová

Plátce DPH ve své prodejně eviduje tržby v EET a vystavuje paragony do 10 000 Kč dle variant:

1) jen v sazbě 21% DPH,

2) v sazbách 21% a 10% DPH.

Může z pohledu DPH, daňové evidence či účetnictví plátce pro svoji potřebu zaúčtování nebo zaevidování příjmů jen:

1) vytisknout z pokladního systému denní přehled příjmů nebo

2) měsíční přehled evidovaných příjmů v EET z databáze EET a na základě těchto sestav vykázat měsíční DPH a také daňové příjmy a v případě vedení účetnictví výnosy za dané období?

Nebo si musí tisknout jednotlivé doklady, které jsou shodné s těmi, co předává zákazníkovi?

Daňový doklad

ID24709 | | Ing. Miroslava Kočová

Zabýváme se prodejem zboží. Zákazníkovi vždy vyjedeme po prodeji zboží účtenku - daňový doklad. Z 99 % se jedná o prodej běžným občanům, v případě, že je zákazníkem podnikatel, vystavíme mu fakturu se všemi náležitostmi. Jak ale postupovat při prodeji zboží nad 10 000 Kč běžným občanům – zjednodušený daňový doklad je možné jen do 10 000 Kč, mezi náležitosti daňových dokladů patří i identifikace kupujícího - musím tedy u každého nákupu nad 10 000 Kč vystavit fakturu s údaji o kupujícím, i když není podnikatelem a nemá DIČ? Pokladní systém mi neumožní toto zadat přímo do účtenky.

Kontrolní hlášení a daňový doklad se špatně zaokrouhlenou DPH

ID24751 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH obdržel daňový doklad s DUZP 11. 10. 2019 se zaokrouhleným DPH. Toto není v souladu se zákonem. Dle informací zde uváděných by měl příjemce takového daňového dokladu zkoumat, zdali má v případě aplikace zaokrouhlení dle zákona nárok na odpočet v částce uvedené na dokladu. V případě, že částka nároku na odpočet nižší, tak uplatnit pouze tu nižší částku odpočtu dle zákona. Máme doklad na základ 10345 Kč + DPH zaokrouhleno na 2 173 Kč. Dle přepočtu je nárok na odpočet pouze 2 172,45 Kč. Pokud ale upravím nárok na odpočet, tak bude v kontrolním hlášení od plátce poskytujícího plnění DPH ve výši 2 173,00 Kč a u plátce uplatňujícího si odpočet částka 2 172,45 Kč. Nebude pak problém v nesouladu v kontrolním hlášení? Základy budou stejné, ale DPH se bude lišit?

Opravný daňový doklad k faktuře z roku 2014 a 2016

ID24767 | | Ing. Martin Svoboda

Náš zákazník zavřel v říjnu 2019 svoji pobočku a vrátil nám zboží, na které požaduje vystavit opravný daňový doklad. Faktura za zboží je z roku 2014 a 2016. Chtěla bych se zeptat, zda budeme vystavovat opravný daňový doklad včetně DPH a můžeme si snížit daňovou povinnost?

Konečný příjemce na faktuře

ID24721 | | Ing. Martin Svoboda

U přijatých faktur je někdy ve formulářích uváděno kromě odběratele ještě i konečný příjemce. My máme v Praze sídlo společnosti, ale pobočku - provozovnu máme jinde. Je v pořádku, když jako odběratel je samozřejmě uváděn název a sídlo společnosti a v další kolonce jako konečný příjemce je opět název společnosti a adresa té provozovny, kam je zboží, popř. služby dodáváno? Chápeme to jako místo dodání a to je skutečně ten konečný příjemce - provozovna společnosti, je to tak? 

EET a faktury za hotové

ID24694 | | Josef Rajdl

Pokud OSVČ vystaví řádnou fakturu nad 10 000 Kč, forma úhrady hotově, bude se na tento typ dokladu vztahovat EET? Pokud OSVČ bude chtít využít možnost off-line papírové evidence, musí tudíž použít účtenky vydané finanční správou. Jenže zákon zakazuje použít zjednodušený daňový doklad u transakcí nad 10 000 Kč. Jaký tedy bude správný postup?

Nerespektování nového způsobu výpočtu DPH a zaokrouhlování od 1. 4. 2019, závazně od 1. 10. 2019

ID24677 | | Ing. Ladislav Pitner

Od 1. 10. 2019 platí závazně novela DPH. Přestože je novela v platnosti již 6 měsíců, tak mnoho firem tuto skutečnost ještě nepromítlo do svých programů/dokladů. Za dnešní den mám už 4 doklady, které nejsou v souladu s platným zákonem o DPH.

Případ první: Faktura za překlad pro platbu převodem s rozpisem DPH: základ 1 186 Kč + DPH uvedeno zaokrouhleně 250 Kč, celkem 1 436 Kč.

Příklad druhý: Nákup platba kartou: Základ 1 486,52 Kč + podivně zaokrouhlené DPH 312,38 Kč, celkem 1 798,90 Kč.

Příklad třetí: Faktura k úhradě převodem, základ 2 315 Kč a DPH 486,15 Kč uvedeno správně, ale zaokrouhlení na celé koruny (mínus 0,15) není zahrnuto do základu a DPH, jak by mělo být a je na faktuře uvedeno nedaňově.

Příklad čtvrtý: Nákup v obchodě za hotové: základ 611,90 Kč + zaokrouhlené DPH 128,9 Kč + nedaňové zaokrouhlení na celé koruny 0,20 Kč, celkem 741 Kč.

Důvod pro novelu bylo omezení rozdílů a zpřesnění částek DPH. Všechny tyto „vadné“ doklady jsou na nízké částky, nepromítnou se jednotlivě do kontrolního hlášení... ale pokud si provedu kontrolu výpočtu DPH dle platného zákona, tak částky nesedí. Můžeme tyto doklady přijmout a uplatnit si odpočet DPH bez nějakého postihu? Je za vystavení vadných dokladů pouze plátce, který je vystavil, nebo postih hrozí i příjemci těchto dokladů?

Zaokrouhlování DPH

ID24627 | | Ing. Ladislav Pitner

Dle daňového balíčku se musí od 1. 10. nově zaokrouhlovat DPH. Jaký je správný postup, když vystavím fakturu dle této novinky např.: ZD 515,00 + DPH 108,15 = 623,15 Kč, odešlu odběrateli, ten má uhradit přes banku 623,15, ale částku zaokrouhlí (někteří to tak běžně dělají, nezabývají se haléři) a pošle mi na účet 624,00 Kč? Z mé strany proběhlo vše dle zákona a úhrada může dorazit třeba až za měsíc... DPH zpracováno. Je to tak, že když je na faktuře k úhradě 623,15 Kč, z mé strany je vše v pořádku?

Opravný daňový doklad k více fakturám ze zahraničí - jaký kurz?

ID24574 | | Ing. Ivana Pilařová

Obdrželi jsme „souhrnný“ opravný daňový doklad ze země EU k pěti přijatým fakturám od této zahraniční firmy. Každá z těchto faktur nám byla poslána v jiném měsíci tohoto roku. Používáme pevný měsíční kurs. Jedná se uznání poškozeného materiálu, který jsme od firmy dostali. Jaký v tomto případě použiji kurz pro přepočet EUR a samozdanění?

Přefakturace a DPH

ID24586 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsme a. s., plátce DPH. Nakupujeme některé zboží a služby pro naši dceřinou společnost a přefakturováváme je. Ke každé této transakci si připočteme marži. Faktury přijaté účtujeme buď na účet č. 518 nebo č. 504, faktury vydané na D 518, marži na 602. Faktury vydané za zboží na účet č. 604. Pokud je přijaté zdanitelné plnění v základní sazbě DPH, přefakturováváme i s marží v základní sazbě DPH, pokud je ve snížené, tak i marži přefakturujeme ve snížené. Jak je to u faktur od neplátců DPH? Máme k celému zdanitelnému plnění i marži připočítat DPH v sazbě, která odpovídá zařazení? Jak je to u zdanitelných plnění v režimu přenesené daně? Přefakturovávat i marži v přenesené daňové povinnosti? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru