Otázky s klíčovým slovem: Daňové doklady

počet otázek s klíčovým slovem : 1307Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Doklad v případě uznané reklamace

ID25310 | | Ing. Petra Konderlová

U našeho klienta, který provozuje prodejnu obuvi, řešíme následující. Zákazník, který u klienta koupil obuv (při nákupu obdržel zjednodušený daňový doklad) ji přišel reklamovat. Reklamace byla uznaná, zákazníkovi byla vyplacena hotovost. Musí obsluha prodejny vystavit při výplatě hotovosti opravný doklad dle § 45 odst. 2 zákona o DPH, kde bude uvedeno evidenční číslo původního daňového dokladu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o DPH, nebo může vystavit nový zjednodušený daňový doklad se zápornými hodnotami bez vazby na doklad původní?

Chybná fakturace

ID25298 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká společnost, měsíční plátce DPH, vystavila v 10/2019 českému plátci fakturu za služby. Společnost vystavenou fakturu uvedla v DPH i v KH za 10/2019. Faktura však byla v 12/2019 zákazníkem vrácena s vyjádřením, že je chybně vystavena - nedošlo k uskutečnění služby. Znamená to, že ji zákazník nemá v účetnictví. Předpokládám, že správný postup nyní je, vystavit ODD do 10/2019, podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH do 10/209. Je i jiný způsob, jak lze v účetnictví fakturu stornovat (odepsat), tak aby nemusela společnost podávat dodatečné přiznání k DPH a následné KH za 10/2019? I za podmínky, že by si nenárokovala možnost vrácení odvedeného DPH z této faktury? 

Pořízení zboží z jiného členského státu - zjednodušený daňový doklad

ID25212 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH registrovaný v ČR nakupuje zboží od plátců registrovaných k dani v jiných členských státech EU. Při těchto nákupech plátce neuvede své DIČ (jedná se např. o nákupy v řetězcích typu Makro, Ikea, OBI, Bauhaus apod. v EU). Plátce má od těchto dodavatelů z jiných členských států EU zjednodušený daňový doklad včetně zahraniční DPH. Toto zboží plátce dopraví vlastní dopravou do ČR, kde toto zboží použije ke svým zdanitelným plněním. Je plátce u tohoto typu pořízení zboží, kdy neuvede své DIČ, povinen přiznat DPH na výstupu? V případě, že ano, je daňovým základem cena včetně zahraniční daně nebo bez zahraniční daně? Má u tohoto pořízení zboží plátce nárok na odpočet přiznané daně? Na jakém řádku přiznání k DPH se tato plnění vykazují? Uvádí se tato plnění do kontrolního hlášení?

Rozúčtování dokladu

ID25064 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Jak správně zaúčtovat doklad, na kterém je zakoupeno zboží částečně pro firmu a částečně pro osobní použití? 

Evidenci příjmů a EET

ID24837 | | Ing. Petra Konderlová

Plátce DPH ve své prodejně eviduje tržby v EET a vystavuje paragony do 10 000 Kč dle variant:

1) jen v sazbě 21% DPH,

2) v sazbách 21% a 10% DPH.

Může z pohledu DPH, daňové evidence či účetnictví plátce pro svoji potřebu zaúčtování nebo zaevidování příjmů jen:

1) vytisknout z pokladního systému denní přehled příjmů nebo

2) měsíční přehled evidovaných příjmů v EET z databáze EET a na základě těchto sestav vykázat měsíční DPH a také daňové příjmy a v případě vedení účetnictví výnosy za dané období?

Nebo si musí tisknout jednotlivé doklady, které jsou shodné s těmi, co předává zákazníkovi?

Daňový doklad

ID24709 | | Ing. Miroslava Kočová

Zabýváme se prodejem zboží. Zákazníkovi vždy vyjedeme po prodeji zboží účtenku - daňový doklad. Z 99 % se jedná o prodej běžným občanům, v případě, že je zákazníkem podnikatel, vystavíme mu fakturu se všemi náležitostmi. Jak ale postupovat při prodeji zboží nad 10 000 Kč běžným občanům – zjednodušený daňový doklad je možné jen do 10 000 Kč, mezi náležitosti daňových dokladů patří i identifikace kupujícího - musím tedy u každého nákupu nad 10 000 Kč vystavit fakturu s údaji o kupujícím, i když není podnikatelem a nemá DIČ? Pokladní systém mi neumožní toto zadat přímo do účtenky.

Kontrolní hlášení a daňový doklad se špatně zaokrouhlenou DPH

ID24751 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH obdržel daňový doklad s DUZP 11. 10. 2019 se zaokrouhleným DPH. Toto není v souladu se zákonem. Dle informací zde uváděných by měl příjemce takového daňového dokladu zkoumat, zdali má v případě aplikace zaokrouhlení dle zákona nárok na odpočet v částce uvedené na dokladu. V případě, že částka nároku na odpočet nižší, tak uplatnit pouze tu nižší částku odpočtu dle zákona. Máme doklad na základ 10345 Kč + DPH zaokrouhleno na 2 173 Kč. Dle přepočtu je nárok na odpočet pouze 2 172,45 Kč. Pokud ale upravím nárok na odpočet, tak bude v kontrolním hlášení od plátce poskytujícího plnění DPH ve výši 2 173,00 Kč a u plátce uplatňujícího si odpočet částka 2 172,45 Kč. Nebude pak problém v nesouladu v kontrolním hlášení? Základy budou stejné, ale DPH se bude lišit?

Opravný daňový doklad k faktuře z roku 2014 a 2016

ID24767 | | Ing. Martin Svoboda

Náš zákazník zavřel v říjnu 2019 svoji pobočku a vrátil nám zboží, na které požaduje vystavit opravný daňový doklad. Faktura za zboží je z roku 2014 a 2016. Chtěla bych se zeptat, zda budeme vystavovat opravný daňový doklad včetně DPH a můžeme si snížit daňovou povinnost?

Konečný příjemce na faktuře

ID24721 | | Ing. Martin Svoboda

U přijatých faktur je někdy ve formulářích uváděno kromě odběratele ještě i konečný příjemce. My máme v Praze sídlo společnosti, ale pobočku - provozovnu máme jinde. Je v pořádku, když jako odběratel je samozřejmě uváděn název a sídlo společnosti a v další kolonce jako konečný příjemce je opět název společnosti a adresa té provozovny, kam je zboží, popř. služby dodáváno? Chápeme to jako místo dodání a to je skutečně ten konečný příjemce - provozovna společnosti, je to tak? 

EET a faktury za hotové

ID24694 | | Josef Rajdl

Pokud OSVČ vystaví řádnou fakturu nad 10 000 Kč, forma úhrady hotově, bude se na tento typ dokladu vztahovat EET? Pokud OSVČ bude chtít využít možnost off-line papírové evidence, musí tudíž použít účtenky vydané finanční správou. Jenže zákon zakazuje použít zjednodušený daňový doklad u transakcí nad 10 000 Kč. Jaký tedy bude správný postup?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru