Otázky s klíčovým slovem: Daňové a nedaňové výdaje

počet otázek s klíčovým slovem : 1655Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kvalifikační dohoda

ID24558 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s ručením omezeným má se zaměstnancem uzavřenu kvalifikační dohodu. Zaměstnanec má se školou uzavřenu smlouvu o studiu - škola posílá zaměstnanci faktury na školné, na těchto fakturách však nikde není uvedeno jméno zaměstnavatele. Může zaměstnavatel i v tomto případě fakturu proplatit? Budou náklady pro společnost daňově uznatelné? Studium zaměstnance je v zájmu zaměstnavatele.

Teambuilding

ID24533 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost, která podniká v oblasti obchodu a služeb, má zaměstnance. V důsledku posilování soudržnosti pracovního týmu společnost někdy pořádá tzv. teambuilding. V konkrétním případě se jednalo o výjezd na „vodu“, kdy zaměstnavatel tuto činnost zaměstnancům nařídil v normální pracovní době a byla protažena až do druhého dne, kdy se stále jednalo o běžnou pracovní dobu. Zaměstnanci budou mít normálně proplaceno, jako když jsou běžně na svém pracovišti. Ubytování bylo zajištěno ve stanovém městečku. Zaměstnanci byli rozděleni do týmů, kdy každý tým měl pro ostatní týmy zajistit určitou část programu. Zaměstnavatel zajistil pohoštění na akci nákupem běžných potravin, alko i nealko nápojů, kdy každý tým měl za úkol vytvořit z těchto surovin pohoštění (oběd, večeře, snídaně) pro ostatní. Dále se po celý den konaly aktivity, kde docházelo k prohlubování vzájemných vztahů. Co z následujících výdajů si společnost může uznat jako daňově uznatelný náklad:

  1. Nákup potravin, alko i nealko nápojů. 
  2. Ubytování (poplatek za stany) a pronájem lodí. 
  3. Přeprava osob autobusem na místo určení. 
  4. Zajištění dřeva na oheň. 

Smlouva o úvěru na osobní automobil - uplatnění výdajů na pohonné hmoty

ID24545 | | Ing. Christian Žmolík

Ve smlouvě o úvěru na osobní automobil není přímo část „smlouva o výpůjčce“, ale jen bod - kopíruji: „Klient je po převodu vlastnického práva k předmětu financování oprávněn předmět financování užívat jako vypůjčitel ve smyslu § 2193 občanského zákoníku." Znamená to tedy, že se i v tomto případě jedná o vypůjčené vozidlo a jako daňový výdaj se neuplatní výdajový paušál (5 000 Kč měsíčně) ani výdaje vynaložené na nákup pohonných hmot v prokázané výši, ale musí se přepočítat náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty?

Oprava účtování minulých let

ID24511 | | Ing. Ivana Pilařová

V roce 2018 nebyla dodavatelem plynu vyúčtována část období (1-3/2018), ani nebyly hrazeny žádné zálohy. Od 4/21018 změnila s. r. o. dodavatele plynu, který už vše řádně fakturoval. Omylem nebyla vytvořena dohadná položka na období 1-3/2018. V 8/2019 přišla faktura na toto období ve výši cca 30 000 Kč. Celkové náklady s. r. o. v r. 2018 byly asi 22 000 000 Kč a zisk 2 000 000 Kč. Je možno těchto 30 000 Kč zaúčtovat jako nevýznamnou položku: MD 502/D 321 … (nedaňově), nebo se musí rozvahově jako opravu účtování minulých let: MD 426/D 321?

Odpis nezaplacené pohledávky

ID24505 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše s. r. o., plátce DPH, vystavila dne 1. 9. 2018 zálohu na částku 16 284,60 EUR (záloha byla zaplacena až 10. 10. 2018). Dne 4. 9. 2018 jsme vystavili fakturu s doplatkem 37 997,40 EUR, ve které byla zúčtována záloha 16 284,60 EUR (doposud však nezaplacená) – částka 37 997,40 EUR zaplacena 13. 9. 2018. Při úhradě zálohové faktury jsme však od dodavatele obdrželi pouze 13 284,60 EUR, tedy o 3 000 EUR méně. Tuto částku nám odmítají zaplatit, jelikož jsme se opozdili s dodávkou. V účetnictví máme tedy -3 000 EUR na zaplacených zálohách. Jak bych správně měla postupovat, abych vyrovnala účet 324?

Plnění z pojištění odpovědnosti společnosti - zaúčtování a daňový dopad

ID24399 | | Ing. Miroslava Kočová

Společnost s r. o. způsobila v prosinci 2018 škodu svému zákazníkovi (jiné společnosti) na jeho výrobním zařízení. Poškozená společnost si nechala zařízení opravit a po společnosti požaduje náhradu vzniklé škody. Škodní událost byla nahlášena pojišťovně a ta ještě roce 2018 zahájila šetření škodní události. V roce 2018 pojištěná společnost zaúčtovala odhadovanou výši škody 35 100 Kč na účty MD 388/D 648. V letošním roce (2019) pojištěné společnosti pojišťovna zaslala vyrozumění o řešení pojistné události a o výši náhrady vzniklé škody, současně pojišťovna uhradila přímo poškozené společnosti náhradu ve výši 34 100 Kč a 1 000 Kč má uhradit pojištěná společnost jako sjednanou spoluúčast. Jak o tom účtovat v roce 2019 a jedná se pro pojištěnou společnost o daňový náklad?

Poplatek za zkoušku daňového poradce

ID24514 | | Ing. Jiří Nigrin

Zaměstnavatel umožní svému zaměstnanci vzdělávání formou školení, kurzů, nákupem odborné literatury, apod. a uhradí za něj také poplatek za vykonání zkoušky daňového poradce. Je tento poplatek u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem a u zaměstnance osvobozeným příjmem ve smyslu § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů?

Náklad spojený s vkladem části obchodního závodu

ID24496 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ vložila část obchodního závodu do s. r. o. a za pomoc s vkladem obdržela fakturu od právní kanceláře. Bude se u OSVČ jednat o daňový náklad s odpočtem DPH? Byl by rozdíl, pokud by byla faktura vystavena na s. r. o.?

Oblečení na motocykl

ID24497 | | Ing. Jiří Nigrin

Společník a jediný zaměstnanec firmy zakoupil do společnosti motocykl a využívá ho místo služebního automobilu. Zároveň nakoupil oblečení a obuv na tuto motorku. Je oblečení a obuv daňově uznatelným nákladem a lze uplatit z tohoto nákupu DPH? Nebo se jedná o daňově neuznatelný náklad pro firmu a zároveň nepeněžní příjem zaměstnance, který podléhá zdanění ze závislé činnosti?

Dar pro zaměstnance

ID24454 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zaměstnavatel (s. r. o.) předává zaměstnancům u příležitosti narození dítěte autosedačku. Jak postupovat z hlediska daní z příjmů u zaměstnavatele a zaměstnance?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru