Otázky s klíčovým slovem: Daňové a nedaňové výdaje

počet otázek s klíčovým slovem : 1788Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Franšízový poplatek

ID27099 | | Josef Rajdl

Dle franšízové smlouvy byl uhrazen společností v. o. s. poplatek 450 000 Kč bez DPH. Jak o něm správně účtovat a jak odpisovat či dostat do daňových nákladů? 

Reklamní předmět

ID27161 | | Ing. Jan Matějka

Za dar dle zákona o daních z příjmů se nepovažuje reklamní předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu. Co se rozumí "jménem" poskytovatele tohoto předmětu? Je to obchodní název společnosti, pod kterým je společnost zapsaná v obchodním rejstříku? Musí být na reklamním předmětu tedy celý název společnosti (např. Novák a syn, s. r. o.) nebo stačí jen "hlavní část" jména (např. Novák a syn, nebo pouze Novák)?

Vyřazení zabaveného majetku

ID27131 | | Ing. Jiří Nigrin

Celní úřad zabavil společnosti hmotný majetek - hrací přístroje. Tento majetek není ještě zcela odepsaný, při nákupu byla uplatněna DPH. Majetek pravděpodobně nebude nikdy navrácen. Jak se s touto situací vypořádat z daňového a účetního hlediska: vyřadit předmětné přístroje z majetku firmy? Bude zůstatková cena daňová či nedaňová? Jaký postup z hlediska uplatněné DPH? Od pořízení uplynuly 4 roky. 

Dar škole

ID27143 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost poskytla škole nepeněžní dar - vybavení počítačové učebny. Při pořízení těchto počítačů si uplatnila DPH. Předpokládám tedy, že při poskytnutí uvedeného daru bude muset DPH odvést. Je odvedená DPH pro společnost daňově uznatelným nákladem?

Promlčení nezaplacené zápůjčky

ID27106 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. půjčila formou smlouvy o zápůjčce cca 1 mil. Kč. Bohužel došlo liknavostí a důvěře zápůjčitele k situaci, kdy vydlužitel zápůjčku nezaplatil, a když zápůjčitel chtěl věc předat soudu, byl upozorněn právníkem, že je pohledávka již promlčena, a tudíž nelze vymáhat. Zápůjčka byla účtována na účet 067. Jak nyní má zápůjčitel účetně postupovat? Lze na základě doloženého právního názoru zaúčtovat neuhrazenou zápůjčku jako MD 546/D 067 (nedaňově)? Nebo jaký by byl správný účetní postup?

Konzultace související s vyplacením úroku ze zadrženého nadměrného odpočtu

ID27083 | | Ing. Jan Matějka

Společnost s r. o. obdržela úrok ze zadrženého nadměrného odpočtu podle § 155 odst. 5 daňového řádu a úrok z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 odst. 1 daňového řádu. Od právní kanceláře obdržela fakturu za konzultace související s vyplacením těchto úroků. Jedná se u společnosti o daňově uznatelný náklad s nárokem na odpočet DPH?

Daňová uznatelnost pořízených kolků

ID27101 | | Ing. Christian Žmolík

Finanční poradce pořídí na své náklady kolky pro své klienty, které později použije k vyřízení jejich žádosti (např. hypotéka). Tyto kolky nebude přímo vyúčtovávat svým klientům, ale zahrne je do celkové tržby za poskytnuté služby. Bude se v tomto případě jednat o daňově uznatelný náklad? 

Služba mezi spojenými osobami

ID27080 | | Ing. Christian Žmolík

Firma, plátce DPH, se zabývá marketingovou činností (tvorba webů, propagace, online marketing atd.). Jednatel firmy je zároveň OSVČ provozující stejnou činnost, ale v menší míře, převážně spíše poskytuje marketingové propagace. OSVČ si objednala od své firmy internetovou reklamní kampaň ve výši 60 000 Kč/rok. Reklamní kampaň je spravována na stránkách OSVČ (web nabízí jiné služby než marketingové) s odkazem a reklamou na danou firmu. Můj dotaz zní, zda je taková praktika z daňového hlediska uznatelná?

Úrok z prodlení

ID27086 | | Ing. Christian Žmolík

Firma s. r. o. neplní platební povinnosti vůči FÚ. FÚ vystaví exekuční příkaz k vymožení nedoplatku daně včetně úroku z prodlení a exekučních výdajů. Jsou úrok z prodlení a exekuční výdaj daňově uznatelné položky a v jakém okamžiku - v okamžiku předpisu nebo uhrazení?

Daňová uznatelnost DPH při poskytování služebního vozu k soukromým účelům

ID27032 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnavatel – právnická osoba (s. r. o.) – poskytuje svým zaměstnancům automobil, který má pořízen na finanční leasing, a to i pro jejich soukromé účely. Z užití vozu pro tyto soukromé účely zaměstnancům má zaměstnavatel jakožto plátce DPH povinnost odvést daň z přidané hodnoty na výstupu. Je tato odvedená DPH u zaměstnavatele daňovým výdajem?

Doplňující otázka:

V návaznosti na odpověď na naši otázku (DAUC ID 26106) bychom rádi upřesnili, že se dotaz týkal situace, kdy má zaměstnavatel automobil najatý formou finančního leasingu (současně se nejedná o pořízení majetku ve smyslu ZDPH), případně formou operativního nájmu. Zaměstnavatel tak neuplatňuje DPH jednorázově, jako při pořízení majetku, ale jedná se o nakoupenou službu. Pak by podle našeho názoru měl zaměstnavatel z titulu bezúplatného poskytnutí vozu (de facto bezúplatně poskytnutá služba) odvést za každý měsíc DPH na výstupu. Dotaz pak směřuje na odvedenou daň jako daňový či nedaňový náklad. V § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP (ani v pokynu D-22) tato varianta nákladu není, nabízí se pak možnost podřadit tento náklad pod § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru