Otázky s klíčovým slovem: Daňové a nedaňové výdaje

počet otázek s klíčovým slovem : 1753Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Reklamace poskytnutých služeb na přelomu roku

ID26384 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o., přijali jsme fakturu od dodavatele za překlad a přípravu na ISO v 12/2019. Faktura šla v roce 2019 do nákladů. V 01/2020 jsme zjistili nějaké pochybení ze strany dodavatele a má to dopad nyní v roce 2020 (příprava na ISO). Dodavatel nám vystavil dobropis. Je pro nás daňově účinný v roce 2020 z hlediska nákladů? 

Doprava

ID26343 | | Ing. Ivana Pilařová

Lze se s dodavatelem služeb dohodnout, že za cestu k nám do společnosti (místo, kde nám poskytne službu), nám bude kromě poskytnuté služby fakturovat také svou dopravu v dohodnuté ceně (= počet ujetých km x dohodnutý paušál za ujetý km) a čas, který na cestě stráví? Předpokládám, že ano, že uvedená doprava se stane součástí našich daňově uznatelných nákladů vynaložených na tuto službu.

Zmařená investice, pokuta

ID26366 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost koupila od města nemovitost-pozemek. Ve smlouvě se společnost zavázala postavit a zkolaudovat stavbu do 4 let ode dne převodu vlastnického práva. V případě nesplnění termínu stanovila pokutu ve výši 250 000 Kč. Společnost po dobu čtyř let řešila možnost výstavby-zadala výběrové řízení na architekta, vybranému architektovi pak přípravu studie na výstavbu haly, jednalo se specialisty na logistiku o způsobu nejekonomičtějšího skladování v nové hale. Uvedené náklady společnost účtovala na účet 042. Při zpracování studie došlo k přeměření pozemku, přičemž se zjistilo, že má pozemek sklon 7m v celé délce, což by výstavbu haly zdražilo o 30 milionů korun. Společnost tedy ustoupila od záměru halu stavět z důvodů vyšších investic než předpokládala. Společnost uzavřela s městem novou smlouvu o odkupu pozemku za původní cenu. 1. jsou investice na účtu 042 daňově uznatelné z titulu zmařené investice, kdy ke zrušení došlo z objektivních důvodů? 2. Přestože společnost jednala s městem o možnosti zrušit pokutu, město společnosti pokutu stanovenou ve smlouvě za nedodržení povinnosti do 4 let budovu zkolaudovat vyúčtovalo. Společnost pokutu uhradila. Je tato pokuta považována za smluvní pokutu a je možné ji považovat za daňový náklad?

Auta v podnikání

ID26333 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ, plátce DPH, pro svoji ekonomickou činnost potřebuje auta. Jedno osobní auto má v majetku firmy. Druhé auto je v tech. průkazu na RČ majitele firmy, a proto je sepsaná smlouva o výpůjčce. Může na na oba automobily ve firmě uplatnit paušál na automobil (jedno 5000 Kč a druhé np. 4000 Kč měsíčně)? a jaké další daňové náklady může uplatnit osob. auto v majetku? Může žádát o odpočet DPH za PHM, i když skutečné náklady PHM nebudou účtované? 

Poskytnutí poukazů na pizzu a Dárkové poukázky SODEXO

ID26224 | | Ing. Martin Děrgel

Soukromé odběrové centrum plasmy (s. r. o.) poskytuje svým dárcům finanční náhradu ve formě peněz (hodnota peněz je v maximální výši, jak ji povoluje zákon, víc už dát firma nemůže). Proto kromě peněz poskytuje dárcům navíc také poukazy na pizzu a benefitní poukázky SODEXO Dárkový Pass (ani jedno není označené logem naší společnosti).

1) Na základě počtu vydaných poukazů na pizzu nám na konci měsíce přijde faktura od pizzerie. Například za 17 poukazů přijde faktura, kde základ daně je 1 773,91 Kč + DPH 15 % 266,09, celkem 2 040 Kč. Účtuji celou částku 2 040 Kč nedaňově na účet 513 Náklady na reprezentaci, kdy na to pohlížím jako na „občerstvení“, tudíž si neuplatním ani DPH. Management si ale stojí za tím, že je to součást finanční náhrady pro dárce, proto by to mělo být daňově uznatelný i s nárokem na odpočet DPH. Kdo má tedy pravdu a jaký je tedy správný postup při účtování? Byl by rozdíl v tom, kdyby poukazy byly označeny logem naší společnosti?

2) Poukázky SODEXO Dárkový Pass v nominální hodnotě 50 Kč nebo 100 Kč obdrží dárci za určitý počet odběrů, kdy mi na konci měsíce zaměstnanci recepce vyjedou počet vydaných poukázek. Je mi jasné, že účtování vydaných poukázek bude na MD nějaký nákladový účet a na DAL odepíšu z 213 počet poukázek. Jaký nákladový účet použít a je to daňový nebo nedaňový výdaj? Poukázky nejsou označeny logem firmy. Opět management firmy tvrdí, že je to součást finanční náhrady dárce a mělo by se na to pohlížet jako na daňový náklad.

Technické zhodnocení do 40 000 Kč za rok

ID26144 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola,příspěvková organizace zřízená krajem. Na jedné z budov proběhlo technické zhodnocení – výměna dvou dveří za vrata za 15 000 Kč. Další technické zhodnocení již v letošním roce na této budově neproběhne. Tato částka je hrazena z provozních prostředků školy. Musíme tento náklad dát v daňovém přiznání jako daňové neúčinný? My předpokládáme, že ne, neboť jak z pohledu daňového, tak účetního se jedná o technické zhodnocení do 40 000 Kč.

Kompenzace za stažení pracovní nabídky

ID26239 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnavatel (s. r. o.) nabídl uzavření pracovního poměru občanovi SR, měl původně nastoupit k 1. 4. 2020, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a situaci kolem COVID19, kdy nešlo překračovat hranice, byla nabídka zrušena. Nebylo možné ani uvažovat o posunutí počátku pracovního poměru, firma již nemá po skončení nouzového stavu pro danou pracovní pozici uplatnění z důvodu poklesu poptávky po jejích službách. Kandidát mezitím podnikl kroky k přestěhování do města, kde firma sídlí, vynaložil určité výdaje na stěhování, zaplatil kauci na nájem… Zaměstnavatel by za normálních okolností byl z titulu předsmluvní odpovědnosti dle NOZ povinen tyto výdaje uchazeči uhradit, byť ještě nebyla uzavřena pracovní smlouva. Zájem uzavřít pracovní smlouvu byl již v takové fázi, kdy o tom ani jedna ze stran nepochybovala. Za daného stavu však existovala k jednání zaměstnavatele ospravedlnitelný důvod a není proto k takové náhradě škody povinen (toto konzultováno s právníkem). Přesto se rozhodl, že uchazeči část nákladů proplatí nebo tam, kde žádné náklady nevznikly, proplatí mu jakousi kompenzaci za stažení pracovní nabídky. Jak se k takové náhradě postavit z pohledu daně ze závislé činnosti a jak z pohledu daňové uznatelnosti takové kompenzace?

1. Spadne příjem do § 6 ZDP jako příjem související s budoucím zaměstnáním, když pracovní smlouva uzavřena nebyla a v okamžiku uzavření dohody o výplatě kompenzace je zřejmé, že k tomu ani k tomu nedojde? Kompenzace je vyplácena právě z toho titulu, že budoucí zaměstnání nevznikne.

2. Uchazeč je slovenský daňový rezident. Má tento příjem zdroj v ČR dle § 22 ZDP a měl by uchazeč zdanit tento příjem v ČR aspoň v rámci § 10 v českém DPFO, pokud se tak nestane dle § 6 ZDP? Nebo jej zdaní pouze dle slovenských předpisů v rámci slovenského DPFO?

3. Bude pro s. r. o. uvedená kompenzace daňovým nákladem?

Vzorky

ID26170 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost obchodující se spotřebním zbožím (na každém jednotlivém kusu je uvedena značka společnosti) poskytuje reklamní vzorky mimo jiné i při těchto příležitostech: zaměstnancům pro použití v zaměstnání, zaměstnancům při narozeninách, obchodním partnerům. Někdy je hodnota do 500 Kč bez DPH někdy je vyšší. Pokud je do 500 Kč bez daně, lze vzorky považovat za reklamní předměty i při příležitostech výše uvedených? Pokud mají hodnotu nad 500 Kč jak dokázat, že jde opravdu o poskytnutí vzorků a ne darů? Pokud by nešlo o poskytnutí vzorků, muselo by se odvádět DPH a náklady (výdejka) by byly daňově neuznatelné?

Dezinfekční sprej pro pracovní obuv jako daňově uznatelný náklad

ID26127 | | Ing. Martin Děrgel

Výrobní firma s třísměnným provozem by chtěla pořídit dezinfekční spreje, které by se aplikovali do pracovní obuvi zaměstnanců, protože zápach z regálů s pracovní obuví je téměř nesnesitelný. Zaměstnanci pracují v horkém provozu, v uzavřené obuvi, 7,5 hod denně. Za jakých podmínek by se jednalo o daňově uznatelný náklad?

Dary a uplatnění v daních

ID25668 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ věnovala v r. 2019 peníze Milionu chvilek z.s. Dále darovala příspěvek Nadaci Via na oživení památkově chráněného objektu a Post Bellum o.p.s. na Paměť národa. Všechny organizace jí zaslaly potvrzení o daru. OSVČ si není jistá, zda dary pro všechny tyto organizace jsou uznatelné do daňového přiznání. Zároveň bychom rádi věděli, zda je někde možno dohledat seznam organizací, pro něž jsou dary uznatelné do daňového přiznání.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru