Otázky s klíčovým slovem: Daňové a nedaňové výdaje

počet otázek s klíčovým slovem : 1680Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpis majetku

ID24832 | | Ing. Petra Konderlová

Je správně, že majetek koupený do 40 000 Kč se nemusí odpisovat a dá se celá částka do vydání? Konkrétně se jedná o starý soustruh a starší vysokozdvižný vozík. 

Převod nemovitosti na dceru

ID24828 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vlastní nemovitost k podnikání, kterou odepisuje. Není plátce DPH. Nyní se rozhoduje, že nemovitost přepíše na dceru. Jaký dopad z tohoto kroku plyne? Co se zůstatkovou neodepsanou hodnotou? 

Pořizovací cena DHM

ID24849 | | Ing. Ivana Pilařová

Rozhodli jsme se pro pořízení CNC obráběcího centra. V této souvislosti jsme si vzali úvěr od banky a zároveň požádali o získání dotace. Které z těchto výdajů budou součástí pořizovací ceny a které lze účtovat rovnou do nákladů?

1) energetický posudek (povinná příloha k žádosti o dotaci) - 63 000 Kč,

2) výběrové řízení - 100 000 Kč,

3) podání žádosti o dotaci - 20 000 Kč, administrace žádosti o dotaci - 40 000 Kč, získání dotace - 40 000 Kč,

4) poplatek za získání úvěru.

5) poplatek bance za úhradu faktury prostřednictvím úvěru přímo dodavateli v částce nad 50 000,- EUR - 1 800 Kč,

6) měsíční poplatky za úvěr - 100 Kč,

7) úroky z úvěru?

Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu

ID24790 | | Ing. Martin Děrgel

Firma koupila auto na úvěr. Toto auto plánuje půjčit/pronajmout zaměstnanci na týdenní dovolenou, celkový nájezd na tuto dovolenou bude tvořit nezanedbatelnou část nájezdu auta cca 10 % za rok.

1) Firma se rozhoduje skrz zdanění, zda auto bezplatně zapůjčí zaměstnanci a dodaní jeho pořizovací cenu včetně DPH do mzdy zaměstnance v měsíci dovolené nebo úplatně pronajme zaměstnanci za sazby na km dle cestovních náhrad 4,10 Kč za opotřebení a náhradu za spotřebu PHM na km dle spotřeby z TP vozidla a skutečně najetých km. Je tento postup obhajitelný, že se dá využít úplatný pronájem zaměstnanci za tyto sazby z náhrad, aby se nemuselo dodaňovat auto do mzdy?

2) Pokud firma dodaňuje zaměstnanci auto do mzdy a na konci roku je soukromé využití např. 10%, tak lze uplatnit 100% daňový odpisy s odůvodněním, že je to "benefit pro zaměstnance". Nicméně při takovém to využití auta by 10% pohonných hmot, oprav, parkování a pojišťovacích a úrokových nákladů dle úvěrového splátkového kalendáře mělo být vyloučeno jako nedaňový náklad. Chápu to správně?

3) Pokud firma bezúplatně nezapůjčí auto zaměstnanci, ale pronajme za úplatu. Tak firma používá auto ze 100% pro ekonomické účely a může i všechny PHM (včetně účtenek ze zaměstnancovy dovolené) dát do daňových nákladů, stejně tak opravy za celý rok ze 100 %, protože k těmto nákladům má výnos v podobě pronájmu auta (včetně spotřeby PHM) zaměstnanci. Chápu to správně?

4) Zaměstnanci se zdá vysoká náhrada za opotřebení 4,10 Kč za km. Proto navrhujeme dát cenu za opotřebení nižší - např. 2,50 Kč. Vypočítali bychom to vzorcem, který počítá s pořizovací cenou auta a cenou tržní po 5 letech a odhadovaným nájezdem, do ceny by se promítlo i celkové pojištění a běžný servis po dobu 5 let. Je to obhajitelné?

5) Pokud by firma dodaňovala auto do mzdy, ale auto by nebylo na úvěr, ale na operativní leasing, tak jak je to s daňovou uznatelností leasingové splátky. Může být plně daňově uznatelná? Nebo se musí vyloučit z daňových nákladů a jakou metodikou, pokud to bylo v jednom měsíci a za rok to tvořilo celkově 10 % nájezd km auta?

Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem

ID24785 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost zamýšlí umožnit zaměstnancům samostatně výběr a nákup ochranné pracovní pomůcky - obuv. Cílem je umožnit jim výběr kvalitnější i dražší obuvi než jakou standardně zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnanec přinese účtenku za nákup, společnost mu ji zcela uhradí. V tomto případě jsme názoru, že pro společnost se jedná o daňově uznatelný náklad a zároveň má plný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Protože je společnost ochotna financovat obuv pouze do určitého limitu, zamýšlí o rozdíl mezi skutečnou cenou obuvi a stanoveným limitem snížit zaměstnanci variabilní složku mzdy. Systém chce popsat v rámci vnitropodnikových směrnic. Je tento postup zákonný nebo mu brání pracovněprávní předpisy?

Provize

ID24741 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost A objednává u společnosti B služby. Společnost B pak společnosti A fakturuje jednotlivé služby ve výši, za kterou je sama pořídila, a jako další položku fakturuje provizi za svou službu. Některé služby, které společnost B pro společnost A zajišťuje, jsou pro společnost A nedaňovými náklady. Jak to bude s provizí? Pokud se provize vztahuje k nedaňovým nákladům, bude pro společnost A daňově neuznatelná? A jak to bude s DPH u provize?

Exekuční náklady a DPH

ID24647 | | Ing. Martin Svoboda

Jsou daňově uznatelné náklady uhrazené dlužníkem exekutorovi? U vyčísleného DPH si lze nárokovat odpočet DPH? Pokud ano, jaké bude číslo daňového dokladu, pokud je jen příkaz k úhradě nákladů exekuce?

Náklady na ochrannou známku před zápisem licence v rejstříku ochranných známek

ID24752 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba je vlastníkem ochranné známky a tuto ochrannou známku používá v rámci své podnikatelské činnosti na svých výrobcích její s. r. o. Úplatná licenční smlouva byla uzavřena, ale dosud nedošlo k zápisu licence na s. r. o. v rejstříku ochranných známek. Bude se i za období před zápisem licence v rejstříku ochranných známek u s. r. o. jednat o daňově účinný náklad? Je nezpochybnitelné, že s. r. o. tuto ochrannou známku při podnikání využívá.

Jazykový pobyt jednatele v zahraničí

ID24755 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel, který je jediným společníkem a zaměstnancem firmy, si zaplatil jazykový pobyt v zahraničí ve výuce AJ. Tato firma nemá zatím obchodní partnery z anglicky mluvících států a není tam jakákoliv vazba v předmětu činnosti firmy, aby šlo o daňový náklad (jedná se o malého developera). Z toho usuzuji, že půjde o nedaňový náklad. Ovšem otázka je mířena spíš k řešení možného osvobození u jednatele dle 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Nejsem si jistý, zda soukromá jazykovka v cizí zemi spadá pod pojem „vzdělávací zařízení“. Je někdo tento pojem víc definovaný, abychom mohli analyzovat, zda tam taková jazyková škola může patřit - a jazykový pobyt může být osvobozen? Pokud bude mít jednatel další náklady hrazené firmou jako je letenka, ubytování, základní stravování v ubytovacím/vzdělávacím zařízení - je to všechno daňově neuznatelné, ale může se to osvobodit u jednatele nápodobně jako vzdělávání?

Doplnění otázky:

Toto plnění na jazykový pobyt bylo poskytnuto jednateli v nepeněžní formě. Zaplatila to firma ze svého účtu a faktura byla na firmu, nikoliv zaměstnance (jednatele). Z toho tedy usuzuji, že jazykový pobyt může být osvobozen dle 6 odst. 9 písm. d) od daně z příjmů fyzických osob, a nebude podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Firma zaplatila i letenku na tento jazykový pobyt (opět poskytnuto jako nepeněžní plnění jednateli). Může být i tato letenka také osvobozena od zdanění u jednatele?

Ukončení zemědělské činnosti OSVČ a následný převod - prodej z otce na syny

ID24713 | | Ing. Martin Děrgel

Zemědělský podnikatel, OSVČ, chce vzhledem k věku ukončit podnikání a předat zemědělský závod svým 3 synům, kteří by za tímto účelem založili s. r. o. s předmětem podnikání „zemědělská výroba“ a pokračovali v zemědělské činnnosti společně. Převod chce uskutečnit formou prodeje zemědělského závodu jako celku. Cena by byla stanovena součtem: zůstatkových cen HIM, zásob (živá zvířata) oceněných skutečnými náklady, pohledávek a závazků dle účetnictví (knihy pohledávek a závazků). Bude tento prodej osvobozený od daně z příjmů pro otce a může s. r. o. tento prodej zahrnout do svých nákladů (odpisy, zásoby)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru