Otázky s klíčovým slovem: Daňová kontrola

počet otázek s klíčovým slovem : 45Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňová kontrola

ID26070 | | Ing. Jiří Nigrin

Je někde (v daňovém řádu?) stanoveno, jak dlouho může trvat daňová kontrola či místní šetření a do kdy musí být ukončena?

Přezkoumání daňových rozhodnutí, dodanění pojistného

ID23867 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme právnická osoba, plátce DPH. FÚ v červnu 2017 zahájil kontrolu na daň z příjmů za rok 2014 a 2015 a 20.12. 2018 byla kontrola uzavřena s doměrkem daně z příjmů 2014 za dodanění neuhrazeného sociálního a zdravotního pojištění z mezd svých zaměstnanců (dodanění zůstatku na účtu 336 k 31. 12. 2014) . Až teď jsme ale zjistili, že naše firma měla tento zůstatek už z roku 2013. Pojistné se tedy mělo dle mého názoru dodanit už v DPPO za rok 2013? Je možné, a případně jakým způsobem, ještě znovu kontrolu otevřít nebo přezkoumat v souvislosti s tímto zjištěním? Je dodanění pojistného v roce 2014 finančním úřadem správné?

Daňová kontrola

ID22378 | | Ing. Christian Žmolík

Naše společnost realizovala za zdaňovací období 2016 daňovou ztrátu. Zároveň jsme si nechali zpracovat dokumentaci k odpočtu na tzv. výzkum a vývoj - neuplatnili jsme ji ale právě z důvodu vykázání daňové ztráty. Nyní u nás byla zahájena daňová kontrola na rok 2016 a hrozí, že nám bude zvýšen základ daně - můžeme v rámci daňové kontroly, tj. stavu, kdy nám bude zvýšen základ daně, dodatečně uplatnit tento odpočet?

Okamžik zaúčtování dodatečného platebního výměru na DPH

ID21857 | | Ing. Jiří Nigrin

Na základě výsledků kontroly vystavil FÚ v březnu 2017 dodatečný platební výměr na DPH. Odvolání bylo zamítnuto v únoru 2018. Ve kterém roce bude DPH daňovým výdajem v návaznosti na pokyn D-22, k § 23 odst. 2 ZDP? Dle § 101 odst. 5 daňového řádu je vůči příjemci rozhodnutí účinné okamžikem jeho oznámení. Stačí tedy oznámení platebního výměru nebo se čeká na rozhodnutí odvolacího orgánu?

Kontrola DPPO po uplatněné ztrátě

ID20058 | | Ing. Pavel Matějka

Firma - právnická osoba podnikající od roku 1996 - měla v roce 2009 jedinou ztrátu, pak zase už zisk. V roce 2010 ztrátu uplatnit nemohla, protože zisk byl malý. Proto uplatnila část ztráty v roce 2011 a zbytek v roce 2012. Kontrolu správce daně měla firma jen v roce 2005, jinak žádnou. Které roky může správce daně kontrolovat v roce 2017 a které od roku 2018?

Důkazní břemeno

ID19899 | | JUDr. Vlasta Víghová

U podnikatele probíhá daňová kontrola, podnikatel vede daňovou evidenci. Kontrolní pracovníci, kteří prověřovali daňové doklady, zpochybnili přijaté faktury za provedené zamečnické práce a polotovary u dodavatele, který je v současné době v likvidaci. Správce konkurzní podstaty nemá k dispozici účetnictví a nemůže se vyjádřit. V době, kdy byly kooperace prováděny, dodavatel běžně existoval, byl plátcem DPH. To vše je možné i dnes si ověřit. Výpověď bývalého jednatele, který spolupráci potvrdil, byla kontrolními pracovníky zpochybněna. K jednotlivým daňovým případům existují daňové doklady se všemi náležitostmi, dodací listy, platby byly prodeny bezhotovostně na bankovní účet dodavatele. Nejedná se o spotřební zboží, výrobky, které podnikatel kompletuje, podléhají přísné kontrole a jsou dodávany významnému výrobci složitých zařízení. Není možné je použít na cokoliv jiného. Otázka důkazního břemene na straně poplatníka je jasná, ale kde existuje racionální hranice při stupňování nových a nových důkazních požadavků. Je správné, aby podnikatel byl trestán za nedbalost jiné osoby a v řaděm případů i za nedůslednost správních orgánů?

Investiční dotace - období zaúčtování

ID19404 | | Ing. Miroslava Nebuželská

V lednu 2016 společnost zažádala o investiční dotaci z evropských fondů. Výrobní linku, kompresor, na kterou bylo žádáno o dotaci, jsme pořídili a zařadili do užívání 30. 11. 2016. A čistič vzduchu byl také zahrnut do projektu a pořízen v únoru 2017. Náležitosti faktur a koupě majetku byly v pořádku, kontrolou odsouhlaseno. Nastal problém v zaúčtování dotace, já jsem již v roce 2016 znala částku, kterou firma dostane, ale rozhodnutí došlo až v lednu 2017. Účetnictví jsme neměli uzavřené, tak jsem již u zařazeného hmotného majetku v roce 2016 v poměru ponížila vstupní cenu výrobní linky a kompresoru a počítala jsem účetní a daňové odpisy již z ponížené vstupní ceny (měla jsem obavu, aby mi finanční úřad nedoměřil daňové odpisy).

Při kontrole mi to ale pracovnice finančního úřadu nechce uznat a žádá opravu. Dotace jsem měla zaúčtovat do roku 2017. Můžu otevřít knihy roku 2016, pokud mám chybně zaúčtováno?

 

Společnost s ručením omezeným - ztráta v roce 2009

ID18396 | | Ing. Pavel Matějka

Naše společnost měla v roce 2009 účetní i daňovou ztrátu. Ostatní roky od roku 2002 do této doby jsme měli vždy zisk. Jsme plátci DPH, máme 5 zaměstnanců. Do kterého roku musíme uschovávat účetní doklady? Na které roky nám může přijít kontrola z finančního úřadu na daň z příjmu a na DPH?

Výpočet úroku z prodlení

ID17376 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s ručením omezeným měla přeplatek na DPPO vzniklý v roce 2013, jelikož probíhala daňová kontrola na DPPO rok 2012, ponechala tento přeplatek na případný doměrek na DPPO. Kontrola byla ukončena až v červenci v roce 2015 a byl vyměřen doměrek. Doměrek byl uhrazen přeplatkem z roku 2013. Úrok z prodlení byl však vypočten až do července 2015, ačkoliv přeplatek vznikl již v roce 2013. Počítá se úrok z prodlení ke dni vzniku přeplatku nebo až ke dni ukončení kontroly?

Výdaj na zaměstnanecké telefony

ID15705 | | Ing. Pavel Matějka

Platíme za jednotlivé mobilní telefony měsíční paušál za tarif a nic zaměstnancům nestrháváme za případné soukromé hovory. Museli bychom při daňové kontrole nějak dokázat, že telefony sloužily pouze k pracovním hovorům?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru