Otázky s klíčovým slovem: Daň ze závislé činnosti

počet otázek s klíčovým slovem : 128Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Benefity a věcné dary členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti

ID24989 | | Josef Rajdl

Dobrý den, akciová společnost vyplácí členům představenstva a členům dozorčí rady odměnu za výkon jejich funkce v těchto statutárních orgánech. Tyto odměny jsou považovány a zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Mohou členové těchto orgánů (nejsou zaměstnanci společnosti) čerpat benefity jako zaměstnanci společnosti (příspěvek na dovolenou...) a lze jim poskytovat věcné dary? Pokud ano, jsou pak tato plnění u členů těchto orgánů, v režimu osvobození od daně i pojistného pokud plnění nepřesáhnou v roce limity stanovené zákonem o daních z příjmů (např. dovolená 20 000 Kč, věcný dar 2 000 Kč)? 

Potvrzení od finančního úřadu dle § 38l odst. 3 písm. e) na dítě a současná brigáda dítěte

ID24863 | | Josef Rajdl

Nastala nám v práci neobvyklá situace. Jeden náš zaměstnanec má nemocné zletilé studující dítě na VŠ (ze zdravotních důvodů studium přerušeno). Pro uplatnění daňového zvýhodnění si vyřídil u FÚ potvrzení dle § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů. Platnost potvrzení končí k 31. 12. 2019. Jeho dítě u nás (tedy stejná firma, kde zaměstnán rodič) od 7. 10. 2019 nastoupilo na brigádu na DPP na dobu určitou do 31. 12. 2019. Můžu dále uplatňovat daňové zvýhodnění u rodiče? Soudím, že důležitá je věta v § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů „nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.“ ….Soustavná výdělečná činnost dítěte je dále někde specifikovaná? V zákoně o daních z příjmů jsem nenašla. Je možné tedy, že bude hrát i roli § 10 zákona o státní sociální podpoře a záleží na tom, zda mzda z DPP přesáhne 10 000 Kč a bude se odvádět pojištění? Zákon o státní sociální podpoře § 10 Výdělečná činnost: (1) Výdělečnou činností se rozumí činnost a) v České republice, která zakládá účast na nemocenském pojištění.

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění

ID24959 | | Ing. Petra Konderlová

Do Seznamu pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění v daňovém přiznání do sloupce č. 5 se píše zahraniční příjem (jedná li se o příjem ze zaměstnání) v hrubé výši BEZ fiktivního pojištění nebo S fiktivním pojištěním? 

Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči

ID24535 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Zaměstnanec má dítě v pěstounské péči. Dítě v letošním roce dosáhne zletilosti a je držitelem průkazu ZTP/P. V současné době navštěvuje základní školu. K ukončení schází 2 roky. Zaměstnanec zjišťuje, zda bude mít dále nárok na daňové zvýhodnění. Byla jsem přesvědčena, že od 18 let zažádají o invalidní důchod třetího stupně, ale bylo mi sděleno, že o důchod žádat nebudou, dokud dítě studuje. Vzhledem k tomu, že je žákyní základní školy, tak můžeme daňové zvýhodnění dále vyplácet na základě potvrzení základní školy?

Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy

ID24711 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správné v měsíčních mzdách uplatnit daňové zvýhodnění na dítě - studenta VŠ, pokud doložil tato potvrzení o studiu? Na prvním potvrzení je potvrzeno studium 2. ročníku VŠ do 31. 8. 2019 ( potvrzení bylo vystaveno kdesi v roce 2018). Na druhém doloženém potvrzení školy je potvrzeno studium ve 3 ročníku od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a toto potvrzení bylo vystaveno 3. 10. 2019. Je možno v měsíci září poskytnout daňového zvýhodnění či má zaměstnanec na toto nárok až při ročním zúčtování?

Mobilní telefon za odměnu

ID24697 | | Josef Rajdl

Zaměstnance chceme odměnit za mimořádné výsledky mobilním telefonem, který naší akciové společnosti poskytl operátor tarifu díky slevě za 1 Kč. Zaměstnanec obdrží přístroj bez SIM karty ke svému soukromému účelu. Zaměstnanci bychom tento dar zahrnuli v jeho skutečné hodnotě před slevou (3 500 Kč) do základu daně i pojistného jako nepeněžní příjem. Je to správné? Nelze zahrnovat do základů pouze onu 1 Kč účtovanou na faktuře od operátora? Neexistuje jiná možnost poskytnutí, např. smlouva o výpůjčce, která by byla osvobozena od daně z příjmu a pojistného? 

Zrušení penzijního připojištění při odchodu do předčasného důchodu

ID24685 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec se rozhodl odejít do předčasného důchodu a současně zrušil penzijní připojištění, které splňovalo podmínky pro uplatňování daňové úlevy. Musí tento zaměstnanec, který již dosáhl 60 let věku a poté zrušil penzijní připojištění v souvislosti s předčasným odchodem do důchodu, dodanit tuto úlevu v rámci daňového přiznání za rok 2019?

Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod

ID24650 | | Ing. Jiří Vychopeň

Náš zaměstnanec je ID 3. stupni se ZTP/P. Je mu 63 let a 5. 9. 2019 mu vznikl nárok na starobní důchod. Na OSSZ si o něj požádal a donesl Potvrzení o sepsání žádosti. Nevím, jestli mu bude ponechán invalidní důchod do 65 let nebo přiznají starobní důchod. Za září mu ještě slevu na invalidní důchod nechám, ale jak další měsíc, pokud Rozhodnutí ještě mít nebude? Pokud dostane starobní důchod, zůstává mu stále sleva na ZTP/P? Mám Potvrzení o sepsání žádosti o starobní důchod brát jako přiznání starobního důchodu a zadat mu, že je od 5. 9. 2019 starobní důchodce, a tím mu od října přestane platit sleva na dani na invaliditu 3. stupně?

Roční zúčtování daně a zrušení životního pojištění

ID24666 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Náš zaměstnanec uzavřel v roce 2004 životní pojištění. Pojištění mělo trvat až do roku 2026. Od začátku trvání až do ročního zúčtování daně za rok 2018 uplatňoval odpočet na toto pojištění. V průběhu roku 2019 odešel do starobního důchodu a pojištění ukončil, dosáhl věku 63 let. Předpokládám, že nemá povinnost dříve uplatněné částky zpětně dodaňovat, protože překročil 60 let věku, ačkoliv nebyla dodržena doba až do konce pojištění? Tento zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 2. 1. 2019 až do 26. 7. 2019 do rozvázání pracovního poměru. V lednu i v červenci 2019 mu byly vyplaceny částky cca 8 000 Kč, a protože po celou dobu (1-7/2019) měl podepsáno prohlášení poplatníka daně a uplatňoval odpočet na poplatníka, nebyla z těchto příjmu odvedená žádná daň. Musí si za rok 2019 udělat daňové přiznání, nebo požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2019, když měl příjmy a žádná daň nebyla odvedena? 

Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění - mimořádné pojistné

ID24690 | | Ing. Jiří Nigrin

Jedná se o pojištění pro případ smrti nebo dožití, zaměstnanec má sjednáno pravidelné měsíční pojistné např. 630 Kč. Smlouva splňuje všechny podmínky stran daňové uznatelnosti (2 x 60, nemožnost předčasných výběrů ...). Nejsem si však jista, zda zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat na takové soukromé životní pojištění i formou mimořádného pojistného ve výši, kterou mu zaměstnanec jen ústně sdělí (ať už pravidelně měsíčně, nebo jednorázově). Bylo by i takové mimořádné pojistné daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a současně příjmem osvobozeným od daně na straně zaměstnance (aby se mu příspěvek zaměstnavatele „nepřidaňoval“ ve mzdě)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru