Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 637Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zálohy na DPPO

ID2 | | RNDr. Libor Fiala

Jak mám chápat § 38a ZDP, odst. č. 1, 3 a 4. V odstavci č. 1 se uvádí, že zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu ZÁLOHOVÉHO období. Pro firmu, která má účetní období kalendářní rok a odvádí daň z příjmů do 31. 3., toto období začíná 1. 4. a končí 31. 3. násl. roku. Podle odst. 3 je první záloha splatná 15. dne šestého měsíce ZDAŇOVACÍHO období, druhá 15. dne dvanáctého měsíce zdaň. období. Má být tedy první záloha zaplacena 15. 9. a druhá 15. 3. násl. roku (podle zálohového období) nebo 15. 6. a 15. 12. (podle zdaň. období)? Stejně tak prosím o odpověď, v jakých měsících se mají platit čtyři zálohy podle odst. 4. Zejména mě zajímá první záloha, která, kdyby se měla platit 15. 3. zdaňovacího období, musela by se zaplatit dříve, než je povinnost odevzdat přiznání k dani z příjmů.

Provozní příspěvek

ID3918 | | Jana Strakošová

Jsme základní škola-příspěvková organizace, podvojné účetnictví. Dostáváme od zřizovatele příspěvky na provoz. Zbylo nám zhruba 20 tis. Kč. Zřizovatel nám povolil převod do rezervního fondu. Je tato částka jako zisk z hlavní činnosti zdanitelná daní z příjmů právnických osob? Přičítá se k zisku z doplňkové činnosti?

Účtování daně z příjmu příspěvkové organizace

ID1517 | | Blažena Petrlíková

K 31. 12. 2006 jsem zaúčtovala předpoklad daně z příjmů příspěvkové organizace 591-341 ve výši 46 tis. Kč. Vzhledem k termínu odevzdání výkazů zřizovateli se jednalo pouze o odhad. Po konzultaci s daňovým poradcem však daň bude činit pouze 29 tis. Kč, účtováno bude 341-241. Jak se zbavit zůstatku účtu 341? Mínusem na 59x a nebo do výnosů? Je vůbec možné, aby se zaúčtovaná daň k 31. 12. lišila od skutečně zaplacené daně v následujícím roce?

Připojení odběrného místa

ID4511 | | Ing. Ivana Pilařová

Akciová společnost rozšiřuje sportovní areál v rámci modernizace lyžařského střediska - budování lanovky a zasněžovacího systému z prostředků strukturálních fondů Evropské unie. Je daňovým nákladem roku 2009 podíl na nákladech spojený s připojením nového odběrného místa u ČEZ ve výši Kč 160.000 a Kč 480.000?

Přeplatek na dani z příjmů - zaúčtování

ID4902 | | Ing. Antonín Jeřábek

V tomto roce spol. s. r. o. požádala finanční úřad o vracení přeplatku na dani z příjmů za rok 2008. Než jme obdržely rozhodnutí o vracení přeplatku, uhradily jsme úrok z prodlení dani z příjmů ze závislé činnosti fyzické osoby za rok 2008. Stejná částka nám byla odečtena správcem daní z výše přeplatku na daní z příjmů. Telefonicky správce daní nám poradil odečíst tuto částku z měsíčního odvodu daně ze závislé činnosti. Budou-li správné tyto účetní zápisy: 1. MD341/DAL595 - zaúčtování přeplatku ( celá požadovaná částka); 2. MD221/DAL341 - převod přeplatku na náš účet, bez zmíněné částky, finančním úřadem; 3. MD545/DAL221 - úhrada úroků z prodlení; 4. MD342/DAL341 - odečet jíž uhrazené částky z měsíčního odvodu daně ze závislé činnosti?

Společnost s. r. o., zisk / ztráta

ID4741 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s ručením omezeným měla v roce 2007 ztrátu 800.000,- Kč. V roce 2008 společnost vykázala zisk ve výši 1.500.000,- Kč. Jakým způsobem lze uhradit ztrátu z výše uvedeného zisku. A) Společnost uhradí ztrátu ziskem a nerozdělený zisk zůstane 700.000,- Kč. B) Společnost uhradí ztrátu ziskem a současně odvede srážkovou daň ve výši 141.200,- Kč. Zisk nerozdělený: 1.500.000,-Kč, odečteme ztrátu ve výši 800.000,-Kč, dále odečteme daň ve výši 141.200,-Kč. Potom nerozdělený zisk je 558.800,- Kč

Daňová uznatelnost nákladů spojených s výstavbou solárního zařízení

ID5450 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, založená za účelem provozování fotovoltaické elektrárny. V průběhu roku 2009 jsme elektrárnu vybudovali, v letošním roce, tj. 2010, ji uvedeme poprvé do provozu. Lze vykázat za rok 2009 náklady spojené s výstavbou této elektrárny jako daňově uznatelné, a tedy vytvořit daňovou ztrátu, přestože v roce 2010 a následujících pěti letech budeme u příjmů z provozu této el. uplatňovat osvobození od daně dle §19 ZDP? Souvisí v tomto případě §25/1/i ZDP i s výše uvedenými náklady roku 2009, tzn., že musí být nedaňové, nebo se týká pouze nákladů těch zdaňovacích období, která jsou osvobozena? Odpisování zahájíme až po skončení doby osvobození.

Prodej kanalizačního řádu a přípojky

ID7307 | | Ing. Martin Děrgel

Dvě společnosti s ručením omezeným, sídlící v těsné blízkosti, vlastnicí areál s budovami, jsou nuceny si samy vybudovat na vlastní náklady kanalizační přípojky a hlavní kanalizační řád, aby se mohly připojit na čističku odpadních vod. Po vybudování kanalizačních přípojek a kanalizačního řádu a po provedené kolaudaci budou muset, jak je běžné, tyto přípojky včetně hlavního řádu bezplatně nebo za jen za symbolickou cenu 1 000 Kč, předat Vodovodům a kanalizacím. Jak tuto situaci řešit, aby náklady na tuto investici byly daňově relevatní a jaký je správný postup?

Dodatečné daňové přiznání k DPPO

ID10979 | | Ing. Pavel Matějka

V březnu 2011 podala firma daňové přiznání k DPPO za rok 2010. Za rok 2010 vykazovala účetní i daňový zisk. Lhůta pro stanovení daně podle daňového řádu by končila k dubnu 2014. V srpnu 2012 zjistila účetní chybu, která ovlivnila základ daně, a proto firma podala dodatečné v září 2012 daňové přiznání na daň vyšší a daň doplatila.

1) Bude podáním dodatečného daňového přiznání lhůta posunuta? Pokud ano, od kterého dne se bude v našem případě počítat?

2) Jak by ovlivnila běh lhůty situace, když by se jednalo o daň nižší, ale nejednalo by se v roce 2010 ani po podání dodatečného DP o daňovou ztrátu?

3) Ovlivňuje běh lhůty daňové přiznání, které vykazuje daňový zisk, ale účetní ztrátu na řádce 10 DP pro DPPO?

Výpůjčka automobilu a majetkový prospěch v roce 2014

ID12078 | | Ing. Martin Děrgel

Zahraniční s. r. o. založilo v ČR s. r. o. Nyní chce zahraniční s. r. o. poskytnout automobily české s. r. o. formou výpůjčky. Jedná se v roce 2014 u české s. r. o. o majetkový prospěch, který je předmětem daně z příjmů? Jaké náklady si může české s. r. o. při výpůjčce uplatnit do daňových nákladů (PHM, opravy, silniční daň atd.). Může si české s. r. o. z těchto nákladů uplatnit DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru