Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 637Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej obchodního podílu a osvobození § 19 ZDP

ID26126 | | Romana Smékalová

Tuzemská akciová společnost koupila dne 19. 10. 2018 podíl ve společnosti s ručením omezeným ve výši 25 % označený v OR jako podíl D a dále dne 31. 10. 2018 nabyla další 25 % podíl v téže společnosti s ručením omezeným označený v OR jako podíl C a zapsáno bylo 5. 12. 2018. V následujícím roce dne 25. 10. 2019 oba dva podíly (podíl C a D) akciová společnost prodala. Je tento prodej podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob?

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

ID26028 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o vysvětlení - pro přiznání k dani z příjmů PO - v příloze č. 1 - K. Vybrané ukazatele - průměrný přepočtený počet zaměstnanců - toto číslo vychází z počtu zaměstnanců, které vede mzdová účetní? Máme pouze dva zaměstnance na plný úvaz (40 hod týdně) + jednu dohodu, patří sem i dohody o provedení práce a DPČ? Mohli byste mi vysvětlit toto číslo? Zpracováváme si sami pro M účetní jednotku přiznání + stejné údaj se uvede do přílohy k účetní závěrce. Děkuji za laické, a přitom vyčerpávající vysvětlení počtu zaměstnanců do přiznání a do přílohy.

 

Služební vozidlo pro soukromé účely - spoluúčast při nehodě

ID25994 | | Ing. Jiří Vychopeň

Můžete prosím ve stručnosti popsat pravidla pro úhradu spoluúčasti při nehodě na služebním vozidle zaviněné / nezaviněné zaměstnancem při služební / soukromé cestě a daňové důsledky z hlediska DPH a DPPO v případě, kdy zaměstnavatel úhradu spoluúčasti po zaměstnanci nepožaduje?

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

ID25977 | | Ing. Matěj Nešleha

Od 1. 4. 2019 by se měla také oznamovat souhrnná hodnota příjmů plynoucí do zahraničí nad 100 000 Kč v daném kalendářním měsíci. Máme fakturu za opravu linky nad 100 000, linku jsme odvezli k opravě do PL a tam byla opravena a zpět přivezena, bude i tato oprava spadat do tohoto hlášení, v DPH máme vykázáno jako služba z EU. Našla jsem článek, že by se to mělo týkat opravy, která by proběhla v ČR? Dále jsem se chtěla zeptat jestli by jsme do hlášení měli také uvádět služby za dopravu, faktur je 15 po 10 000 Kč, které se uskutečňují v rámci dodávek materiálu z Polska, materiál jde na příjemku a doprava se naúčtuje k materiálu jako doprovodný náklad. Doprava je také vykázána v DPH jako přijetí služby z EU, zahájení dopravy (tedy i služby) je v PL. Pokud mám 15 faktur, mohou se dát do jednoho hlášení, nebo se na každou fakturu vytvoří hlášení s ohledem na kolonky v hlášení-kurz, datum úhrady?

Nesprávně pojištěné auto v obchodním majetku

ID25967 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. zařadila auto do obchodního majetku auto. Ve VTP je jako vlastník vozidla uvedeno s. r. o. Sdružené pojištění vozidla je ale uzavřeno jinak - jako pojistník je uveden jediný společník tohoto s. r. o., vlastník a držitel vozidla je ve smlouvě uveden shodně s pojistníkem. Bude mít tato skutečnost nějaké daňové důsledky co do uznání pojistného jako daňový náklad?

Dodání a montáž posuvných japonských stěn

ID25979 | | Ing. Jiří Nigrin

Do pronajaté místnosti jsme kvůli soukromí zákazníků nechali namontovat tzv. posuvné japonské stěny. Jedná se o kolejnici, která se přimontuje ke stropu a do toho se vloží textilní závěs, který se v kolejnici pohybuje tzn. dá se stáhnout, roztáhnout, aby v daném sektoru mohlo vzniknout relativní „soukromí“. Jednalo se o 3 ks takovýchto „stěn“ za celkovou částku 28 000 Kč. Z této částky je 16 600 Kč za kolejnice a jejich montáž a 11 400 Kč za látky. Jelikož jsme do daného objektu v letošním roce pořizovali i klimatizace, kde částka za rozvody činila cca 25 000 Kč, zajímá nás, zda se tyto japonské stěny rovněž považují za technické zhodnocení pronajaté nemovitosti, a pokud ano, tak zda v celé částce nebo pouze v hodnotě kolejnic a jejich montáže. 

Ochutnávka koření - daňově uznatelné výdaje

ID25989 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o. obchoduje s kořením. Aby představila své zboží zákazníkům, pořádá ochutnávky. Nedává však ochutnávat samotné koření, ale připravuje pokrmy, které uvedeným kořením ochutí. Případně si nechá tyto pokrmy připravit v restauraci, které koření dodá. Jsou pro společnost použité suroviny daňově uznatelným nákladem a má možnost si při jejich pořízení odečíst DPH (případně do jaké výše)?

Dohadná položka - obchod se spotřebním zbožím

ID25953 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost obchoduje se spotřebním zbožím. Zboží prodávají převážně distributoři - fyzické osoby s ŽL. Pokud jejich prodej dosáhne určité výše, mohou se zúčastnit školení v zahraničí, které společnost pořádá. Výše prodeje se spočítá za uplynulý kalendářní rok (2018) a v roce následujícím (2019) se koná školení. Náklady za školení má tedy společnost v účetnictví v roce 2019. Je příčinná souvislost mezi výnosy z prodeje distributorů za rok 2018 (snaží se více prodávat, aby se mohli příští rok zúčastnit školení) a náklady společnosti v roce 2019? Je třeba část výnosů za rok 2018 časově rozlišit a výnosy v předpokládané výši nákladů na školení "přesunout" pomocí dohadné položky do roku 2019, kdy budou v účetnictví náklady za školení? Dle mého názoru zde přímá souvislost není a dohadná položka by se tvořit neměla...

Dezinfekce jako reklamní předmět

ID25963 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila od jiného plátce DPH dezinfekce v malých lahvičkách za 50 Kč za kus včetně DPH, lahvičky jsou označeny názvem a logem firmy. Tyto chce firma rozdávat bezplatně jako reklamní předměty v rámci své ekonomické činnosti. Jak to bude s DPH? DPH na výstupu by neměly dezinfekce podléhat na základě § 13 odst. 9 písm. c) zákona o DPH jakožto poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti (hodnota je zde splněna, další podmínka pro účely DPH zde není). O případném prominutí DPH na výstupu při bezplatném poskytnutí dezinfekce po dobu nouzového stavu dle rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji 6/2020 víme. Jak to bude s nárokem na odpočet DPH a daňovou uznatelností? Ustanovení § 25 odst. 1 písm. z) zákona o daních z příjmů stanoví jako jednu z podmínek daňové uznatelnosti fakt, že reklamní předmět nesmí být předmětem spotřební daně. Nárok na odpočet DPH se odvíjí z § 72 odst. 4 zákona o DPH, který jej váže na daňovou uznatelnost reklamního předmětu. Denaturovaný líh obecně je dle § 71 zákona o spotřebních daních od spotřební daně osvobozen. Ale ať už by byl při výrobě použit jakýkoli druh lihu, pořád je předmětem spotřební daně, byť ten denaturovaný je od této daně osvobozen. Z toho by vyplývalo, že tyto dezinfekce nelze poskytnout jako daňově uznatelné reklamní předměty s nárokem na odpočet DPH. Prosíme o korekci tohoto závěru. 

Nedobytné pohledávky

ID25940 | | Ing. Christian Žmolík

V účetnictví a. s. byly vedeny od roku 2011 pohledávky z finančních půjček (předmět podnikání a. s. do roku 2011) ve výši 2,2 mil. Kč. Na pohledávky nebyly vytvořeny žádné opravné položky. Od roku 2012 má a. s. jiný předmět podnikání, půjčkami se již nezabývá. Na všechny pohledávky (cca 100 dlužníků) bylo vedeno vymáhací řízení, občas se něco vymohlo, ale 90% exekucí bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníků, probíhá pouze pár posledních exekučních řízení. Pohledávky z půjček jsou vedeny na účtu 378 (k 31. 12. 2019 ve výši 2 mil. Kč). Nerozdělený zisk firmy je v řádu několika mil. Kč. Během roku 2019 si akcionáři vyplatili dividendy ve výši 2 mil Kč. Musí být z důvodu vyplacených dividend nedobytné pohledávky v roce 2019 proúčtovány do výnosů (což se akcionářům nelíbí a nevidí v tom logiku)? Dá se nějak jinak „zbavit“ těchto pohledávek?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru