Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 637Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Postoupení pohledávky - cena obvyklá

ID25775 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba A se sídlem v ČR nakoupí od své spojené osoby (jiné právnické osoby B) pohledávku, která vznikla z titulu úvěru (dlužníkem je česká společnost C). Je dohodnuta úplata za toto postoupení, která je obratem uhrazena. Nicméně úplata za postoupení je sjednána v ceně vyšší, než je cena obvyklá (díky faktu, že věřitel - společnost C je ve finančních problémech, podle posudku znalce je obvyklá cena dané pohleávky cca jedna desetina). Hrozí díky sjednání zmíněné ceny nějaké daňové dopady u společností? V případě společnosti A je nákup účtován rozvahově a jediné, co nás napadá je evetuální okamžik, kdy půjčka bude opět postoupena a správce daně by chtěl vyřazení pohledávky na účtu 546 ponížit na její obvyklou výši stanovenou ke dni tehdejšího postoupení z firmy B. 

Doplňující otázka:

Podle Vašeho závěru by tedy mělo dojít u společnosti, která nakoupí takto "předraženou" pohledávku ke zvýšení ZD - ke kterému okamžiku ale tuto operaci provést? Již ke dni nákupu (je účtován rozvahově) nebo až v okamžiku, kdy je promítnuto do nákladů - např. když je opět postoupena pohledávka dále, nebo je odepsána atd.?

Odpis pohledávky - zádržného

ID25774 | | Ing. Petra Konderlová

Stavební firma vyfakturovala dodavateli v březnu roku 2015 dílo. Z celkové fakturace bylo smluvně dohodnuto zádržné ve výši 3 %, o které si firma může požádat k doplacení v 3/2020. Odběratel však v 11/2019 vstoupil do konkurzu. Dodavatel se však včas nepřihlásil do konkurzního řízení a pohledávku z titulu zádržného zde neuplatnil. Může k zádržnému tvořit opravnou položku dle § 8a a následně odepsat? Splatnost by se v případě zádržného počítala až od 3/2020?

Darování osobního automobilu ze společnosti s. r. o. společníkovi

ID25751 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s r. o. vlastní dva osobní automobily, které jsou daňově i účetní odepsány. Od jejich nákupu a zařazení do užívání uplynulo 5 let. Společnost s. r. o. chce darovat společníkovi, zaměstnanci v jedné osobě na základě smlouvy oba automobily. Bude společnost odvádět DPH a z jaké ceny? Je nutný odhad? Bude mít darování za následek dodanění daně z příjmů právnických osob v s. r. o.? Bude fyzická osoba společník podávat daňové přiznání? A pokud ano, v jaké ceně bude automobily zdaňovat?

Rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů na nákup zboží při účtování metodou B

ID25682 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost nakupuje zboží a nákup účtuje způsobem B na účet 504100. Vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo) ke zboží účtuje na účtě 504200. Na konci roku byla provedena inventura zboží a stav skladu zaúčtován na 132100/504100. Ve skladovém hospodářství se nerozpočítávají vedlejší pořizovací náklady do hodnoty zboží na skladě. Jak se vypočítá koeficient rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů, dle kterého by měly zůstat náklady na účtu 504200 a zbytek by byl přeúčtován na 132200/504200?

Srážková daň

ID25645 | | Ing. Martin Děrgel

Naše společnost si kupuje každý měsíc jednorázové přístupy na stránky stránky společnosti z USA, kde používá program této společnosti. Jedná se třeba o tři přístupy měsíčně, každý v hodnotě 10 000 Kč. Od další zahraniční společnosti z Irska si také kupuje možnost rok používat standardní grafický program, který tato společnost nabízí běžně k dispozici i ostatním společnostem. Podléhají tyto nákupy srážkové dani z licenčních poplatků? S uvedenými společnostmi nemáme uzavřené žádné smlouvy, jde o nákupy přes internet.

Prodej většinového podílu

ID25650 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s r. o. vlastní více než 5 let většinový podíl ve firmě X. Většinový podíl prodala se ziskem. Jak se tento prodej vykáže v jejím daňovém přiznání? Domnívám se, že ze zisku se vyjme prodejní cena i pořizovací cena. Na kterých přesně řádcích se všechny tyto skutečnosti v daňovém přiznání uvedou?

Daň z nabytí nemovitých věcí a platba

ID25660 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. loni vydražila dům, převod zapsaný v katastru nemovitostí byl v listopadu. Daň z nabytí nemovitosti uhradí letos do konce února. Bude tento náklad hrazený až letos součástí vstupní cena majetku, který se bude již za r. 2019 odpisovat, nebo bude až nákladem letošního roku?

Zápůjčka - účtování a daňová uznatelnost úroků

ID25662 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsme a. s. a přijali jsme zápůjčku od jiné a. s., která je vlastníkem našich prioritních akcií (celkem 80 % základního kapitálu, 120 ks akcií). S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Jak máme tuto zápůjčku účtovat? Zápůjčka byla poskytnuta 8. srpna 2019 a je splatná 30. prosince 2020. Jsou úroky z této zápůjčky daňově uznatelným nákladem? Naše a. s. vykázala v roce 2019 ztrátu - vlastní kapitál je nižší než základní kapitál.

Technické zhodnocení vytvořené vlastní činností

ID25670 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s. r. o. vlastní objekt, který je oplocený. Část plotu nahradila plotem novým, přičemž nakoupila plotové dílce od subdodavatele a práce udělali vlastní zaměstnanci. Po sečtení všech výdajů se jednalo o částku nad 40 000 Kč. Provedli jsme aktivaci a zařadili na kartu původního plotu jako technické zhodnocení. Budeme odpisovat koeficientem pro zvýšenou vstupní cenu (původní plot ještě nebyl zcela daňově odepsán) nebo je TZ samostatným majetkem vytvořeným vlastní činností a proto vytvoříme novou kartu? Pokud bude samostatným majetkem, co se zůstatkovou cenou původního plotu?

Členské příspěvky - Hospodářská komora

ID25675 | | Ing. Christian Žmolík

Firma s. r. o. je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a platí pravidelné členské příspěvky. Asociace je autorizovaným společenstvem Hospodářské komory ČR. Jsou tyto příspěvky daňově uznatelným nákladem?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru