Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 637Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Technické zhodnocení na pronajaté nemovité kulturní památce

ID25932 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost má uzavřenou nájemní smlouvu s pronajímatelem, který vlastní nemovitou kulturní památku. Pronajímatel dal souhlas nájemci k provádění technického zhodnocení na tomto majetku a může též uplatňovat odpisy z provedeného tohoto technického zhodnocení. Může nájemce při uplatňování odpisů postupovat dle § 30 odst. 6 zákona o daních z příjmů či toto ustanovení je platné pro vlastníky kulturní památky? A nájemce kulturní památky je povinen postupovat dle § 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů?

Ztráta z minulých let

ID25951 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V roce 2018 jsem přebrala klienta s tím, že několik let nepodniká a vykazuje nulové přiznání. V roce 2018 měl v daňovém přiznání mírnou ztrátu. Letos mu vychází zisk, a tak najednou našel daňové přiznání z roku 2017, kde byl ve ztrátě 300 000 Kč (prodal si budovu z majetku firmy). Potřebovala bych poradit, jak tuto ztrátu zaúčtovat. Přemýšlela jsem nad účtem 426, ale co mám dát na druhou stranu?

Nadační fond

ID25785 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak rozdělit příjmy nadačního fondu, který je založen na podporu onkologických pacientů? Nadace poskytuje dary onkologicky nemocným pacientům a přístroje do nemocnic, zakoupené z finančních prostředků nadace. V průběhu roku pořádá benefiční akce - jednou ročně dvoudenní zábavné odpoledne, dále pochod na Lysou pro konkrétní pacienty, kterým je založen transparentní účet a výtěžek je vložen na tento účet, metalem proti rakovině. Všechny získané peníze jsou určeny na financování darů. Jsou všechny tyto akce vedlejší činností nadace a jak budou zaúčtovány. Zábavné odpoledne výtěžek 540 000 Kč vloženo na BÚ nadace, metalem proti rakovině výtěžek na vstupném 30000,- - zaúčtování, pochod na Lysou výtěžek vložen na 2 transparentní účty konkrétních pacientů-zaúčtování. Prosím o upřesnění činností a účtování nákladů spojených s akcemi a získané příjmy. Nadaci dělím na středisko 001 hlavní činnost a 002 vedlejší činnost. 

Daňová uznatelnost regresního nároku zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na léčení zaměstnance

ID25904 | | Ing. Martin Děrgel

Zdravotní pojišťovna požaduje po společnosti úhradu tzv. regresního nároku na náhradu nákladů na léčení zaměstnance, neboť bylo vyhodnoceno, že nemoc zaměstnance vznikla z důvodu protiprávního jednání zaměstnavatele. Tento výdaj není u společnosti kryt zákonným pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a i kdyby byl, tak je nižší než sjednaná spoluúčast.
Je u společnosti tento regresní nárok zdravotní pojišťovny daňově uznatelným výdajem z hlediska daně z příjmů?

Poskytnutí finanční podpory na snížení jistiny

ID25921 | | Ing. Jiří Nigrin

Podnikatel získal investiční úvěr v roce 2018 na pořízení tří strojů. Ve smlouvě se jeden bod týkal možné poskytnutí finanční podpory na snížení jistiny. Tuto podporu podnikatel získal a obdržel splátkový kalendář na splácení úvěru se splatností od roku 2019. U první splátky byla poznámka neplaťte, hrazeno. Jak situaci řešit: dodanit v roce 2019 první splátku jako nepeněžní příjem, nebo snížit v roce 2018 pořizovací cenu strojů, protože se jedná o dotaci na pořízení hmotného majetku?

Výdaje procentem u s. r. o.

ID25909 | | Ing. Petra Konderlová

Lze uplatnit výdaje procentem u právnické osoby? Předmět podnikání je stavebnictví, procento výdajů by bylo 80 %. Domnívám se, že nelze. Je to tak?

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí - stavební práce; stálá provozovna

ID25813 | | Ing. Matěj Nešleha

Stavební firma s. r. o, dodává celou stavbu (bytovku, most, čističku) českému plátci, stavba je v ČR. Některé práce si najímá jako subdodávky ze Slovenska (např. práce železářů, zedníků, úprava staveniště apod.) Má s. r. o. posílat Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí? A pokud ano, má se řídit datem zaúčtování, nebo datem uhrazení dodavatelské faktury? A jak je to ohledně vzniku stálé provozovny těchto SK subdodávek, zda když dělají na různých stavbách, ale na žádné z nich nepracují více než půl roku, jim vzniká stálá provozovna?

Zařazení do správné odpisové skupiny - soubor movitých věcí

ID25899 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o. zakoupila dle kupní smlouvy soubor movitých věcí - vybavení kuchyně za jednotnou cenu 90 000 Kč. Soupis obsahuje asi 30 položek bez uvedení jednotlivých cen za konkrétní věci: chladicí stůl, myčka nádobí, sprcha ke stolu, police, konvektomat, robot, gril, vozík, váha, regál, stojan, pracovní stůl, strouhač apod. Jakým způsobem zařadit tyto věci do majetku, když byly zakoupeny za jednotnou cenu? Je možné zařadit jako soubor movitých věcí, do jaké ale odpisové skupiny, když nejsem schopná určit, která z těchto věcí je hlavní a podle ní zařadit celek? Případně jak se k tomuto správně postavit?

Výpis z listu vlastnictví v souvislosti s prokázáním nezdanitelné částky

ID25891 | | Ing. Petra Konderlová

K prokázání nezdanitelné částky při uplatnění zaplacených úroků podle § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů je vyžadován podle § 38l ZDP výpis z listu vlastnictví. Tento výpis musí být originál potvrzený razítkem katastrálního úřadu nebo postačí informativní výpis vytištěný na webových stránkách "nahlížení do katastru nemovitostí"?

Příspěvek na kanalizaci

ID25840 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme s. r. o., v letošním roce jsme vybudovali kanalizační přípojku a budeme ji letos prodávat VaK. Náš soused-firma s. r. o. nám na vybudování této přípojky přispěla částkou 100 000 Kč (vyfakturováno). Jak máme o této částce účtovat?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru