Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 660Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Reklamace poskytnutých služeb na přelomu roku

ID26384 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o., přijali jsme fakturu od dodavatele za překlad a přípravu na ISO v 12/2019. Faktura šla v roce 2019 do nákladů. V 01/2020 jsme zjistili nějaké pochybení ze strany dodavatele a má to dopad nyní v roce 2020 (příprava na ISO). Dodavatel nám vystavil dobropis. Je pro nás daňově účinný v roce 2020 z hlediska nákladů? 

Výkaz zisků a ztráty - příloha daňového přiznání

ID26381 | | Ing. Christian Žmolík

K daňovému přiznání k dani z příjmu právnických osob se přikládá výkaz zisků a ztráty v plném rozsahu před zaúčtováním daně z příjmu roku interním dokladem nebo po zaúčtování?

Nájemné a stavební práce

ID26334 | | Ing. Martin Děrgel

Česká s. r. o., plátce DPH, přijímá zaměstnance hlavně ze Slovenska. Majitel české s. r. o. je Slovák. S. r. o. si pronajala v Praze 3 byty v paneláku a tam je po 4 lidech do každého bytu umístila. Do těchto bytů nakoupila postele, skříně, ložní prádlo, peřiny, ledničky, televize. Ti lidé, jak přicházejí, tak i rozvazují pracovní poměr a střídají se tam. Jak je to prosím s daňovou uznatelností nákupu vybavení? Je rozdíl, pokud by od těch zaměstnanců vybírala s. r. o. každý měsíc 1 000 Kč jako nájem a vracela by z toho DPH, anebo by nevybírala nic? Dále v době koronaviru se ze Slovenska nemohli dostat zpátky do Čech, a tak tam majitel našel práci na Slovensku na betonování základů kulturního střediska. Protože to bylo v jiném městě, než bydlí, tak těm zaměstnancům na dobu 2 měsíců zaplatil nájem dvou místností v rodinném domě, blízko stavby. Jak toto bude s daňovou uznatelností placeného nájmu? A pak ještě jeden příklad zaměstnávání. Česká s. r. o. má stavby po celé republice a zaměstnává lidi jenom na ty stavby. Takže jim platí nájem na ubytovnách v konkrétních městech, pak když stavba skončí, tak se přemisťují na další do dalšího města na další stavbu a tam jim zase zaplatí ubytovnu. Takže jezdí po celé republice po stavbách a ubytovnách. Jak je to v tomto případě s daňovou uznatelností placených nájmů?

Nevyzvednuté zboží objednané přes e-shop

ID26309 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. provozuje e-shop s výživovými doplňky. Objednané zboží je dodávané logistickou společností, která i inkasuje peníze a pak je poukazuje na účet e-shopu a také zajišťuje osobní odběr v provozovně logistické společnosti. V roce 2019 došlo k situaci, že logistická společnost údajně dělala pořádek a vrátila e-shopu nevyzvednuté zásilky, které měla na skladě a o kterých zřejmě nevěděla, a to zasilky, které byly vyfakturovány e-shopem v roce 2018 a 2017. Zboží bylo vráceno zpět na sklad a následně prodáváno. Jak správně postupovat účetně, jak řešit DPH a jak postupovat při sestavení přiznání k DPPO za rok 2019? Dále bych se chtěla zeptat, jak řešit každoročně v prosinci vyfakturované zboží, které zákazníci vrátí nebo nepřevezmou až v dalším účetním období. Společnost to řeší vystavování dobropisů. Jak správně účtovat a jak postupovat v oblasti daně z příjmu PO?

Prodej obchodního podílu

ID26349 | | Ing. Matěj Nešleha

Společník s. r. o. založil se svým kolegou v roce 2011 společnost s ručením omezeným, kde vlastnil 50% podíl na základním kapitálu. V červnu roku 2019 odkoupil od svého kolegy zbylých 50% takže vlastnil sám celých 100% a stal se jediným společníkem. V září 2019 pak prodal 50% obchodního podílu jinému s. r. o. Celou částku obdržel v roce 2019. Jak bude tento příjem z prodeje zdaněn z hlediska daně z příjmů? Domnívám se, že kdyby prodal celých 100%, tak po změně zákona v roce 2014, použiji pro rozklíčování procenta na základním kapitálu a první část příjmu ve výši 50% bude od daně osvobozena a druhá zdaněna, kdy výdajem bude nabývací cena dokoupeného podílu. Ale nevím jak postupovat, pokud prodal jen 50% ? Bude mít celý příjem osvobozen, protože 50% vlastnil už od roku 2011 a splňuje tedy časový test nebo je třeba i zde použít klíčování a z přijaté částky 50% osvobodit a 50% ( - nabývací cena) zdanit? 

Testování platební brány jako daňový náklad

ID26369 | | Ing. Matěj Nešleha

Poskytujeme pronájem e-shopů. Než funkční e-shop předáme a začneme zákazníkovi měsíčně fakturovat za pronájem, musíme odzkoušet, zda funguje platební brána a proto naší firemní kartou vždy něco objednáme z daného eshopu, jedná se o zboží v hodnotě 5 Kč s tím, že zboží ani faktura nám nedojde, protože do poznámky uvádíme, že se jedná o test. Můžeme si daňově tyto částky uplatnit do nákladů na základě výpisu z účtu? Ve smlouvě s klienty máme zakomponováno, že součástí smluvního vztahu je i zmíněné testování platební brány.

Nabytí nemovitosti na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva

ID26215 | | Ing. Jan Ployer

Věřitel (právnická osoba) poskytl úvěr jiné společnosti (dlužník). K úvěrové smlouvě byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva na nemovitost dlužníka. Vzhledem k tomu, že dlužník svůj dluh nesplatil, existují dvě možnosti, jak bude věřitel postupovat: Var. 1) Na základě smlouvy o zajišťovacím převodu dojde k nepodmíněnému převodu vlastnického práva na věřitele. Věřitel se se tedy stane bezpodmínečným vlastníkem nemovitosti (s adekvátním zápisem v katastru nemovitostí). Je zpracován znalecký posudek o ceně nemovitosti. Pokud bude znalecká hodnota vyšší než hodnota dluhu, bude rozdíl dlužníkovi věřitelem vyplacen. Bude z hlediska účetnictví a zákona o daních z příjmů správný postup na straně věřitel, kdy dojde k zaúčtování pořízení nemovitosti ve výši ceny podle znaleckého posudku oproti závazku vůči dlužníkovi a následně bude tento závazek započten s pohledávkou z titulu poskytnutého úvěru? I pro účely daně z příjmů bude vstupní cena ve výši znalecké ceny a bude možné zahájit daňové odpisování (nemovitost se bude zřejmě pronajímat)? Var. 2) Věřitel s dlužníkem uzavřou dohodu o zpeněžení nemovitosti. V dohodě bude mj. uvedeno, že dlužník nejprve předá věřitel písemné potvrzení o nepodmíněnosti zajišťovacího převodu vl. práva a současně provede návrh na výmaz poznámky o dočasné povaze věcného práva na základě zaj. převodu vl. práva v katastru nemovitostí. V dohodě je dále ujednáno, že se obě strany dohodly, že úhrada dluhu bude primárně zajištěna prodejem nemovitosti. Za tímto účelem je sjednán proces a termín, do kdy musí být nemovitost prodána (jde o aktivní účast obou stran na nalezení vhodného kupce, stanovení kupní ceny apod.). V případě, že do určitě doby nedojde k prodeji nemovitosti, práva a povinnosti z dohody zanikají. Pokud taková situace v budoucnu nastane, provedený výmaz poznámky o dočasné povaze věcného práva zůstává i nadále v platnosti a účinnosti. Jaký bude postup z hlediska účetnictví a daně z příjmů v této situaci? Je nutné účtovat ve chvíli, kdy dojde k výmazu podmínky o dočasné povaze věcného práva v KN o pořízení nemovitosti stejně jako ve Var. 1), protože se věřitel stává v tu chvíli bezpodmínečným vlastníkem? Pokud ano, bude při prodeji nemovitosti účtována vstupní (pořizovací, znalecká) cena do nákladů a kupní cena do výnosů. V tento moment nám jde i o to, že výnos může být větší než hodnota dluhu a v dohodě o zpeněžení je uvedeno, že rozdíl musí věřitel dlužníkovi vyplatit. Jinak řečeno musel by věřitel zdanit celý výnos, i když je povinen jeho část vyplatit dlužníkovi. Podotýkáme že účelem dohody je primárně zpeněžení nemovitosti za účelem úhrady dluhu, nicméně právním bezpodmínečným vlastníkem bude v době prodeje již věřitel. 

Nájem nemovitosti a smlouva o smlouvě budoucí kupní

ID26336 | | Ing. Jan Kašpar

Spol. s r.o. /nájemce/ má uzavřenou společnou "Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní" s fyzickou osobou /pronajímatel/. V části A této smlouvy je sjednáno nájemné na 3 roky s měsíčními platbami, které jsou pravidelně hrazeny. V části B je sjednán budoucí odkup nemovitosti, kdy je ujednáno - nejpozději do 3 let od uzavření této smlouvy smluvní strany uzavřou kupní smlouvu. Dále je sjednána kupní cena budoucího předmětu převodu xxx mil. Kč, kdy tato částka bude ponížena o 90 % uhrazených nájmů za dobu trvání nájemní smlouvy. Jsou v tomto případě hrazené měsíční částky nájmu daňově uznatelné? A jak bude řešen následný odkup? Bude spol. s r.o. dodaňovat dosud uhrazené nájemné? 

Zmařená investice, pokuta

ID26366 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost koupila od města nemovitost-pozemek. Ve smlouvě se společnost zavázala postavit a zkolaudovat stavbu do 4 let ode dne převodu vlastnického práva. V případě nesplnění termínu stanovila pokutu ve výši 250 000 Kč. Společnost po dobu čtyř let řešila možnost výstavby-zadala výběrové řízení na architekta, vybranému architektovi pak přípravu studie na výstavbu haly, jednalo se specialisty na logistiku o způsobu nejekonomičtějšího skladování v nové hale. Uvedené náklady společnost účtovala na účet 042. Při zpracování studie došlo k přeměření pozemku, přičemž se zjistilo, že má pozemek sklon 7m v celé délce, což by výstavbu haly zdražilo o 30 milionů korun. Společnost tedy ustoupila od záměru halu stavět z důvodů vyšších investic než předpokládala. Společnost uzavřela s městem novou smlouvu o odkupu pozemku za původní cenu. 1. jsou investice na účtu 042 daňově uznatelné z titulu zmařené investice, kdy ke zrušení došlo z objektivních důvodů? 2. Přestože společnost jednala s městem o možnosti zrušit pokutu, město společnosti pokutu stanovenou ve smlouvě za nedodržení povinnosti do 4 let budovu zkolaudovat vyúčtovalo. Společnost pokutu uhradila. Je tato pokuta považována za smluvní pokutu a je možné ji považovat za daňový náklad?

Bezdůvodné obohacení

ID26290 | | Ing. Jiří Vychopeň

Tuzemská společnost s ručením omezeným koupila od obce pozemky, v kupní smlouvě je mimo jiné uvedeno, že kupující se rovněž zavazuje uhradit částku 30 000 Kč jako bezdůvodné obohacení za užívaní nemovitých věcí bez právního důvodu. Jak toto bezdůvodné obohacení zaúčtovat, jedná se o součást pořizovací ceny pozemku nebo o nedaňový náklad?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru