Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 795Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prekluzivní lhůty

ID27920 | | Ing. Jan Matějka

Daňový subjekt, právnická osoba, vykazoval ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2007 až do roku 2014 daňové ztráty. Od roku 2015 již vykazuje kladné daňové základy. K jakému datu končí prekluzivní lhůty pro vyměření daně za zdaňovací období let 2007 až 2014? 

Prošlé potraviny

ID27739 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak máme daňově a účetně řešit likvidaci prošlých potravin (po datu "spotřebujte do")? Konkrétně se jedná o pivo. Prošlé pivo vylili naši zaměstnanci do kanálu. Není sepsán žádný protokol o likvidaci. Je vystavena pouze výdejka ze skladu. 

Překročení limitu paletového konta

ID27717 | | Ing. Martin Děrgel

Naše firma se zabývá autodopravou. Pro jednoho ze zákazníků jezdíme pravidelně, pro přepravy zboží používáme zákazníkovy palety. Máme u nich nastaveno konto, abychom nemuseli řešit každou paletu zvlášť. Nyní ale došlo k překročení tohoto konta a zákazník nám vyfakturoval náhradu škody za překročení paletového konta, jedná se o vysokou částku 900 000 Kč. Až mu palety vrátíme, vystaví nám na celou částku dobropis. Jak to účtovat? Přijde mi nesmyslné účtovat v roce 2020 částku 900 000 Kč do nákladů, když víme, že nám v roce 2021 bude dobropisována. 

Úroky - nízká kapitalizace

ID27923 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným má tři společníky (A, B a C) , kteří jsou zároveň jednateli této společnosti. Tato společnost přijala určené půjčky od níže uvedených osob:

1) společníků A, B a C,

2) dlouholeté přítelkyně společníka A,

3) jiné společnosti, která je z 100% vlastněná společníkem B,

4) jiné společnosti, která je z 51 % vlastněná společníkem C.

Na které z úroků z výše uvedených půjček je třeba aplikovat pro tzv. nízké kapitalizace? 

Stravenkový paušál a daňová uznatelnost

ID27971 | | Ing. Ivana Pilařová

Limit pro příspěvek zaměstnavatele (s. r. o.) na stravenkový paušál je pro rok 2021 ve výši 75,60 Kč za směnu. Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnanci dát příspěvek vyšší, bude rozdíl u zaměstnance dodaňován a bude z něj odváděno SP a ZP.

Bude pro zaměstnavatele v takovém případě daňově uznatelný náklad:

1) Stravenkový paušál v celé poskytnuté výši bez omezení na základě nároku na stravenkový paušál uvedený ve vnitřním předpisu nebo pouze do výše limitu osvobozeného plnění na straně zaměstnance?

2) ZP a SP hrazené zaměstnavatelem ze stravenkového paušálu převyšujícího limit 75,60 Kč?

Stavba - zúčtování uhrazených záloh když není konečná faktura (daňový doklad)

ID27883 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše organizace od roku 2015 prováděla výstavbu vlastní multifunkční budovy, která byla zakončena kolaudací v lednu 2021. V roce 2019 byl zasklíván vestibul. Firma, která zasklení prováděla, vystavila zálohové faktury, které jsme uhradili. Firma následně dodala sklo a provedla zasklení. Práce byla odvedena, ale v horší kvalitě (tmelení oken bylo provedeno neesteticky). S tímto dodavatelem jsme se tedy rozešli ve zlém a on s námi přestal komunikovat. Nedodal nám konečnou zúčtovací fakturu k uhrazeným zálohám. Nyní bychom rádi budovu uvedli do užívání. Chtěli jsme ještě jednou oslovit dodavatele z roku 2019 a požádat jej o zúčtovací faktury, ale zjistili jsme, že je již od jara 2020 v konkurzu (probíhá insolvenční řízení). Je jasné, že doklady již nedostaneme. Jak nyní můžeme zúčtovat uhrazené zálohy (jejich výše je cca. 1 mil. Kč)?

1. Z účetního hlediska - můžeme uhrazené zálohy přeúčtovat z účtu 314 na účet 042 pomocí vnitřního účetního dokladu?

2. Z pohledu DPH - jedná se o přenesenou daňovou povinnost, nárok na odpočet máme. Můžeme tedy vyměřit DPH a následně ve stejné výši nárokovat odpočet pouze na základě našeho vnitřního dokladu? Do kontrolního hlášení uvedeme DIČ dodavatele v insolvenci a políčko s číslem daňového dokladu zůstane prázdné. Nebude to problém? 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výkazech jednoduchého účetnictví

ID27910 | | Ing. Jiří Nigrin

Kam zařadit drobný dlouhodobý hmotný majetek v Přehledu o majetku a závazcích? Jedná se konkrétně např. o sportovní pomůcky s dobou použitelnosti delší než 1 rok, ale levnější než 40 000 Kč. Je možné vykazovat je v poli č. 6 - Zásoby? 

Dotace COVID-Bus

ID27866 | | Ing. Christian Žmolík

Zákazník (právnická osoba) obdržel dotaci v programu COVID-Bus. Bude tato dotace daňovým výnosem na účtu 648? 

Uplatnění daňové ztráty v DPPO

ID27849 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. vykázala v daňovém přiznání daňovou ztrátu za rok 2018 ve výši 100 000 Kč a za rok 2019 ve výši 200 000 Kč. Za rok 2020 jí vyšel v přiznání zisk ve výši 180 000 Kč a chce si využít možnosti uplatnit daňovou ztrátu. Je možné využít celou ztrátu vykázanou za rok 2018 a ještě část ztráty vykázané za rok 2019, tj. 100 000 Kč z roku 2018 a 80 000 Kč z roku 2019? Je vhodné uplatněním ztráty snížit základ daně na 0 nebo je lepší alespoň nějaký, byť nízký základ daně vykázat a alespoň nějakou daň zaplatit? 

Dodaňování neuhrazených závazků

ID27608 | | Ing. Ivana Pilařová

Již od roku 2016 mám v účetnictví na účtu 389 vytvořen dohad na částku za zpracování účetní závěrky od externí firmy - účtováno 518xxx /389. Účetní firma, která měla závěrku zpracovávat, vůbec (ani po několika urgencích) nezaslala fakturu do dnešní doby. Četla jsem problematiku "dodaňování neuhrazených závazků", ze které jsem pochopila, že bych mohla vynulovat účet 389 dodaněním neuhrazených závazků - do daňových výnosů, tj. 389/ 648xxx, a následně uvést v daňovém přiznání k dani z příjmů PO na ř. 30 a k tomuto řádku doplnit komentář. Prosím o potvrzení či vyvrácení. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru