Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 737Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Bezúplatné příjmy

ID26995 | | Ing. Zdeněk Morávek

Prosím o vysvětlení problematiky bezúplatných příjmů. Kdy je třeba o bezúplatném příjmu účtovat, kdy postačí pouze zachycení výše bezúplatného příjmu v daňovém přiznání daně z příjmu (na kterých řádcích) a kdy se bezúplatným příjmem z pohledu účetnictví a daní nemusím vůbec zabývat? Co vše by měla smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění obsahovat, abychom mohli bezúplatný příjem zachytit v daňovém přiznání, případně o něm účtovat. Jsme veřejná vysoká škola. Většina poskytnutých bezúplatných plnění (zpravidla služeb) je poskytována pro naši hlavní činnost (vzdělávání). Je účel užití bezúplatného příjmu důležitý? Je rozdíl v postupu u bezúplatného příjmu pro hlavní (nehospodářskou) a doplňkovou (hospodářskou) činnost? Jako příklad bezúplatného plnění mohu uvést například služby kameramana, kostymérky nebo herecké výkony do studentských filmů, které jsou tvořeny v rámci výuky studentů na naší fakultě -audiovizuální tvorba. Vedle bezúplatných plnění probíhají i klasické nákupy služeb nutných pro tvorbu filmu. Jelikož jde o tvorbu filmů vlastní činností a nejsou určeny k obchodování, nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek ale přímo do nákladů a zachyceny v podrozvaze. Má být v tomto konkrétním případě účtováno i o bezúplatných příjmech? Pokud ano, jak má být zaúčtováno?

Dar nadaci

ID27144 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost poskytla 4. 10. 2020 nepeněžní dar (baterky) nadaci, která spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou. Nadace se zavazuje, že uvedený dar předá pouze této záchranné službě. Je poskytnutí tohoto daru osvobozeno od DPH na základě rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně ze dne 26. 10. 2020?

Čerpání daru před datem připsání na účet

ID27160 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společnost podepíše s dárcem darovací smlouvu na kulturní projekt, přičemž splatnost darované částky je půl roku. Částka je připsána na účet obdarovaného za čtyři měsíce. Mezitím je realizována část kulturního projektu. Je možno náklady na projekt, které jsou uhrazeny před datem připsání částky na účet obdarovaného, zaúčtovat jako čerpání tohoto daru?Nejedná se o podnikatelský subjekt, ale o neziskovou organizaci (OPS), která dar účtuje do fondu 911. Jak je to v případě, kdy je podepsána darovací smlouva, ale částka dorazí na účet až poté, co jsou uhrazeny některé výdaje kulturního projektu. Zda jsou náklady na kulturní projekt čerpané před datem přijetí daru (a současně po podepsání smlouvy), např. z půjčky, uznatelným čerpáním tohoto daru. Konkrétní případ - máme kulturní projekt, máme podepsanou darovací smlouvu, ale víme, že dárce uvolní finance až za delší dobu a potřebovali bychom část projektu realizovat co nejdříve, třeba i z půjčky do doby, než dar dorazí na účet.

Odpisy HW a SW

ID27182 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., bude vybavovat nové pracoviště PC, monitorem, dokovací stanicí a dalším per. zařízením. Dále bude k tomuto pracovišti dokupovat SW, nepřekročí pořizovací cenu 60 000 Kč. Všechny jednotlivé komponenty nepřevyšují pořizovací cenu 40 000 Kč. Lze odpisovat každý komponent samostatně, v tomto případě rovnou do nákladů, nebo je třeba vše zařadit jako soubor?

Příplatek mimo základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným

ID27103 | | Josef Rajdl

Pokud společník vkládá do české s. r. o. nepeněžní příplatek (ve formě zahraniční společnosti, má k ní znalecké ocenění) mimo základní kapitál a chce ho potom částečně vrátit v peněžní formě, bude to podléhat srážkové dani?

Kuchyňská linka a vestavěná skříň v kanceláři

ID27121 | | Ing. Petra Konderlová

Firma vlastní halu, kde skladuje zboží. V této hale jsou v horním podlaží i kanceláře. Do jedné z kanceláře byla zabudovaná kuchyňská linka (nad 40 000 Kč) a vestavěná skříň pro kancelářské potřeby (hodnota do 40 000 Kč). Účetní jednotka používá limit pro DHM a TZ limit 40 000 Kč Nejedná o samostatné nesmontované elektronické spotřebiče nebo volně položený nábytek. Musí se evidovat obě tyto položky jako technické zhodnocení haly, a to jak z daňového pohledu, tak z účetního pohledu? Uvažuji správně, že i nábytek, který je do 40 000 Kč se v tomto případě musí sečíst s kuchyňskou linkou a celková hodnota TZ je nad 40 000 Kč - což je důvodem, že nemůže být účtováno do nákladů?

Vakcína proti covid-19, daňová uznatelnost

ID27117 | | Ing. Christian Žmolík

V souvislosti s pravděpodobným uvolněním vakcíny proti Covid-19 bude brzy aktuální otázka uznatelnosti nákladů na tuto vakcínu u zaměstnavatele. Bude toto očkování pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem v případě, kdy nebude v režimu zaměstnaneckého benefitu? Očkování velmi pravděpodobně nebude povinné, na druhou stranu lze očekávat zájem státu o co nejširší aplikaci vakcíny.

Úroky z neoprávněného jednání správce daně z plateb odvedených do státního rozpočtu

ID27060 | | Ing. Matěj Nešleha

Finanční úřad nám na základě svého neoprávněného jednání přiznává úrok z důvodů změny platebních výměrů. Na jaký účet budeme tyto přijaté úroky vyplacené od finančního úřadu v účetnictví účtovat? Jsme povinni odvést z této částky daň z příjmů právnických osob?

Dar nadaci

ID27139 | | Ing. Christian Žmolík

Obchodní společnost chce poskytnout dar nadaci, která finanční prostředky od dárců posílá zdravotně postiženým osobám. Jaké náležitosti musí nadace splňovat, aby si společnost mohla hodnotu daru odečíst od základu daně?

Dar škole

ID27143 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost poskytla škole nepeněžní dar - vybavení počítačové učebny. Při pořízení těchto počítačů si uplatnila DPH. Předpokládám tedy, že při poskytnutí uvedeného daru bude muset DPH odvést. Je odvedená DPH pro společnost daňově uznatelným nákladem?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru