Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů fyzických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 1383Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájem bytu ve společném jmění manželů a obrat pro DPH

ID27169 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba má příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů ze samostatné činnosti a zároveň má příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů z nájmu bytu. Příjmy z nájmu dosahuje ze společného jmění manželů. Budou se pro účely obratu pro DPH příjmy z nájmu přičítat k příjmům z podnikání? Hraje pro účely stanovení obratu pro DPH nějakou roli, že pronajímané byty jsou ve společném jmění manželů? 

Příležitostný příjem

ID27175 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba, která nemá oprávnění k podnikání, by naučila zástupce společnosti zabývající se gastronomickou činností několik receptů (jednalo by se o ukázku několika jídel), byla by to jednorázová akce, za kterou by dostala odměnu. Je to možné považovat za příležitostný příjem?

Zdanění pachtovného z pozemků daní z příjmů

ID27093 | | Josef Rajdl

V dubnu zemřel poplatník, starobní důchodce, který měl příjmy pouze z pachtovného za pronájem orné půdy (polí). Danil dle § 9 zákona o daních z příjmů, 30% výdajovým paušálem. Pole nebyla ve společném jmění manželů, byla pouze poplatníka. V dědickém řízení, které bylo ukončeno v září, zdědily pozemky děti. Příjem z pachtovného bude vyplacen na účet zemřelého poplatníka v prosinci, jeho účet byl v rámci dědického řízení převeden na manželku poplatníka. Pachtovné bude vyplaceno v souladu s pachtovní smlouvou zpětně za období hospodářského roku říjen minulého roku až září letošního roku. Kdo bude danit daní z příjmu příjem z pachtovného za daný rok - pozůstalá manželka nebo děti?

Paušální daň a případný krach OSVČ

ID27113 | | Josef Rajdl

OSVČ splní předpoklady a přihlásí se k 1. 1. 2021 k paušální dani. Současně platí i nemocenské pojištění. Co se stane, pokud OSVČ zkrachuje nebo onemocní a zruší živnost? Může během roku ze systému "vystoupit", pokud již nepodniká? (Nebo musí paušální daň platit po celý rok 2021, i když je člověk třeba dlouhodobě nemocný a jinak by nemusel platit zálohy na pojistné?) Z jaké částky se pak bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Vrácení hmotného majetku na základě dobropisu v daňové evidenci

ID27152 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba - tuzemský podnikatel provozující optiku, plátce DPH, který vede daňovou evidenci, si pořídil si v roce 2019 hmotný majetek brus. Jelikož brus byl poruchový, dohodl se s dodavatelem na vrácení brusu v letošním roce 2020. Dodavatel si brus odvezl a vystavil opravný daňový doklad - dobropis a současně dodal nový brus za vyšší cenu. Jak správně daňově řešit v daňové evidenci vyřazení brusu v roce 2020 na základě dobropisu. V roce 2019 byl brus zařazen do evidence hmotného majetku a uplatněn odpis, v roce 2020 lze uplatnit polovinu odpisu a celou zůstatkovou cenu brusu do nákladů a také odpis z nového brusu?

Přijatá bonusová platba

ID27165 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ, plátce DPH, uplatňující paušální výdaje si se svým odběratelem domluvil, že mu "proplatí" pojištění odpovědnosti, které si OSVČ hradí v souvislosti s výkonem své činnosti. Jde o částku 10 000 Kč za rok, kterou OSVČ uhradila své pojišťovně. Odběratel navýšil úhradu za poslední fakturu právě o těchto 10 000 Kč a poslal to OSVČ na účet. Musí OSVČ zahrnout tuto částku do svých příjmů? Musí z ní odvést DPH? OSVČ a odběratel mezi sebou uzavřou smlouvu, kde se odběratel zaváže ke každoroční úhradě této částky - má to nějaký vliv na zahrnutí do příjmů OSVČ a příp. na odvod DPH z této částky?

Provize

ID27123 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ prodává stříbrné šperky, vede daňovou evidenci. Při prodeji mu pomáhá zprostředkovatel-OSVČ, který si fakturuje odměnu za pomoc při prodeji zboží. Jak správně zaúčtovat v daňové evidenci provizi? Provize je výdaj prodejce stříbrných šperků a druh je nákup služeb nebo provozní režie?

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

ID27128 | | Ing. Matěj Nešleha

Naše společnost spolupracuje se slovenskou společností na stavbě v ČR. Na základě smlouvy o spolupráci bude slovenská společnost provádět činnosti stavbyvedoucího a asistenta stavbyvedoucího. Činnost bude poskytována na území ČR. Měsíční částka fakturace převýší 100 000 Kč. Chtěli bychom se zeptat, zda má naše společnost povinnost podat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů. Nejsme si jistí, zda tuto činnost lze podřadit pod stavebně montážní projekt dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, či nikoliv. Dále jsme se chtěli zeptat, jaké konkrétně služby se musí oznamovat dle § 38 da zákona o daních z příjmů. Platí to např. i pro tzn. management fee tj., poplatky z IT, účetní, právní služby, účetnictví a controlling placené zahraniční mateřské společnosti?

Prodej darovaného pozemku

ID27116 | | Ing. Petra Konderlová

Před půl rokem jsem získala pozemek (s lesem) darovací smlouvou od rodičů. V letošním roce jsem pozemek prodala obci. Jelikož jsem nevlastnila pozemek více než 5 let, musím prodej zdanit. Zdaňovat budu pouze zisk - rozdíl mezi prodejní cenou a cenou v době darování. Jenže mi vznikl problém, cena prodejní je jasná, ale cena pozemku v době darování, ve smlouvě uvedena nebyla, nebylo to zapotřebí. Jak mám stanovit cenu ke dni nabytí daru zpětně? Bylo by možné využít tržní ceny zemědělské půdy v dané lokalitě z internetu?

Prodej bytu, který byl získán darem

ID27082 | | Romana Smékalová

Dcera dostala darem byt, má ho ve vlastnictví cca měsíc a prodává ho. Jaká částka půjde do výdajů oproti příjmu - bude to ta, která je pro účely dědické daně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru