Otázky s klíčovým slovem: Clo

počet otázek s klíčovým slovem : 31Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vykázání opravy hodnoty u vývozu - navýšení ceny

ID24249 | | Ing. Ladislav Pitner

Prosím o radu ohledně vykázání opravy hodnoty u vývozu v DPH. Naše společnost uskutečnila vývozy v dubnu až květnu 2019 a bohužel došlo ke špatnému stanovení ceny. Cena byla nižší. Nyní mám od celního úřadu rozhodnutí o změně jednotlivých JSD. Např. JSD z 10. 5. 2019, návrh na změnu zaslán 31. 5. 2019, rozhodnutí 10. 6. 2019. Opravný doklad vystaven v květnu 2019. Jelikož finanční úřad kontroluje vykazované údaje na údaje Celní správy, chtěla bych se zeptat, ve kterém období vykáže Celní správa tyto opravy vývozu a ve kterém naše účetní jednotka v přiznání k DPH:

- K datu vydání rozhodnutí o změně hodnot na vývozním dokladu?

- K datu původních vývozních celních prohlášení?

Předpokládám, že dle zákona o DPH půjde o samostatné plnění podle § 42 odst. 3 písm. a) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. Jen si nejsem jistá, jestli je to až dnem rozhodnutí o opravě. 

DPH při dovozu zboží ze třetí země

ID23870 | | Pavla Hadrabová

Firma ve Švýcarsku nám bude vyrábět přístroj za 60 milionů korun. Platit budeme postupně, nyní jsme obdrželi první fakturu (nikoliv zálohu) na 19 milionů korun. Můžeme DPH přiznat až při převzetí přístroje a jeho proclení nebo máme každou platbu zahrnout zvlášť do DPH a uvést jako dovoz zboží nebo jinak?

Doměřené clo a DPH

ID23316 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme firma, s. r. o., plátci DPH. Celním úřadem nám bylo doměřeno clo za několik případů v roce 2016 a 2018. Jak správně zaúčtovat toto doměřené clo? Jak postupovat ohledně DPH a jak ji zaúčtovat?

Dovoz zboží ze třetích zemí - základ daně

ID23014 | | Ing. Matěj Nešleha

Naše firma si objednala etiketovací stroj v Taiwanu. Dopravu zajišťovala přepravní společnost. Stroj plul z Taiwanu do Hamburku a odtud byl danou společností přepraven k nám do Čech. Bylo vyměřeno clo ve výši 32 003 Kč v základu vyměření cla byla i doprava mimo EU a doprava v EU a na území EU nebyla zahrnuta do výměry cla. Nevím, co vše zahrnout do základu DPH pro výpočet DPH. Cena stroje + veškerá doprava + clo nebo cena stroje + doprava mimo EU + clo a nebo cena stroje + doprava po EU a ČR + clo. 

Vývoz - proclení a doprava zajištěná kupujícím ze třetí země

ID22489 | | Ing. Martin Svoboda

Při prodeji zboží do třetí země - naše firma jako prodávající nechce zajišťovat dopravu a proclení, ale zároveň chceme uplatňovat při prodeji osvobození od DPH. Je možné uskutečnit vývoz s osvobozením v případě, že si kupující ze třetí země zajistí vývoz sám a následně nám poskytne JSD jako potvrzení, že vývoz byl uskutečněn? To by zřejmě byla dodací podmínka EXW. Zboží by se v tomto případě určitě nepředávalo v CZ kupujícímu, ale jím pověřené přepravní společnosti. Smluvně by byla ošetřena povinnost doložit vývozní doklad (JSD), ale zřejmě by jako vývozce figuroval kupující a ne naše společnost jako prodávající. Bylo by v tomto případě možno osvobodit? A je vůbec možné, aby vývozce byla společnost ze třetí země? 

Dovoz zboží

ID22341 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma obdržela fakturu na dovoz zboží v dubnu a v červnu. Celnicí prošlo zboží až v červenci. Domníváme se, že do nákladů bude dovoz zboží účtován v dubnu a červnu. Pro účely DPH bude v daňovém přiznání uváděno až v červenci dle JSD vydané celnicí. Jak zaúčtovat vyměřené clo, DPH nevybraná CÚ, případně spotřební daň? Firma vede účetnictví a je plátce DPH. 

Dovoz zboží ze třetí země, procleno v EU

ID22132 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ, neplátce, doveze zboží ze třetí země, které je procleno v zemi EU a následně dopraveno do ČR. Musí se stát plátcem DPH, pokud se jedná o dovoz z EU?

Účtování o zaslaných vzorcích zboží - dovoz

ID21951 | | Ing. Miroslava Kočová

Firma s. r. o., plátce DPH, obdržela od dodavatele z Číny vzorky zboží. Na tyto vzorky obdržela také fakturu, kterou ale dodavatel nechce uhradit. Zboží bylo procleno celním úřadem (clo 0 Kč). Faktura byla celnímu úřadu se zbožím přiložena. Došlou fakturu zaúčtujeme, doměříme si DPH. Jak postupovat účetně se vzniklým závazkem, který dodavatel nechce uhradit?

Dovoz zboží - DPH

ID21095 | | Ing. Martina Matějková

Jsme plátci DPH a nakupujeme zboží, kde původ zboží je z Ruska a putuje přes tranzitní místo v Lotyšsku (LV). Od plátce z LV obdržíme fakturu za zboží, na které je uveden původ zboží z Ruska a dodací podmínka CPT se sídlem naší firmy. Proclení probíhá pouze v Čechách. Od celní deklarace obdržíme dovozní doklad, na kterém je uveden odesilatel LV a vyčíslena hodnota za zboží a celní výměr, a fakturu za celní služby. Jak tento případ vykazovat v přiznání k DPH?

Postup při vyměření DPH celním úřadem

ID20926 | | Ing. Martina Matějková

Naše společnost (s. r. o. - plátce DPH) objednala zboží z Číny. Přepravu zajišťovala firma UPS, která však zboží chybně deklarovala, a proto neprošlo celním odbavením. O to jsme byli nuceni požádat až dodatečně. Na základě této žádosti nám celní úřad zaslal "Rozhodnutí o vyměření cla a daně z přidané hodnoty", kde se nám ukládá povinnost zaplatit částku cla a vyměřeného DPH. Jak postupovat při účtování rozhodnutí vzhledem k záznamní povinnosti? Je správcem daně celní nebo finanční úřad? Je možno použít reverse charge a uplatnit samostatně nárok na odpočet daně na vstupu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru