Otázky s klíčovým slovem: Cizí měny

počet otázek s klíčovým slovem : 126Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Stravné při zahraniční pracovní cestě

ID26800 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnanec byl vyslán na jednodenní zahraniční pracovní cestu. Při této zahraniční pracovní cestě mu nevznikly žádné výdaje. Stravné bylo vyplaceno z valutové pokladny v EUR. Jaký kurz se použije, při zaúčtování účetního případu ve valutové pokladně? Pro přepočet stravného na účet 512 se použije kurz ČNB toho dne, kdy byl zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu nebo pevný měsíční kurz, který účetní jednotka používá? Při účtování na účet 211 se použije pevný měsíční kurz, který účetní jednotka používá? 

Kurzové rozdíly u finančního majetku

ID25890 | | Ing. Ivana Pilařová

Pořídili jsme majetkovou účast v cizí měně EUR (účtujeme na 061.1 - 100% podíl) se záměrem dlouhodobé držby a uplatňování rozhodujícího vlivu. K majetkové účasti evidujeme vedlejší náklady pořízení v CZK. Dlouhodobý finanční majetek se eviduje v cizí i české měně. K 31. 12. je potřeba majetkovou účast v cizí měně přecenit aktuálním kurzem. Domníváme se, že přecenění k rozvahovému dni podléhá jen část majetkové účasti v cizí měně, a vyčíslený rozdíl účtujeme na samostatný analytický účet oproti výsledku hospodaření, tj. MD 061.2/D 663, resp. MD 563/D 061.2.

Cestovní náhrady - denní kurs

ID25685 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. bude zavádět program pro zpracování cestovních příkazů. Zaměstnanci (obchodníci cestující velmi často po světě, mají minimálně 10 pracovních cest měsíčně) budou v průběhu měsíce vkládat do programu sami své pracovní cesty a účtenky z pracovních cest, každý zaměstnanec má firemní platební kartou s uvedením svého jména a zaměstnavatele, 90 % cestovních výdajů hradí touto firemní kartou, ale vždy jsou mu dopláceny diety přepočtené na CZK (nikdy se nevyplácí záloha, za vyplacenou zálohu se považuje poskytnutí platební karty, zároveň ale zaměstnanci nikdy přes platební kartou nevybírají hotovost). Jednou měsíčně výkaz uzavřou a měsíční výkaz bude automaticky zaúčtován do účetnictví a bude jim vyplacen doplatek, tj. náklady které nebyly hrazeny firemní platební kartou. Problémem programu je, že může být použit pouze jeden kurs pro všechno, tj. v tomto kursu bude výkaz účtován a ze stejného bude vznikat doplatek zaměstnanci. Program nabízí pevný kurs nebo denní kurs Čnb nebo ECB. Rozhodně nejde používat kurs ze dne zahájení cesty nebo vyplacení zálohy, není v silách zaměstnanců v množství cest a dokladů toto po nich požadovat. Je možné používat denní kurs? Myslím, že v rámci možností by to bylo nejlepší řešení. Tento program bude fungovat cca v 20 zemích, nikde s denním kursem nemají problém. 

Faktura v Kč uhrazena na eurový účet

ID25744 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Slovenská firma (plátce DPH) si objednala u české firmy (plátce DPH) službu v hodnotě Kč 100.000,-. Služba byla vykonána na území Slovenska. Česká firma vystavila faktura na Kč 100.000,- v režimu reverse charge s uvedením korunového účtu. Slovenská firma omylem poukázala Kč 100.000,- na eurový účet, na který bylo připsáno 3840 EUR (kurz banky 0,03840). V účetnictví byl použit pro úhradu faktury kurz ČNB v den připsání částky na účet (EUR 25,39 Kč), tj. Kč 97.497,60. Tímto vznikl nedoplatek na faktuře ve výši Kč 2.502,40. Musí být mezi českou a slovenskou firmou uzavřena písemná dohoda o tom, že bude faktura uhrazena v eurech, aby mohlo být nahlíženo na vzniklý rozdíl (Kč 2.502,40) jako na daňově uznatelné náklady (kurzové ztráty a účtovat 563/311 daňově)?

Převod cizí měny mezi bankovními účty v daňové evidenci

ID25532 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci používá pro podnikání dva bankovní účty u téže banky, jeden v EUR, druhý v Kč. Na eurový účet přijímá platby od zahraničního odběratele, následně provádí převod těchto prostředků na účet v Kč. Při každém takovém převodu dochází ke kurzové ztrátě. Je možno ji v DE uplatnit do daňových výdajů? - chápala bych to spíš jako režijní výdaj při převodu prostředků než jako kurzovou ztrátu. Jak správně postupovat? Příklad: Účet v cizí měně - odchozí platba 2000 EUR (kurz banky 25,865) při přepočtu denním kurzem ČNB 25,83 = 51.660,- Kč Běžný účet v Kč - příchozí platba 50.466,- (kurz banky 25,233) rozdíl z převodu - ztráta 1194,- Kč (při četnosti 6-7x měsíčně může činit až cca 100 tis. za rok)

Jednotný kurz

ID25648 | | Ing. Simona Kropáčková

Klient vede daňovoui evidenci, fakturuje za své služby částku v EUR. K 2. 1. 2020 si vnitřním předpisem stanoví, že bude používat pevný kurz od tohoto data. Ke konci roku přeúčtuji jednotným kurzem (pokud je částka vyplacena v EUR) a tato částka vstupuje do DPFO. Jak postupovat, pokud fakturovanou částku v EUR pošle odběratel na účet v Kč? Přímo tato částka zaplacená na účet vstoupí do DP a nepřepočítává se na konci roku jednotným kurzem?

Doplnění dotazu:

Klient vede DE, fakturuje za své služby částku v EUR. Vnitřním předpisem stanoví, že bude používat pevný kurz.( např. fa 2.1.2019 = 100 eur kurz 25,75 = 2575 Kč. Na EUR účet zasláno 100 EUR dne 31.1.2019. Přepočtu pevným kurzem 25,75 ??? a na konci roku přeúčtuji jednotným kurzem rok 2019 = 25,66 = 2.566 Kč a tato částka vstupuje do DP ) ? Faktura vystavena v EUR bude placena na EUR účet. Kdy mohu použít jednotný kurz stanovený dle pokynu č. GFŘ - D - 42

Omezení plateb v hotovosti

ID25434 | | Ing. Jiří Nigrin

Jaký je limit pro omezení plateb v hotovosti v r. 2020? Mám takový pocit, že se výše maximální možné částky pro platbu v hotovosti v jednom dni jednomu subjektu vypočítává nějakým způsobem z několikanásobku nějaké částky, ale nevím které. 

Cestovní náhrady

ID25293 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ vysílala v roce 2019 zaměstnance na služební cestu na Slovensko. Zaměstnanec ke služební cestě používal své soukromé vozidlo. Jako kompenzace za to, že se během služební cesty opotřebovává jeho soukromé vozidlo, byla mu poskytnuta náhrada za použití vozidla 4,10 Kč za každý ujetý kilometr jízdy, Vozidlo jezdí na naftu, takže mu náležela i náhrada 33,60 Kč za spotřebované PHM, dále mu bylo proplaceno zahraniční stravné dle vyhlášky ve výši 35 eur (jednalo se o více než 18 hodinovou cestu) a dle vnitřní směrnice OSVČ mu náleželo 40% procent kapesné. Na Slovensku pobýval při jednotlivých služebních cestách např. 3 až 4 dny. Jaký kurz České národní banky má OSVČ použít při při přepočtu české koruny? Vhodné je prý použití kurzu ke dni nástupu na pracovní cestu. Je to přesně den, kdy zaměstnanec vyjel na pracovní cestu z místa pravidelného pracoviště, kdy ale zaměstnanci náleží tuzemské stravné. Anebo je to den, kdy zaměstnanec překročí hranice na Slovensko?

Smlouva a faktura v EUR mezi tuzemskými plátci DPH uhrazená v korunách

ID25046 | | Ing. Ivana Pilařová

Tuzemský plátce DPH jako dodavatel uzavřel smlouvu s tuzemským plátcem na dodávku zboží v měně EUR a fakturace byla domluvena také v měně EUR. Dodavatel vystavil fakturu v EUR, na faktuře uvedl v souladu se zákonem vyčíslení DPH v českých korunách kurzem ČNB k datu zdanitelného plnění. Na faktuře byl uveden i účet, na který má být faktura uhrazena a který je v měně EUR. Odběratel však fakturu zaplatil na jiný účet a provedl úhradu v korunách v hodnotě vyčíslení DPH. Vzhledem k tomu, že dodavatel musí zaplatit zboží do zahraničí v EUR, tak převodem na eura kurzem komerčních bank na realizovaném převodu tratí více než 130 000 Kč. Dodavatel chtěl odběrateli platbu v CZK vrátit a požadovat novou úhradu v EUR na eurový účet. Ekonomka dodavatele argumentovala tím, že je jejím právem (právem dodavatele) zaúčtovat eurovou fakturu pouze v českých korunách a také ji v českých korunách zaplatit a ztrátu přes 130 000 si máme naúčtovat na kurzové rozdíly. A vzhledem k tomu, že fakturu již v účetním systému vede jako korunovou a uhrazenou, tak to s námi již více nehodlá řešit a jednání opustila. Korunový účet, na který provedla platbu, si sama iniciativně vyhledala a rozhodla, že na něj provede platbu. Domníváme se, že na toto právo nemá, a dokonce, že účtování faktury v měně EUR v korunách je nepřípustné a dochází k porušení účetních předpisů. Prosíme Vás o potvrzení, že ekonomka odběratele nepostupuje v souladu s účetními předpisy, a pokud máme pravdu, prosíme Vás i o konkrétní uvedení těch předpisů, které byly porušeny.

„Kurzové rozdíly“ v daňové evidenci z hlediska daně z příjmu a DPH

ID24960 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, pořídil hmotný majetek od slovenského plátce DPH za 10 000 EUR. Při zaúčtování přijaté faktury do závazků jsem přepočetla částku denním kurzem dle ČNB a takto přepočtenou fakturu zaevidovala do závazků, zařadila do dlouhodobého majetku pro výpočet odpisů dle zákona o daních z příjmů a zařadila do příslušného řádku DPH. Faktura byla uhrazena na účet dodavatele z korunového účtu plátce. Kurz použitý bankou je vyšší, tj. plátce uhradil vyšší částku, než která je vedená v daňové evidenci. Je „kurzový rozdíl“ daňově uznatelným výdajem? Mohu ho pořídit v peněžním deníku jako provozní výdaj?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru