Otázky s klíčovým slovem: Cestovní náhrady

počet otázek s klíčovým slovem : 234Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu

ID24790 | | Ing. Martin Děrgel

Firma koupila auto na úvěr. Toto auto plánuje půjčit/pronajmout zaměstnanci na týdenní dovolenou, celkový nájezd na tuto dovolenou bude tvořit nezanedbatelnou část nájezdu auta cca 10 % za rok.

1) Firma se rozhoduje skrz zdanění, zda auto bezplatně zapůjčí zaměstnanci a dodaní jeho pořizovací cenu včetně DPH do mzdy zaměstnance v měsíci dovolené nebo úplatně pronajme zaměstnanci za sazby na km dle cestovních náhrad 4,10 Kč za opotřebení a náhradu za spotřebu PHM na km dle spotřeby z TP vozidla a skutečně najetých km. Je tento postup obhajitelný, že se dá využít úplatný pronájem zaměstnanci za tyto sazby z náhrad, aby se nemuselo dodaňovat auto do mzdy?

2) Pokud firma dodaňuje zaměstnanci auto do mzdy a na konci roku je soukromé využití např. 10%, tak lze uplatnit 100% daňový odpisy s odůvodněním, že je to "benefit pro zaměstnance". Nicméně při takovém to využití auta by 10% pohonných hmot, oprav, parkování a pojišťovacích a úrokových nákladů dle úvěrového splátkového kalendáře mělo být vyloučeno jako nedaňový náklad. Chápu to správně?

3) Pokud firma bezúplatně nezapůjčí auto zaměstnanci, ale pronajme za úplatu. Tak firma používá auto ze 100% pro ekonomické účely a může i všechny PHM (včetně účtenek ze zaměstnancovy dovolené) dát do daňových nákladů, stejně tak opravy za celý rok ze 100 %, protože k těmto nákladům má výnos v podobě pronájmu auta (včetně spotřeby PHM) zaměstnanci. Chápu to správně?

4) Zaměstnanci se zdá vysoká náhrada za opotřebení 4,10 Kč za km. Proto navrhujeme dát cenu za opotřebení nižší - např. 2,50 Kč. Vypočítali bychom to vzorcem, který počítá s pořizovací cenou auta a cenou tržní po 5 letech a odhadovaným nájezdem, do ceny by se promítlo i celkové pojištění a běžný servis po dobu 5 let. Je to obhajitelné?

5) Pokud by firma dodaňovala auto do mzdy, ale auto by nebylo na úvěr, ale na operativní leasing, tak jak je to s daňovou uznatelností leasingové splátky. Může být plně daňově uznatelná? Nebo se musí vyloučit z daňových nákladů a jakou metodikou, pokud to bylo v jednom měsíci a za rok to tvořilo celkově 10 % nájezd km auta?

Platba vysoké školy zaměstnanci

ID24802 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnavatel hradí zaměstnanci (zároveň jedinému jednateli společnosti) 100% nákladů na studium vysoké školy, obor nesouvisí s předmětem podnikání. Pro zaměstnavatele je to nedaňový náklad v plné výši? U zaměstnance je tento příspěvek nutno přidanit k výplatě a odvést daň, sociální i zdravotní pojištění? V případě že ano a částka byla uhrazena zaměstnavatelem najednou, tj. jednou platbou na roční období (ne měsíčně), musí toto zaměstnanec přidanit najednou v měsíci kdy byl tento příspěvek uhrazen či je možné postupně, tj. ve výplatách měsíčně připadajících na uhrazené období)? 

Doplňující otázka:

Pokud obor vysoké školy bude souviset s podnikáním společnosti a se zaměstnancem bude uzavřena smlouva o prohlubování kvalifikace (školné bude uhrazeno zaměstnavatelem) 1. Je pro firmu náklad daňově uznatelný, je nutné časově rozlišit náklad dle doby studia a jaký nákladový účet použít? 2. Pro zaměstnance je osvobozeno jako nepeněžní příjem? 3. Může zaměstnanec vykazovat služební cestu a zaměstnavatel mu proplácet cestovné, ubytování a diety pro dny studia, pokud se škola nachází v jiném městě?

Práce z domova - místo výkonu práce

ID24658 | | Ing. Jiří Nigrin

Zaměstnanec má v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce Praha (konkrétní adresa ve smlouvě uvedena není). Ve smlouvě není uvedeno pravidelné pracoviště. V budoucnu by měl zaměstnanec pracovat z domova ze svého bydliště v Praze 9. Je v tomto případě nutná změna pracovní smlouvy týkající se místa výkonu práce? Jak by to bylo s cestovními náhradami, když by zaměstnavatel občas vyzval zaměstnance, aby se v určitý den dostavil do firmy? Pokud by se zaměstnanci v takový den (cesta z domova do firmy v Praze) stal úraz, byl by to úraz pracovní? 

Služební automobil a cesta do bydliště

ID24483 | | Ing. Jiří Nigrin

Je možné, aby v situaci, kdy si zaměstnanec bere služební automobil na pracovní cestu po pracovní směně, jede s ním do bydliště a další den pokračuje do místa výkonu práce nemusel dodaňovat za část cesty ze zaměstnání do bydliště soukromé kilometry? Tato situace nastává, pokud zaměstnanec bydlí na trase pracovní cesty, např. pracuje v Praze, bydlí v Říčanech a na pracovní cestu jede do Brna a vezme si služební automobil už při odchodu z práce, aby další den v pracovní cestě pokračoval. Dodaňování takových případů je administrativně velmi náročné (naši zaměstnanci nemají auta k soukromému použití, jsme financováni z veřejných prostředků). 

Stravování zaměstnanců

ID24299 | | Ing. Miroslava Kočová

Společnost A vysílá své zaměstnance pracovat pro firmu B. Firma B jim zajistí stravování těchto zaměstnanců formou oběda u jejich dodavatele. Hodnotu těchto obědů přeúčtuje firmě A. Pracovní doba u firmy B je minimálně 8 hodin. Jakým způsobem máme účtovat tyto obědy? Lze je účtovat jako klasické stravování - zákonná část do nákladů firmy, zbytek uhradí zaměstnanec. Lze uplatnit odpočet DPH? Na druhé straně by byl odvod DPN na výstupu z částky, kterou hradí zaměstnanci?

Automobil nezahrnutý v obchodním majetku

ID23369 | | Ing. Petra Konderlová

Manželé (SJM) vlastní osobní automobil. Manžel OSVČ, zapsaný v technickém průkazu vozidla, uplatňuje na automobil výdajový paušál 5 000 Kč a platí silniční daň. Nyní by automobil využívala se svém s. r. o. manželka - v zaměstnaneckém poměru. Mohl by si tedy uplatňovat manžel výdajový paušál 4 000 Kč ve svém podnikání a manželka v zaměstnání cestovní náhrady dle ujetých kilometrů? Jiná možnost není?

Cestovní náhrady - dovoz na letiště

ID22827 | | JUDr. Marcela Smutná

Naše pracovnice byla poslána na zahraniční pracovní cestu - letecky. Z místa bydliště ji na letiště dovezl manžel a po skončení pracovní cesty pro ni opět dojel: - cestovní příkaz se vystaví na jméno zaměstnankyně - proplatí se vlastně 4 cesty mezi bydlištěm zaměstnankyně a letištěm, náklady budou daňově uznatelné - je tento postup správný, i když je jasné, že neřídila zaměstnankyně? 

Určení země na zahraniční pracovní cestě při letecké přepravě

ID22838 | | JUDr. Marcela Smutná

Pokud zaměstnanec letí na zahraniční pracovní cestu na Island a přesedá v jiné zemi, jakou sazbu pro stravné které země použiji? Odlet z Prahy je ve 13:25 - přílet 15:50 Barcelona, odlet 18:25 Barcelona - přílet 21:00 Reykjavik. Beru celou cestu sazbou pro Island s o určením pásma časem odletu ve 13:25? Zohledňuji časy v zemi i u přesedání na letišti? Jak by se postupovalo, kdyby byl zaměstnanci v Barceloně let zrušen a odletěl až následující den např. v 8 hod ráno do Reykjaviku, tedy Praha 13:25 - 15:50 Barcelona, zrušení let a následující den 8:00 - 10:25 Reykjavik? Jakou sazbu země použiji pro který den?

Cestovní náhrady - spolek

ID22434 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek pro chov koní má zvolený výbor a členy platící členské roční příspěvky. Jednou ročně uskuteční spolek výstavu koní - účastníci jsou členové spolku se svými koňmi. Spolek jim vyplácí náhrady cestovních výdajů - použití soukromého vozidla pro přepravu koní. Nemají na tento den uzavřenou DPP. Lze takto postupovat? Za jakých podmínek lze členům spolku vyplácet cestovné a náhradu ostatních výdajů a za jakých podmínek výboru spolku? Je nutné s každým uzavřít DPP a testovat placení a případně přiznat silniční daň za každé vozidlo? 

Propočet cestovních náhrad u zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

ID22628 | | JUDr. Marcela Smutná

Jaké kurzy používat pro přepočet u zaměstnanců, kteří pracují trvale v zahraničí (řešeno např. Nařízení vlády č. 62/1994 Sb. Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí). Podklady pro přepočet nám zasílají ze zahraničí cca jednou měsíčně (působí v Kolumbii, Argentině atp. vyhlašován denní kurz, nebo měsíční pro exotické země). Náklady, které níže píši, jsou oprávněné. - proplácení jízdenek v zahraničí - nejedná se o pracovní cestu, ale zaměstnanec jezdí např. na výuku, kde přednáší a má jednotlivé jízdenky - použít kurz k datu použité jízdenky nebo např. kurz, kdy počítáme náhradu zde v ČR, viz i odkaz v nařízení vlády (v případě denních kurzů)? - pokud se jedná o exotickou zemi - kurz vyhlášen jednou měsíčně. cestuje zaměstnanec např. 1. 8, doručí nám k proplacení do ČR dne 10. 8. kurz za srpen je vyhlášen až na konci měsíce. máme použít kurz za červenec, poslední známý a nebo počkat na kurz za srpen? - nákup toneru, papíru, tisk atp. - někdy doloží bankovní výpis o úhradě z CZK účtu, někdy účet v zahraničí měně bez kurzu - jaký kurz zde použít? k datu faktury, k datu nákupu (u paragonu), datum propočtu - nákup letenky - pokud nedoloží bankovní výpis o úhradě v CZK? použít kurz k datu nákupu, k datu faktury, k datu letu (může mít ale letenku na půl roku dopředu), kurz k datu propočtu zde v ČR? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru