Otázky s klíčovým slovem: Časové rozlišení

počet otázek s klíčovým slovem : 213Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Koupě závodu z pohledu kupujícího-účtování

ID25763 | | Ing. Ivana Pilařová

Na základě smlouvy o koupi závodu koupila s. r. o. závod fyzické osoby (daňová evidence). FO je lékař, který je zároveň jednatel a jediný společník kupující s. r. o. (spojené osoby). Ve smlouvě je oceněn DHIM a DHM cenou obvyklou. Fyzická osoba ukončila činnost k 31. 12. 2019 a uspokojila své závazky a pohledávky během ledna 2020 z účtu FO a ve svém DPFO 2019 upraví základ daně o neuhrazené pohledávky a závazky dle § 23 odst. 8 ZDP.

1. Na které účty se zaúčtuje koupě závodu v účetnictví s. r. o. 31. 12. 2019 (kupní cena závodu 400 000 Kč, z toho majetek celkem za 395000 Kč, rozdíl 5 000 Kč není ve smlouvě definován)?

2. Závazky a pohledávky FO, neuhrazené k 31. 12. 2019, byly „vyřešeny“ (dodaněny v § 7) v rámci fyzické osoby, takže do účetnictví s. r. o. se už v roce 2019 účtovat nemusí?

Doplňující otázka:

Účty 027 (pro účtování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku) a účet 087 (pro odpis oceňovacího rozdílu) v našem účetním programu nejsou součástí standardního účtového rozvrhu. 1. Mohou se výše uvedené účty nahradit účty 097 (097/372 kladný OR) a 098 (557/098 odpis OR), které byly použity ve starší odpovědi na podobný dotaz (ID: 11597 Převod části podniku, z roku 2014), nebo se tyto účty používají v jiné situaci? 2. Na Rozvaze bude správně zaúčtovaný kladný OR k nabytému majetku v pasivech s mínusem a bude zvyšovat hospodářský výsledek (respektive snižovat ztrátu)?

Účtování nedokončené výroby (služby) v novém roce

ID25713 | | Ing. Zuzana Pšeničková

U rozpracované zakázky (služby) na přelomu roku, na kterou vznikly náklady, se tvoří nedokončená výroba (121) ve výši vynaložených nákladů, tak aby byl zachován akruální princip a věcná a časová souvislost nákladů a výnosů s obdobím. Jak postupovat v novém roce? V účetních předpisech je naznačena úprava nedokončené výroby, u metody B skladů, ponechat ji do konce následujícího roku a teprve dle inventury upravit. Ale nedokončená výroba z roku 2019 bude začátkem roku vyfakturována odběratelům. Může se tedy nedokončená výroba (služby) za rok 2019, ihned začátkem roku 2020 přeúčtovat do nákladů a na konci roku 2020 vytvořit nová (aktuální) nedokončená výroba, nebo je správné počkat a až koncem roku 2020 upravit nedokončenou výrobu dle provedené inventury?

Změna časového rozlišování + interní předpis k časovému rozlišování

ID25747 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost má letitý interní předpis k časovému rozlišování, kde se uvádí, že kromě faktur za veškeré telekomunikační služby, které se neustále opakují, se časově rozlišuje vše, ale pokud se jedná o celkovou sumu dokladu do částky 5000 Kč, nemusí se časově rozlišovat. Při přebírání účetnictví jsem zjistil, že fakticky bylo časově rozlišováno vše nad 90 Kč. A přitom se Jedná se o společnost s obratem 5 milionů. Můžu upravit interní předpis tak, že se částky do 5 000 Kč časově nerozlišují. (Domnívám se že u obratu 5 milionů by mohla být částka do které se nebude rozlišovat i vyšší ale aby byla zachována alespoň nějaká kontinuita). A následně časové rozlišení nyní evidované na účtech, jedná se zaokrouhleně o "pouhých" 6000 Kč, rozpustit jednorázově do nákladů roku 2020 a dále už časově rozlišovat jen vyšší částky. Nevznikne tím nějaký problém? Vím že hranice pro časové rozlišování není nikde dána, ale je nějaké vodítko (% z obratu, nebo nějaký manuál pro kontrolní pracovníky FÚ), jak tuto hranici určit tak, aby nebyla následně označena například při kontrole za příliš vysokou?

Daň z nabytí nemovitých věcí a platba

ID25660 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. loni vydražila dům, převod zapsaný v katastru nemovitostí byl v listopadu. Daň z nabytí nemovitosti uhradí letos do konce února. Bude tento náklad hrazený až letos součástí vstupní cena majetku, který se bude již za r. 2019 odpisovat, nebo bude až nákladem letošního roku?

Oprava - účtování

ID25613 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká společnost vlastní strojní zařízení. Toto strojní zařízení se v roce 2019 porouchalo, přičemž se jednalo o událost, kterou je možné uplatnit jako škodní událost na pojišťovně. V roce 2019 pojišťovna vydala písemnost, na zákadě které je zcela jasné, že bude plnit a to v předepsané výši, kdy částka je zde uvedena. Nicméně v roce 2019 nedošlo k realizaci opravy. Nemůžeme se shodnout, jakým způsobem účetně a daňově tuto transakci zachytit. Napadá nás možnost v roce 2019 účtovat předpis pohledávky do zdanitelných výnosů a zároveň účtovat o nedaňové rezervě na opravu nebo možnost druhá, kdy účtovat o předpisu pohledávky do zdanitelných výnosů budeme realizovat až v roce 2020 a rovněž v roce 2020 bude účtováno o opravě stroje (zde by byla ctěna zásada účtování N a V do období, se kterými věcně a časově souvisejí).

Daňová evidence - náklad roku 2020 za služby provedené v roce 2019

ID25655 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ, plátce DPH, obdržel fakturu od České pošty, vystavenou v lednu 2020, zdanitelné plnění 31. 12. 2019. Faktura byla vystavena za služby provedené v prosinci 2019. DPH z přijaté faktury OSVČ má nárok uplatnit v lednu 2020, doklad byl vystaven a přijat v lednu 2020. Fakturu OSVČ uhradí v lednu 2020. Může si uplatnit poštovní služby provedené v prosinci 2019 jako náklad roku 2020?

Poplatek za obnovu ochranné známky

ID25577 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. má logo registrováno jako ochrannou známku. Cena za obnovu (prodloužení ochrany o 10 let) je 2 500 Kč. Musí se to opravdu časově rozlišit na dalších 10 let? Je to nízká částka, ale pokud mě znalosti neklamou, vždy jsem četla o tom, že pokud je to na více let dopředu, tak se časově rozlišuje bez ohledu na částku. Nebo je možné oněch 2 500 Kč odepsat jednorázově do nákladů?

Prodej části obchodního závodu a účtování

ID25461 | | Ing. Martin Děrgel

Tuzemská akciová společnost prodala na základě smlouvy část závodu, smlouva je ze dne 30. 12. 2019, na soud byla zaslána 22. 1. 2020 a do Sbírky listin byla tato smlouva uložena dne 28. 1. 2020. Ke kterému dni provést zaúčtování, bude se jednat o účetní případ roku 2019 nebo až 2020, daňové dopady budou v roce 2019 nebo 2020 ?

Datum účetního případu

ID25472 | | Ing. Ivana Pilařová

Vedeme spory ohledně „data účetního případu“, který zadáváme do účetního programu, který tím řídí příslušnost dokladu do číselné řady a účetního roku. Obě strany sporu vycházejí z ČÚS 001, protože jinde jsme definice data účetního případu nenašli. Jedna strana je pro to, že datum účetního případu = DATUM DODÁNÍ a podobně, to znamená den dodání zboží, den nákupu nafty, v případě služeb (např. internetu) poslední den fakturačního období atd. Druhá strana má za to, že datum účetního případu se dle ČÚS 001 řídí ale pouze poslední větou bodu 2.4.3 a dle ní je to datum obdržení dokladu v účtárně. Prý je to takto uvedeno i v učebnici účetnictví pro střední školy. Můžete nás rozsoudit a sdělit nám, co je DATUM ÚČETNÍHO PŘÍPADU?

Náklady příštích období

ID25381 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost L. s. r. o. nám zaslala 15. 12. 2019 zálohovou fakturu na teplo na 1/2020. Společnost H. jí zaplatila 30. 12. 2019. Společnost L. zaslala daňový doklad k 30. 12. 2019. Předpokládám, že tento daňový doklad půjde do DPH za 12/2019, ale zaúčtován bude jako náklad příštího období. Je to prosím tak?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru