Otázky s klíčovým slovem: Automobil

počet otázek s klíčovým slovem : 1958Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Automobil na úvěr a odpisy

ID27154 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost V. koupila automobil. Doklad je přijatá faktura s DPH. Předpokládám, že DPH si společnost může uplatnit, nadměrný odpočet. Vlastníkem je úvěrová společnost a provozovatelem společnost V. Přímá platba ve výši 20 %.

Společnost V. je provozovatel, platí tedy silniční daň? Faktura přijatá za automobil jde do DPH - vznikne nadměrný odpočet? Automobil bude odpisován v celkové částce (samozřejmě v částce bez DPH)? Dle mého se jedná o úvěr, a tak by se měl majetek odpisovat.

Prodej automobilu a jiného majetku OSVČ do s. r. o.

ID27151 | | Ing. Petra Konderlová

Jsem OSVČ, založila jsem s. r. o. Majetek včetně osobního automobilu budu v 11/2020 prodávat do s. r. o. v obvyklé ceně dle znaleckého posudku. Automobil bude přeregistrovaný ve 12/2020. Úhrada faktur od s. r. o. na OSVČ bude ovšem až v roce 2021. Uvažuji správně, že s. r. o již může uplatnit odpis z pořízeného majetku za rok 2020, přičemž OSVČ zdaní příjem z prodeje v roce 2021? Podnikání nebude přerušeno.

Vyřazení vozidla pořizovaného na úvěr v důsledku totální škody

ID27102 | | Ing. Matěj Nešleha

Klient, FO, vede daňovou evidenci. V lednu 2017 si pořídil automobil na úvěr. Toto financování splňuje všechny podmínky pro daňové odepisování vozidla klientem. Úvěrová společnost jej v majetku neeviduje. Při pořízení byl uplatněn odpočet DPH. První dotaz týkající se daně z příjmu. Od pojišťovny bylo obdrženo sdělení, že vyplácí pojistné plnění ve výši 176 000 Kč, s tím, že obvyklá cena vozidla činí 293 000 Kč a využitelné zbytky 117 000 Kč. Nesplacená částka úvěru k tomuto období činila 104 000 Kč. V daňové evidenci bylo postupováno tak, že částka, která byla připsána na účet od pojišťovny byla evidována: 104 000 Kč nezdanitelný příjem a 72 000 Kč příjem zdanitelný s tím, že 104 000 Kč bylo odesláno jako splátka úvěru (nezdanitelný výdaj). Dále byla vystavena faktura na prodej vraku ve výši 117 000 Kč + DPH. Po úhradě také zdanitelný příjem. Zůstatková hodnota činí 161 000 Kč k 31. 12. 2019. Pokud je tedy zůstatková cena nižší než pojistné plnění, mohu ji vést jako daňový výdaj? A ještě dotaz k úpravě odpočtu DPH. Podle § 78e odst. 1 zákona o DPH by bylo nutné provést úpravu odpočtu, ale jen v případě zničení, které není doloženo. Domnívám se správně, že pokud škoda byla nahlášena policii a pojišťovně, nemusí klient provádět úpravu odpočtu?

Platba pojišťovny rozpočtem a DPH

ID27049 | | Ing. Martin Novák

Jak to bude s DPH, jestliže OSVČ-automechanik je plátcem DPH a provede opravu havarovaného automobilu a místo vystavení faktury mu pojišťovna bude hradit opravu rozpočtem? Pojišťovna automechanikovi zatím telefonicky sdělila, že mu pošle "něco" kolem 42 000 Kč. Jak má automechanik stanovit:

1) DÚZP - ke kterému dni vzniká (opravením, sdělením pojištovny, uhrazením, případně jiným)?

2) Výši DPH?

3) Jaký má vystavit daňový doklad?

Vrácení ukradeného vozidla

ID26984 | | Ing. Matěj Nešleha

Naší firmě byl před 7 lety odcizen automobil. Podle výsledků šetření byl převezen za hranice a tam zmizel neznámo kam. Na základě potvrzení policie jsme tehdy vozidlo účetně zlikvidovali. Letos však policie nečekaně vozidlo našla a vrátila nám ho do firmy. Vozidlo je prakticky nepoškozené a plně funkční. Jak zaúčtovat vrácení auta do majetku firmy? Bude to daňovým příjmem?

Daňová evidence - vyřazení vozidla z důvodu technické nezpůsobilosti z pohledu DPH a daně z příjmů

ID27000 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ (FO-podnikatel), daňová evidence (DE), plátce DPH využíval výhradně pro svoji podnikatelskou činnost nákl. automobil (mj. hmotnost do 3,4 t, silniční daň vyřešena) na který od 2/16 uplatňoval pravidelně po každý rok 100% daňový odpis (rovnoměrně). Poslední daňový odpis k uplatnění v roce 2020 činí v plné výši 29 679 Kč (1/2 odpisu 2020 je tak 14 840 Kč). Z důvodu tech. nezpůsobilosti vozidla musela nechat OSVČ zápisem ze dne 19. 8. 2020 vyřadit nákl. vůz z evidence vozidel (uvedeno v TP), nevyplatily by se opravy vozidla.

1) Jak se má případ řešit v rámci daně z příjmů FP (OSVČ) a vzhledem k DPH? Neproběhne prodej celého vozu, nevznikla totální škoda při havárii apod.

2) Celý nákladní vůz byl zlikvidován kromě korby - OSVČ však neobdržela doklad o šrotovném a možná jej již ani neobdrží - FO, která vůz likvidovala je nekontaktní. Měl by být takový doklad pro finanční správu dostupný k důkazu např. z důvodu toho, aby bylo zcela jasné, že vozidlo již nelze např. prodat a tím pádem v budoucnu zahrnout do daně z příjmů? Pokud by doklad přece jen nakonec OSVČ za šrotovné obdržela (pokusí se i nadále kontaktovat likvidátora vozu), lze uvést šrotovné do nákladů v jeho daňové evidenci jako běžný daňový výdaj?

3) Jakým způsobem vyřadit z OM část nákl. vozidla v daňové evidenci, pokud jeho většina sešrotována a zbyla pouze korba - vyřadit z OM celé vozidlo a korbu zavést jakožto nový majetek v ceně obvyklé?

4) Je možné, že korba, která z nákl. vozidla jako jediná součást vozu zůstala bude prodána (dle zájmu o ni na trhu), nebo také zlikvidována do šrotu. Korba se do budoucna neplánuje ponechat jakožto náhradní díl. Pokud bude dána korba k likvidaci do šrotu, pak nejspíš bude postup podobný jako v bodě 2 shora, předpokládáme, že zde by se snad neúčelnost ponechání si korby v OM OSVČ správci daně nemusela prokazovat, když by byla korba dlouhodobě neprodatelná? Pokud by však byla korba prodána, jak postupovat v rámci DPH a z hlediska daně z příjmů (v rámci příjmů i výdajů)?

5) Jak zaevidovat přeplatek povinného ručení (zůstatek pojistného), který pojišťovna zašle na b.ú. OSVČ (vzhledem k tomu, že nákl. vozidlo nebude již nadále v provozu)? Nejspíš jako pohledávku za pojišťovnou a v DE daňový příjem?

6) V rámci roku 2020 by měl být uplatněn 1/2 daňový odpis, když bude vyřazen vůz v průběhu roku 2020 a nebude již nejspíš k 31. 12. 2020 již v OM. Zůstatková cena (ZC) ke konci roku 2020 bude nulová, zde tedy nejspíš ZC dále neřešit?

7) Vyřadit nákladní vůz by měla OSVČ z OM dnem posledního zápisu v daňové evidenci. Vyřazení z evidence vozidel proběhlo 31. 8. 2020, ale dokument o ukončení pojistné smlouvy k povinému ručení je uzavřen 2. 10. 2020 a měl by se nejspíš evidovat - vyřadit tedy vozidlo v říjnu 2020, tj. doba, kdy bylo uzavřeno vypovězení povinného ručení?

Pořízení vozidla a pojistná událost

ID27026 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost koupila vozidlo, zaplatila fakturu, vyřídila si úvěr na toto vozidlo. Ihned po zakoupení vozidla při převozu na dálnici automobil naboural jiný řidič. Dle pojišťovny je auto neopravitelné. Společnost dostane pojistné plnění. Může si nárokovat společnost odpočet na DPH z tohoto vozidla?

Užití služebního vozidla pro soukromé účely - evidence

ID27029 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Někteří naši zaměstnanci mohou využívat služební vozidlo pro soukromé účely. Vzhledem k tomu, že máme tankovací karty, tak zaměstnanec vede tabulku, resp. knihu jízd, kde zapisuje detailně odkud kam a kdy jel a zda se jednalo o soukromé km nebo služební. Pokud se jedná o soukromé km, započte se mu to jako nepeněžní příjem a je stržena záloha 15% na DPFO. Může zaměstnanec uvést jen sumárně, kolik km projezdil soukromě a nemusí uvádět odkud kam a kdy jel? Zaměstnanec tvrdí, že je to jeho soukromá věc, kam jezdí a nechce sdělovat detail, já se ovšem domnívám, že v rámci nějakého budoucího prokazování je třeba vést knihu jízd detailně jak pro soukromé, tak pro firemní účely, nebo vyplývá dokonce taková povinnost ze zákona? 

Daňová uznatelnost DPH při poskytování služebního vozu k soukromým účelům

ID27032 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnavatel – právnická osoba (s. r. o.) – poskytuje svým zaměstnancům automobil, který má pořízen na finanční leasing, a to i pro jejich soukromé účely. Z užití vozu pro tyto soukromé účely zaměstnancům má zaměstnavatel jakožto plátce DPH povinnost odvést daň z přidané hodnoty na výstupu. Je tato odvedená DPH u zaměstnavatele daňovým výdajem?

Doplňující otázka:

V návaznosti na odpověď na naši otázku (DAUC ID 26106) bychom rádi upřesnili, že se dotaz týkal situace, kdy má zaměstnavatel automobil najatý formou finančního leasingu (současně se nejedná o pořízení majetku ve smyslu ZDPH), případně formou operativního nájmu. Zaměstnavatel tak neuplatňuje DPH jednorázově, jako při pořízení majetku, ale jedná se o nakoupenou službu. Pak by podle našeho názoru měl zaměstnavatel z titulu bezúplatného poskytnutí vozu (de facto bezúplatně poskytnutá služba) odvést za každý měsíc DPH na výstupu. Dotaz pak směřuje na odvedenou daň jako daňový či nedaňový náklad. V § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP (ani v pokynu D-22) tato varianta nákladu není, nabízí se pak možnost podřadit tento náklad pod § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů. 

Půjčka firemního automobilu zaměstnanci a fakturace za půjčovné

ID26980 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. bude občas půjčovat firemní vozidlo svému zaměstnanci, se kterým má uzavřenou DPP. Tento zaměstnanec je zároveň společník a jednatel firmy. Firma se nechce zabývat dodaňováním 1 % u zaměstnance a výpočty vracení části DPH finančnímu úřadu za soukromě projeté km, ani výpočty kolik DPH na vstupu si může uplatnit ze servisu automobilu. Zároveň se nechce zabývat výpočty, kolik má zaměstnanec zaplatit do pokladny za projeté PHM. Je možné, aby firma uzavřela se zaměstnancem smlouvu o výpůjčce/pronájmu s tím, že za každý den, kdy zaměstnanec použije soukromě firemní vozidlo uhradí firmě částku, na kterou bude vystavena faktura v ceně obvyklé? Ve smlouvě by bylo i ujednáno, že převzetí vozidla bude s plnou nádrží a zaměstnanec musí vozidlo vrátit také s plnou nádrží, k tomu by byly vyhotovovány předávací protokoly. Firma předpokládá, že takto by si mohla na vstupu uplatnit celé DPH z pořizovací ceny auta, ze servisů i PHM a zároveň by do daňových nákladů vstoupily celé odpisy i veškeré částky bez daně uhrazené v souvislosti s vozidlem. 1) Je tento způsob výpůjčky/pronájmu možný? 2) V případě, že by překážkou byla shodná osoba (společník = jednatel = DPP), byl by tento způsob možný s nespojenou osobou?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru