Otázky s klíčovým slovem: Automobil

počet otázek s klíčovým slovem : 1873Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výpočet jednorázové úpravy odpočtu DPH při prodeji auta používaného i pro soukromé účely

ID25897 | | Ing. Martin Svoboda

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH pořídil v roce 2018 automobil, který bude používat z části soukromě (1 000 000 + 210 000 DPH) a uplatnil nárok na odpočet ve výši 90 % (189 000). Následující rok se PK změnil o více než 10 % (místo 90 % pouze 30 %), provedl tedy na konci roku úpravu odpočtu a DPH do odvedl. V roce 2020 se rozhodl automobil prodat. DPH odvede z celé prodejní ceny 600 000, tedy 126 000 Kč a provede jednorázovou úpravu odpočtu. Bude jednorázová úprava odpočtu ve výši 3/5 celkového původního nároku (210 000/5 x 3) nebo se počítá pouze z neuplatněné částky DPH, tzn. 210 000 x (100 % - 90 %)/5 x 3?

Zdanění 1 % vstupní ceny u zahraničního zaměstnance

ID25872 | | Ing. Matěj Nešleha

Rakouská společnost zaměstnává českého rezidenta. Rakouská společnost nemá v ČR provozovnu. Český rezident, jakožto obchodní zástupce, se bude v ČR zdržovat více jak 183 dní v roce. Posoudili jsme, že za dny, které stráví v ČR, bude jeho mzda zdaněna v ČR. Tento český rezident – zaměstnanec dostane možnost používat služební automobil k soukromým účelům. Moje otázka zní : zda přidanění 1 % vstupní ceny vozidla bude rozděleno podle strávených dnů v ČR a v Rakousku nebo bude zdaněno jen v ČR anebo jen v Rakousku.

Pořízení dlouhodobého majetku - daňová evidence

ID25885 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ podnikající na základě živnostenského oprávnění vede daňovou evidenci podle ustanovení § 7b ZDP. OSVČ pořídila kupní smlouvou do obchodního majetku vozidlo v pořizovací hodnotě 800 000 Kč (vozidlo bude používán pouze pro podnikatelskou činnost). Vlastníkem vozidla se OSVČ stala smluvně podpisem kupní smlouvy a předáním vozidla vše proběhlo v 11/2019. V roce 2019 bylo v souladu s ujednanou splatností (kupní cena splatná ve čtyřech měsíčních splátkách) uhrazeno z kupní ceny 600 000 Kč. Zbylá část kupní ceny byla uhrazena v 1-2/2020. Jaká je pořizovací cena vozidla pro stanovení daňových odpisů v roce pořízení, tj. ve zdaňovacím období roku 2019?

Daňová evidence - automobil

ID25893 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci v roce 2019 zakoupí osobní automobil, přičemž osobní automobil je používán jen pro účely jejího podnikání, a to již v roce 2019. Za tento automobil ale fyzická osoba zaplatí až v roce 2020. Může tato fyzická osoba již v roce 2019 uplatnit do svých výdajů daňový odpis tohoto automobilu? Nebo je nutné čekat, až bude automobil uhrazen?

Pronájem soukromého automobilu jednatelem do s. r. o.

ID25711 | | Ing. Martin Děrgel

Společník a zároveň jednatel vlastní jako občan automobil. Ten pronajímá do své s. r. o. za cenu obvyklou. 1) Může s. r. o. místo PHM a parkovného využít paušál 5 000 Kč za každý měsíc, kdy byl automoibl po celý měsíc v nájmu? Ostatní měsíce, kdy bylo pronajato pouze pár dní v měsíci, nelze žádný paušál využít? 2) Občan bude příjmy z pronájmu automobilu danit v § 9 ZDP, nebo si na pronájem musí založit ŽL a danit v § 7 ZDP?

Účtování dlouhodobého majetku - automobil

ID25724 | | Ing. Jiří Nigrin

Co vše zařadit do pořizovací ceny dlouhodobého majetku při koupi ojetého automobilu? Patří tam i technická prohlídka a správní poplatek za evidenci motorového vozidla?

Zůstatková cena - prodej auta na úvěr

ID25760 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma pořídila automobil na úvěr. Automobil se zažadil do hmotného majetku 1. 2. 2019. v roce 2019 se splácel úvěr. V prosinci 2019 došlo k převedení úvěru s prodejem automobilu a odvodem DPH na jinou firmu do podnikání. Takže zhlediska DPH bylo odvedeno 21% z ceny prodejní, kterou jsem stanovili jako zůstatek nesplaceného úvěru. Ale co s tou zůstatkovou cenou na kartě hmotného majetku? Může si firma nárokovat zůstatkovou cenu do nákladů jako rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku při pořízení HIM a prodejní cenou HIM? 

Převod vozidla do soukromého užívání

ID25769 | | Ing. Petra Konderlová

Zakoupím motorové vozidlo jako fyzická osoba podnikatel, plátce DPH a po 5 letech si ho převedu do osobního užívání. Uvažuji správně, že DPH vypořádávat již nemusím, a pokud si v soukromém užívání vozidlo nechám 1 rok, je příjem z tohoto prodeje osvobozený od daně z příjmu dle § 4 odst. 1 písm. c)? Mohu si vozidlo převést do osobního užívání po 5 letech od pořízení i za situace, že by ještě nebylo odepsáno, protože byly v minulosti přerušené odpisy? 

Darování osobního automobilu ze společnosti s. r. o. společníkovi

ID25751 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s r. o. vlastní dva osobní automobily, které jsou daňově i účetní odepsány. Od jejich nákupu a zařazení do užívání uplynulo 5 let. Společnost s. r. o. chce darovat společníkovi, zaměstnanci v jedné osobě na základě smlouvy oba automobily. Bude společnost odvádět DPH a z jaké ceny? Je nutný odhad? Bude mít darování za následek dodanění daně z příjmů právnických osob v s. r. o.? Bude fyzická osoba společník podávat daňové přiznání? A pokud ano, v jaké ceně bude automobily zdaňovat?

Cestovné OSVČ a silniční daň

ID25611 | | Mgr. Václav Pikal

A) OSVČ vlastní osobní automobil nezařazený v obchodním majetku. Pokud by OSVČ uplatnila výdaje ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované PHM je povinna se registrovat k silniční dani a platit zálohy?

B) Pokud by OSVČ použila os. automobil např. od přítele, tak pro výpočet může použít pouze výdaje ve výši náhrady výdajů za spotřebované PHM? Musí mít sepsanou smlouvu o výpůjčce? Je v tomto případě povinnost registrovat se k silniční dani a platit zálohy? Pokud ano, komu v tomto případě vzniká povinnost registrovat se k SD a platit zálohy?

C) V případě, že OSVČ se podle bodu A) měla zaregistrovat k SD a neučinila tak, výdaje ve výši sazby uplatnila, jak tuto situaci vyřešit? Musí se registrovat zpětně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru