Otázky s klíčovým slovem: Automobil

počet otázek s klíčovým slovem : 1794Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup automobilu z bazaru v Německu

ID24836 | | Ing. Martin Svoboda

Podnikatel CZ i bazar v Německu jsou plátci DPH, na daňovém přiznání DPH se bude uvádět na ř. 3 nákup zboží nebo na ř. 12 ostatní zdanitelná plnění, v kontrolním hlášení to bude v kolonce A2? 

Škoda hrazená z povinného ručení

ID24852 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správně zaúčtuji škodu, kterou hradí pojišťovna z mého povinného ručení? Firma vlastnící vozidlo je s. r. o. Pojistné plnění z povinného ručení je vyplaceno pojišťovnou třetí osobě za zaviněnou dopravní nehodu.

 

 

Vyřazení automobilu z obchodního majetku a jeho následný prodej

ID24848 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ, plátce DPH, zakoupila automobil v 11/2016, uplatnila DPH při pořízení. Uplatňovala paušál na dopravu. Automobil výhradně používala pouze pro svou ekonomickou činnost. V lednu 2020 vyřadí automobil z obchodního majetku firmy a v následujících měsících roku 2020 automobil prodá. Z prodeje automobilu v roce 2020 odvede DPH z prodejní ceny vozu. Odpisy nebyly v minulých letech uplatněny v plné výši, zůstatková cena vozu bude nákladem OSVČ? Protože majetek nesplňuje pětiletý test na osvobození daně z příjmu, bude prodej automobilu příjmem OSVČ podle § 10 zákona o daních z příjmů. Příjem z prodeje ale nezvýší daňový základ pro odvod zdravotního a sociálního pojištění za rok 2020, protože majetek byl vyřazen v lednu 2020 z obchodního majetku. Je shora popsaný postup, jak z hlediska odvodu DPH, tak i DPFO správný? 

Částečné využití auta firmy pro zaměstnance - aspekty daně z příjmu

ID24790 | | Ing. Martin Děrgel

Firma koupila auto na úvěr. Toto auto plánuje půjčit/pronajmout zaměstnanci na týdenní dovolenou, celkový nájezd na tuto dovolenou bude tvořit nezanedbatelnou část nájezdu auta cca 10 % za rok.

1) Firma se rozhoduje skrz zdanění, zda auto bezplatně zapůjčí zaměstnanci a dodaní jeho pořizovací cenu včetně DPH do mzdy zaměstnance v měsíci dovolené nebo úplatně pronajme zaměstnanci za sazby na km dle cestovních náhrad 4,10 Kč za opotřebení a náhradu za spotřebu PHM na km dle spotřeby z TP vozidla a skutečně najetých km. Je tento postup obhajitelný, že se dá využít úplatný pronájem zaměstnanci za tyto sazby z náhrad, aby se nemuselo dodaňovat auto do mzdy?

2) Pokud firma dodaňuje zaměstnanci auto do mzdy a na konci roku je soukromé využití např. 10%, tak lze uplatnit 100% daňový odpisy s odůvodněním, že je to "benefit pro zaměstnance". Nicméně při takovém to využití auta by 10% pohonných hmot, oprav, parkování a pojišťovacích a úrokových nákladů dle úvěrového splátkového kalendáře mělo být vyloučeno jako nedaňový náklad. Chápu to správně?

3) Pokud firma bezúplatně nezapůjčí auto zaměstnanci, ale pronajme za úplatu. Tak firma používá auto ze 100% pro ekonomické účely a může i všechny PHM (včetně účtenek ze zaměstnancovy dovolené) dát do daňových nákladů, stejně tak opravy za celý rok ze 100 %, protože k těmto nákladům má výnos v podobě pronájmu auta (včetně spotřeby PHM) zaměstnanci. Chápu to správně?

4) Zaměstnanci se zdá vysoká náhrada za opotřebení 4,10 Kč za km. Proto navrhujeme dát cenu za opotřebení nižší - např. 2,50 Kč. Vypočítali bychom to vzorcem, který počítá s pořizovací cenou auta a cenou tržní po 5 letech a odhadovaným nájezdem, do ceny by se promítlo i celkové pojištění a běžný servis po dobu 5 let. Je to obhajitelné?

5) Pokud by firma dodaňovala auto do mzdy, ale auto by nebylo na úvěr, ale na operativní leasing, tak jak je to s daňovou uznatelností leasingové splátky. Může být plně daňově uznatelná? Nebo se musí vyloučit z daňových nákladů a jakou metodikou, pokud to bylo v jednom měsíci a za rok to tvořilo celkově 10 % nájezd km auta?

Poměrový koeficient u automobilu (PHM, opravy, parkování, pořízení)

ID24789 | | Ing. Martin Děrgel

Firma při pořízení vozidla předpokládala 100% využití pro ekonomické účely. Proto zvolila kvalifikovaným odhadem 100% odpočet DPH. I když jiné auta měla minulý rok koeficient různý, avšak v dané chvíli předpokládala, že automobil nebude využívat zaměstnanec pro svoje účely. Byl tento postup při prvotním odpočtu v pořádku? V průběhu roku nakonec použil zaměstnanec automobil i pro soukromé účely.

1) Firma v prosinci dle skutečného využití pro ekonomické účely vyrovná odpočet daně na ř. 45 za pořízení automobilu v případě, že se skutečnost o více než 10 % bude lišit. Je to tak?

2) Firma po celý rok uplatňuje plný odpočet DPH z pohonných hmot a oprav v souladu s kvalifikovaným odhadem 100 %. V přiznání za prosinec dojde k vyrovnání, např. pokud automobil byl využíván z 80 % pro ekonomický účel, tak 20 % DPH z pohonných hmot a DPH na konci roku vrátí. Firma zkrátka nechce měsíčně dodaňovat PHM a opravy na měsíční bázi využití skrz vyšší administrativu (dle § 75 odst. 2 ZDPH - kdy dodaňuje na ř. 1 měsíčně), ale preferuje až na konci roku dle stavu k 31. 12., v prosincovém přiznání toto DPH vrátit na ř. 45 za celý rok. Je tento postup v pořádku?

3) Chápu správně, že pokud má firma vozidel víc, tak je možné si vybrat metodiku odvodu DPH za jednotlivé auta zvlášť i za celý vozový park dohromady? V případě postupu dle konkrétního auta si firma vede analyticky spotřebu PHM a opravy za dané auto zvlášť a vyrovná odpočet za PHM a opravy dle konkrétního auta samostatně. U souhrnného postup by vypočetla součet všech údajů z knih jízd a dle % využití celého vozového parku hromadně vyrovná odpočet za PHM a opravy všech vozidel. Podle toho jaký postup by si firma vybrala, tak by dodržovala celý rok a postup/metodiku by byla schopna doložit při kontrole.

4) Může firma plně odečíst DPH z účtenek za parkování ze 100 % bez vyrovnání dle % využití, pokud se jedná o parkování ryze za ekonomickým účelem firmy? A naopak parkování, které nesouviselo s ekonomickou činností, vůbec do účetnictví nedávat? Nebo doporučujete parkování vyrovnávat stejně jako nákup PHM a oprav dle % využití auta?

 

Zánik úvěrové smlouvy z důvodu pojistné události

ID24708 | | Ing. Miroslava Kočová

Jak zaúčtovat výsledné vyúčtování z úvěrové smlouvy (pojistná událost - totální havárie), u společnosti s r. o. 1) nesplacená jistina 60 893 Kč, 2) úrok za dny od poslední zaplacené splátky 550,96 Kč, 3) náklady na předčasné ukončení 8 153 Kč, 4) uhrazeno přeplatkem mínus 4 322 Kč, 5) pojistné plnění mínus 64 892 Kč, 6) konečný zůstatek doplatit 382,96 Kč, 7) vyřazení automobilu z majetku při totálním zničení.

Pořízení nového vozidla do podnikání

ID24784 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma s. r. o. pořídila nové vozidlo do podnikání: 18. 9. 2019 bylo sjednáno zákonné a havarijní pojištění na 1 rok, 20. 9. 2019 došlo k převzetí vozidla, byly nakoupeny PHM, započalo užívání vozidla s převozovou značkou, 23. 9. 2019 proběhla registrace vozidla, zaplacení poplatku 800 Kč, 27. 9. byla doplnění registrace tažného zařízení (zapomněli jsme při registraci SPZ), poplatek 50 Kč. Jaká bude pořizovací cena a kdy zařadím vozidlo do užívání? Jestliže je v zákoně o daních z příjmů v § 25 odst. 1 písm. a) uvedeno, že k pořizovací ceně patří i náklady s pořízením související a bez zákonného pojištění by nám neprovedli registraci, patří do pořizovací ceny kromě registračních poplatků i zákonné pojištění v celé délce sjednání 1 roku? A PHM do doby zařazení jsou provozním nákladem? Kdy mohu vozidlo zařadit, už 23. 9. nebo až 27. 9. 2019?

Výpočet průměrné spotřeby u soukromého automobilu použitého pro služební účely

ID24774 | | Mgr. Václav Pikal

Jak je to s výpočtem průměrné spotřeby u soukromého automobilu použitého pro služební účely. Jedná se o aritmetický průměr z TP vozu, nebo je výpočet ovlivněn další metodikou? 

Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu

ID24456 | | JUDr. Marie Salačová

U nového zaměstnance řešíme proplácení cestovních náhrad u jeho soukromého automobilu za účelem služebních cest pro zaměstnavatele. Naše společnost s. r. o. má sídlo a pravidelné pracoviště v jedné obci, kterou má i zaměstnanec uvedenou v pracovní smlouvě jako pravidelné pracoviště. Naše společnost s. r. o. chce tohoto zaměstnance vysílat na služební cestu, ale z jeho bydliště, jelikož místo - obec určení na služební cestu je pochopitelně blízko jeho bydlišti. Jak tuto situaci vyřešit dle zákoníku práce správně, aby z hlediska daňové uznatelnosti výpočtu cestovních náhrad bylo vše v pořádku?

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a paušální výdaje na automobil

ID24745 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba přechází od 1. 1. 2019 z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. V roce 2018 používala pro podnikání osobní automobil, který neměla zařazen v obchodním majetku, a výdaje na něj uplatňovala v paušální výši 4 000 Kč měsíčně. Jak mám při zahájení vedení účetnictví evidovat tento automobil, aby na něj i za rok 2019 mohla fyzická osoba při vedení účetnictví uplatnit paušální výdaje? Lze postupovat tak, že ho nebudu evidovat nikde na účtu 022-Movitý majetek, neboť nebylo zařazeno do obchodního majetku, a přitom uplatním za rok 2019 paušální výdaje 4 000 Kč měsíčně? A mohu v průběhu rok 2019 dávat do výdajů nákupy PHM, pojištění a opravy automobilu a pak výdaje na PHM vyloučit a uplatnit výdaje v paušální výši? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru