Otázky s klíčovým slovem: Akciová společnost

počet otázek s klíčovým slovem : 329Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej části obchodního závodu a účtování

ID25461 | | Ing. Martin Děrgel

Tuzemská akciová společnost prodala na základě smlouvy část závodu, smlouva je ze dne 30. 12. 2019, na soud byla zaslána 22. 1. 2020 a do Sbírky listin byla tato smlouva uložena dne 28. 1. 2020. Ke kterému dni provést zaúčtování, bude se jednat o účetní případ roku 2019 nebo až 2020, daňové dopady budou v roce 2019 nebo 2020 ?

Převod části závodu na dceřinou společnost prodejem/nepeněžním vkladem/odštěpením

ID24927 | | Ing. Martin Bureš

Akciová společnost má část závodu (nemovitost a s ní spojené činnosti, pohledávky a závazky). Zvažuje úplatné postoupení této části závodu na nově vytvořenou dceřinou společnost. Jedná se o 3 možné varianty, je potřebné zajistit, aby zároveň s nemovitostí přešly i závazky a pohledávky: - prodej části závodu - vklad části závodu jako nepeněžitého vkladu - rozdělení společnosti odštěpením Jak se odlišují jednotlivé varianty z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z nabytí nemovitých věcí? Co znamená nebo jak zajistit, aby převáděná část závodu splňovala definici samostatné ekonomické jednotky. Postačí, když je o ni účtováno v rámci společnosti na samostatných zakázkách? Co když součástí prodávaného/vkládaného/odštěpovaného závodu nejsou zaměstnanci? Je potřebné, aby představenstvo a valná hromada definovala a vyčlenila v rámci a.s. tyto prostory, tento majetek? Jakým způsobem uvedené provést? V daném případě se jedná o 2 parkovací domy, které na základě nájemní smlouvy provozuje cizí s r.o. Akciová společnost má ve svém účetnictví pouze výnosy z nájmu, případně náklady nad rámec běžné údržby. Splňují za daných skutečnosti tyto parkovací domy definici části závodu?

Přefakturace a DPH

ID24586 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsme a. s., plátce DPH. Nakupujeme některé zboží a služby pro naši dceřinou společnost a přefakturováváme je. Ke každé této transakci si připočteme marži. Faktury přijaté účtujeme buď na účet č. 518 nebo č. 504, faktury vydané na D 518, marži na 602. Faktury vydané za zboží na účet č. 604. Pokud je přijaté zdanitelné plnění v základní sazbě DPH, přefakturováváme i s marží v základní sazbě DPH, pokud je ve snížené, tak i marži přefakturujeme ve snížené. Jak je to u faktur od neplátců DPH? Máme k celému zdanitelnému plnění i marži připočítat DPH v sazbě, která odpovídá zařazení? Jak je to u zdanitelných plnění v režimu přenesené daně? Přefakturovávat i marži v přenesené daňové povinnosti? 

Pohledávky z dlužného nájemného (nevymožitelné)

ID24408 | | Ing. Jiří Vychopeň

Vlastník bytového domu - akciová společnost: Nájemníci dluží dva roky na nájemném. Už v bytové jednotce nebydlí, ale stále neuhradili dluh. Víme, že jsou sociálně slabí a bez majetku. Pokud dáme nájemníky na exekuci (k soudu), tak vzniknou jen náklady pro a. s. Mohou se po nějaké době pohledávky odepsat do uznatelných nákladů? 

Registrace k DPH

ID24332 | | Ing. Martin Novák

Akciová společnost prodala svůj podíl ve společnosti s ručením omezeným, za 5 milionů korun. Akciová společnost není plátce DPH. Prodej podílu je podle zákona o DPH považován za činnost osvobozenou dle § 54 zákona o DPH, bez nároku na odpočet daně. Tato činnost se nepočítá do obratu pro povinnou registraci k DPH, pokud se jedná o činnost doplňkovou uskutečňovanou příležitostně. Tento prodej je jedinou ekonomickou činností v průběhu dvou let. Akciová společnost od svého založení žádnou jinou činnost nevyvíjela. Vzniká povinnost podat přihlášku k registraci k DPH?

Účtování zápůjček

ID23661 | | Ing. Miroslava Kočová

Jaké je správné zaúčtování níže uvedených zápůjček:

1) zápůjčka od mateřské a. s. do dceřiné a. s.,

2) zápůjčka od dceřiné a. s. do mateřské a. s.,

3) zápůjčka od předsedy představenstva v a. s.,

3) zápůjčka od jednatele s. r. o., není společníkem,

4) zápůjčka od s. r. o. do s. r. o., mají stejného společníka a jednatele.

Faktoringové náklady a časová souvislost

ID23522 | | Ing. Martin Děrgel

Tuzemská akciová společnost má uzavřenou smlouvu s faktoringovou společností, v lednu 2019 obdržela akciová společnost vyúčtované faktoringové poplatky, které se vztahují k zaplaceným vystaveným fakturám z roku 2018. Do kterého účetního období nákladově patří tyto faktoringové poplatky do roku 2018 nebo do roku 2019?

Zúčtování mezd v a. s. - nemocenské dávky

ID23268 | | Ing. Martin Děrgel

Při měsíčním zúčtování mezd v akciové společnosti účtujeme nemocenské dávky na účet MD 336 20/D 331 (zdravotní pojištění na účet 336 10). Nemocenskou dávku, kterou platí zaměstnavatel (a. s.) zaměstnanci účtujeme na účet MD 524 20/D 336 20. Je tento zápis správný?

Vydaná faktura do Švýcarska

ID23270 | | Ing. Matěj Nešleha

V akciové společnosti jsme vyrobili dvě skříně do rodinného domu pro zákazníka, občana ze Švýcarska. Hotové výrobky zaplatil tento zákazník hotově v Kč. Výrobky do Švýcarska si vezl osobně vlastním autem. Faktura a příjmový doklad byly vystaveny na jeho švýcarskou adresu. Jak se postupuje při vyhotovení přiznání k DPH a kontrolního hlášení? Jsme měsíční plátci DPH. 

Účetnictví - ocenění nemovité věci

ID23178 | | Ing. Martin Bureš

Investiční fond s proměnným základním kapitálem má ve svém majetku nemovité věci, které pronajímá třetím osobám. V principu je tento nemovitý majetek evidován v účetnictví jako majetek finanční, a tudíž se účetně neodpisuje. Jeho cena byla stanovena znaleckým posudkem při vkladu do fondu a vždy se k 31. 12. (rozvahovému dni) musí dle zákona ocenit. Fond účtuje dle účtové osnovy pro finanční instituce. Nastala situace, kdy k 30. 11. 2018 fond vrátil ČNB licenci fondu a od 1. 12. se stává standardní akciovou společností dle zákona o korporacích.

Jak bude tato a. s. nyní postupovat v případě účetní evidence nemovitých věcí? V jaké ceně bude od 1.12. evidovat nemovité věci – v ceně původního znaleckého posudku nebo v ceně přeceněné k 31. 12. 2017 (tedy poslední zákonem provedené ocenění)? Jak bude postupovat při uplatňování účetních odpisů – budou se uplatňovat od 1. 12. měsíčně na základě odpisového plánu, nebo by měla být formou oprávek určitá část účetních odpisů promítnuta k 1. 12. do účetnictví (fond existoval 5 let)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru