Otázky s klíčovým slovem: Akciová společnost

počet otázek s klíčovým slovem : 341Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Podíl na zisku - akciová společnost

ID27189 | | Ing. Martin Děrgel

Valná hromada a. s. rozhodla o rozdělení zisku a jeho výplatě akcionářům (splatnost byla nastavena na úrovni 4 měsíců od rozhodnutí valné hromady). Bohužel před fyzickou výplatou bylo učiněno rozhodnuté statutárního ředitele, že výplata není možná, protože by nastal úpadek společnosti podle § 40 ZOK. V účetnictví máme zachycen předpis závazku na základě rozhodnutí valné hromady, z našeho pohledu rozhodnutí ředitele je jen o odložení splatnosti. Nicméně na základě špatného ekonomického výhledu bychom rádi znovu "přeúčtovali" závazek za akcionáři do nerozděleného zisku. Existují nějaké možnosti jak to provést? 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

ID27205 | | Ing. Christian Žmolík

Tuzemská akciová společnost v letošním roce nakoupila část závodu. Který účet se má použít pro oceňovací rozdíl k nabytému majetku - v účtové osnově se objevují 2 účty: účet 027 a 097, který je správný?

Úhrada závazku v naturální podobě

ID27024 | | Ing. Martin Děrgel

Akciová společnost má jednoho akcionáře, který rozhodl o snížení základního kapitálu o částku 40 mil. Kč. Tímto vznikl závazek společnosti vyplatit akcionáři částku 40 mil. Kč. Záměrem akcionáře je uhradit tento závazek v naturální formě, konkrétně převodem nemovitosti, která je ve vlastnictví společnosti více než 15 let a byla nabyta koupí. Pořizovací hodnota nemovitosti byla 10 mil. Kč, zůstatková hodnota daňová i účetní je nula. Hodnota dle znaleckého posudku je 40 mil. Kč. Převodem nemovitosti na akcionáře by celý závazek zaniknul. Je možné, aby společnost uhradila závazek akcionáři v naturální formě, a to převodem této nemovitosti? Jak bude zaúčtován zánik závazku vůči akcionáři a jaké další povinnosti budou z této transakce vyplývat. Jedná se zejména o daň z příjmů fyzických a právnických osob, případně další.

Odstupné člena orgánu - odvod pojistného

ID26556 | | JUDr. Marcela Smutná

Člen představenstva akciové společnosti dostal smlouvu o ukončení výkonu funkce (byl odvolán), kde je uvedeno, že dostane odstupné ve výši trojnásobku jeho měsíční odměny. Jak to mám vykázat na výplatní pásce? Mohu odstupné člena orgánu vykázat jako klasické odstupné zaměstnance, tedy na stejný mzdový kód? A bude se z tohoto odstupného platit sociální a zdravotní odvody? Daň se platit bude, to vím. 

Úroky

ID26569 | | Ing. Christian Žmolík

Akciová společnost poskytla půjčku fyzické osobě (nejde o propojené osoby ani o zaměstnance). Fyzická osoba ke konci roku neuhradila dohodnuté úroky. Může si je akciová společnost vyloučit z daňových výnosů?

Postoupení pohledávky z titulu úvěru a úroky

ID26199 | | Ing. Matěj Nešleha

Tuzemská akciová společnost A poskytnula úvěr úročený 5 % p. a. právnické osobě B, následně tuto svou pohledávku postoupila třetí osobě C. Postoupila však pouze jistinu a ve smlouvě bylo ujednáno, že se postupuje pouze jistina, nikoliv však úroky, ty až do doby vyplacení této pohledávky náleží postupiteli. Znamená to, že postupitel tedy osoba A až do doby, než bude uhrazena jistina osobě C, si bude počítat úrok a účtovat na 662 a zdaňovat?

Prodej obchodního podílu a osvobození § 19 ZDP

ID26126 | | Romana Smékalová

Tuzemská akciová společnost koupila dne 19. 10. 2018 podíl ve společnosti s ručením omezeným ve výši 25 % označený v OR jako podíl D a dále dne 31. 10. 2018 nabyla další 25 % podíl v téže společnosti s ručením omezeným označený v OR jako podíl C a zapsáno bylo 5. 12. 2018. V následujícím roce dne 25. 10. 2019 oba dva podíly (podíl C a D) akciová společnost prodala. Je tento prodej podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob?

Splatnost faktury

ID26120 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba má výhradní právo na prodej konkrétního SW od softwarové společnosti. Toto právo převedla se souhlasem původní společnosti na nového prodejce, kterým je akciová společnost. Akciová společnost za to fyzické osobě vyplácí čtvrtletně dojednanou finanční částku. Fyzická osoba na fakturách neuvádí jako datum splatnosti konkrétní datum, ale uvádí, že částka je splatná "na vyžádání". Akciová společnost tedy faktury hradí fyzické osobě až když ona o to požádá. V účetnictví akciové společnosti jsou však tyto faktury neuhrazené více než 30 měsíců (od data vystavení, k žádosti o úhradu zatím nedošlo). Neměla by je akciová společnost vyloučit z daňových nákladů do doby, než budou zaplaceny? Nebude obviněna z toho, že jde o účelovost? Fyzická osoba je s akciovou společností spojená osoba.

 

Zápůjčka a úrok

ID26076 | | Ing. Matěj Nešleha

Akciová společnost zapůjčila v roce 2015 bezúročně finanční prostředky jiné nespřízněné akciové společnosti. V roce 2018 byl sepsán dodatek, že zápůjčka se sjednává jako úročená ve výši 3 % p. a. od poskytnutí finančních prostředků. Účetní jednotka (věřitel) vypočetla úroky jen za rok 2018 a zaúčtovala do výnosů. V roce 2019 dlužník vrátil jistinu společně s úroky spočtenými od roku 2015. Účetní jednotka eviduje úroky od roku 2015-2017 jako přeplatek. Jak tuto situaci správně daňově řešit?

Nedobytné pohledávky

ID25940 | | Ing. Christian Žmolík

V účetnictví a. s. byly vedeny od roku 2011 pohledávky z finančních půjček (předmět podnikání a. s. do roku 2011) ve výši 2,2 mil. Kč. Na pohledávky nebyly vytvořeny žádné opravné položky. Od roku 2012 má a. s. jiný předmět podnikání, půjčkami se již nezabývá. Na všechny pohledávky (cca 100 dlužníků) bylo vedeno vymáhací řízení, občas se něco vymohlo, ale 90% exekucí bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníků, probíhá pouze pár posledních exekučních řízení. Pohledávky z půjček jsou vedeny na účtu 378 (k 31. 12. 2019 ve výši 2 mil. Kč). Nerozdělený zisk firmy je v řádu několika mil. Kč. Během roku 2019 si akcionáři vyplatili dividendy ve výši 2 mil Kč. Musí být z důvodu vyplacených dividend nedobytné pohledávky v roce 2019 proúčtovány do výnosů (což se akcionářům nelíbí a nevidí v tom logiku)? Dá se nějak jinak „zbavit“ těchto pohledávek?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru