Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Minimální mzda domáckých zaměstnanců

ID388 | | JUDr. Marcela Smutná

Spol. s r. o. zaměstnává na plný úvazek řadu zdravotně handicapovaných občanů jako tzv. domácké zaměstnance (§ 267 odst. 2 zákoníku práce). Většina těchto zaměstnanců pobírá plný či částečný invalidní důchod, někteří však nikoliv (ti mají přiznáno pouze zdravotní znevýhodnění). Všichni domáčtí zaměstnanci pracují v úkolové mzdě, přičemž pro výpočet této mzdy jsou používány jednotné interní časové normy organizace platné pro všechny zaměstnance (tedy nejen domácké) a zákonný mzdový hodinový tarif. Často však dochází k tomu, že se pro momentální indispozici opravdu těžce postižených domáckých zaměstnanců (např. vozíčkářů) sníží jejich měsíční výkon natolik, že jejich úkolová mzda nedosáhne ani úrovně minimální měsíční mzdy, a to ani s přihlédnutím k její redukci podle § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 333/1993. Obáváme se, že tím zřejmě dochází ke kolizi nejen se mzdovými předpisy, ale i s předpisy o odvodech pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Samozřejmě je představitelné vyplácet v takových případech minimální mzdu bez ohledu na odvedený výkon - to by však okamžitě vedlo ke zneužívání (pouhá nechuť k práci např. v případě hezkého počasí či návštěvy babičky by byla \"maskována\" zdravotní indispozicí) a tím ke vzniku zjevné nespravedlnosti vůči ostatním pracovníkům. Jak postupovat? Je nutné, přestože jde v těchto případech zjevně o určitý druh překážky v práci na straně domáckého zaměstnance, vyplácet minimální mzdu?

Zvláštní režim u cestovní kanceláře, s. r. o., plátce DPH

ID8987 | | Ing. Martina Matějková, Ing. Zdeňka Hušáková

Zvláštní režim je zdaňován přirážkou. Cestovní kancelář (dále jen „CK“) má novinku, na trhu se objevila firma Benefit Plus, která firmám zprostředkovává úhrada např. zájezdů pro zaměstnance ze sociálního fondu. Benefit uhradí vydanou fakturu CK za zaměstnavatele, sníženou o svoji provizi. Může CK zahrnout do nákladů pro výpočet DPH ve zvláštním režimu tuto provizi? Tento „nový“ náklad se dosud v účtování CK neobjevil. Ve výkladu MFCR je pouze poukázáno na to, že se nesmí do zvláštního režimu zahrnout provize cestovních kanceláří.

Minimální mzda

ID4696 | | JUDr. Vlasta Víghová

Podle nařízení vlády 567/2006 je minimální mzda při 8 hodinové pracovní době 48,10 Kč/hod nebo 8.000 Kč/měsíc. My máme stanovenou pracovní dobu 7,5 hod, jaká bude pro nás minimální mzda hodinová a měsíční?

Použití výstupů z EET v účetnictví

ID17590 | | Ing. Ivana Pilařová

Dosavadní diskuse o zavedení EET do praxe se týkají technického řešení a stanovení, resp. postupného upřesňování subjektů, kdo v jaké fázi zavádění se musí do systému zapojit. Nikde jsem však neviděl žádné návody nebo alespoň jejich náznaky, jak budou s výstupy ze systému EET pracovat účetní. EET je vlastně sběrem dat o příjmech plateb v hotovosti s určitými výjimkami (např. kauce) nebo kartou. Nevím, zda zařízení, která budou obsluhovat příjemci plateb, budou umět přijaté platby třídit a už vůbec si nedovedu představit, že obsluha bude umět tyto druhy přijatých plateb od sebe odlišit (např. často zaměňované pojmy částečná úhrada dříve vystavené faktury se zálohou na platbu atd.). Jak se bude prokazovat, že třeba sporná účtenka je opravdu zahrnutá v objemu vykázaných tržeb, resp. příjmů? Nebo jsou pravdivé názory, že EET je samostatně žijící systém, z něhož budou analytici finanční správy pouze odvozovat podezření z krácení tržeb?

OSVČ – pořízení automobilu k ekonomickým účelům

ID27320 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ uplatňující paušální výdaje si pořídí auto pouze ke služebním účelům, takže si při koupi auta může nárokovat celé DPH. Bude vést knihu jízd. OSVČ bude toto auto řídit pouze občas, je velice zaneprázdněná a ráda by, aby jí za klienty vozil někdo jiný a případně za těmito klienty jezdil i sám pro různé podklady apod. Může toto služební auto řídit její manžel nebo třeba někdo úplně cizí?

Odměny pro zaměstnance

ID13287 | | JUDr. Eva Dandová

Ve směrnicích školy máme podmíněnu výplatu plné výše odměn při výročích jednak ze školy a jednak z FKSP délkou pracovního poměru u organizace v délce 5 let. Jinak se výše odměny krátí. Např. odměna při výročí 50 let je maximálně 4 000, zaměstnanec byl u naší organizace 4 roky, může mu být tedy vyplaceno 3 200 Kč. Prosím vás, můžeme započítat pracovní poměr poslední např. 3 roky, ale i pracovní poměr předešlý, např. z roku 1991 - 1992, kdy u nás také pracoval?

Poskytnutí služby spojené s nemovitostí mimo tuzemsko

ID4712 | | Dagmar Masná

Chtěla bych požádat o radu, jak postupovat v případě: české společnost (plátce DPH), provádí stavební práce na nemovitosti v SK, kdy objednatelem je česká fyzická osoba (plátce DPH). Je správný postup, že česká s. r. o., bude fakturovat české fyzické osobě provedené práce bez české DPH? Místo plnění je mimo tuzemsko, tudíž povinnost přiznat daň vzniká v SK a to poskytovateli služby? Znamená to, že se má česká s. r. o. registrovat k DPH na Slovensku a postupovat podle platných slovenských daňových předpisů?

DPH u společnosti (sdružení) a daň z příjmu

ID22541 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost (sdružení) dvou osob, vede daňovou evidenci a oba dva jsou plátci DPH. Do 31. 12. 2018 DPH bylo, že hlavní vše a druhý nulové přiznání. Od 1. 1. 2019 hlavní bude vystavovat fakturu třetí straně na celkovou částku a druhý účastník mu bude fakturovat dle smlouvy 50% podíl, kde bude zachována stejná DPH. Příklad: Bude vystavena faktura třetí osobě hlavním členem na 120 000 Kč. 50% podíl ve výši 60 000 Kč vystaví druhý člen tomu hlavnímu. 1/ 120 000 Kč bude hrazena a těch 60 000 Kč hlavní člen uhradí tomu druhému, 2/ 120000 Kč nebude uhrazena a těch 60 000 Kč hlavní člen uhradí tomu druhému 3/ 120000 Kč bude uhrazena a těch 60 000 Kč hlavní člen tomu druhému neuhradí. Bude mít bod1-3 nějaký vliv na daň z příjmů jednotlivých členů společnosti(sdružení)? Nebo to nijak nesouvisí se změnou DPH u společnosti (sdružení)?

Opravy najaté nemovitosti

ID407 | | Ing. et Ing. Martina Jeřábková

Majitelka nemovitosti - staveb. objektu hodlá pronajmout tento objekt k podnikatelské činnosti společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je její manžel (společné jmění manželů bez zásahu). V nájemní smlouvě si chtějí dohodnout, že veškeré opravy (i nad rámec běžné údržby) a technické zhodnocení objektu bude provádět nájemce na své náklady nad rámec smluveného nájemného (toto nájemné bude sjednáno ve výši ceny obvyklé). Dále bude v nájemní smlouvě uvedeno, že technické zhodnocení bude po dobu nájmu odpisovat nájemce. Nájemce je plátcem DPH, pronajímatel nikoli. Jak je to s daňovým režimem z pohledu DPH a daně z příjmů u nájemce i pronajímatele? Především mne zajímají případné změny tohoto režimu od platnosti nového zákona o DPH od 1. 5. 2004 a novely zákona o pronájmu a podnájmu nebytových prostor k 19. 10. 2005, neboť daňový režim před platností těchto předpisů je mi vcelku znám.

Osobní automobil pořízen formou úvěru se zajišťovacím právem

ID9003 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. pořídila osobní automobil formou úvěru se zajištěním. Část KC platila hotově, zbytek formou úvěru. Ve smlouvě je zajištění převodu práva na úvěr. společnost a smlouva o výpůjčce. 1. Jak účtovat celé pořízení vč. úvěru se zajištěním v účetnictví? 2. Může si firma uplatnit na základě dokladu o nákupu PHM do nákladů a zároveň nárokovat do DPH? 3. Jak brát s. r. o. z pozice zákona o dani z příjmů. Je vlastníkem automobilu nebo vypůjčitelem. Automobil je výlučně používán k ekonomické činnosti s. r. o. Ve smlouvě o výpůjčce je tato věta: \\\"Účelem Smlouvy o výpůjčce je umožnit klientovi, který na základě Smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva převedl vlastnictví k vozidlu na společnost, užívání vozidla a jeho účtování klientem a odepisování podle zákona o dani z příjmů.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru