Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

EET - úhrada pokuty od nájemce

ID26293 | | Ing. Martin Děrgel

V rámci naší ekonomické činnosti poskytujeme finanční i operativní leasing osobních vozidel. V praxi se stává, že když řidič zapůjčeného vozidla způsobí dopravní přestupek, je pak následně správním orgánem předepsán k úhradě vlastníkovi vozidla, kterým je naše společnost. Přestupek správnímu orgánu uhradíme a současně jej ve stejné výši vymáháme po viníkovi, který dopravní přestupek způsobil. Transakci účtujeme rozvahově, tj. vznik závazku uhradit pokutu se účtuje rovnou proti vzniku pohledávky za viníkem. Viník (nájemce) uhradí naši pohledávku v hotovosti. Jedná se v případě hotovostní úhrady této pohledávky o rozhodný příjem, který jsme povinni evidovat jako transakci přes systém EET?

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

ID26299 | | Ing. Marta Ženíšková

Jsme s. r. o. do 50 zaměstnanců, v měsících 6-8/2020 budeme odesílat snížené pojistné na sociální pojištění. Budeme splňovat požadované podmínky, ale není nám jasné, kterých zaměstnanců se to týká. Usoudili jsme, že nemůžeme v této souvislosti ponižovat vyměřovací základ sociálního pojištění o odměny vyplácené jednatelům na základě smlouvy o obchodních korporacích (jelikož nejsou považování za zaměstnance, přestože jsou z odměn za jednatelství odváděny všechny odvody stejně jako u zaměstnanců). Nevíme ale jak postupovat v případě, že tento jednatel je v organizaci zaměstnán na základě pracovní smlouvy dle zákoníku práce a zároveň pobírá odměnu za jednatelství - na základě smlouvy o obchodních korporacích. Znamená to tedy, že vypočtený vyměřovací základ ponížím pouze o příjem z klasického pracovního poměru do výše 52 253 Kč a z částky, která tuto hranici převyšuje a zároveň z jeho odměny za jednatelství odvedu za organizaci pojistné ve výši 24.8 %? Jak to pak bude s hlídáním maximálního vyměřovacího základu tohoto zaměstnance? Běžně sčítám od začátku roku vym. základ z pracovního poměru i z jednatelství (v jedné organizaci) a po dosažení maximálního vym. základu už mu nestrhávám a neodvádím PSSZ ani jeho pojistné (6,5%), ani pojistné za organizaci 24,8 %. Budu nyní při sledování roční hranice MVZ vycházet ze skutečného vym. základu (zaměstnance + jednatele), ze kterého mělo být odvedeno pojistné? Nebude mít na to vliv to, že z částky 156 759 Kč (tj. 52 253 Kč/měsíčně), za měsíce 6-8/2020 nebylo za organizaci toto pojistné odvedeno? 

Vratné obaly

ID26303 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost používá při prodeji svých výrobků dřevěné palety. Palety jsou vyráběny ve vlastní režii společnosti. Na vydané faktuře jsou palety uváděny jako samostatná položka podléhající daňovému režimu shodnému s prodávanými výrobky. S paletou je nakládáno jako s vratným obalem. Ve smlouvě o dodávce výrobků je s odběratelem dohodnuto, že odběratel má možnost použitou paletu vrátit společnosti. Společnost prodává své výrobky i palety a zároveň se ve smlouvě zavazuje palety odkoupit zpět (odběratel je ale vrátit nemusí). Odběratel se při splnění dodávky stává vlastníkem výrobku i palety. O vrácení palety je účtováno jako o vrácení části dodávky – společnost vystavuje odběrateli opravný daňový doklad. Vrácená paleta je přijata na oddělený sklad pro posouzení fyzického stavu. Poté mohou nastat následující situace: a) paleta se přijme zpět na sklad palet bez dalších úprav, b) paleta se zlikviduje kvůli jejímu významného poškození nebo c) paleta je opravena, tj. dojde k vyskladnění materiálu na opravu palety, teprve poté je přijata zpět na sklad palet. Vrácená paleta je vždy přijata na sklad za skladovou cenu (bez ohledu na další postup popsaný v bodech a), b) nebo c). Na skladu palet jsou všechny palety evidovány pod jednou skladovou položkou. Jak účtovat o vyrobených paletách? Jak zaúčtovat jejich první použití jako vratný obal? Jak účtovat o vrácení použitých palet v bodech a), b) a c)? Jak účtovat o vyskladnění již vrácených palet při jejich opětovném použití při prodeji výrobků?

OSVČ používající výdajový paušál a majetek v podnikání

ID26314 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ, plátce DPH, uplatňuje v daňovém přiznání paušální výdaje z podnikání. Před lety si pořídil soukromě automobil a nyní jej chce zařadit do podnikání, aby mohl uplatňovat výdaje na opravy, a uplatňovat DPH z pohonných hmot. Jakou formou proběhne zařazení, a třeba za rok zase vyřazení?

Cenné papíry a obrat DPH

ID26331 | | Ing. Martin Svoboda

Klient provozuje ekonomickou činnost pronájem a půjčování movitých věcí. V letošním roce chce začít jako soukromá osoba nakupovat a případně prodávat cenné papíry. Mimo to je investorem na Zonky. Co všechno se mu bude počítat do obratu pro registraci k DPH? Bude to jen příjem ze živnosti nebo tam budou vstupovat i příjmy ze Zonky a prodeje cenných papírů?

Vymáhání pohledávky - náklady, důkazy

ID26328 | | Ing. Jan Matějka

Jakým způsobem máme prokázat, že jsme vymáhali nedobytnou pohledávku? Jde o pohledávky za zahraničními odběrateli v hodnotě cca 100 EUR, kde náklady na poštou zasílané upomínky jsou relativně vysoké. Stačí v tomto případě e-mailová komunikace, či záznam o telefonickém kontaktování dlužníka? Bude to dostačující pro následný daňový odpis pohledávky (předtím vytvoříme opravnou položku)? 

Vyrovnání při ukončení nájemní smlouvy

ID26329 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným pronajala nemovitost fyzické osobě - podnikateli. Podnikatel na svoje náklady hradil technické zhodnocení, které by si po jeho zařazení do užívání mohl odepisovat. K zařazení do užívání ale nedošlo a nájemní smlouvu vypověděl. Nyní by se měla s. r. o. s podnikatelem vyrovnat a uhradit mu vzniklé výdaje. Jak tuto situaci řešit z daňového a účetního pohledu u s. r. o. a z daňového pohledu u podnikatele? Oba jsou plátci DPH. Bude vyrovnání zatíženo DPH? Má s. r. o. uhradit nájemci přesnou částku jeho výdajů na technické zhodnocení, nebo je vhodné vypracovat znalecký posudek?

Auta v podnikání

ID26333 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ, plátce DPH, pro svoji ekonomickou činnost potřebuje auta. Jedno osobní auto má v majetku firmy. Druhé auto je v tech. průkazu na RČ majitele firmy, a proto je sepsaná smlouva o výpůjčce. Může na na oba automobily ve firmě uplatnit paušál na automobil (jedno 5000 Kč a druhé np. 4000 Kč měsíčně)? a jaké další daňové náklady může uplatnit osob. auto v majetku? Může žádát o odpočet DPH za PHM, i když skutečné náklady PHM nebudou účtované? 

Pozemek z hlediska DPH

ID26214 | | Ing. Jan Ployer

V průběhu vlastnictví pozemku došlo ke změně územního plánu města. Pozemek je nově označen jako : Plochy bydlení- v rodinných domech. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, je tak také využíván ( propachtován zemědělcům). Jedná se z hlediska DPH o pozemek stavební ? Děkuji za odpověď.

Výměna vnitřních žaluzií za externí folie - technické zhodnocení budovy

ID26317 | | Ing. Jan Kašpar

V několika oknech budovy dojde k odstranění vnitřních horizontálních žaluzií a jejich nahrazení externí folií, která bude nalepená na sklo. Jedná se o technické zhodnocení budovy, nebo o záměnu použitého materiálu, a tudíž o opravu (hodnota přesahuje 40 000 Kč).

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru