Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vyřazení majetku do osobního užívání DPH

ID24538 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ, plátce DPH, vloží do svého obchodního majetku vlastní automobil (doba vlastnictví překročila 5 let) za cenu:

a) za 1 Kč, b) za cenu dle znaleckého posudku.

Automobil používá k podnikání, píše knihu jízd, uplatňuje DPH z pohonných hmot, oprav, údržby. Po dalších 3 letech chce tento automobil 1) prodat, 2) vyřadit do osobního užívání.

U varianty 1) - jedná se o zdanitelné plnění - tzn. z kupní ceny auta musí být odvedeno DPH?, u varianty 2) jedná se o zdanitelné plnění - je nutno odvést DPH z obvyklé ceny takového vozidla? Nebo je nutný jiný postup?

Nárok na odpočet DPH před registrací - dodání z EU

ID24528 | | Ing. Martin Novák

Česká právnická osoba je registrována k DPH od 3. 8. 2019. Dne 1. 7. 2019 obdržela zboží (víno) od dodavatele z Francie (není registrován k DPH v ČR), z Francie expedováno 30. 6. 2019, faktura vystavena 27. 6. 2019, obdržena českou stranou 8. 7. 2019, celní náležitosti vyřízeny kvůli chybě až 9. 8. 2019 (mělo být vyřízeno v červenci). Faktura vystavena francouzským dodavatelem jako intrakomunitární dodání, tedy bez DPH (s uvedením DIČ českého odběratele, avšak v době vystavení faktury nebyla česká entita ještě registrována k DPH). Má/může český subjekt dodávku vína zdanit DPH jako intrakomunitární pořízení a lze si současně uplatnit nárok na odpočet ve svém prvním přiznání k DPH za srpen 2019? Pokud měl francouzský dodavatel víno zdanit ve Francii, má česká strana nějakou možnost odpočtu „francouzské“ DPH? Jak nejlépe s danou situací naložit? 

Teambuilding

ID24533 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost, která podniká v oblasti obchodu a služeb, má zaměstnance. V důsledku posilování soudržnosti pracovního týmu společnost někdy pořádá tzv. teambuilding. V konkrétním případě se jednalo o výjezd na „vodu“, kdy zaměstnavatel tuto činnost zaměstnancům nařídil v normální pracovní době a byla protažena až do druhého dne, kdy se stále jednalo o běžnou pracovní dobu. Zaměstnanci budou mít normálně proplaceno, jako když jsou běžně na svém pracovišti. Ubytování bylo zajištěno ve stanovém městečku. Zaměstnanci byli rozděleni do týmů, kdy každý tým měl pro ostatní týmy zajistit určitou část programu. Zaměstnavatel zajistil pohoštění na akci nákupem běžných potravin, alko i nealko nápojů, kdy každý tým měl za úkol vytvořit z těchto surovin pohoštění (oběd, večeře, snídaně) pro ostatní. Dále se po celý den konaly aktivity, kde docházelo k prohlubování vzájemných vztahů. Co z následujících výdajů si společnost může uznat jako daňově uznatelný náklad:

  1. Nákup potravin, alko i nealko nápojů. 
  2. Ubytování (poplatek za stany) a pronájem lodí. 
  3. Přeprava osob autobusem na místo určení. 
  4. Zajištění dřeva na oheň. 

Období zaúčtování tvorby opravných položek

ID24542 | | Ing. Ivana Pilařová

Musíme zaúčtovat tvorbu opravné položky k pohledávkám podle § 8a zákona o rezervách přesně v měsíci, kdy jsou po splatnosti 18 nebo 30 měsíců, nebo stačí, když jsou vytvořeny ke konci zdaňovacího období?

Smlouva o úvěru na osobní automobil - uplatnění výdajů na pohonné hmoty

ID24545 | | Ing. Christian Žmolík

Ve smlouvě o úvěru na osobní automobil není přímo část „smlouva o výpůjčce“, ale jen bod - kopíruji: „Klient je po převodu vlastnického práva k předmětu financování oprávněn předmět financování užívat jako vypůjčitel ve smyslu § 2193 občanského zákoníku." Znamená to tedy, že se i v tomto případě jedná o vypůjčené vozidlo a jako daňový výdaj se neuplatní výdajový paušál (5 000 Kč měsíčně) ani výdaje vynaložené na nákup pohonných hmot v prokázané výši, ale musí se přepočítat náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty?

Přefakturace poskytnuté slevy

ID24548 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme výrobce zboží. Zboží prodáváme do velkoobchodů, které dále zboží prodávají různým prodejnám. Domluvili jsme se s firmou A, která je majitelem skupiny prodejen (řetězec) na podpoře prodeje našeho zboží na prodejnách. Firma A vytiskla leták, ve kterém je zobrazeno naše zboží s kuponem na poskytnutí slevy 30 Kč při nákupu zboží. V praxi pak přijde zákazník s tímto kuponem na prodejnu a prodejní cena zboží je ponížena o tuto slevu. V rámci ústní dohody jsme se zavázali firmě A uhradit poskytnutou slevu (nebylo stanoveno jakým způsobem). Firma A nám vystavila fakturu s textem: Přefakturace poskytnuté slevy při marketingové akci. Zboží má sazbu DPH 15 %, přefakturace poskytnuté slevy byla fakturována rovněž v sazbě DPH 15 %. Je tento postup správný? Pokud ne, jak by se mělo postupovat?

Sklady způsobem B

ID24513 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Minulý rok jsem převzala společnost, která vede sklady způsobem B. Jedná se jak o materiál, tak i o zboží. Toto vše vedeme skladovou evidencí, kde zohledňujeme PS a KS. Dále vedeme pouze evidenční sklad našeho majetku, který jde do zápůjček, a my to díky tomuto sledujeme, kde daný majetek je (zároveň se eviduje na kartách drobného majetku).

1. V roce 2019 mi skladní předala informaci, že zboží nakoupené v roce 2018 se v roce 2019 stalo naším majetkem, v rámci skladu si toto převedla, ale co v rámci účetnictví? Např.: Mám na skladě zboží, které se v roce 2019 stalo drobným majetkem KS 2018 Kč 10 000,- MD 132/D 504, PS 2019 Kč 10.000,- MD 504/D 132, KS 2019 0,-? 132/504 Interní převod ze zboží na majetek MD 501/D 504?

2. V roce 2014 opět pořízené zboží (tiskárna) v hodnotě 50 000 Kč v roce 2018 se z ní stal náš majetek, jenže když budu posuzovat hodnotu tohoto majetku, tak by to již účetně i daňově bylo v hodnotě 0 Kč. Mohu majetek v této hodnotě zařadit do drobného? Mám k němu přistupovat jako k novému majetku? Nebo máme zařadit v reprodukční pořizovací ceně?

Prodej majetku

ID24494 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma s. r. o. vyřadila ze svého majetku dvě věci: automobil, který předala k ekologické likvidaci a vystavila k tomu fakturu na prodej souboru ND a část oplocení vlastní budovy, který odvezla do sběrny a vystavila fakturu na prodej šrotu. Jedná se o prodej majetků (účet č. 641) nebo ostatní prodeje (účet č. 648)? Oba majetky jsou již daňově odepsány.

Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy

ID24493 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Mohu zařadit ředitelku mateřské školy do 11. platové třídy? Má dosažené středoškolské vzdělání s maturitou pro učitelky mateřských škol. Paní ředitelka také řídí školní jídelnu a odloučené pracoviště. Byla by v 11. platové třídě stále pedagog s nárokem na 40 dnů dovolené, nebo by byla zařazena v nepedagogické tabulce?

Zařazení učitele střední školy - praxe

ID24508 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Jak je to se zařazením učitelů střední školy – praxe? Na škole máme tyto učitele, kteří nemají vysokou školu. Doposud jsme je měli zařazené dle katalogu prací 2.16.2, bod 10.2 – tedy v 10. platové třídě s odpočtem na vzdělání ve výši 3 roků. „Výchovně vzdělávací činnost praktického vyučování studijních oborů nebo odborného výcviku náročných učebních oborů“. Nyní, v novém katalogu prací, od 1. 1. 2019 jsme toto zařazení v 10. platové třídě již nenašli, je tam pouze: „10.2 – Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělávání s výučním listem“ a my jsme střední škola, takže jsme se našli v 11. platové třídě odstavec 3: „Vzdělávací a výchovná činnost praktickém vyučování v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělávání“. Odpočet na vzdělání by měl být v tomto případě 5 let. Je naše úvaha správná? Máme tedy přeřadit od 1. 1. 2019 naše učitele střední školy – praxe do 11. platové třídy? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru