Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nadační fond

ID25785 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak rozdělit příjmy nadačního fondu, který je založen na podporu onkologických pacientů? Nadace poskytuje dary onkologicky nemocným pacientům a přístroje do nemocnic, zakoupené z finančních prostředků nadace. V průběhu roku pořádá benefiční akce - jednou ročně dvoudenní zábavné odpoledne, dále pochod na Lysou pro konkrétní pacienty, kterým je založen transparentní účet a výtěžek je vložen na tento účet, metalem proti rakovině. Všechny získané peníze jsou určeny na financování darů. Jsou všechny tyto akce vedlejší činností nadace a jak budou zaúčtovány. Zábavné odpoledne výtěžek 540 000 Kč vloženo na BÚ nadace, metalem proti rakovině výtěžek na vstupném 30000,- - zaúčtování, pochod na Lysou výtěžek vložen na 2 transparentní účty konkrétních pacientů-zaúčtování. Prosím o upřesnění činností a účtování nákladů spojených s akcemi a získané příjmy. Nadaci dělím na středisko 001 hlavní činnost a 002 vedlejší činnost. 

Úpravy základu daně v daňové evidenci a vyměřovací základ pro ZP a SP

ID25888 | | Josef Rajdl

OSVČ, vede daňovou evidenci, bude provádět úpravy základu daně, tj. snížení z důvodu využití paušálního výdaje na dopravu, snížení z důvodu uplatnění odpisů ve výši 80 %. Dále úpravu kvůli zápočtu - úhrada daňově účinného závazku. Všechny tyto úpravy provede nad rámec peněžního deníku a tím bude základ daně upraven pro účely daně z příjmů. Jaké příjmy a výdaje budou zahrnuty do vyměřovacích základů pro zdravotní a sociální pojištění? Budou to stejné výdaje včetně těch - paušálu, odpisů a zápočtu? Uvedenu přesně takové příjmy a výdaje jaké mám uvedeny v přiznání na řádku 101 a 102 v příloze č. 1 v přiznání do přehledů pro ZP a OSSZ?

Daňová uznatelnost regresního nároku zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na léčení zaměstnance

ID25904 | | Ing. Martin Děrgel

Zdravotní pojišťovna požaduje po společnosti úhradu tzv. regresního nároku na náhradu nákladů na léčení zaměstnance, neboť bylo vyhodnoceno, že nemoc zaměstnance vznikla z důvodu protiprávního jednání zaměstnavatele. Tento výdaj není u společnosti kryt zákonným pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a i kdyby byl, tak je nižší než sjednaná spoluúčast.
Je u společnosti tento regresní nárok zdravotní pojišťovny daňově uznatelným výdajem z hlediska daně z příjmů?

Finanční příspěvek ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů

ID25910 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, která má příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. příjmy z lesního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, obdržela na základě žádosti podle podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku z kapitoly Ministerstva zemědělství.Tato osoba uplatňuje výdaje podle ustanovení podle § 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. ve výši 80 % z příjmů z lesního hospodářství (§ 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Bude se zahrnovat tento finanční příspěvek do příjmů z lesního hospodářství, a tedy je možné uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů z lesního hospodářství včetně tohoto příspěvku? Například: FO má příjem z lesního hospodářství ve výši 100 000 Kč a dále obdržela fin. příspěvek na obnovu lesních porostů ve výši 100 000 Kč. Je možné tedy uplatnit výdaje ve výši 80 % z částky 200 000 Kč, tedy částku 160 000 Kč?

Zdanění příjmu námořníka občana jiného státu EU, ale s trvalým pobytem v ČR

ID25911 | | Ing. Martin Děrgel

Občan Rumunska pracuje jako námořník. Má licenci k této činnosti udělenou rumunskou vládou a je registrován jako námořník Rumunska. Námořník má registrován trvalý pobyt v ČR. Je ženatý a má jedno dítě, žena (která má také rumunské občanství) s dítětem žije trvale v České republice. Námořník tráví většinu roku na moři po celém světě a několikrát za rok se vrací za rodinou do České republiky. V ČR tráví méně než 183 dní za rok. Smlouvu má uzavřenu s Řeckou lodní společností a tato příjmy námořníka nezdaňuje. Je námořník považován za rezidenta České republiky a je povinen tady své příjmy zdanit daní z příjmů? Pokud ano, bude se jednat o příjem ze závislé činnosti? S řeckou lodní společností má smlouvu v angickém jazyce s názvem Seamen employement cotract - na činnost kapitána lodi. Zdanění není ve smlouvě nijak zmíněno.

Druhá dohoda o provedení práce

ID25913 | | Ing. Matěj Nešleha

Jednatel v jednom s. r. o. má uzavřenou smlouvu o jednatelství a zároveň dohodu provedení práce na částku 10 000 Kč. Může mít uzavřenou dohodu o provedení práce na částku 10 000 Kč ještě u jiné společnosti s. r. o.? Dohoda by byla opět na částku 10 000 Kč. Takže by jednatelka měla dvě dohody o provedení práce v celkové hodnotě 20 000 Kč. Vztahuje se i na druhou dohodu pravidlo, že se z částky neodvádí socální a zdravotní, ale pouze srážková daň 15 %?

Výdaje podle § 7 odst. 7

ID25920 | | Josef Rajdl

Klient uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů ve výši 80 %, dle živnostenského zákona má řemeslnou živnost. Může si uplatnit výdaje v nižší částce než 80 %, třeba ve výši 50 %, i když má řemeslnou živnost? 

Poskytnutí finanční podpory na snížení jistiny

ID25921 | | Ing. Jiří Nigrin

Podnikatel získal investiční úvěr v roce 2018 na pořízení tří strojů. Ve smlouvě se jeden bod týkal možné poskytnutí finanční podpory na snížení jistiny. Tuto podporu podnikatel získal a obdržel splátkový kalendář na splácení úvěru se splatností od roku 2019. U první splátky byla poznámka neplaťte, hrazeno. Jak situaci řešit: dodanit v roce 2019 první splátku jako nepeněžní příjem, nebo snížit v roce 2018 pořizovací cenu strojů, protože se jedná o dotaci na pořízení hmotného majetku?

Odpočet DPH z PHM u automobilu nezahrnutého v obchodním majetku

ID25925 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak mám správně postupovat v níže uvedených dvou případech: 1) Podnikatel, plátce DPH si koupil nový vůz, který ze 100% používá pro podnikání. V technickém průkazu k vozidlu však není uvedeno jeho IČ, ale rodné číslo. Tento podnikatel po celou dobu své činnosti uplatňuje výdaje % z příjmů. Může si tento podnikatel uplatnit celý odpočet DPH + odpočty z plnění, která se týkají vozu, i když vlastně dle zákona o dani z příjmů žádný obchodní majetek nemá? 2) OSVČ, plátce DPH, vede skutečné náklady. Pro své podnikání využívá dva automobily, jeden je zařazen v obchodním majetku a druhý nikoliv (80% podnikání a 20% soukromě). Je možné si uplatnit DPH z PHM u automobilu, který není zahrnut v obchodním majetku, když ho používá v rámci své ekonomické činnosti pro uskutečnění zdanitelných plnění?

Obědy pro dobrovolníky v nemocnici v rámci nouzového stavu kvůli Covid-19

ID25924 | | Ing. Ivana Pilařová

V rámci nouzového stavu do fakultní nemocnice nastoupili dobrovolníci, kteří nám pomáhají zvládnout a překlenout krizovou situaci (není asi třeba blíže specifikovat, všichni on-line sledujeme, jak zdravotníci se snaží zvládnout toto období s nasazením všech sil). Těmto dobrovolníkům (zaměstnancům) chceme zajistit alespoň stravování zdarma (obědy připravované naším stravovacím zařízením ve studené podobě, které lze ohřát v mikrovlnné troubě). Existuje (vzhledem k mimořádné situaci) možnost zúčtovat hodnotu neuhrazené pohledávky za těmito zaměstnanci (v hodnotě pořizovací ceny surovin - potravin) do daňově uznatelných nákladů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru