Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Převod nemovitosti na dceru

ID24828 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vlastní nemovitost k podnikání, kterou odepisuje. Není plátce DPH. Nyní se rozhoduje, že nemovitost přepíše na dceru. Jaký dopad z tohoto kroku plyne? Co se zůstatkovou neodepsanou hodnotou? 

Příjmy za streamování na streamovacím serveru

ID24826 | | Ing. Martin Děrgel

Uskutečňuji streaming na streamovacím serveru: tj. hraji hry on line a dostávám odměny od fanoušků. Jakým způsobem se z těchto odměn platí daň? Musím na to mít živnostenské oprávnění?

Zaručená mzda

ID24814 | | JUDr. Marcela Smutná

V dotazu ze dne 22. 11. 2016 DAUC ID 17255 je v odpovědi JUDr. Marcely Smutné uvedeno, že aby bylo osobní ohodnocení součástí min. zaručené mzdy, musí být stanoveno jako nárokové. V dotaze ze dne 3. 5. 2019 ID 23269 JUDr. Marcela Smutná odpovídá na podobný dotaz, ve kterém uvádí, že "Jiné složky mzdy, například prémie nebo odměny, se do mzdy zahrnují." Zde již není podmínkou, že např. prémie musejí být stanoveny jako nárokové, aby byly zahrnuty do min. zaručené mzdy.

Došlo za tuto dobu k nějakému výroku soudu či změnily se postupy, že dnes jakékoli odměny, prémie, osobní ohodnocení automaticky jsou započítávány do min. zaručené mzdy? Domnívali jsme se, že do zaručené mzdy spadají pouze nárokové složky mzdy.

Přenesení daňové povinnosti - měření radonu

ID24811 | | Ing. Martin Novák

Jsme OSVČ od srpna nově plátce DPH. Naší činností je měření radonu na stavbách při přípravných stavebních pracích. Můžeme uplatnit přenesení daňové povinnosti (stavební činnost 431300- Průzkumné vrtné práce) na základě § 92e zákona o DPH?

Dotaz k evidenci příjmů a EET

ID24837 | | Ing. Petra Konderlová

Plátce DPH ve své prodejně eviduje tržby v EET a vystavuje paragony do 10 000 Kč dle variant:

1) jen v sazbě 21% DPH,

2) v sazbách 21% a 10% DPH.

Může z pohledu DPH, daňové evidence či účetnictví plátce pro svoji potřebu zaúčtování nebo zaevidování příjmů jen:

1) vytisknout z pokladního systému denní přehled příjmů nebo

2) měsíční přehled evidovaných příjmů v EET z databáze EET a na základě těchto sestav vykázat měsíční DPH a také daňové příjmy a v případě vedení účetnictví výnosy za dané období?

Nebo si musí tisknout jednotlivé doklady, které jsou shodné s těmi, co předává zákazníkovi?

Uplatnění úroků z úvěrů a změna trvalého bydliště

ID24870 | | Ing. Petra Konderlová

Klient má úvěr na rekonstrukci nemovitosti, v dané nemovitosti vlastní podíl, zatím zde má také trvalé bydliště, ale rozhodl se odstěhovat a změnit trvalé bydliště, s tím, že podíl na vlastnictví nemovitosti bude dál trvat a v dané nemovitosti bydlela a bude dál bydlet (má trvalé bydliště) matka klienta, která také vlastní určitý podíl na nemovitosti. Může si klient i nadále uplatňovat úroky z úvěru, i když bude mít trvalé bydliště jinde? 

Zařazení majetku

ID24871 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost vykonává podnikatelskou činnost. K tomu provádí rozšíření provozu. Dojde ke zvýšení vstupní ceny majetku, přepočet odpisů. Stavební úpravy jsou bez pochyb. Ale řešíme několik položek a nemáme shodu:

1. Výtah v hodnotě 2,5 mil. Kč. Je součástí budovy, ale současně životnost může být kratší než 30 let - samostatná vzduchotechnika za 2 mil. Kč.

2. Speciální osvětlení za 0,5 mil. Kč. Otázkou je i např. vestavěná kuchyň, ač je „pevně spojená s budovou“, je rozdílnost v životnosti?

Jsou hranice mezi stavbou a jejím příslušenstvím řádově vymezeny, nebo jde o posouzení každé položky samostatně? 

Mzdy

ID24875 | | JUDr. Petr Bukovjan

Česká firma zaměstnává na dohodu o provedení práce slovenské občany. Rovněž majitel firmy je občan Slovenské republiky. Je potřeba u hlavního pracovního poměru nebo u dohody o provedení práce podávat hlášení na úřad práce o těchto zaměstnancích?

Pořizovací cena DHM

ID24849 | | Ing. Ivana Pilařová

Rozhodli jsme se pro pořízení CNC obráběcího centra. V této souvislosti jsme si vzali úvěr od banky a zároveň požádali o získání dotace. Které z těchto výdajů budou součástí pořizovací ceny a které lze účtovat rovnou do nákladů?

1) energetický posudek (povinná příloha k žádosti o dotaci) - 63 000 Kč,

2) výběrové řízení - 100 000 Kč,

3) podání žádosti o dotaci - 20 000 Kč, administrace žádosti o dotaci - 40 000 Kč, získání dotace - 40 000 Kč,

4) poplatek za získání úvěru.

5) poplatek bance za úhradu faktury prostřednictvím úvěru přímo dodavateli v částce nad 50 000,- EUR - 1 800 Kč,

6) měsíční poplatky za úvěr - 100 Kč,

7) úroky z úvěru?

DPH u nájemní smlouvy nebytových prostor v případě neplatně ukončené smlouvy o nájmu

ID24740 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma s. r. o. pronajímá nebytový prostor bez energií další společnosti s. r. o. v ČR a odváděla měsíčně DPH 21 %. Nájemce s. r. o. zaslal výpověď, že od příštího měsíce končí, ale pouze na e-mail pronajímatele. Tento postup dle právníka pronajímatele nebyl správný a výpověď byla dána neplatně, tudíž dále běží nájemní smlouva, i přestože nájemce v pronajatém prostupu již není. Pronajímatel dle právníka nesmí nikomu novému nebytový prostor pronajmout, jelikož by zanikl nárok na nájemném dle smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Musíme i nadále jako pronajímatel, plátce DPH, běžně vyfakturovat nájemné s DPH 21 % do doby, než bude řádně-platně ukončen nájem ze strany nájemce i přesto, že v objektu již není?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru