Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení při zpětné registraci k DPH

ID24541 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel, neplátce DPH, překročil v měsíci 2/2018 obrat pro povinnou registraci k DPH. Na tuto skutečnost přišel pozdě až v 8/2019. Podá přihlášku k registraci k DPH, plátcem DPH se stává od 1. 4. 2018. Opraví všechny vydané faktury od 4/2018 doposud. Všechna uskutečněná plnění jsou v režimu přenesené povinnosti. Tzn. opraví vydané faktury, doplní na doklad „daň odvede zákazník“ a předá druhé straně. Je možné všechny vydané faktury v režimu přenesení daňové povinnosti uvést až v přiznání k DPH a kontrolním hlášení za období 8/2019? Jde o to, abychom se vyhnuli pokutám za pozdní podání kontrolního hlášení.

Dodání stravy a DPH

ID24553 | | Ing. Petra Konderlová

Naše firma podniká v oboru stravovacích služeb. Nyní jsme v rámci výběrového řízení dostali zakázku na zajištění stravy, tzn. zajištění a dovoz obědů a večeří, do areálu objednatele. Ve smlouvě jsou jednotlivé položky rozepsány zvlášť - cena za 1 ks jídla, cena za vydání 1 ks jídla, obalový materiál - námi poskytnuté nádobí nebo menuboxy - cena za 1 ks, dovoz jídla cena/1den… Jak bude vypadat fakturace z hlediska DPH? Budeme fakturovat každou položku zvlášť? Tzn. jídlo s 15% sazbou DPH, vydání jídla naším zaměstnancem v 21% sazbě, půjčení nádobí nebo dodané menuboxy v 21% sazbě, dovoz jídla v 21% sazbě? Nebo bude spadat celá faktura do 15% sazby jako stravovací služba?

Neomluvená absence zaměstnance

ID24556 | | JUDr. Petr Bukovjan

Pracovní poměr se zaměstnancem vznikl v březnu 2019. V červenci 2019 dal zaměstnanec výpověď. Zaměstnavatel trval na výpovědní době 2 měsíce. Zaměstnanec však od 16. 8. 2019 nenastoupil na směnu a měl neomluvenou absenci. Dne 31. 8. 2019 zaměstnavatel souhlasil s dřívějším ukončením pracovního poměru k 31. 8. 2019. Zaměstnanci vznikl za dobu trvání pracovního poměru nárok na dovolenou 8,5 dní. Zaměstnanec již čerpal dovolenou 11 dní. Náhradu za dovolenou, na kterou zaměstnanci nevznikl nárok (2,5 dne) mu zaměstnavatel srazí v poslední mzdě. Může však zaměstnavatel krátit dovolenou a srazit i náhradu za již čerpanou dovolenou z důvodu neomluvené absence? V případě, že ano, o kolik dní může zaměstnavatel takto zaměstnanci pokrátit (když pracovní poměr netrval celý kalendářní rok)? 

Kvalifikační dohoda

ID24558 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s ručením omezeným má se zaměstnancem uzavřenu kvalifikační dohodu. Zaměstnanec má se školou uzavřenu smlouvu o studiu - škola posílá zaměstnanci faktury na školné, na těchto fakturách však nikde není uvedeno jméno zaměstnavatele. Může zaměstnavatel i v tomto případě fakturu proplatit? Budou náklady pro společnost daňově uznatelné? Studium zaměstnance je v zájmu zaměstnavatele.

Prodej automobilu do EU

ID24563 | | Ing. Ladislav Pitner

Plátce DPH z ČR prodává ze svého obchodního majetku starší vozidlo a chce ho prodat plátci DPH ze Slovenska. Pokud mu na prodej automobilu vystavíme daňový doklad, můžeme dát doklad v režimu reverse charge, tzn. bez DPH? Jak ale prokážeme, že si vozidlo převezl na Slovensko? Stačí čestné prohlášení, případně mu automobil my můžeme převést přes hranice, anebo nám bude stačit, že doloží, že ho přihlásil na Slovensku?

Operativní leasing a jeho předčasné ukončení

ID24534 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost hojně využívá operativní leasing na motorová vozidla. Doba nájmu je vždy sjednána na 3 roky celkem v 36 měsíčních splátkách na základě splátkového kalendáře. Měsíční splátka se skládá z nájemného, pojištění a doplňkových služeb v základu. Na vše je uvedena sazba daně 21 %. Postupuje společnost správně, pokud si celkovou měsíční splátku v základu uplatňuje jako daňový náklad a DPH 21 % si uplatňuje na vstupu? Dále u jednoho vozidla došlo k předčasně ukončení smlouvy v důsledku totální škody na vozidle, kdy společnosti byl vystaven doklad na finanční kompenzaci za předčasně ukončenou smlouvu v částce cca 50 000 Kč s nulovou sazbou DPH. Je tato finanční kompenzace daňový náklad společnosti? Pokud ano, má se tento náklad rozpustit do následujícího období, tj. do plánované doby nájmu 36 měsíců? Projeví se tento doklad nějakým způsobem v kontrolním hlášení?

Nákup předplatného software ze Švýcarska a DPH

ID24539 | | Ing. Martin Novák

Česká s. r. o., plátce DPH, nakoupila přes internet elektronickou službu - předplatné softwaru ze Švýcarska. Při objednávce uvedl české DIČ. Na faktuře je uvedeno české DIČ kupujícího a sídlo v ČR. Ale švýcarská firma uvedla na dokladu své DIČ začínající EU... sloužící pro MOSS a cena je uvedena včetně 21% DPH. Domnívám se, že se jedná o chybně vystavený doklad. Můžeme tento doklad zahrnout do nákladů a nezabývat se DPH, nebo musíme udělat reverse charge i z tohoto chybně vystaveného dokladu, nebo je jediná možnost snažit se o opravu dokladu?

Srážková daň

ID24525 | | Ing. Ivana Pilařová

Zahraniční společnost vyvíjí pro naši společnost software. Naše společnost odvádí z částky pořízení tohoto softwaru i z jeho technického hodnocení srážkovou daň. Dodavateli bychom tedy měli hradit faktury ponížené o částku odvedené srážkové daně, avšak ten s tím nesouhlasí. Odvádíme tedy srážkovou daň a zároveň hradíme dodavateli fakturu v plné výši. Jak o obou skutečnostech účtovat? Je částka, kterou hradíme „navíc“ naším daňově uznatelným nákladem? Nebo bude součástí pořizovací ceny majetku?

Sazba DPH u služeb fitcenter

ID24500 | | Ing. Tomáš Brokl

Právnická osoba plátce DPH je provozovatelem fitcentra, jménem a na účet fitcentra poskytuje pro své klienty mimo jiné masáže a vstup do solária. Je možné poskytnutí masáží a vstupu do solária fitcentrem podřadit pod klasifikaci CZ-CPA 93.13 a pod textaci přílohy č. 2 zákona o DPH „služby posiloven a fitcenter“, tedy použít první sníženou sazbu DPH?

Pronájem lešení

ID24501 | | Ing. Tomáš Brokl

Stavební společnost, plátce DPH, pronajala, smontovala a demontovala lešení pro odběratele - bytové družstvo, neplátce DPH. Domnívám se, že stavební společnost by měla vystavit daňový doklad se sazbou daně 21 %, protože se jedná o službu (pronájem, montáž, demontáž lešení pro neplátce DPH). Stavební společnost uvedla na daňovém dokladu sazbu 15 %.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru