Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sazba DPH - stavební práce

ID27224 | | Ing. Ladislav Pitner

Dům v městské části Praha 6 je v KN evidovaný jako bytový dům. V dané lokalitě je povoleno pouze 10 % nebytového prostoru v bytovém domě. Dům má pět bytových jednotek, 3 jsou o výměře 160 m2, čtvrtá 127 m2 a pátá 79 m2. V účetnictví jej vedeme jako dlouhodobý majetek. Jakou sazbou budeme vyměřovat DPH v režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací - 21 %,  jelikož se nejedná o sociální bydlení? 

Podnájemní smlouva

ID27466 | | Josef Rajdl

Jednatel společnosti s r. o. vykonává podnikatelskou činnost v pronajímaném bytě (sídlo společnosti je zapsané jinde).

1) Může si jednatel sepsat podnájemní smlouvu na prostory k podnikání v tomto bytě (např. podle podlahové plochy) - pronajímatel bytu dal souhlas a z poloviny hradit nájemné z firmy jako daňově uznatelný náklad?

2) Jaké daňové dopady vzniknou u jednatele - musí pronájem zdanit v § 9 zákona o daních z příjmů?

Ukončení podnikání, vklad závodu do s. r. o. a následný prodej s. r. o.

ID27468 | | Josef Rajdl

Podnikatel provozující penzion plánuje ukončení podnikání, protože nikdo nechce pokračovat. Vede daňovou evidenci. Penzion má vložený do podnikání – daňová zůstatková cena 1,5 m. Kč. Znalec odhadl cenu nemovitosti na 10 mil. Kč. Ostatní aktiva – dlouhodobý majetek 0,5 mil. Kč, drobný majetek 0,25 mil. Kč, zásoby a pohledávky mají hodnotu 0,25 mil. Kč. Závazky v podstatě 0,1 mil. Kč. Záměr je vložit předmětný majetek a závazky – vklad závodu do s. r. o. Jaké z toho vyplývají daňové dopady zejména z titulu daně z příjmů? Jak se bude zdaňovat příjem z prodeje s. r. o., když celý 100% podíl prodá v r. 2021 nespřízněné osobě (kupce bude hledat), dle § 10 zkákona o daních z příjmů? Co bude moci využít jako daňový výdaj v obou případech?

Paušální daň

ID27470 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

OSVČ vyplnil tiskopis Oznámení o vstupu do paušálního režimu od zdaňovacího období roku 2021. Tiskopis odevzdal na FÚ. Jaký bude postup, pokud se mu např. v říjnu 2021 narodí dítě a bude chtít uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Může za rok 2021 podat daňové přiznání a zvýhodnění uplatnit? Bude tedy za rok 2021 vést daňovou evidenci, podá přehledy na sociální a zdravotní pojištění?

Stravenkový paušál

ID27517 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pokud bude zaměstnavatel využívat stravenkový paušál, tak na něj má zaměstnanec nárok za každou odpracovanou směnu? Jeden zaměstnanec má uzavřenou pracovní smlouvu na 3 hodiny denně. Je možné i u tohoto zaměstnance uplatnit stravenkový paušál? Jeden týden pracuje od 9.00 do 12.00 hod. a další týden od 14.00 do 17.00 hod. Pokud by neměl na stravenkový paušál nárok, kolik by musela trvat směna? 

Nákup zboží z EU na přelomu roku

ID27519 | | Pavla Hadrabová

Společnost s r. o. nakupuje zboží z Itálie. Na základě objednávky zboží, nám byla vystavena faktura za zboží s datem 22. 12. 2020. Zboží však bude dovezeno a zaplaceno až v lednu 2021. Kdy vzniká povinnost přiznat a uplatnit DPH? V prosinci dle data vystavení daňového dokladu nebo až v lednu, kdy bude zboží dodáno a zaplaceno?

Úroky z úvěru

ID27521 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost A, jejíž činností je nákup a prodej zboží, výroba a prodej výrobků a jejich servis (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona), poskytla několik půjček či úvěrů (v desetimilionových hodnotách) 3 společnostem a 2 fyzickým osobám - jde o známé jednatele a společníka společnosti A. Musí společnost A vykazovat výnosové úroky v přiznání k DPH na řádku 50?

Zrušení kategorie nehmotného majetku

ID27523 | | Ing. Christian Žmolík

Na základě daňového balíčku na rok 2021 dochází v oblasti úprav daňového odpisování ke zkrušení kategorie nehmotného majetku. Nově by mělo být možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku přímo do nákladů. Změnu je možné uplatnit na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020. Společnost v roce 2019 nechala vytvářet nové webové stránky. Fakturu se účtovaly na účet 041. K předání díla a zařazení do užívání došlo však až 17. 1. 2020. Je tedy zařazení tohoto nehmotného majetku považováno také za pořízení, na které by se vztahoval daňový balíček pro rok 2021, nebo je potřeba zařazený nehmotný majetek začít odpisovat dle zákona o dani z příjmu platného k 1. 1. 2020?

Rozpracovaná zakázka

ID27524 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. přijala zakázku a v lednu 2020 vystavila fakturu, která byla uhrazena. Jde o projekční činnost a z důvodu epidemie koronaviru bude zakázka hotova až v následujícím roce 2021. Zaúčtování MD 311/D 602 a následná úhrada MD 221/D 311. Veškeré související náklady na účtech 501 a 518. Jakým způsobem budu účtovat o zakázce na konci roku? Bude faktura vydaná a veškeré náklady příjmy a náklady patřit do roku 2021? 

Místo plnění při odběru digestátu z bioplynové stanice v Německu

ID27528 | | Ing. Ladislav Pitner

Bioplynová stanice v SRN (německý plátce DPH) při výrobě bioplynu z biomasy produkuje digestát – využitelný jako hnojivo. Česká společnost (český plátce DPH) se zavázala digestát odebírat, uskladnit ve svých jámách (na území ČR) a zpracovat v souladu s ekologickými předpisy, za to obdrží od německé společnosti úplatu. Digestát bude následně zapravovat do vlastní zemědělské půdy – využije ho jako hnojivo. Bude uskutečňovat dva druhy plnění – 1. Digestát odebere přímo v německé bioplynové stanici 2. Digestát doveze dodavatel digestátu do jam v ČR. Otázka zní: 1. Bude místem plnění v německé bioplynové stanici – odběratel služby potřebuje odvézt a ekologicky zlikvidovat digestát? 2. Místem plnění je ČR, neboť veškerý digestát bude aplikován do zemědělské půdy v ČR?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru