Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Předpokládaná ztráta 2020

ID26549 | | Ing. Martin Děrgel

V případě, že tuzemská společnost s ručením omezeným podá daňové přiznání k DPPO za 2019 do 18. 8. 2020 a vykáže v něm předpokládanou ztrátu za rok 2020 vyšší než na konci roku skutečně dosáhne. Jakým způsobem se tato situace bude řešit?

DPH při dodání zboží v EU

ID26545 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost, plátce DPH, má uzavřenou smlouvu na dodávku HW a SW do Řecka s řeckou společností A a zároveň smlouvu s řeckou společností B na instalaci HW u zákazníka A. Společnosti A i B jsou v Řecku plátci DPH. HW bude objednávat a kupovat v Řecku společnost B, bude za něj fakturovat naší společnosti, HW fyzicky zůstane v Řecku a bude dodán společnosti A. Naše společnost bude následně dodávku HW a SW fakturovat řecké společnosti A. Jak bude v tomto obchodu správně uplatněna a vypořádána DPH u všech tří společností?

Neplatné DIČ odběratele z EU a DPH

ID26554 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme právnická osoba, plátci DPH. V červenci 2020 jsme dodali zboží do Německa odběrateli, který nám uvedl své DIČ, které sice bylo neplatné, ale tvrdil nám, že se stane platné ještě do konce července. To se však nestalo a my máme vystavenou fakturu bez DPH. Jak máme nyní postupovat? Máme vystavit opravný daňový doklad k původní faktuře a vystavit do července novou s DPH? A pokud se DIČ stane platné během srpna do podání přiznání k DPH, můžeme ponechat původní fakturu nebo je nutná stejně oprava s DPH?

Přechod OSVČ z podvojného účetnictví na daňovou evidenci a zůstatek závazků

ID26539 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ vedoucí účetnictví se rozhodla v r. 2020 přejít na daňovou evidenci. V rozvaze evidovala k 31.12. 2019 dva zůstatky na účtu 379. Jeden je z důvodu nesprávně zaúčtovaného osobního vkladu podnikatele - ten předpokládáme nebude mít při změně žádný vliv na daně. Druhý závazek vznikl tím, že OSVČ přijal v minulosti kauci. Z ní bude v r. 2020 polovinu vracet. Zbytek kauce již nikdy vracet nebude. Jaký vliv bude mít na daně a ve kterém přiznání se projeví:

a) část závazku z titulu kauce, který bude vrácený v r. 2020,

b) část závazku z titulu kauce, který neplánuje OSVČ nikdy vrátit?

Je nutné na FÚ zaslat opravenou rozvahu za r. 2019, kde bude závazek z titulu vkladu OSVČ převeden z účtu 379 na účet 491?

Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP

ID26575 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Student ukončil studium maturitní zkouškou v 05/2020, od 1. 6. 2020 nastoupil na dohodu o provedení práce, která nepřekročila 10 000 Kč. Nepodepsal prohlášení poplatníka, takže je mu srážena srážková daň. Mají rodiče po dobu prázdnin nárok na daňové zvýhodnění? 

Kompenzační bonus 25 000 Kč pro společníka v. o. s.

ID25884 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Je považován společník v. o. s. za OSVČ pro žádost o kompenzační bonus 25 000 Kč pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru? Jiné příjmy nemá.

Pojištění TOP managementu

ID26567 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnavatel uzavřel pro vybrané zaměstnance skupinové úrazové pojištění. Je částka tohoto pojištění součástí příjmů pro výpočet daně ze mzdy a odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u jednotlivých zaměstnanců? 

Prodej několika parcelních čísel plátcem jednou smlouvou - odlišné zdanění DPH

ID26565 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s. r. o., plátce DPH, prodává občanovi jednou smlouvou celkem 4 parcelní čísla, která leží vedle sebe (3x trvalý travní porost, 1x ostatní komunikace). První 3 parcely jsou nezastavěné, bez trvalých porostů, avšak dle územního plánu vhodné k zastavění. Dle GFŘ tyto budou podléhat při prodeji zdanění 21% DPH. Jak je tomu ale při prodeji dalšího parcelního čísla - ostatní komunikace, která nepředstavuje stavební pozemek z hlediska DPH? Mělo by smysl v kupní smlouvě její prodej v Kč vyčlenit, aby mohla být prodána bez DPH, nebo se na takovou parcelu pohlíží jako na vedlejší plnění k plnění hlavnímu, a bude tedy vše podléhat DPH jako celek? 

Prodej nemovitosti

ID26550 | | Ing. Jan Kašpar

V roce 2007 jsem pořídil nemovitost, kterou jsem pronajímal a příjem zdaňoval v § 9. Nájemce provedl na nemovitosti technické zhodnocení, které odepisoval. Letos byl pronájem ukončen, nájemce mi vyfakturoval technické zhodnocení ve výši zůstatkové ceny a já jsem toto technické zhodnocení zaplatil. Nyní budu nemovitost prodávat. Bude celý prodej nemovitosti osvobozen?

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

ID26529 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsem zemědělský podnikatel (FO, plátce DPH) a chci zažádat za rok 2019 o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Jak je to se zdaněním příspěvku a jak je to s DPH z příspěvku?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru