Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zdanění příjmů u USA

ID28360 | | Ing. Martin Děrgel

Máme v USA fungující společnost v právní formě LLC. Jsme tři společníci a daníme způsobem rozdělením příjmů na 3 stejné části. Za minulý rok jsme se rozhodli, že zdaněný zisk necháme ve společnosti. Máme povinnost tento příjem zahrnout do našeho osobního daňového přiznání v ČR, když si podíl fyzicky nevyplatíme a nepřevedeme na své účty do ČR?

Povinná registrace k DPH na Slovensku

ID28396 | | Ing. Martin Svoboda

Má česká firma plátce DPH povinnost se registrovat k DPH na Slovensku, pokud jako plátce DPH poskytuje na Slovensku stavební práce české firmě, která je registrovaná k DPH na Slovensku? Práce na stavbě započala v září 2020 s předpokladem ukončení duben 2021. Fakturuje měsíčně, za období 9/2020 – 3/2021 vyfakturovala 2 mil. Kč. Nebo je dostačují, že je ke slovenské DPH registrován příjemce služby, tj. česká firma s registrací k DPH na Slovensku?

Vklad do nadace

ID28397 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. založila nadaci - nadační kapitál tam vložila pouze tato společnost s. r. o. Má také 100% obchodní podíly ve dalších dvou společnostech - v jiné společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti - tyto podíly přeceňuje ekvivalencí. Musí přeceňovat ekvivalencí i svůj vklad do nadace?

Dodávka plnění vztahující se ke stavbě na území Německa

ID28404 | | Ing. Martin Novák

Tuzemská společnost s ručením omezeným dodává plnění vztahující se ke stavbě na území Německa. Plnění fakturuje tuzemské společnosti, která není registrována v Německu k DPH. Vznikne společnosti s ručením omezeným povinnost registrace k DPH na území Německa?

Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství

ID28370 | | Ing. Marta Ženíšková

Externí vyučující nepožádala naší organizaci o PPM a dne 1. 2. 2021 jsem obdržela její neschopenku a byla jí vyplacena náhrada mzdy. Dne 17. 3. 2021 přišla její zpětná žádost o PPM s nástupem 21. 12. 2020. Protože celý měsíc v prosinci 2020 a v lednu 2021 odučila hodiny on-line, byl jí vyplacen plat v plné výši. Jak nyní postupovat? 

Počátek dočasné pracovní neschopnosti

ID28392 | | Ing. Marta Ženíšková

V souladu s § 192 odst. 1 ZP vznikne-li dočasná pracovní neschopnost (DPN) ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počítá se období 14 kalendářních dnů DPN pro účely poskytování náhrady mzdy následujícím kalendářním dnem. Jak je to v případě kdy zaměstnanec pracující v nočních směnách čerpá dovolenou (po dovolené ve směně, která končí ráno jde k lékaři, který rozhodne o DPN) - postupuje se stejně, jako v případě, kdyby nečerpal dovolenou, ale pracoval - tzn. pokud by zaměstnanec neměl ve dni, kdy bylo rozhodnuto o DPN, již žádnou směnu stanovenou, začínala by DPN následujícím kalendářním dnem? Příklad: Zaměstnanec čerpá dovolenou v noční směně z 6. na 7. 4. 2021 (od 22.00 do 6.00 hodin), ráno jde k lékaři, který rozhodne o DPN od 7. 4. 2021, další směna je plánovaná až 8. 4. 2021. Pro ČSSZ bude vyplněn údaj, že zaměstnanec 7. 4. odpracoval 6 hodin, prvním dnem DPN je 8. 4. 2021.

Přípojky k stavbě, samostatný majetek

ID28381 | | Ing. Jan Kašpar

Firma staví halu a řeší několik přípojek - vodovodní, kanalizační, plynovou a elektrickou. Má se správně jednat pro účely evidence majetkových karet v účetnictví a daních o 4 samostatné stavby, nebo je možné evidovat dohromady? (předpokládám, že by se mělo evidovat vše zvlášť). Dále pak bude řešit moment zařazení a začátek odepisování těchto přípojek. Má se zařadit v okamžiku faktického dokončení přípojky a použití např. elektřiny z této přípojky. Nebo se má zařadit přípojka až v době kolaudace (užívání) hlavní budovy(haly), ke které je určena?

Podpora z progamu COVID 2021

ID28367 | | JUDr. Vlasta Víghová

OSVČ, hostinská činnost, kavárna, čerpala tyto podpory, antivirus A+, kompenzační bonus - poslední za 6. období, tj. do 15. 2. 2021 (500 kč na den), COVID nájem a COVID Gastro. Může při těchto poskytnutých podporách podnikatel žádat o podporu COVID 2021 za období 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021 (500 kč na den a zaměstnance)? 

Časový test pro osvobození

ID28376 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba nabyla v roce 2012 darem pozemek. V roce 2020 zahájila výstavbu rodinného domu na pozemku. V roce 2021 hodlá pozemek se stavbou prodat. Vztahuje se osvobození od daně z příjmu na prodej pozemku se stavbou? Je rozdíl při posuzování osvobození, zda je stavba dokončena a zkolaudovaná nebo pouze rozestavěná?

Zálohová nebo srážková daň

ID28365 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Zaměstnanec (hlavní pracovní poměr, podepsané prohlášení) odpracoval v březnu pouze 2 dny, zbytek byl na OČR. Hrubá mzda za tyto 2 dny je 2609 Kč. Bude se mu strhávat záloha na daň nebo zaplatí daň srážkou? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru