Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou

ID24206 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Kmenová zaměstnankyně XX je zařazena na systemizovaném místě na dobu neurčitou. V současné době čerpá MD/RD. Po dobu její nepřítomnosti jsme přijali do pracovního poměru zaměstnance na dobu určitou definovanou jako zástup za čerpání MD/RD zaměstnankyně XX, nejdéle však do 31. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že pracovní místo se bude k 31. 12. 2019 rušit z organizačních důvodů, jakým způsobem ukončit pracovní poměr zastupujícího zaměstnance včetně nároku na odstupné. Bude odstupné náležet oběma zaměstnancům?

Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou

ID24210 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Můj dotaz se týká stanovení průměrného (hodinového) výdělku pro účely proplacení dovolené. Našla jsem si obecné vysvětlení, co se zahrnuje a nezahrnuje do průměru (náhrady mzdy, dovolená, přesčasy, odstupné, cestovní náhrady), ale zajímají mě konkrétně odměny a prémie. Pokud se jedná o mimořádnou odměnu k danému období, zahrne se do výpočtu celá. Roční odměna se započte za každé čtvrtletí poměrná část. Jak je to ale u tzv. retenčních bonusů (např. při změně majitele firmy)? Zaměstnanci bude vyplacen bonus, pokud zůstane pracovat na dané pozici ve firmě do určitého data např. 7/2019 (v červenci bude vyplacen bonus). 

Těžební práce v lese

ID24191 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., plátce DPH, provádí těžební práce v lese pro německého odběratele, který mu poskytl německé DIČ. Práce jsou prováděny jak v Německu, tak v Česku. Z hlediska DPH se u obou míst plnění postupuje podle § 9 zákona o DPH + souhrnné hlášení?

Daň z pozemku vlastněného Českou republikou a třemi fyzickými osobami přiznaná jen jedním spoluvlastníkem

ID24183 | | JUDr. Alena Koutná

Fyzická osoba A má vlastnické právo na podíl k pozemku, kde další podíly mají dvě fyzické osoby B + C (osoby jsou v příbuzenském stavu) a většinu vlastní český stát (propadnutí dědictví za první republiky). Fyzická osoba A po skončení dědického řízení podala daňové přiznání, kde uvedla vztah k pozemku SV a přiznala daň za všechny 3 podíly fyzických osoba A + B + C a tuto daň od té doby platí. Podíl České republiky finanční úřad osvobodil. Do roku 2018 bylo vše v pořádku. Nyní v roce 2019 vyzývá finanční úřad jednoho spoluvlastníka, fyzickou osobu C k tomu, aby podala daňové přiznání na daň z nemovitých věcí na tento pozemek, tedy přesněji na svůj podíl. Finanční úřad to nedokázal vysvětlit a podal jen telefonické odpovědi typu: fyzická osoba C pobírá dotace od Státního pozemkového úřadu, fyzická osoba C si požádala o oddělení pozemku, fyzická osoba C je zemědělským podnikatelem a chce platit daň sama. Nic z toho však není pravda. Nikdo z vlastníků nepodniká, pozemek je pronajatý. Nakonec přišla úřednice finančního úřadu s vysvětlením, že od roku 2019 už musí každý spoluvlastník platit za svůj podíl samostatně a nelze mít jednoho zástupce. Když se teď dívám na formulář daňového přiznání na rok 2019, tak tu možnost přiznat daň jedním zástupcem za všechny stále vidím… Můžete mi prosím potvrdit tvrzení pracovnice finančního úřadu, že od roku 2019 musí každý jednotlivý spoluvlastník podat své daňové přiznání, nebo to vyvrátit a může to pokračovat jako dříve, že daň bude platit jeden zástupce za všechny?

Daňové zvýhodnění o prázdninách

ID24196 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Syn našeho zaměstnance letos studoval 4. ročník střední školy. Propadl z matematiky a bude dělat opravné zkoušky v září, aby byl připuštěn k maturitě. Pokud zkoušky neudělá, opakuje 4. ročník. Může zaměstnanec během prázdnin uplatňovat daňové zvýhodnění na syna?

Vrácená záloha a DPH

ID24167 | | Ing. Petra Konderlová

V květnu jsme vystavili zálohovou fakturu pro plátce DPH na naše zboží na částku Kč 1 632. Částka nám byla uhrazena na účet 28. 5. 2019. Došlo ale ke zrušení objednávky. Částku jsme vrátili z našeho účtu 3. 6. 2019. Jak postupovat z hlediska DPH? Musíme do května vystavit daňový doklad k přijaté platbě a nyní v červnu opravný daňový doklad? Účtovat přes 324?

Testovací dotaz - zobrazeni

ID24226 | | Pavlína Jiráková test

Testovací dotaz na zobrazení otázky v sekci Moje otázky

Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

ID24174 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba (s. r. o., zaměstnavatel) sjednal „Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání“, kde je jako zaměstnavatel v pozici pojistníka. Jedná se tedy o pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů. Pojištěným je každý zaměstnanec uvedený v seznamu pro tyto účely vedeným zaměstnavatelem. Pojištění se sjednává s ročním limitem 500 000 Kč. Roční pojistné pak hradí zaměstnavatel ve dvou splátkách. V případě škodní události je sepsán protokol o škodě se zaměstnancem, příslušené dokumenty jsou předány pojišťovně k likvidaci pojistné události a pojistné plnění je připsáno přímo zaměstnavateli na bankovní účet. Jedná se v daném případě o nepeněžní příjem (neosvobozený) zaměstnance a pro zaměstnavatele půjde o daňový náklad? Pokud ano, kdy zaměstnancům přidanit příslušnou částku jako nepeněžní příjem ve mzdě? Jak daňově řešit situaci, kdy se na konkrétní pracovní pozici změní zaměstnanci (tj. jeden zaměstnanec odchází a na jeho místo je přijat nový) - nový zaměstnanec je do seznamu pojištěných zaměstnanců v průběhu roku doplněn, ale nepeněžní příjem by byl už zdaněn u předchozího zaměstnance? 

Přestupkové řízení

ID24164 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dne 4. 2. 2019 jsem dala podnět na Policii ČR ohledně slovního napadení - urážky na cti mé osoby starostkou obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Policie po šetření spis předala na magistrát, odbor přestupků, kde to bylo od 22. 2. 2019 do 4. 4. 2019 na tomto odboru. Dne 4. 4. 2019 po mém osobním dotazu, zda se v tomto něco děje, mi bylo pracovnicí sděleno, že spis byl poslán do místa mého bydliště na obecní úřad. Dle informací měl být přeposlán bezodkladně zpět magistrátu kvůli podjatosti - jedná se o starostku. Dne 13. 5. 2019 jsem se opět přes datovou schránku dotazovala, zda je v tomto nějaký posun, stále nemám žádnou informaci písemně, ani na ten dotaz přes datovou schránku. Nevím, jaké jsou zde lhůty pro zahájení řízení nebo jiné sdělení.

BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží

ID24152 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Je společnost povinna zajišťovat ve společnosti BOZP a jakým způsobem, formou? Je to někde dané v zákoně? Jsme malá společnost s 16 lidmi. Společnost pouze přeprodává zboží, nejedná se o výrobu. Jakým způsobem se k této „odpovědnosti“ za zaměstnance postavit? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru