Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pořízení majetkových CP určených k obchodování prostřednictvím úvěru

ID2407 | | Ing. et Ing. Martina Jeřábková

Jsme česká společnost s ručením omezeným obchodující s majetkovými CP určenými k obchodování na veřejné burze CP na svůj účet prostřednictvím obchodníka s CP. Nejsme účetní jednotka, která vykonává činnost na základě bankovní licence a nemáme povolení k výkonu samostatné činnosti obchodníka s CP. Prostřednictvím obchodníka obchodujeme na burze CP a o CP účtujeme na účtu 251. S obchodníkem s CP máme uzavřenou smlouvu o úvěru a o zajištění úvěru, která funguje tak, že pokud obchodníka požádáme, tak akcie - CP, u kterých dáme pokyn ke koupi, obchodník vypořádá pomocí poskytnutého úvěru naší společnosti, a jakmile akcie prodáme, tak si obchodník automaticky splatí výši poskytnutého úvěru. Ke konci měsíce nám obchodník vyčíslí úrok, který si inkasuje z účtu. V průběhu roku jsme vždy ke konci jednotlivých měsíců vrátili čerpaný úvěr, takže jsme měli zůstatek úvěrového účtu 0. Bohužel však vzhledem k situaci, která se odehrála na finančních trzích koncem roku, jsme byli nuceni takto pořízené CP držet a neprodávat. Podle výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že za účelem zajištění nároku obchodníka s CP na uspokojení pohledávky převádí zákazník (tedy naše společnost) obchodníkovi vlastnické právo k CP pořízeným z poskytnutého úvěru a po dobu trvání zajištění bude obchodník oprávněn, nikoliv však povinen, vykonávat práva spojená s CP. Proto Vás prosíme o odpověď, zda můžeme o těchto majetkových CP k 31. 12. účtovat stále prostřednictvím účtu 251 a zda můžeme tyto CP také přeceňovat na reálnou hodnotu a o rozdílu vzniklém z přecenění účtovat výsledkově?

Dary z fondu kulturních a sociálních potřeb

ID6652 | | JUDr. Marcela Smutná

Celková výše darů z FKSP může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu. Nevyčerpanou část limitu lze převádět do dalšího roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit. Prosím Vás od kdy se to může takto načítat. Myslím tím od kterého roku, protože toto ustanovení bylo i ve staré vyhlášce z roku 210/1989 Sb.

Dodatečné daňové přiznání k DPPO

ID10979 | | Ing. Pavel Matějka

V březnu 2011 podala firma daňové přiznání k DPPO za rok 2010. Za rok 2010 vykazovala účetní i daňový zisk. Lhůta pro stanovení daně podle daňového řádu by končila k dubnu 2014. V srpnu 2012 zjistila účetní chybu, která ovlivnila základ daně, a proto firma podala dodatečné v září 2012 daňové přiznání na daň vyšší a daň doplatila.

1) Bude podáním dodatečného daňového přiznání lhůta posunuta? Pokud ano, od kterého dne se bude v našem případě počítat?

2) Jak by ovlivnila běh lhůty situace, když by se jednalo o daň nižší, ale nejednalo by se v roce 2010 ani po podání dodatečného DP o daňovou ztrátu?

3) Ovlivňuje běh lhůty daňové přiznání, které vykazuje daňový zisk, ale účetní ztrátu na řádce 10 DP pro DPPO?

Dovolená ve zkušební době

ID15275 | | JUDr. František Muška

K 31. 1. 2015 jsem ukončil pracovní poměr ve zkušební době. Nástup 1. 1. 2015. Pověřená pracovnice mi řekla, že nemám nárok na poměrnou část dovolené a mám se o této dohodnout s novým zaměstnavatelem. Ten mi řekl že budu mít tento rok nárok jen na 18,5 dne, i když jsem k němu nastoupil 1. 2. 2015. Opravdu jde takto přijít o dovolenou?

 

Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost

ID19802 | | JUDr. Marcela Smutná

Lze v rámci dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce dohodnout se zaměstnancem pracovní pohotovost?

Přestavba vozidla

ID24880 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o., autodoprava, provedla přestavbu vozidla kategorie N na kategorii SS - samojízdný pracovní stroj. Účel použití se nezměnil (autojeřáb), pouze se snížila provozní rychlost v TP. Cena přestavby bez DPH je 42 000 Kč. Lze tuto přestavbu zaúčtovat přímo do nákladů?

Roční zúčtování daně

ID2424 | | Jaroslava Křížová

Zaměstnanec má úvěr ze stavebního spoření na koupi domu. Tento dům je v jeho vlastnictví. Může si uplatnit úroky z úvěru v ročním zúčtování daně, pokud ten dům neužívá a ani tam nemá trvalý pobyt, jelikož ho opravuje?

Společnost s ručením omezeným - vznik v průběhu zdaňovacího období. Co uvádět na přiznání?

ID6668 | | Bc. Radka Lakotová

Společnost s ručením omezeným vznikla v srpnu 2010. Máme na přiznání DPPO, vyúčtování daně ze závislé činnosti uvádět v záhlaví těchto dokumentů, že jsou podávány za zdaňovací období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 nebo, že jsou podávány za část zdaňovacího období srpen 2010 až prosinec 2010.

Daň ze staveb u rozestavěné budovy po 1. 1. 2014

ID10995 | | Ing. Jan Ployer

Bude po 1. 1. 2014 podléhat dani ze staveb (dle zákona o dani z nemovitostí) rozestavěná budova ve fázi hrubé stavby, tj. hotové stěny i střecha, ale nezkolaudovaná a nezapsaná do KN? Dosud podléhaly dani ze staveb stavby zkolaudované nebo způsobilé k užívání (zjednodušeně řečeno). Ve znění zákona účinném od 1. 1. 2014 je předmětem daně ze staveb "budova, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí budova podle katastrálního zákona". Katastrální zákon vymezuje v § 2 pojem budova - "budovou (se rozumí) nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážné uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí". Na rozdíl od pozemků není v zákoně o dani z nemovitostí u staveb podmínka evidence v katastru a dále již žádná podmínka týkající se kolaudačního souhlasu.

Potvrzení platby za lyžařský výcvik

ID15291 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Zaměstnavatel (s. r. o.) přispívá svým zaměstnancům § 6 odst. 9 písm. d) zákona o dani z příjmů v nepeněžní podobě na aktivity typu sport, kultura, vzdělávání apod. Firma chce svému zaměstnanci přispět na lyžařský výcvik jeho dítěte, lyžařský výcvik pořádá státní gymnázium (příspěvková organizace), které dítě navštěvuje, toto však není ochotno jakkoli potvrdit platbu (ani vystavit fakturu, ani potvrdit alespoň účel, částku a příjemce platby), kterou zaměstnavatel provedl přímo na účet gymnázia. Zaměstnavatel má k dispozici pouze písemné instrukce pro rodiče, které obsahuje i platební údaje. Nemusí se i školská zařízení řídit zákonem o ochraně spotřebitele a nejsou povinna vystavovat potvrzení o zakoupených výrobcích a službách dle § 16 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele? Pokud ne, neexistuje jiné zákonné ustanovení, na základě kterého by školské zařízení bylo povinno jakkoli přijatou platbu na daný účel potvrdit? Nejde nám teď o daňové či účetní řešení u zaměstnavatele, ale o případné povinnosti školy ve výše popsaném případě.

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru