Otázky v kategorii: Účetnictví

počet otázek v kategorii: 4586Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronájem - vyúčtování služeb

ID26337 | | Ing. Jan Ployer

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?

Nevyzvednuté zboží objednané přes e-shop

ID26309 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. provozuje e-shop s výživovými doplňky. Objednané zboží je dodávané logistickou společností, která i inkasuje peníze a pak je poukazuje na účet e-shopu a také zajišťuje osobní odběr v provozovně logistické společnosti. V roce 2019 došlo k situaci, že logistická společnost údajně dělala pořádek a vrátila e-shopu nevyzvednuté zásilky, které měla na skladě a o kterých zřejmě nevěděla, a to zasilky, které byly vyfakturovány e-shopem v roce 2018 a 2017. Zboží bylo vráceno zpět na sklad a následně prodáváno. Jak správně postupovat účetně, jak řešit DPH a jak postupovat při sestavení přiznání k DPPO za rok 2019? Dále bych se chtěla zeptat, jak řešit každoročně v prosinci vyfakturované zboží, které zákazníci vrátí nebo nepřevezmou až v dalším účetním období. Společnost to řeší vystavování dobropisů. Jak správně účtovat a jak postupovat v oblasti daně z příjmu PO?

Darování služeb - zaúčtování

ID26377 | | Ing. Ivana Pilařová

Mateřské škole s. r. o. (vede účetnictví) byly poskytnuty služby auditora formou daru ve výši 15 000 Kč. Na základě jeho požadavku mělo být v s. r. o. účtováno MD 548/D 648. Je tento postup správný? Popřípadě jaké navrhujete zaúčtování?

Nabytí nemovitosti na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva

ID26215 | | Ing. Jan Ployer

Věřitel (právnická osoba) poskytl úvěr jiné společnosti (dlužník). K úvěrové smlouvě byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva na nemovitost dlužníka. Vzhledem k tomu, že dlužník svůj dluh nesplatil, existují dvě možnosti, jak bude věřitel postupovat: Var. 1) Na základě smlouvy o zajišťovacím převodu dojde k nepodmíněnému převodu vlastnického práva na věřitele. Věřitel se se tedy stane bezpodmínečným vlastníkem nemovitosti (s adekvátním zápisem v katastru nemovitostí). Je zpracován znalecký posudek o ceně nemovitosti. Pokud bude znalecká hodnota vyšší než hodnota dluhu, bude rozdíl dlužníkovi věřitelem vyplacen. Bude z hlediska účetnictví a zákona o daních z příjmů správný postup na straně věřitel, kdy dojde k zaúčtování pořízení nemovitosti ve výši ceny podle znaleckého posudku oproti závazku vůči dlužníkovi a následně bude tento závazek započten s pohledávkou z titulu poskytnutého úvěru? I pro účely daně z příjmů bude vstupní cena ve výši znalecké ceny a bude možné zahájit daňové odpisování (nemovitost se bude zřejmě pronajímat)? Var. 2) Věřitel s dlužníkem uzavřou dohodu o zpeněžení nemovitosti. V dohodě bude mj. uvedeno, že dlužník nejprve předá věřitel písemné potvrzení o nepodmíněnosti zajišťovacího převodu vl. práva a současně provede návrh na výmaz poznámky o dočasné povaze věcného práva na základě zaj. převodu vl. práva v katastru nemovitostí. V dohodě je dále ujednáno, že se obě strany dohodly, že úhrada dluhu bude primárně zajištěna prodejem nemovitosti. Za tímto účelem je sjednán proces a termín, do kdy musí být nemovitost prodána (jde o aktivní účast obou stran na nalezení vhodného kupce, stanovení kupní ceny apod.). V případě, že do určitě doby nedojde k prodeji nemovitosti, práva a povinnosti z dohody zanikají. Pokud taková situace v budoucnu nastane, provedený výmaz poznámky o dočasné povaze věcného práva zůstává i nadále v platnosti a účinnosti. Jaký bude postup z hlediska účetnictví a daně z příjmů v této situaci? Je nutné účtovat ve chvíli, kdy dojde k výmazu podmínky o dočasné povaze věcného práva v KN o pořízení nemovitosti stejně jako ve Var. 1), protože se věřitel stává v tu chvíli bezpodmínečným vlastníkem? Pokud ano, bude při prodeji nemovitosti účtována vstupní (pořizovací, znalecká) cena do nákladů a kupní cena do výnosů. V tento moment nám jde i o to, že výnos může být větší než hodnota dluhu a v dohodě o zpeněžení je uvedeno, že rozdíl musí věřitel dlužníkovi vyplatit. Jinak řečeno musel by věřitel zdanit celý výnos, i když je povinen jeho část vyplatit dlužníkovi. Podotýkáme že účelem dohody je primárně zpeněžení nemovitosti za účelem úhrady dluhu, nicméně právním bezpodmínečným vlastníkem bude v době prodeje již věřitel. 

Vratné obaly

ID26303 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost používá při prodeji svých výrobků dřevěné palety. Palety jsou vyráběny ve vlastní režii společnosti. Na vydané faktuře jsou palety uváděny jako samostatná položka podléhající daňovému režimu shodnému s prodávanými výrobky. S paletou je nakládáno jako s vratným obalem. Ve smlouvě o dodávce výrobků je s odběratelem dohodnuto, že odběratel má možnost použitou paletu vrátit společnosti. Společnost prodává své výrobky i palety a zároveň se ve smlouvě zavazuje palety odkoupit zpět (odběratel je ale vrátit nemusí). Odběratel se při splnění dodávky stává vlastníkem výrobku i palety. O vrácení palety je účtováno jako o vrácení části dodávky – společnost vystavuje odběrateli opravný daňový doklad. Vrácená paleta je přijata na oddělený sklad pro posouzení fyzického stavu. Poté mohou nastat následující situace: a) paleta se přijme zpět na sklad palet bez dalších úprav, b) paleta se zlikviduje kvůli jejímu významného poškození nebo c) paleta je opravena, tj. dojde k vyskladnění materiálu na opravu palety, teprve poté je přijata zpět na sklad palet. Vrácená paleta je vždy přijata na sklad za skladovou cenu (bez ohledu na další postup popsaný v bodech a), b) nebo c). Na skladu palet jsou všechny palety evidovány pod jednou skladovou položkou. Jak účtovat o vyrobených paletách? Jak zaúčtovat jejich první použití jako vratný obal? Jak účtovat o vrácení použitých palet v bodech a), b) a c)? Jak účtovat o vyskladnění již vrácených palet při jejich opětovném použití při prodeji výrobků?

OSVČ používající výdajový paušál a majetek v podnikání

ID26314 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ, plátce DPH, uplatňuje v daňovém přiznání paušální výdaje z podnikání. Před lety si pořídil soukromě automobil a nyní jej chce zařadit do podnikání, aby mohl uplatňovat výdaje na opravy, a uplatňovat DPH z pohonných hmot. Jakou formou proběhne zařazení, a třeba za rok zase vyřazení?

Vyrovnání při ukončení nájemní smlouvy

ID26329 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným pronajala nemovitost fyzické osobě - podnikateli. Podnikatel na svoje náklady hradil technické zhodnocení, které by si po jeho zařazení do užívání mohl odepisovat. K zařazení do užívání ale nedošlo a nájemní smlouvu vypověděl. Nyní by se měla s. r. o. s podnikatelem vyrovnat a uhradit mu vzniklé výdaje. Jak tuto situaci řešit z daňového a účetního pohledu u s. r. o. a z daňového pohledu u podnikatele? Oba jsou plátci DPH. Bude vyrovnání zatíženo DPH? Má s. r. o. uhradit nájemci přesnou částku jeho výdajů na technické zhodnocení, nebo je vhodné vypracovat znalecký posudek?

Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví

ID26324 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak správně zaúčtovat doplatek/přeplatek na SP a ZP u FO (za podnikatele), která vede účetnictví a je vůbec nutné doplatky do starého roku účtovat? Vím, že teoretický postup by měl být tento: otevřít starý rok a zaúčtovat (na základě vyhotovených přehledů) doplatek MD 526N/336. V praxi to však znamená to, že po zaúčtování případu a vyhotovení výkazů k DP musíme do DP znovu sahat a opravovat hospodářský výsledek. Je zde totiž ze strany FÚ kontrolní vazba DP (ř. 104 - VH) na výkaz zisků a ztrát (** VH před zdaněním). Pokud bychom do starého roku zaúčtovali pouze daň z příjmu, a doplatky na pojistném do roku, ve kterém byly spočteny, byla by to vyloženě chyba? Opravovat VH v DP a daňově neuznatelné náklady je velmi náročné. Dalo by se zde použít nějaké výjimky? 

Předčasné ukončení nájmu - kauce

ID26306 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o. má u svého pronajímatele od roku 2016 složenou jistotu k nájmu ve výši 20 000 Kč. Nyní v roce 2020 podepsali dohodu o předčasném ukončení nájemního vztahu, kde se dohodli, že nájemcem složená jistota ve výši 20 000 Kč bude použita jako kompenzace pronajímateli za předčasné ukončení smluvního vztahu. Kauce byla zaúčtována v roce 2016 -  MD 378/D 221. Jak nyní odúčtovat?

Likvidace zásob

ID26318 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost je výrobní a obchodní společností. Sklad účtuje způsobem A. Na skladech eviduje:

a)     nakoupený materiál (suroviny) - účet 112,

b)     polotovary vlastní výroby - účet 122,

c)     vlastní výrobky - účet 123,

d)     zboží - účet 132.

Společnost provádí likvidaci těchto zásob v souladu s § 24 odst. 2 písm. zg zákona o daních z příjmů, likvidaci dokládá likvidačním protokolem.

Na který účet se o likvidaci u jednotlivých zásob účtuje:

a) materiál: 501/112 nebo 548/112,

b) polotovary: 582/122 nebo 501/122 nebo 548/122,

c) vlastní výrobky: 583/123 nebo 501/123 nebo 548/123,

d) zboží: 504/132 nebo 501/132 nebo 548/132?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru