Otázky v kategorii: Účetnictví

počet otázek v kategorii: 4839Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH - pronájem bytu

ID27768 | | Ing. Jan Ployer

Od 1. 1. 2021 novelou zákona o DPH nelze zatížit nájem bytu plátci sazbou DPH, ale jedná se vždy o plnění osvobozené. Jak pohlížet na služby související s nájmem - energie, lze nadále účtovat s platnou sazbou DPH? Pokud máme byt v nájmu a sami si uplatňujeme odpočty DPH z energií (plyn, elektrická energie, vodné) související s užíváním bytu máme nárok na odpočet DPH z těchto pořízených služeb? Uskutečňujeme plnění, která jsou ekonomickou činností neosvobozenou od DPH.

Uskladnění kol firemního vozu - časové rozlišení

ID27819 | | Ing. Petra Konderlová

Dvakrát do roka (jaro, podzim) obdržíme fakturu za uskladnění kol firemního vozu (vždy cca 2 000 Kč), tato služba je fakturována spolu za službu přezutí pneumatik.

1) Pokud se bude jednat u stále se opakující částku nevýznamné hodnoty, nemusí se časově rozlišovat - náklady jsou stále stejné. Lze to aplikovat i na tento případ firemního vozu?

2) Pak máme druhý automobil, který máme pronajatý na rok, a zde by tedy u případné fakturace za uložení kol mělo být časově rozlišené, protože nevím, zda v dalším roce bude opět auto pronajaté do společnosti. Pak by v dalším roce byl náklad daňově neúčinný, pokud by tedy vůz již nebyl ve společnosti v pronájmu? Ještě dodávám, že u položky uskladnění kol není nikdy časové omezení od kdy do kdy. 

Účtování škody na majetku

ID27893 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zemědělskému družstvu vlivem vichřice vznikla škoda na majetku na konstrukci chmelnice-část chmelnice spadla. Majetek již byl zcela odepsán. Pojišťovna vyplatila pojistné plnění, které jsme zaúčtovali do výnosů. Z poškozené konstrukce nám zůstaly v zemi jen použitelné patky, na které se postaví nové sloupy. Náklady vzniklé odstraňováním spadlé konstrukce - vystřihávání drátů, odklizení sloupů můžeme nechat v daňových nákladech a považovat výstavbu nové konstrukce za opravu? Kromě patek v zemi, není nic ze spadlé konstrukce použitelné. Nebo musíme část spadlé konstrukce vyřadit, náklady na odstranění spadlé konstrukce musí jít do vstupní ceny nové konstrukce, kterou budeme stavět až v příštích letech?

Prošlé potraviny

ID27739 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak máme daňově a účetně řešit likvidaci prošlých potravin (po datu "spotřebujte do")? Konkrétně se jedná o pivo. Prošlé pivo vylili naši zaměstnanci do kanálu. Není sepsán žádný protokol o likvidaci. Je vystavena pouze výdejka ze skladu. 

Zrušení nehmotného majetku

ID27939 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma má v účtové osnově účet nehmotného majetku, i oprávky k nehnotnému majetku. V Časopisu Účetnictví v praxi č. 12/2020 a č. 1/2021 je informace, že takto evidovaný nehmotný majetek se od 31. 12. 2021 se ruší. Mohu zrušit takto evidovaný nehmotný majetek již k 31. 12. 2020? V nehmotném majetku má firma evidovaný software, který je již odepsán, to by se jednalo je o vyřazení z evidence, to znamená MD oprávky/Dal hmotný majetek. Potom firma má evidovány ochranné známky, které ještě nejsou plně odepsány. Zůstatek ochranných známek mohu převést do 31. 12. 2020 na režijní účet 518 nebo 548/Dal Oprávky. A vyřadit je z evidence DAL Ochranné známky/Má dáti Oprávky. Jak bychom tento nehmotný majetek dále evidovali, stačila by jen inventura tohoto majetku 1x ročně? Bylo by dáno do vnitřního předpisy firmy. 

Zůstatek na účtu č. 427-Ostatní fondy

ID27879 | | Ing. Martin Děrgel

Převzala jsem společnost, která má zůstatek na účtu 427-Ostatní fondy). Je to letitý zůstatek, pravděpodobně vytvořen za účelem proplacení příspěvku na dovolenou (nicméně nevyužit). Klient chce fond zrušit. Mohu tímto ostatním fondem uhradit ztráty z let minulých nebo si lze příspěvek vrátit zpět na účet?

Havarijní pojštění a úhrada DPH servisu

ID27900 | | Ing. Martin Svoboda

Zaměstnanec měl nehodu se služebním vozidlem firmy. Vozidlo bylo dáno do smluvního servisu pojišťovny u které bylo sjednáno havarijní pojištění. Servis provedl opravu a vystavil nám fakturu na částku 25 655,28 Kč bez DPH (31042,89 s DPH) Mezi tím došel dopis od pojišťovny, že servisu uhradí předloženou fakturu od servisu za opravu bez DPH = 25 655 Kč. mínus 3000 Kč spoluúčast. Celkem tedy pojišťovna servisu uhradí 22 655 Kč. Nyní po nás chce servis doplatit DPH a spoluúčast, tedy rozdíl z nám vystavené faktury na celkovou částku 31 042,89 Kč a částkou 22 655 Kč co jim zaplatila pojišťovna. Po nás tedy chtějí doplatit 5387,61 DPH + 3000 Kč spoluúčast. Chci se zeptat, jak to tedy celé zaúčtovat, když od servisu máme kompletní fakturu na částku 31 042,89 Kč. Jak zaúčtovat to DPH a jak zaúčtovat, aby nám ho zase stát vrátil a jak zaúčtovat tu spoluúčast.

Smlouva o dílo

ID27744 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. uzavřela s občanem smlouvu o dílo na částku 24 000 Kč. Jak to bude se zdaněním a odvody SP a ZP u této dohody, kdo je odvádí? Je smlouva o dílo nějak omezena např. velikostí odměny, časovým limitem...? Jak správně zaúčtovat v účetnictví tuto smlouvu? 

Časové rozlišení služeb

ID27725 | | Ing. Zdeněk Morávek

Firma s. r. o. zajišťuje IT služby pro školy. Na konci roku má firma přijatou fakturu za IT služby od externího dodavatele, které uskutečnil v prosinci. Školám tyto služby firma přefakturováva spolu s dalšími až v příštím roce. Jak správně zaúčtovat časové rozlišení?

Splácení postoupené pohledávky

ID27644 | | Ing. Martin Děrgel

Firma s. r. o. zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením. Od úřadu práce dostává příspěvky na jejich zaměstnávání. Tyto příspěvky dostává za čtvrtletí zpětně, ale o více než dva měsíce později po skončení čtvrtletí. Než peníze přijdou, firma si sjednala s platební institucí smlouvu o postoupení pohledávky na výplatu mezd. Ke smlouvě náleží i faktura, na které stojí provize dle smlouvy o postoupení pohledávky a tato faktura je odečtena od částky na smlouvě o postoupení pohledávky a konečná částka přichází na účet každý měsíc. Částku bude firma vracet navýšenou o úroky. Půjčené peníze jsou účtovány na MD 315/D 646 a MD 221/D 315. Když jsou vráceny zpět, bude to přes jaký účet prosím? Domnívám se, že nelze použít účet č. 546. Nemělo by být účtováno jen jako nějaká půjčka, půjde do výnosů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru