Otázky v kategorii: Účetnictví

počet otázek v kategorii: 4377Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zajištění skalního svahu - sanační práce

ID24833 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost je vlastníkem budovy, kterou dále pronajímá. Mimo budovu společnost vlastní také přilehlý pozemek na kterém se nachází skalní masiv. Po zjištění, na základě odborného posudku, je s ohledem na riziko možného poškození budovy a zranění procházejících osob volně padajícími kameny přistoupeno k sanačním pracím. Sanační práce spočívají v odstranění porostu a vegetace ze svahu, provedení očištění od zvětralin a volných kamenů, odtěžení nestabilních částí skalní stěny, zajištění skalní stěny pomocí kotvené vysokopevnostní sítě a vybudování lehkého záchytného plotu v horní hraně skalní stěny. Z pohledu účetních a především daňových předpisů budou sanační práce technickým zhodnocením pozemku, nebo vznikne nový samostatný majetek, nebo se bude jednat o jednorázový daňově uznatelný náklad? Pokud by se jednalo o technické zhodnocení pozemku, nebo samostatný majetek, je možné jej odepisovat? Pokud ano, pak v jaké odpisové skupině?

Přenesení daňové povinnosti - měření radonu

ID24811 | | Ing. Martin Novák

Jsme OSVČ od srpna nově plátce DPH. Naší činností je měření radonu na stavbách při přípravných stavebních pracích. Můžeme uplatnit přenesení daňové povinnosti (stavební činnost 431300- Průzkumné vrtné práce) na základě § 92e zákona o DPH?

Dotaz k evidenci příjmů a EET

ID24837 | | Ing. Petra Konderlová

Plátce DPH ve své prodejně eviduje tržby v EET a vystavuje paragony do 10 000 Kč dle variant:

1) jen v sazbě 21% DPH,

2) v sazbách 21% a 10% DPH.

Může z pohledu DPH, daňové evidence či účetnictví plátce pro svoji potřebu zaúčtování nebo zaevidování příjmů jen:

1) vytisknout z pokladního systému denní přehled příjmů nebo

2) měsíční přehled evidovaných příjmů v EET z databáze EET a na základě těchto sestav vykázat měsíční DPH a také daňové příjmy a v případě vedení účetnictví výnosy za dané období?

Nebo si musí tisknout jednotlivé doklady, které jsou shodné s těmi, co předává zákazníkovi?

Pořizovací cena DHM

ID24849 | | Ing. Ivana Pilařová

Rozhodli jsme se pro pořízení CNC obráběcího centra. V této souvislosti jsme si vzali úvěr od banky a zároveň požádali o získání dotace. Které z těchto výdajů budou součástí pořizovací ceny a které lze účtovat rovnou do nákladů?

1) energetický posudek (povinná příloha k žádosti o dotaci) - 63 000 Kč,

2) výběrové řízení - 100 000 Kč,

3) podání žádosti o dotaci - 20 000 Kč, administrace žádosti o dotaci - 40 000 Kč, získání dotace - 40 000 Kč,

4) poplatek za získání úvěru.

5) poplatek bance za úhradu faktury prostřednictvím úvěru přímo dodavateli v částce nad 50 000,- EUR - 1 800 Kč,

6) měsíční poplatky za úvěr - 100 Kč,

7) úroky z úvěru?

Škoda hrazená z povinného ručení

ID24852 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správně zaúčtuji škodu, kterou hradí pojišťovna z mého povinného ručení? Firma vlastnící vozidlo je s. r. o. Pojistné plnění z povinného ručení je vyplaceno pojišťovnou třetí osobě za zaviněnou dopravní nehodu.

 

 

Kapitalizace závazků

ID24750 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Společnost s. r. o. přijímá půjčky od fyzické osoby, která není jednatelem, ani v jiném vztahu ke společnosti. V s. r. o. jsou půjčky účtovány na účty MD 211/D 365. Fyzická osoba se rozhodla, že tyto půjčky nebude chtít od s. r. o. vrátit a chce je převézt na kapitálové fondy. Společnost funguje od roku 2018, za roky 2018 a 2019 je ve ztrátě 1500 000 Kč. Je možné to takto udělat a není v tom nějaký háček? Jaké bude správné účtování, místo účtu 365 použijeme 413? 

Pokud se půjčky v s. r. o. od fyzické osoby převedou na kapitálové fondy, je možné třeba za 3 roky znovu převést na účet 365? 

Účtování na účtu 426-Jiný hospodářský výsledek minulých let

ID24840 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. eviduje na účtu 426-Jiný hospodářský výsledek minulých let určitou částku. Částka je se znamínkem minus. Společník může svým rozhodnutím nechat převést tuto částku na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let. Musí společník toto rozhodnutí udělat a kdy nejpozději? Je možné, aby společník rozhodl převádět zůstatek účtu 426 postupně i když nerozdělený zisk bude vyšší než zůstatek na účtu 426? Je možné, aby společník toto rozhodnutí neudělal a jak dlouho? Lze i bez tohoto rozhodnutí vyplácet zisk k rozdělení?

Kofinancování z vlastních zdrojů

ID24805 | | Ing. Martin Děrgel

Jak zaúčtovat kofinancování finanční částky z vlastních zdrojů spoluřešiteli pro projekt, na který společnost obdrží dotaci, ale zároveň musí svému spoluřešiteli poskytnout ještě ze svých vlastních zdrojů finanční částku? Příjem dotace MD 221/D 346, výnosy z dotace MD 346/D 648 a k tomu způsobilé výdaje na nákladových účtech - zde asi není problém. Proti čemu ale zaúčtovat závazek vůči spoluřešiteli, kterému ještě společnost musí ze svých zdrojů poslat finanční prostředky - bude to proti nákladům MD 548/D 379 a pak v bance MD 379/D 221? 

Zásoby vedené metodou B, provázanost skladové evidence s účetnictvím

ID24791 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma účtuje o zásobách metodou B. Skladová evidence je vedena v jiném obchodním systému, který není propojený na účetní software. Existuje nějaký předpis, který přikazuje vést si vazbu mezi těmito systémy? Musí být např. účetní jednotka schopna prokázat vazbu položky z faktury přijaté za zásoby na příjemku (skladové karty zásoby) ve skladové evidenci? Pokud jsou tyto systémy oddělené, jakým způsobem by se měla tato vazba uchovávat? Např. ke každé příjemce by měl být údaj o číslu faktury přijaté, tak aby bylo patrné, že naskladněná položka na skladové kartě byla zaúčtovaná metodou B v účetnictví na oné konkrétní faktuře (obdobně párování výdejky ze skladu a faktury vystavené)? Nebo tuto vazbu žádný zákon nepřikazuje?

Nájem prostor k podnikání

ID24813 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme s. r. o., která má pronajaté nebytové prostory od fyzické nepodnikající osoby jako kancelář. Jak správně zaúčtovat nájem a zálohy na služby a následné vyúčtování? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru