Otázky v kategorii: Spotřební daně

počet otázek v kategorii: 10Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zelená nafta

ID26942 | | Ing. Martin Děrgel

Naše společnost uplatňuje nárok na vratku "zelené nafty" - jsme společnost, která provozuje současně rostlinnou i živočišnou výrobu. Můžeme uplatňovat tento nárok i na odvoz sklizně - obilovin, pícnin z pole do cizího skladu? Tento sklad nemáme pronajatý.

Dezinfekce jako reklamní předmět

ID25963 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila od jiného plátce DPH dezinfekce v malých lahvičkách za 50 Kč za kus včetně DPH, lahvičky jsou označeny názvem a logem firmy. Tyto chce firma rozdávat bezplatně jako reklamní předměty v rámci své ekonomické činnosti. Jak to bude s DPH? DPH na výstupu by neměly dezinfekce podléhat na základě § 13 odst. 9 písm. c) zákona o DPH jakožto poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti (hodnota je zde splněna, další podmínka pro účely DPH zde není). O případném prominutí DPH na výstupu při bezplatném poskytnutí dezinfekce po dobu nouzového stavu dle rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji 6/2020 víme. Jak to bude s nárokem na odpočet DPH a daňovou uznatelností? Ustanovení § 25 odst. 1 písm. z) zákona o daních z příjmů stanoví jako jednu z podmínek daňové uznatelnosti fakt, že reklamní předmět nesmí být předmětem spotřební daně. Nárok na odpočet DPH se odvíjí z § 72 odst. 4 zákona o DPH, který jej váže na daňovou uznatelnost reklamního předmětu. Denaturovaný líh obecně je dle § 71 zákona o spotřebních daních od spotřební daně osvobozen. Ale ať už by byl při výrobě použit jakýkoli druh lihu, pořád je předmětem spotřební daně, byť ten denaturovaný je od této daně osvobozen. Z toho by vyplývalo, že tyto dezinfekce nelze poskytnout jako daňově uznatelné reklamní předměty s nárokem na odpočet DPH. Prosíme o korekci tohoto závěru. 

Vrácení spotřební daně při dodání na Slovensko

ID24375 | | Ing. Ladislav Pitner

Dovezli jsme z Německa zboží, které v Česku podléhá spotřební dani. Tuto daň jsme odvedli a zaplatili. Zboží jsme však dodali na Slovensko. Nedošlo tedy ke spotřebě v Česku. Máme nárok na vrácení spotřební daně zaplacené v Česku, i když je zboží na Slovensku od daně osvobozené? Jakým způsobem se v tomto případě postupuje?

Vývoz vína do Číny

ID24207 | | Ing. Martin Novák

Český plátce DPH zakoupí víno na Slovensku. Toto víno vyveze přímo ze Slovenska do Číny. Jaké daňové povinnosti mu z této transakce plynou?

DPH z hodnoty spotřební daně z minerálních olejů

ID24065 | | Ing. Ladislav Pitner

Začali jsme na vytápění nakupovat extra lehký topný olej - 27101941. Na faktuře je zvlášť vyčíslena spotřební daň + DPH. Budeme podávat přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů. 1) Máme nárok na odpočet DPH na vstupu z hodnoty spotřební daně? 2) Máme nějakou povinnost k DPH v souvislosti s vrácením spotřební daně? 

Dožádání doplňujících podkladů z účetnictví celní správou

ID23887 | | Ing. Martin Děrgel

Na základě kterého zákona může celní správa v rámci probíhajícího řízení o povolení na základě žádosti subjektu požadovat doplnění podrobnějších údajů z účetnictví společnosti, která je mikro nebo malou účetní jednotkou a v účetní závěrce nevykazuje potřebné údaje? Jedná se např. o potřebu rozčlenění oběžného majetku na zásoby, dlouhodobé či krátkodobé pohledávky, peněžní prostředky nebo podrobnější členění dlouhodobých i krátkodobých závazků. Tyto údaje celní správa potřebuje např. při zpracování finančních analýz v rámci povolení snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí (vyhláška č. 370/2003 Sb.) při stanovení ukazatelů likvidity, rentability atd. a v účetní závěrce (rozvaha, příloha) tyto podrobnější údaje z účetnictví firmy nemusejí ze zákona vykazovat a většinou ani nevykazují. Zdůrazňuji, že povolovací řízení u celní správy probíhá na základě žádosti firmy. 

Nákup tichého vína

ID20840 | | Ing. Matěj Nešleha

Akciová společnost (nákup a prodej strojů) bude nakupovat tiché víno od českých i slovenských firem (vinařů) jak za účelem reklamních předmětů, které bude dále rozdávat svým obchodním partnerům, tak za účelem dalšího prodeje za úplatu. Má akciová společnost povinnost podat daňové přiznání s nulovou spotřební daní?

Prodej výrobků na veletrhu v EU

ID20530 | | Ing. Tomáš Brokl

Český plátce dostal jednorázovou nabídku prodávat své výrobky (alkohol) na veletrhu v Nizozemí. Výrobky a potřebný servis pro prodej by si český plátce dovezl na místo pořádání veletrhu ve vlastní režii. Místo spotřeby (prodej) by bylo v Nizozemí. Jaký je správný postup odvodu DPH a spotřební daně?

Účtování cla, spotřební daně a DPH při dovozu zboží ze třetích zemí

ID19510 | | Ing. Martin Děrgel

Jak zaúčtovat a daňově ošetřit vyměřené clo, spotřební daň a zaplacenou daň z přidané hodnoty vyměřenou celním úřadem? Je možné uplatnit odpočet této daně? A pokud ano, jakým způsobem? Jedná se o podvojné účetnictví s. r. o. Platby provádíme buď hned v hotovosti, anebo bankovním převodem. 

Plnička CNG - spotřební daň

ID19054 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost má v plánu pořídit plničku CNG, kterou bude plnit své vysokozdvižné vozíky a osobní automobil. Bude muset odvádět spotřební daň z natankovaného CNG? Pokud ano, od kdy, v jaké výši a jakým způsobem?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru