Otázky v kategorii: Školství

počet otázek v kategorii: 777Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Uznání odborné klvalifikace pedagogů na ZUŠ

ID25272 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Je možné uznat odbornou kvalifikaci učiteli hry na bicí nástroje, který má pouze maturitu na konzervatoři, i když je výkonný umělec (hraje v populární známé skupině). Hlavně mě zajímá, zda není problém absence pedagogického vzdělání a zda v případě učitele, který má vystudovaný obor varhany a cemballo na konzervatoři (celých 6 let) je možné, aby vyučoval plný úvazek pouze klavíru. 

Náklady na rozvoz jídel

ID25172 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak správně zaúčtovat v účetnictví obce službu na rozvoz jídel? Obec má zřízeny příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ). V jedné ze škol je zřízena velkokapacitní vývařovna. Z důvodu ekonomického využití vývařovny obec zařídila rozvoz jídel do výdejen i pro žáky ostatních příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ) zřízených obcí pomocí cizí organizace. S touto organizací má sepsanou smlouvu o poskytování služeb, podepsanou primátorem a schválenou radou. Jedná se o náklad obce účtovaný na účet 518 (RS 5169) nebo se jedná o náklady příspěvkové organizace, které jsou hrazeny obcí za příspěvkovou organizaci? Jak správně zaúčtovat a jakou RS použít?

Prodej zboží mimo ekonomickou činnost

ID25220 | | Ing. Zdeněk Morávek

ÚSC, plátce DPH, nakoupí pro účely vzdělávání žáků nové nákladní vozidlo a jeho příslušenství jako stavebnici - v rozloženém stavu. Tyto "díly" předá vlastní příspěvkové organizaci (škole), kde je žáci v rámci výuky smontují. Hotové vozidlo je ihned po smontování vráceno ÚSC, neslouží již dále jako učební pomůcka. ÚSC obratem vozidlo prodá vlastní akciové společnosti. Jaký bude správný postup z pohledu DPH? Uplatnit u nakupovaných dílů a příslušenství DPH a při prodeji odvést daň na výstupu nebo by bylo možné posoudit, že vozidlo sloužilo k výuce, kdy není nárok na odpočet a při prodeji osvobodit. Nebo vůbec nezahrnovat do předmětu daně, neboť hlavním smyslem operace je, aby žáci získali praktické dovednosti, nikoliv ekonomický zájem ÚSC - nejedná v rámci ekonomické činnosti.

Hodnocení v náhradním termínu odborného výcviku

ID25091 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Jak dostát ustanovení § 69 odst. 5 a 6 školského zákona, který jednoznačně ukládá řediteli školy určit žákovi náhradní termín hodnocení. Nevíme si s tím ve škole rady. Konkrétně: Žák učebního oboru není v prvním pololetí hodnocen z odborného výcviku (celý školní rok má jeden týden odborný výcvik, druhý týden teoretickou výuku). Odborný výcvik tohoto oboru je zcela realizován na pracovišti prácnické osoby.

Jsme si ve škole vědomi toho, že musíme dostát výše uvedenému ustanovení školského zákona a žáku stanovit náhradní termín pro hodnocení, ale bohužel nevíme jak to prakticky provést. Máme dojem, že v tomto případě nelze vlastně zákonu vyhovět, že nám ukládá něco, co nejsme schopni prakticky zrealizovat. 

Proplácení přesčasových hodin

ID25116 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pedagog základní školy má zkrácený úvazek na 11 hodin týdně - 0,5. V průběhu týdne odsupluje dalších 11 hodin za nepřítomného pedagoga. V jaké výši se proplatí odučené hodiny dopočtené do úvazku - ve výši 200 %? Pokud ano, podle jakého předpisu nebo nařízení? A jak postupovat v proplácení odučených hodin u asistenta pedagoga se zkráceným úvazkem?

Pracovní cesta

ID25020 | | JUDr. Marie Salačová

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Může zaměstnanec použít k pracovní cestě vozidlo jiného zaměstnance? Má v tomto případě nárok na náhradu za ujeté km a spotřebované pohonné hmoty? Je tato náhrada na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů? 

Cestovní příkazy

ID25027 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Zaměstnanci byl povolen k pracovní cestě autobus. Zaměstnanec však místo něj použil vlastní auto a odůvodnil to tím, že mu autobus ujel. V cestovním příkazu nárokuje jízdné ve výši tarifu IDOS JMK pro autobus. Můžeme takový cestovní příkaz proplatit?

Délka vyučovací hodiny - spojení hodin

ID25059 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Je možné na střední škole spojit 2 vyučovací hodiny, aniž by mezi nimi byla po 45 minutách malá přestávka (velké se to netýká). Zjistili jsme, že by nám takto nastavené „hodiny“ více vyhovovaly, byly by pro výuku praktičtější (Skupinová práce, projektová výuka apod.)

Uplatnění § 69 odst. 5 a 6 školského zákona

ID24984 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Chtěla bych se zeptat na aplikaci § 69 odst. 5 a 6 při hodnocení při praktickém vyučování v odborném vzdělávání. Uvedu dva konkrétní případy:

1. Žák v prvním je 1. pololetí nehodnocen z odborného výcviku. V tomto případě i při nejlepší vůli nemá podle mě v průběhu 2. pololetí ředitel žádnou možnost, na kdy naplánovat tomuto žáku termín na „dohodnocení“ v odborném výcviku, neboť i v 2. pololetí má jeden týden teoretické vzdělání a druhý týden opět odborný výcvik s daným obsahem vzdělání. Není tam tedy žádný prostor, kdy by mohl tzv. navíc chodit na odborný výcvik a mohl být dohodnocen. V podstatě totéž platí i v 2. pololetí.

2. Žák je v prvním pololetí nehodnocen z předmětu Chemická laboratorní cvičení (obor Aplikovaná chemie). Žák je v tomto předmětu vždy hodnocen po vykonání všech laboratorních prací, které má v daném pololetí vykonat. I v tomto případě je hodnocení v náhradním termínu spojeno s přítomností žáka v chemických laboratořích v takovém množství času, které mu umožní práce dodělat a být tak dohodnocen. Což je při chybějícím velkém počtu laboratorních cvičení opět ze strany ředitele nenaplánovatelné. Totéž může platit i v 2. pololetí.

Lze v těchto praktických výukách, kdy nastavení termínu dohodnocení brání objektivní důvody vycházející z povahy konkrétního praktického předmětu, použít znění z výše zmíněného paragrafu „Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí“?

Drobné poplatky ve školství

ID24947 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Jak máme řešit např. náklady spojené s akcí zkoušky „zkoušky na nečisto“? Škola tyto přijímačky organizuje sama. Jedná se o pořádání zkoušek ještě před termínem skutečných přijímacích zkoušek, aby si žáci mohli vyzkoušet, jak by asi dopadli. Je s tím spojeno spousta administrativní práce i skutečných nákladů. Např. na papír, kopírování, učebnu, opravy těchto písemek od učitelů apod. Je možné, abychom za tuto činnost vybírali třeba poplatek 50 Kč od žáka, který se ke zkouškám na nečisto přihlásí? Předpokládám, že by k tomu musela být i patřičná kalkulace, a pokud by to bylo příjmem školy, tak by poplatek neměl být ziskový. Nebo je třeba tuto činnost vykonávat v rámci doplňkové činnosti? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru