Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 606Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Rozdělení pozemku

ID27777 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zažádala jsem Státní pozemkový úřad o směnu pozemků. Směna byla schválena, ale byla jsem vyzvána k dodání Geometrického plánu s povolením stavebního úřadu na rozdělení pozemku. Pozemek mnou nabízený do směny je veliký a tak jsem samozřejmě nabídla jen část svého pozemku. Proto to rozdělení. Nyní mám však problém, že pozemek je sice plošně velký, ale je úzký a tak nejde udělat cesta k zadnímu pozemku. Stavební úřad říká, že povolení na rozdělení pozemku může dát jen v případě, že bude na oba pozemky přístupová cesta z veřejné komunikace. V současné době ale stejně na můj pozemek není přístup z veřejné komunikace. část cesty je sice města, ale větší část je dnes již soukromých vlastníků, čili na pozemek, který chci dělit není přístup z veřejné komunikace. Je nějaká možnost, aby dle zákona mi bylo umožněno, za účelem směny pozemků se SPÚ, můj pozemek rozdělit? 

Zveřejnění závěrky

ID27808 | | Ing. Jan Matějka

Právnické osoby dosud odesílaly závěrku na veřejný rejstřík. V případě, že tak neučinily, vystavovaly se hrozbě, že je soud nejprve vyzve k doplnění do určité lhůty, a pokud tuto lhůtu nesplní, vyměří jim pokutu. Slyšeli jsme, že nyní bude závěrky odesílat do veřejného rejstříku FÚ. Zároveň jsme slyšeli, že může zveřejnění závěrky kontrolovat i správce daně a ten může bez jakékoliv výzvy rovnou udělit pokutu. Spojení těchto dvou informací nám nedává smysl. Co je tedy na těchto dvou tvrzeních pravda?

Právnická osoba a vkládání do sbírky listin

ID27603 | | Ing. Jan Matějka

Jednatel právnické osoby uložil do Sbírky listin za rok 2015 - 20188 Rozvahu a VZZ v plném rozsahu, bez přílohy. Naopak za rok 2019 vložil do Sbírky listin správně rozvahu ve zkrácené versi, VZZ v plném rozsahu, opět bez přílohy a naopak zaslal do Sbírky listin celé daňové přiznání k DPPO. Když si to uvědomil, položil účetnímu otázku, jak by měl postupovat, aby daňové přiznání nebylo do Sbírky listin uloženo (nebo aby bylo vyjmuto?). Dále ho zajímá, když jsou výkazy uloženy bez přílohy, zda je možné, resp. povinné přílohu uložit dodatečně nebo zda se v takovém případě musí ukládat celá účetní závěrka, i když po termínu, znovu.

Recyklační poplatky

ID27642 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme firma zabývající se velkoobchodem i maloobchodem, která nakupuje a prodává zboží v nezměněném stavu. V našem sortimentu jsou i baterie (monočlánky), elektrozařízení (ruční nářadí). Od ledna vstoupil v účinnost zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který přináší nové povinnosti nejen pro výrobce, ale i pro distributora a posledního prodejce. Chtěla jsem se zeptat, zda i my, jako překupnící, musíme uvádět na fakturách hodnotu recyklačního poplatku samostatně odděleným od ceny zboží a nebo stačí uvést pouze informaci o možnosti bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje (kus za kus). Výrobce (má smlouvu o likvidace tohoto odpadu) nám výše recyklačního poplatku sdělil, ale na faktuře tento poplatek neuvádí. Pokud tento poplatek nebudeme uvádět na fakturách, hrozí nám nějaký sankční postih? Můžeme výši recyklačního poplatku uvádět pouze na webu a na fakturách uvádět jenom odkaz? 

SVJ - fond oprav a návaznost na § 9 ZDP

ID27601 | | Ing. Kateřina Kurková

Shromáždění vlastníků rozhodlo na svém zasedání o tom, že příjmy z pronájmu místností v suterénu domu (nájemníky jsou vlastníci jen některých jednotek) se nebudou vyplácet vlastníkům jednotek, ale budou převedeny do fondu oprav. Současně rozhodlo, že tyto prostředky z nájmu lze použít pouze na výdaje související s příjmem těchto prostor, nebude-li příjem z nájmu vyplacen vlastníkům dle jejich podílů. Dotazy: 1) Musí shromáždění SVJ rozhodovat v této věci každoročně znovu nebo je možno toto zakotvit do stanov jako pravidlo? 2) Jak vysoké musí být % hlasovacích práv pro takový úkon? Je rozdílné % hlasovacích práv v případě, kdy bude zakotveno ve stanovách SVJ, nebo se jedná o stejné % hlasů v obou případech? 3) Jak účtujeme o rozhodnutí vlastníků a převodu do FO v roce 2020, když budou peníze použity až v roce 2021?

Náhrada za zboží dodané do prodejen, které byly z důvodu covid-19 uzavřeny

ID27503 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jako OSVČ dodávám už od roku 1991 do maloobchodních prodejen kalendáře. Tyto prodejny dostávají kalendáře do komisního prodeje, takže v případě, že je neprodají, mi je vrátí. Já však tyto kalendáře svému dodavateli zaplatit musím. Z důvodu pandemie coronaviru byly ale loni i letos malé prodejny uzavřeny, tudíž nemohly prodávat . Naopak velké obchodní řetězce toto zboží prodávaly, takže si lidé nakoupili potřebné kalendáře v těchto obchodech a v malých obchodech tak zůstaly kalendáře neprodané a budou se mi vracet. Pokud by se jednalo o jakékoliv jiné zboží, tak to by se mohlo prodat třeba za měsíc, nebo za dva, ale kalendáře se prodávají nejvíce poslední 2-3 měsíce na konci roku a potom ještě tak v lednu nového roku (a to už se slevou) a co se neprodá, už se nedá použít třeba další rok , takže se může pouze zlikvidovat. Mám nějakou možnost kompenzace za toto zboží, které se nemohlo prodat v důsledku toho, že vláda nařídila uzavření prodejen a že neohlídala to, že velké řetězce prodávaly i zboží, které malé obchody prodávat nemohly, protože musely mít zavřeno? 

Program COVID - nájemné

ID27526 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je možné žádat o podporu COVID - nájemné v těchto následujících třech případech: 1. Pronajímatelem je fyzická osoba, otec nájemce, která pronajímá nemovitost synovi za účelem provozování hotelu, který byl nyní již několikrát nuceně uzavřen z důvodu nařízení vlády (opatření proti šíření viru covid-19). Nájemné nebylo ze strany otce nájemníkovi odpuštěno a bylo uhrazeno za všechny měsíce roku 2020. Je možné žádat o finanční podporu? 2. Pronajímatel, fyzická osoba dává do podnájmu část nemovitosti za účelem provozování restaurace, která nyní musela být také již několikrát uzavřena. Nájemcem je fyzická osoba, bratr pronajímatele. Podnájem nemovitosti byl také za všechny měsíce roku 2020 uhrazen. 3. Pronajímatelem je právnická osoba, která pronajímá nájemci movité věci - vybavení hotelu. Právnická osoba (pronajímatel) je společnost s ručením omezeným, kde jsou společníky ( i jednatelé) otec a matka nájemce - fyzické osoby. Lze žádat o podporu Covid-nájemné i v případě nájmu movitých věcí, nebo pouze nemovitosti? A jsou ve výše uvedených všech třech případech nájemních vztahů osoby blízké, což by bránilo podání žádosti o finanční podporu? V současné době se někteří dostávají do velice složité situace, kdy se např. u tohoto hotelu jedná o sezonní činnost, tudíž k datu 18. 12. 2020 nebyl ve stavu žádný zaměstnanec. Všichni se přijímají až před začátkem zimní sezony, cca v polovině prosince. Nyjí jim hrozí, že nebudou mít z tohoto důvodu nárok na podporu Covid-Gastro-uzavřené provozovny. Proto bychom potřebovali zjistit, zda alespoň nějakou podporu mohou získat. 

Doplňující otázka:

Prosím ještě o doplnění jedné další situace, zda je možné žádat o podporu COVID - nájem, když je pronajímatelem fyzická osoba a nájemce je právnická osoba - s. r. o., a v této společnosti s ručením omezeným je společníkem i jednatelem osoba shodná s pronajímatelem? Jestliže dobře rozumím prvnímu odstavci ve Vaší odpovědi, (že ustanovení o osobách blízkých není aplikováno na orgány obchodních korporací), tak by toto nemuselo být překážkou získání podpory.

 

Kompenzační bonus u důchodce na DPČ

ID27494 | | Ing. Ivana Pilařová

Důchodce pracuje ve firmě na DPČ po celý rok. Sociální pojištění, i když malé, je placeno. Koncem léta mu byla vystavena pracovní neschopnost, která skončila po vyčerpání 84 dnů. Následně však zůstal pracovník do konce roku doma, protože účetní práce, kdy musí jednat s klienty firmy je pro něj nebezpečná. Jeho pracovní náplní je vedení daňové evidence pro OSVČ, kteří nejsou plátci DPH. Firma vystavuje těmto klientům měsíčně paušální odměnu. Jemu přidělenou náplň práce nepřevzal jiný zaměstnanec, ale dodatečně ji odvede on sám po nástupu do práce (snad v únoru 2021). Má nárok na kompenzační bonus od 1. 1. 2021, či nikoliv? Pokud ano, žádá o něj sám nebo žádá zaměstnavatel?

Místo výkonu práce pro účely statistik

ID27427 | | JUDr. Vlasta Víghová

Ráda bych si ujasnila, jaké místo výkonu práce, resp. kód LAU, máme uvádět u zaměstnanců ve mzdovém systému pro účely různých povinných statistik či dokumentů. Zejména se mi jedná o zaměstnance, kteří mají v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce šiřeji než 1 obec. Např. mají uvedeno Zlínský a Jihomoravský kraj a pro účely cestovních náhrad je stanoveno Brno. Sídlo zaměstnavatele je v Praze. Pro účely přílohy č. 1 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti by mělo být jako místo výkonu práce v tomto případě uvedeno sídlo zaměstnavatele, tj. i kód LAU by byl uveden jako sídlo zaměstnavatele, tj. Prahu. Pro účely statistiky ISPV má být ovšem jako místo výkonu práce uvedeno místo sjednané pro účely cestovních náhrad (§ 34a ZP), tj. v tomto případě by bylo uvedeno město Brno.

Antivirus A+ vs. nedoplatky vůči státu

ID27411 | | Josef Rajdl

Klient - restaruace / právnická osoba - má nedoplatky na odvodech zaměstnanců (SP, ZP, FÚ) za měsíce 6-9/2020. Od měsíce 10/2020 včetně platí řádně. Může žádat o podporu z programu ANTIVIRUS A+ za 11/2020 nebo to z titulu starších nedoplatků není možné?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru