Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 534Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

EET tržby

ID25281 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma, s. r. o., často mění svůj majetek, prodává ho převodem nebo za hotové. Patří prodej majetku za hotové do evidovaných tržeb? Všechny ostatní tržby za služby, které výrazně převažují, má firma převodem. Je třeba se registrovat k EET?

EET na parkovišti

ID25320 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba provozuje pouliční parkoviště. V práci se střídají důchodci, někdy i pokročilého věku, kteří inkasují peníze na základě zúčtovatelných dokladů a po směně vyúčtují peníze a zbytek parkovacích bloků. Pracují v podstatě 365 dnů v roce, za každého počasí, s omezenou možností zázemí. Od 1. 5. 2020 nastupuje EET a nyní řešíme zásadní problémy:

- Pracovníci jsou staršího data narození, tlačítkový mobil je někdy vrcholem znalostí. Nyní tedy otázka obsluhy pokladny EET s internetem a odpovědností za odeslání každé 100 Kč platby. Sankce za neodeslání položkové tržby jsou likvidační.

- Pohyb v sezóně turistů značný, a proto i možná vysoká chybovost z důvodů rychlého inkasa. Dnes lístek proti hotovosti. Nově namarkovat, odeslat, zkontrolovat, vytisknout, vydat …

- Zjišťujeme, zda existují "EET kasírky" bez připojení na elektrickou síť, pracující spolehlivě za každého počasí.

Dle různých internetových diskuzí (prodej piva na stánku apod.), se dá předem vytisknout např. 100 lístků tržby po 100 Kč. Tím je tržba evidována. Bloky se vydají obsluze, která je vydá v režimu stávajícího systému. Pokud by docházely, osoba v zázemí dotiskne sadu "tržeb", pokud se bloky nespotřebují, provede se večer storno tržeb? Je tento systém v praxi reálný a úředně možný?

Jak lze vyložit zákon EET při výpadku? Poškození (důchodce zakopne), výpadek v důsledku zasněžení, v dešti apod.? Opustit pracoviště a nepodnikat, nebo dojet směnu, než dojde k nápravě a následně stvrzenky odeslat? Pokud by fyzická osoba splnila podmínky zjednodušené evidence, je pro FÚ přijatelné schválení a vydání bloku pomocné evidence např. v počtu 1 000 kusů? Nejde o nahodilé nebo tržby malého počtu?

EET u zápočtu

ID25271 | | Ing. Tomáš Brokl

Malé zemědělské s. r. o. má v pronájmu pozemky. Část majitelů využívá možnosti odkoupení obilovin. Fyzicky drobný prodej obilovin není hrazen pokladnou, ale je provedeno jako zápočet proti nájmu. Účetně je však vystaven pokladní doklad na příjem za prodej obilovin, vyčísleno DPH. Současně je vystaven výdajový doklad, kterým je "hrazen" pronájem. Oba doklady jsou ve stejné výši, peníze fyzicky nikdo nevydá, ani nepřijímá. Tento obrat je v řádu stovek korun. 99 % produkce je prodáno na fakturu velkoodběratelům v režimu přenesené DPH. Je nutné tyto "zápočty" vykazovat jako EET pohyby? 

EET offline režim

ID25249 | | Ing. Matěj Nešleha

Limit pro offline režim EET je 600 000 Kč, tato částka je za celkové příjmy, nebo jen příjmy v hotovosti?

Hotovostní příjmy v zahraničí a EET

ID25233 | | Ing. Matěj Nešleha

Tuzemský podnikatel, OSVČ, vykonává stavební práce na zemí Rakouska a Německa, za své služby obdrží platby svých faktur hotovostně. Podléhají tyto úhrady na území Rakouska a Německa režimu EET?

Doplnění dotazu DAUCID 21873 Zahraniční studium

ID25096 | | Ing. Christian Žmolík

Vracím se k původnímu dotazu DAUC ID: 21873 (3. 10. 2018) - Za zaměstnance je hrazeno školné za studium na VŠ. Tato škola mu umožní v rámci jeho studia půlroční studijní stáž v Rakousku. Je možné poskytnout nějaký příspěvek zaměstnanci na pobyt v zahraničí, např. stravné? Je toto daňově uznatelné?

Kamerový systém na pracovišti a GDPR

ID25036 | | advokáti s.r.o. Holubová

Zaměstnavatel plánuje zřídit na pracovišti (zámečnická dílna) kamerový systém ke sledování zaměstnanců, zejména ke sledování dodržování pracovní doby, přestávek v práci a nakládání se zpracovávaným materiálem. Jak by se to dalo co nejjednodušeji ošetřit z pohledu GDPR? Dodatky k pracovním smlouvám nebo informované souhlasy zaměstnanců? Existuje někde jednoduchý vzor? 

eNeschopenka

ID25013 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jako fyzická osoba (OSVČ) zpracovávám mzdy firmám. Zaměstnavatelem je OSVČ i právní subjekt. Od 1. 1. 2020 se zavádí eNeschopenka. Jak postupovat jako externí firma vůči svým klientům? Mám s klienty sepsány mandatní smlouvy a informace ohledně GDPR. Personalistika a mzdová agenda se nachází v mé kanceláři. Jak postupovat ohledně zavedení eNeschopenky? 

Archivace HR dokladů

ID25004 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dokumentaci u zaměstnanců vedeme následovně: 10 let – doklady ke srážkám ze mzdy, doklady k pracovní neschopnosti, přehledy zdravotní pojišťovny a PSSZ, vyúčtování daní z příjmů, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o příjmech pro bankovní účely, přihlášky/odhláš­ky/změny PSSZ/ZP, oznámení o plnění povinného podílu OZP, měsíční mzdové výstupy, osobní spisy ukončených DPP/DPČ 3 roky - ELDP 4 roky – podklady pro výpočet mezd (prémie, dovolenkové lístky, rekapitulace docházky apod.) 30 let – mzdové listy, docházkové listy, osobní spisy ukončených HPP. Je takto v pořádku nebo máme něco změnit? 

Odměna členům dozorčí rady a střet zájmů

ID24992 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v § 5 odst. 2 uvádí, že veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. o) a p), který je krajem, hlavním městem Prahou, obcí, městskou částí nebo městským obvodem územně členěného statutárního města nebo městskou částí hlavního města Prahy určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj, hlavní město Praha, obec, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města nebo městská část hlavního města Prahy nebo jimi ovládaná právnická osoba má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna, podíl na zisku nebo jiné plnění, s výjimkou plnění, které veřejný funkcionář obdrží v podobě úhrady pojistného na pojištění odpovědnosti za výkon funkce nebo které obdrží v souvislosti se svou účastí na jednání těchto orgánů v souladu s běžnými zvyklostmi do výše 10 000 Kč ročně. Uvolněný starosta obce je členem dozorčí rady akciové společnosti, v níž má obec majetkovou účast a podíl na hlasovacích právech (vodárenská společnost) a akciová společnost vyplácí starostovi měsíčně odměnu 7 500 Kč za výkon funkce člena dozorčí rady. Jedná se v případě osoby starosty o střet zájmů ve smyslu uváděného zákona? V případě že ano, může mít tato skutečnost (vyplácení odměn uvolněným členům zastupitelstva) akciovou společností na tuto společnost?

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru