Otázky v kategorii: Obce a kraje

počet otázek v kategorii: 67Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Majetek svěřený příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce

ID24345 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Prosím o názor podepřený ustanoveními příslušných zákonů, zda v současné době je právně platná možnost svěřovat majetek vlastním školským organizacím na základě smlouvy o výpůjčce, která obsahuje specifikaci tohoto majetku a podmínky (práva a povinnosti) vztahující se k používání tohoto majetku a je sjednána na dobu neurčitou. Jestliže ano, prosím o výčet, co tato smlouva musí obsahovat, aby byla platná. 

Odvod nařízený zřizovatelem

ID24194 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jaké je správné zaúčtování odvodu nařízeného zřizovatelem dle § 28 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech? Zřizovatel může své PO uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, nebo její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba. Jde o odvod nespojený s porušením rozpočtové kázně. Bude účtování jedno, nebo se rozlišuje z jakého fondu bude?

Koupě budovy prodejny (odpisy)

ID23976 | | Ing. Jiří Vychopeň

Obec koupila budovu prodejny "Jednoty", aby zůstal pro obec zachován obchod. Nevím, zda mám budovu začít odpisovat znovu od začátku, nebo jsem někde četla, že je možné začít odpisovat už jen počet měsíců, který je aktuální dle odpisového plánu "Jednoty"? Prosím Vás tedy o radu, zda pro odpisy nastavit odpisování navazující už jen počet měsíců zbývajících po "Jednotě" (pokračovat v jejich odpisovém plánu), či začít od znova. Pokud začít od znova, tak prosím ještě o radu do které odpisové skupiny prodejna Jednoty a. s. patří? 

Odměny členů orgánů právnických osob

ID23865 | | Ing. Zdeněk Morávek

Městys Bohdalov je členem lesního družstva obcí, do jehož statutárního orgánu má voleného zástupce. Tento zástupce je neuvolněný zastupitel městyse, který má příjem v zaměstnaneckém poměru. Zastupitelstvo městyse tomuto zástupci schválilo usnesením dle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, náhradu ušlého výdělku ve výši 11 000 Kč ročně. Jakým způsobem bude probíhat odvod pojistného a zdanění těchto příjmů z pohledu neuvolněného člena zastupitelstva a z pohledu městyse? 

Dceřiná společnost obce, nárok na odpočet DPH

ID23866 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec má dceřinou společnost, která je plátcem DPH, obec je 100% vlastníkem. Dceřiná společnost vybuduje bazén z peněz poskytnutých obcí. U výstavby uplatní odpočet DPH, protože jde o komerční využití. V případě, že by v budoucnu byl bazén pronajat jinému subjektu (nájemné s DPH), byť za symbolické nájemné, není důvod krátit nárok na odpočet DPH. Je tomu tak?

Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP

ID23939 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Jedenkrát za rok, vždy v měsíci prosinci, odvádíme na účet penzijního připojištění některých našich zaměstnanců, kteří mají sjednáno příslušné penzijní připojištění částku 3 600 Kč. K této částce není zaměstnancům poskytován státní příspěvek. Proto si myslíme, že se na tyto částky nevztahuje věta z § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, kde se praví: „...nejvýše však 90 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit“. Tak bychom nemohli zaměstnanci, který si spoří např. 300 Kč měsíčně, přispívat 3 600 Kč za rok, ale maximálně 3 240 Kč.

Půjčka od obce - účtování SVJ

ID23815 | | Ing. Kateřina Kurková

SVJ dostalo od obce bezúročnou půjčku na opravu domu ve výši 300 000 Kč. Tato částka byla převedena od obce na účet SVJ. Následně byla z účtu SVJ zaplacena faktura za opravu domu. Jak tuto půjčku zaúčtovat?

Úhrada za poskytnutí informací

ID23834 | | JUDr. Vlasta Víghová

Bylo správné, že obec požadovala úhradu za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., kdy jsem si nemohla při zadaném dotazu na informace dopředu orientačně spočítat, kolik zaplatím, jelikož nebyla nikdy na webových stránkách obce v Sazebníku zveřejněna částka - sazba za hodinu za mimořádné vyhledávání požadovaných informací? Našla jsem informaci z jiné podobné zkušenosti o tom, že obec nemůže v tomto případě požadovat úhradu. Pouze za pořízení kopií a poštovní služby dle konkrétního případu odeslání.

Bylo pouze obcí sděleno v sazebníku, že to bude vypočteno podle loňských mezd úředníků, ale nikdy to nebylo během roku doplněno. Zaplatila jsem několikrát sazbu 390 Kč/hod., což nemá ani Ministerstvo financí! Poprvé tuto sazbu schválila rada obce až 28. 12. 2018, když už mi takovou sazbu dali během roku 2018, a na dotaz z čeho se sazba skládá, mi nebylo zodpovězeno. Mám právo tedy požadovat zaplacené úhrady zpět jako neoprávněné obohacení obce?

 

Zákony k napadnutí územního plánu

ID23769 | | JUDr. Vlasta Víghová

Náš pozemek je zařazený v územním plánu do DRZ, což je v pořádku a pak ještě, že spadá pod limity, a to konkrétně do krajinné zóny s dominantními přírodními funkcemi. Problém je ten, že v územním plánu (textová část právní stav) zcela chybí popis tohoto konkrétního limitu. Veškeré další plochy a limity jsou popsané - je uvedeno - hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití a atd. Jen limit krajinná zóna s dominantní přírodní funkcí chybí. V hlavním výkresu je náš pozemek do tohoto limitu zařazený, ale v územním plánu o něm není ani zmínka. Když jsem byla na městském úřadu, tak mi bylo řečeno, že díky tomuto limitu na pozemku nesmím naprosto nic, ale kde bych si toto mohla přečíst a něco k tomu zjistit, mi nebyli schopni říct. Existuje nějaký zákon, dle kterého bych mohla napadnout platnost územního plánu a chtít, aby můj pozemek byl vyřazen z tohoto limitu z důvodu toho, že v územním plánu není o něm nic napsáno? Dnes již vím, že na městském úřadu mi neporadí, nemají zájem mi nějak pomoci.

Porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky

ID23811 | | JUDr. Petr Bukovjan

U zaměstnankyně (úřednice ÚSC) jsme zjistili, že neplní část svojí náplně práce. Pracuje na úseku školství (krátce) a vymáhání pohledávek daňovou exekucí. Do dnešního dne od loňského července, kdy tuto činnost začala vykonávat, nevydala jediný exekuční příkaz a vydala pouze několik (cca 25) předexekučních výzev k zaplacení. Byla nadřízenou vyzvána asi před měsícem k aktivnímu vymáhání pohledávek (ústně), protože její nečinností vzniká zaměstnavateli škoda (ten se má chovat jako řádný hospodář). Nečinnost spočívá v lenosti dané zaměstnankyně. Porušení náplně práce to úplně dle mého názoru není, neboť nějakou činnost částečně vykonává. Zaměstnavatel tuto situaci určitě nezavinil – ani ukládáním nepřiměřeného množství práce a úkolů, nebo neseznámením s předpisy potřebnými pro výkon práce, naopak se zaměstnankyni dostává od zaměstnavatele podpory k výkonu její práce. Pokud se domnívám správně, že jde o neuspokojivé pracovní výsledky a zaměstnankyně dostane písemnou výzvu k odstranění a lhůtu by nesplnila, může následovat výpověď podle § 52 písm. f) ZP?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru