Otázky v kategorii: Obce a kraje

počet otázek v kategorii: 69Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Mimořádné odměny zastupitelům obce

ID24714 | | JUDr. Vlasta Víghová

Svou žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. jsem požádala o poskytnutí přílohy ze zasedání rady obce - z jeho usnesení, kde se navrhovaly roční odměny podle dohod o provedení práce, za r. 2016 a 2017. Toto mi bylo rozhodnutím obce zamítnuto s odvoláním na ústavní právo na ochranu soukromí, viz rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2014, čj. 1 As 189/2014-50 a cit. další. Běžně se lze na webových stránkách jiných obcí a měst dočíst o schvalování mimoř. odměn (v minulosti to byly peněžní dary) a v jaké výši např. starostům uvolněným a jiným zastupitelům neuvolněným i jmenovitě. Jedná se opravdu o ochranu soukromí a osobnosti ve střetu dvou zaručených práv, podle názoru povinného subjektu, když zastupitelé mají za výkon své funkce zákonné měsíční odměny určené nařízením vlády? Má občan právo znát výši ročních odměn a komu byla přiznána nebo mohu znát alespoň celkovou výši ročních odměn? To pak bychom jako občané nemohli zjistit, za co a komu byla peněž. odměna schválena. Z usnesení rady toto vyplývá, na zastupitelstvu obce však nebylo o ročních odměnách vůbec jednáno ani samostatným bodem projednáno.

Investiční a neinvestiční majetek

ID24696 | | Ing. Zdeněk Morávek

Naší obci byla prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu poskytnuta dotace na vestavbu základní školy. Zakázka je dokončena a nyní řešíme vyúčtování dotace. V žádosti o podporu bylo ve finančním plánu rozděleno vyúčtování následovně:

  • Investiční: Stavební úpravy Vybavení učeben IT, jazyková, konektivita a výukové programy Venkovní přírodovědná učebna vč. zeleně.
  • Neinvestiční: Výdaje spojené s přípravou výběrového řízení a následná administrace.

Náš daňový poradce nás nyní upozornil na rozdělení těchto položek a domnívá se, že došlo k chybnému zahrnutí u vybavení učeben IT, jazyková, konektivita a výukové programy do investic. Níže vám posílám jeho doporučení pro posouzení jednotlivých položek movitého majetku a určení jeho zařazení. Naše projektantka nám vysvětlila, že tak jak bylo zažádáno (vybavení dáno do souboru místo rozdělení položek), tak je to v pořádku. Potřebovali bychom zjistit na které straně je pravda. Bojíme se, že by chybné rozdělení majetku mohlo v době udržitelnosti ohrozit poskytnutou dotaci, jak uvádí náš daňový poradce.

Vyjádření našeho daňového poradce: „Obecně lze říci, že dlouhodobý hmotný movitý majetek (investiční) je takový, který přesáhne za jednotlivý kus hodnoty 40 000 Kč a není pevně spojen s budovou. To, co je pevně spojeno s budovou, je také investiční, ale je to součástí budovy. Pak je nehmotný dlouhodobý majetek, který přesáhne za kus hodnotu 60 000 Kč. Dále lze tvořit soubory, ale jen z věcí, které mají samostatné technickoekonomické určení, jinými slovy jeden majetek bez druhého nelze použít, nefunguje. To bývá problém. Účelové soubory mohou být ze strany kontrolního orgánu posouzeny jako porušení účetních předpisů a následně podmínek poskytovatele dotace. Vše ostatní je drobný majetek a tedy neinvestiční. Takový pohled by měl na celou problematiku být. Samozřejmostí je, že nelze investiční dotaci čerpat na neinvestiční majetek. Poskytovateli je to jedno, ten ani nemůže takovou kontrolu provádět, to je plně na odpovědnosti žadatele. Kontrolu správnosti posouzení majetku vykonává finanční úřad, který pak při případné kontrole a zjištění pochybení nařizuje odvod dotace, ať už části, nebo celé. Takovou kontrolu může vykonat kdykoli po dobu udržitelnosti, bývá 5 let a více. Nevím, jak je to ve Vašem případě. Pokud se nepletu, tak dotaci čerpáte z IROP. Tam je změna prostředků ne neinvestiční a naopak možná do doby dokončení projektu, a to žádostí o změnu v systému ms2014+. Pokud tedy uvedené projednáte se zprostředkovatelem dotace, popř. s poskytovatelem dotace a změna ještě bude možná, tak bych doporučil posouzení jednotlivých položek movitého majetku a určení jeho zařazení. Jako příklad neinvestičního majetku lez uvést židle, lavice apod.“

Majetek svěřený příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce

ID24345 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Prosím o názor podepřený ustanoveními příslušných zákonů, zda v současné době je právně platná možnost svěřovat majetek vlastním školským organizacím na základě smlouvy o výpůjčce, která obsahuje specifikaci tohoto majetku a podmínky (práva a povinnosti) vztahující se k používání tohoto majetku a je sjednána na dobu neurčitou. Jestliže ano, prosím o výčet, co tato smlouva musí obsahovat, aby byla platná. 

Odvod nařízený zřizovatelem

ID24194 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jaké je správné zaúčtování odvodu nařízeného zřizovatelem dle § 28 odst. 9 zákona o rozpočtových pravidlech? Zřizovatel může své PO uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, nebo její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba. Jde o odvod nespojený s porušením rozpočtové kázně. Bude účtování jedno, nebo se rozlišuje z jakého fondu bude?

Koupě budovy prodejny (odpisy)

ID23976 | | Ing. Jiří Vychopeň

Obec koupila budovu prodejny "Jednoty", aby zůstal pro obec zachován obchod. Nevím, zda mám budovu začít odpisovat znovu od začátku, nebo jsem někde četla, že je možné začít odpisovat už jen počet měsíců, který je aktuální dle odpisového plánu "Jednoty"? Prosím Vás tedy o radu, zda pro odpisy nastavit odpisování navazující už jen počet měsíců zbývajících po "Jednotě" (pokračovat v jejich odpisovém plánu), či začít od znova. Pokud začít od znova, tak prosím ještě o radu do které odpisové skupiny prodejna Jednoty a. s. patří? 

Odměny členů orgánů právnických osob

ID23865 | | Ing. Zdeněk Morávek

Městys Bohdalov je členem lesního družstva obcí, do jehož statutárního orgánu má voleného zástupce. Tento zástupce je neuvolněný zastupitel městyse, který má příjem v zaměstnaneckém poměru. Zastupitelstvo městyse tomuto zástupci schválilo usnesením dle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, náhradu ušlého výdělku ve výši 11 000 Kč ročně. Jakým způsobem bude probíhat odvod pojistného a zdanění těchto příjmů z pohledu neuvolněného člena zastupitelstva a z pohledu městyse? 

Dceřiná společnost obce, nárok na odpočet DPH

ID23866 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec má dceřinou společnost, která je plátcem DPH, obec je 100% vlastníkem. Dceřiná společnost vybuduje bazén z peněz poskytnutých obcí. U výstavby uplatní odpočet DPH, protože jde o komerční využití. V případě, že by v budoucnu byl bazén pronajat jinému subjektu (nájemné s DPH), byť za symbolické nájemné, není důvod krátit nárok na odpočet DPH. Je tomu tak?

Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP

ID23939 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Jedenkrát za rok, vždy v měsíci prosinci, odvádíme na účet penzijního připojištění některých našich zaměstnanců, kteří mají sjednáno příslušné penzijní připojištění částku 3 600 Kč. K této částce není zaměstnancům poskytován státní příspěvek. Proto si myslíme, že se na tyto částky nevztahuje věta z § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, kde se praví: „...nejvýše však 90 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit“. Tak bychom nemohli zaměstnanci, který si spoří např. 300 Kč měsíčně, přispívat 3 600 Kč za rok, ale maximálně 3 240 Kč.

Půjčka od obce - účtování SVJ

ID23815 | | Ing. Kateřina Kurková

SVJ dostalo od obce bezúročnou půjčku na opravu domu ve výši 300 000 Kč. Tato částka byla převedena od obce na účet SVJ. Následně byla z účtu SVJ zaplacena faktura za opravu domu. Jak tuto půjčku zaúčtovat?

Úhrada za poskytnutí informací

ID23834 | | JUDr. Vlasta Víghová

Bylo správné, že obec požadovala úhradu za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., kdy jsem si nemohla při zadaném dotazu na informace dopředu orientačně spočítat, kolik zaplatím, jelikož nebyla nikdy na webových stránkách obce v Sazebníku zveřejněna částka - sazba za hodinu za mimořádné vyhledávání požadovaných informací? Našla jsem informaci z jiné podobné zkušenosti o tom, že obec nemůže v tomto případě požadovat úhradu. Pouze za pořízení kopií a poštovní služby dle konkrétního případu odeslání.

Bylo pouze obcí sděleno v sazebníku, že to bude vypočteno podle loňských mezd úředníků, ale nikdy to nebylo během roku doplněno. Zaplatila jsem několikrát sazbu 390 Kč/hod., což nemá ani Ministerstvo financí! Poprvé tuto sazbu schválila rada obce až 28. 12. 2018, když už mi takovou sazbu dali během roku 2018, a na dotaz z čeho se sazba skládá, mi nebylo zodpovězeno. Mám právo tedy požadovat zaplacené úhrady zpět jako neoprávněné obohacení obce?

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru