Otázky v kategorii: Občanské právo

počet otázek v kategorii: 892Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Schválení ročních odměn - doplnění otázky DAUC ID 23930

ID25062 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dne 30. 10. 2019 jsem obdržela odpověď na otázku Mimořádné odměny zastupitelům obce (DAUC ID 23930), bohužel jsem  nebyla jsem přesná v zadání. Jednalo se o informace, kdy obecní rada svým usnesením ze zasedání schválila roční odměny dle Ddhod o provedení práce. Z toho nelze zjistit, zda se jedná o odměny zastupitelům nebo někomu jinému např. z řad občanů nebo někomu mimo naší obec. Chtěla jsem vědět, o jaké odměny tedy šlo, čeho se týkaly, jakých prací pro obec. Dosud mi tyto informace naše obec odmítá svým rozhodnutím poskytnout. Jak mám postupovat? Už jednou jsem na jedno rozhodnutí poslala odvolání. Také jsem žádala poskytnutí těchto informací nahlédnutím, opět jsem obdržela rozhodnutí o odmítnutí. Přece i tady šlo o poskytnutí veřejných prostředků. 

Kamerový systém na pracovišti a GDPR

ID25036 | | advokáti s.r.o. Holubová

Zaměstnavatel plánuje zřídit na pracovišti (zámečnická dílna) kamerový systém ke sledování zaměstnanců, zejména ke sledování dodržování pracovní doby, přestávek v práci a nakládání se zpracovávaným materiálem. Jak by se to dalo co nejjednodušeji ošetřit z pohledu GDPR? Dodatky k pracovním smlouvám nebo informované souhlasy zaměstnanců? Existuje někde jednoduchý vzor? 

Výpověď z nájmu

ID24916 | | JUDr. Vlasta Víghová

Naše společnost obdržela výpověď z nájmu nebytových prostor od obecního úřadu, kde jsme provozovali 27 let prodejnu se smíšeným zbožím (19 let manžel jako OSVČ a od r. 2011 jako s. r. o.) s šestiměsíční lhůtou - § 2312 občanského zákoníku. Jako důvod uvedli nespokojenost zákazníků s nabídkou zboží. Jsme malá obec se 400 obyvateli, kdy v dnešní době již skoro neexistují prodejny na tak malých vesnicích. Přežili jsme za tu dobu 2x Jednotu, 3x soukromé prodejce v prodejně Jednoty (samoobsluha). Za celou dobu jsme nikdy neobdrželi ani písemnou výtku, ani pozvání na OÚ za účelem nějakého osobního jednání. Provozovali jsme prodejnu s nejlepším svědomím a vůlí mít i pro těch málo občanů základní druhy potravin včetně drogerie. Ještě se vozilo zboží na přání, vyzvedávaly recepty v lékárně. Obchod je naplněn zbožím, máme malou pultovku, jsme jediní prodejci v obci. Již nějakou dobu „válčím“ s OÚ, konkrétně se starostkou, kdy dle zákona č. 106/1999 Sb. se zajímám o dění v obci, zjišťuji i to, že se špatně hospodaří s obecním majetkem a veř. penězi. Snažím se odhalovat „lumpárny“, takže výpověď je dle mne účelová. Vím, že mohu podat do měsíce po obdržení výpovědi námitky. Tím, že nám nebyla dosud písemně doručena žádná výtka, je možné, že je výpověď neplatná, když jsme nebyli ve výpovědi zároveň poučeni o možnosti podat námitky? Pokud ano, jak to mám oznámit? Musím tedy uplatnit námitky proti výpovědi, pokud s ní nesouhlasíme a chceme se bránit fakty? Nebo je opravdu výpověď neplatná? 

Ukončení podnikání - převod živnosti

ID24922 | | JUDr. Vlasta Víghová

Fyzická osoba podniká na základě živnostenského listu, předmětem podnikání jsou stolařské práce, provozovna je vybavena dřevoobrábějícími stroji, několik zaměstnanců, skladové zásoby, stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy. Podnikatel z důvodů stáří končí podnikatelskou činnost. Zájem projevila další osoba, která chce celou živnost „odkoupit“. Jaký způsob by byl nejvhodnější a v případě změny podnikatele, budou mít zaměstnanci nárok na odstupné, i když je nový vlastník zaměstná? Jaká kriteria bude muset nový vlastník splňovat?

DPH u nájemní smlouvy nebytových prostor v případě neplatně ukončené smlouvy o nájmu

ID24740 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma s. r. o. pronajímá nebytový prostor bez energií další společnosti s. r. o. v ČR a odváděla měsíčně DPH 21 %. Nájemce s. r. o. zaslal výpověď, že od příštího měsíce končí, ale pouze na e-mail pronajímatele. Tento postup dle právníka pronajímatele nebyl správný a výpověď byla dána neplatně, tudíž dále běží nájemní smlouva, i přestože nájemce v pronajatém prostupu již není. Pronajímatel dle právníka nesmí nikomu novému nebytový prostor pronajmout, jelikož by zanikl nárok na nájemném dle smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Musíme i nadále jako pronajímatel, plátce DPH, běžně vyfakturovat nájemné s DPH 21 % do doby, než bude řádně-platně ukončen nájem ze strany nájemce i přesto, že v objektu již není?

Mimořádné odměny zastupitelům obce

ID24714 | | JUDr. Vlasta Víghová

Svou žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. jsem požádala o poskytnutí přílohy ze zasedání rady obce - z jeho usnesení, kde se navrhovaly roční odměny podle dohod o provedení práce, za r. 2016 a 2017. Toto mi bylo rozhodnutím obce zamítnuto s odvoláním na ústavní právo na ochranu soukromí, viz rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2014, čj. 1 As 189/2014-50 a cit. další. Běžně se lze na webových stránkách jiných obcí a měst dočíst o schvalování mimoř. odměn (v minulosti to byly peněžní dary) a v jaké výši např. starostům uvolněným a jiným zastupitelům neuvolněným i jmenovitě. Jedná se opravdu o ochranu soukromí a osobnosti ve střetu dvou zaručených práv, podle názoru povinného subjektu, když zastupitelé mají za výkon své funkce zákonné měsíční odměny určené nařízením vlády? Má občan právo znát výši ročních odměn a komu byla přiznána nebo mohu znát alespoň celkovou výši ročních odměn? To pak bychom jako občané nemohli zjistit, za co a komu byla peněž. odměna schválena. Z usnesení rady toto vyplývá, na zastupitelstvu obce však nebylo o ročních odměnách vůbec jednáno ani samostatným bodem projednáno.

Fakturace jednatele společnosti

ID24706 | | Ing. Petra Konderlová

Může jednatel (není současně společníkem s. r. o.) fakturovat s. r. o., ve které je jednatelem, subdodávky za účetní a daňové poradenství? S. r. o. poskytuje účetní a daňové poradenství ostatním fyzickým a právnickým osobám, které zabezpečuje ale jednatel svými zaměstnanci. S. r. o. tyto služby vyfakturuje svým odběratelům a jednatel pak o sníženou provizi tyto služby vyfakturuje s. r. o. Jednatel má zároveň živnostenský list na účetní práce a oprávnění na daňové poradenství. Jednatel má ve firmě i pracovní smlouvu, ale ta je uzavřena na jinou činnost, než účetní a daňové poradenství. Jednatelem se stal ve společnosti později. Tedy účetní služby a daňové poradenství vykonával před jmenování do funkce jednatele. S. r. o. je zprostředkovatelem, která svým jménem dovede uzavřít tyto smlouvy na účetní a daňové poradenství, ale služby vykonává FO na základě živnostenského oprávnění, která se v tomto roce stala současně i jednatelem.

Poskytnutí práva k použití ochranné známky

ID24632 | | JUDr. Vlasta Víghová

Fyzická osoba je vlastníkem ochranné známky a tuto ochrannou známku používá v rámci své podnikatelské činnosti její s. r. o. Jakým způsobem je možné co nejjednodušeji úplatně poskytnout právo k použití ochranné známky od fyzické osoby na s. r. o.? Bude k tomu nutná pouze smlouva nebo i další administrativní úkony?

Neomezená plná moc - platnost

ID24603 | | JUDr. Alena Koutná

Subjekt vystaví neomezenou plnou moc na jinou osobu (zmocněnec č. 1). Následně po vystavení této plné moci vystaví další neomezenou (generální) plnou moc na další jinou osobu (zmocněnec č. 2) s tím, že plnou moc na zmocněnce č. 1 nezruší. Je toto jednání v souladu s právním řádem ČR, anebo vystavením plné moci na zmocněnce č. 2 se ruší plná moc na zmocněnce č. 1.

Smlouva k poskytování účetních a administrativních služeb

ID24550 | | JUDr. Vlasta Víghová

Mám živnostenské oprávnění k poskytování služeb spojených s vedením účetnictví/daňové evidence a služeb administrativně-hospodářské povahy. Ráda bych služby nabízela externě jednotlivým firmám/fyzickým osobám. Jak to smluvně ošetřit? Mandátní nebo příkazní smlouvou? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru