Otázky v kategorii: Občanské právo

počet otázek v kategorii: 899Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Užitek z věci

ID25915 | | Ing. Ivana Pilařová

Je legální a daňové uznatelné, aby (pan Novák) OSVČ uzavřel dohodu s paní Novákovou, která je jeho manželkou, ohledně užívání věci (kterou je buď samotná stavba, nebo samotný pozemek, nebo obojí), kterou OSVČ užívá ke svému podnikání? Manželka ze svého podílu SJM nemá na rozdíl od OSVČ žádný užitek. Cílem je získat finanční užitek (zdanitelný) pro manželku a uznatelný daňový výdaj pro OSVČ a v neposlední řadě písemně vzájemně ošetřit užívání věci v jejich SJM. 

Zrušení školního lyžařského zájezdu kvůli koronaviru

ID25818 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zrušili jsme, v dobré víře uchránit peníze rodičů a z hlediska bezpečnosti našich žáků, plánovaný lyžařský zájezd do Rakouska dne 11. 3. 2020 (další den by se navýšilo storno na 100 %)  a vzápětí den poté vláda vyhlásila celoplošný zákaz výjezdů do zahraničí. Děti měly odjíždět dne 15. 3. 2020. Cestovní kancelář nám odmítla vrátit celou částku, snížila sice výši storno poplatku 40 % jeho původní výše, ale ani s tím nejsou někteří rodiče ztotožněni a brání se. Nejsme si jistí, kde, za těchto mimořádných událostí, je pravda.

Nadační fond při střední škole

ID25727 | | Ing. Zdeněk Morávek

Střední škola má nadační fond pro rozvoj učňovského školství, který je využíván pro žáky. Příspěvky na autobus na výlet, věcné odměny za reprezentaci školy ap. Může tento fond nadále fungovat nebo musí být rozpuštěn dle nějakého nařízení, které ale nemohu nikde najít.

Provize vyplacená podnikateli bez živnostenského listu

ID25560 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zjistili jsme, že náš obchodní partner, kterému vyplácíme provize za zprostředkování prodeje našich výrobků, nemá živnostenské oprávnění. Jeho činnost není nahodilá, ale dělá ji pravidelně, předpokládáme tedy, že by živnostenské oprávnění mít měl. Neplynou z toho pro nás nějaké sankce? Jsme povinni si ověřovat, že náš obchodní partner má pro podnikání potřebná povolení?

Směna bytů a zdanění

ID25425 | | Ing. Jiří Nigrin

Dvě rodiny se dohodly o výměně bytu v rámci jednoho domu. Kupní smlouvy byly podloženy znaleckým posudkem a tyto ceny (1,6 mil. a 2,4 mil) byly proti sobě započteny s tím, že vyšší cena byla ve výši 800 000 Kč druhému vlastníkovi jednotky vyplacena. Vlastník, jehož cena jednotky je dle znalce 2,4 mil., byt v roce 2019 začal pronajímat. Výdaje související s příjmy z § 9 ZDP chce uplatňovat ve skutečné výši, minimálně z důvodu odpisů a hypotéky na byt. Z jaké ceny bude odpisovat? Daň z převodu nemovitých věcí byla vypočítána dle znaleckých posudků, protože byty měli vlastníci od roku 2011. Je to správně?

Výdaje k příjmům z pronájmu uplatněné různým způsobem

ID25426 | | Ing. Petra Konderlová

Manželé vlastní 2 byty, každý podílem 50 %. Mají zrušené BSM v roce 1992. Jeden z bytů pronajímají. Je možné, aby výdaje vynaložené pro získání příjmů uplatňovali každý jinak? Manželka by chtěla uplatnit výdaje paušálně 30 % a druhý z manželů skutečnými výdaji (např. rekonstrukci bytu ve výši 50 % z celku, odpisy atd). Je případně možné, aby podával přiznání k DPFO - § 9 zákolna o daních z příjmů jen jeden z manželů, i když nemají SJM?

Zákonný úrok z prodlení

ID25341 | | Ing. Martin Děrgel

Firma půjčila fyzické osobě podnikateli úročenou zápůjčku v penězích. Zápůjčka včetně naběhlých úroků je po splatnosti. Ve smlouvě je dohodnutá zákonná výše úroku z prodlení dle nařízení. Jelikož jde o zápůjčku, firma nemůže uplatnit výši nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1200 Kč. Je to tak? Pokud je zápůjčka po splatnosti již od 30.4.2019 a v této době došlo ke změně repo sazby (1. 7. - zvýšení z 1,75% na 2%). Použije se na výpočet části úroku z prodlení 1,75% + 8% a od 1. 7. 8% + 2%, nebo je důležitá pouze sazba při vzniku zákonného úroku z prodlení a ta platí po celou dobu - tedy jen 9,75% ? 3) Zákonný úrok z prodlení se počítá z jistiny i naběhlých nezaplacených smluvních úroků? Např. bude-li jistina v prodlení 100 000 Kč a smluvní úroky 10 000 Kč, tak zákonný úrok z prodlení se začne počítat prvním dnem z prodlení z částky 110 000 Kč. Přičemž po splatnosti zápůjčky firma neuplatňuje smluvní úrok ze smlouvy souběžně se zákonným úrokem, ale pouze zákonný. Je to správně?

Schválení ročních odměn - doplnění otázky DAUC ID 23930

ID25062 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dne 30. 10. 2019 jsem obdržela odpověď na otázku Mimořádné odměny zastupitelům obce (DAUC ID 23930), bohužel jsem  nebyla jsem přesná v zadání. Jednalo se o informace, kdy obecní rada svým usnesením ze zasedání schválila roční odměny dle Ddhod o provedení práce. Z toho nelze zjistit, zda se jedná o odměny zastupitelům nebo někomu jinému např. z řad občanů nebo někomu mimo naší obec. Chtěla jsem vědět, o jaké odměny tedy šlo, čeho se týkaly, jakých prací pro obec. Dosud mi tyto informace naše obec odmítá svým rozhodnutím poskytnout. Jak mám postupovat? Už jednou jsem na jedno rozhodnutí poslala odvolání. Také jsem žádala poskytnutí těchto informací nahlédnutím, opět jsem obdržela rozhodnutí o odmítnutí. Přece i tady šlo o poskytnutí veřejných prostředků. 

Kamerový systém na pracovišti a GDPR

ID25036 | | advokáti s.r.o. Holubová

Zaměstnavatel plánuje zřídit na pracovišti (zámečnická dílna) kamerový systém ke sledování zaměstnanců, zejména ke sledování dodržování pracovní doby, přestávek v práci a nakládání se zpracovávaným materiálem. Jak by se to dalo co nejjednodušeji ošetřit z pohledu GDPR? Dodatky k pracovním smlouvám nebo informované souhlasy zaměstnanců? Existuje někde jednoduchý vzor? 

Výpověď z nájmu

ID24916 | | JUDr. Vlasta Víghová

Naše společnost obdržela výpověď z nájmu nebytových prostor od obecního úřadu, kde jsme provozovali 27 let prodejnu se smíšeným zbožím (19 let manžel jako OSVČ a od r. 2011 jako s. r. o.) s šestiměsíční lhůtou - § 2312 občanského zákoníku. Jako důvod uvedli nespokojenost zákazníků s nabídkou zboží. Jsme malá obec se 400 obyvateli, kdy v dnešní době již skoro neexistují prodejny na tak malých vesnicích. Přežili jsme za tu dobu 2x Jednotu, 3x soukromé prodejce v prodejně Jednoty (samoobsluha). Za celou dobu jsme nikdy neobdrželi ani písemnou výtku, ani pozvání na OÚ za účelem nějakého osobního jednání. Provozovali jsme prodejnu s nejlepším svědomím a vůlí mít i pro těch málo občanů základní druhy potravin včetně drogerie. Ještě se vozilo zboží na přání, vyzvedávaly recepty v lékárně. Obchod je naplněn zbožím, máme malou pultovku, jsme jediní prodejci v obci. Již nějakou dobu „válčím“ s OÚ, konkrétně se starostkou, kdy dle zákona č. 106/1999 Sb. se zajímám o dění v obci, zjišťuji i to, že se špatně hospodaří s obecním majetkem a veř. penězi. Snažím se odhalovat „lumpárny“, takže výpověď je dle mne účelová. Vím, že mohu podat do měsíce po obdržení výpovědi námitky. Tím, že nám nebyla dosud písemně doručena žádná výtka, je možné, že je výpověď neplatná, když jsme nebyli ve výpovědi zároveň poučeni o možnosti podat námitky? Pokud ano, jak to mám oznámit? Musím tedy uplatnit námitky proti výpovědi, pokud s ní nesouhlasíme a chceme se bránit fakty? Nebo je opravdu výpověď neplatná? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru