Otázky v kategorii: Občanské právo

počet otázek v kategorii: 911Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Převod peněz na jiný účet v den úmrtí majitele účtu

ID26358 | | JUDr. Vlasta Víghová

Životní partner - druh vážně onemocněl a požádal o převod peněz z jeho účtu na účet synovce své družky, který mu byl vždy oporou. Příkaz k převodu peněz byl vystaven dne 2. 6. 2020, ale z účtu odešly dne 3. 6. 2020. K večeru dne 2. 6. 2020 druh - majitel účtu zemřel. Jak se postupuje v tomto případě v dědickém řízení, bude částka, která odešla z účtu, podléhat dědickému řízení?

Doložení totožnosti uchazeče u jednotné přijímací zkoušky

ID26307 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může střední škola požadovat po uchazeči doklad totožnosti (pas, tramvajenka, ISIC karta) před konáním jednotných testů z českého jazyka a matematiky?

Pronájem - vyúčtování služeb

ID26337 | | Ing. Jan Ployer

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?

Závět - darovací smlouva

ID26168 | | JUDr. Vlasta Víghová

Vlastním byt, jsem rozvedený, mám 2 dcery (zletilá, nezletilá). Chtěl bych něco sepsat pro případ smrti. Chci, aby zdědily byt na půl, penzijní pojištění také na půl. V budoucnu mám v plánu v mém bytě žít s přítelkyní, ale chci, aby když se mi něco stane, zůstalo vše pouze dcerám. Takže potřebuji poradit, jestli závět nebo darovací smlouvu po mé smrti. Nevím, jak dlouho budu s někým žít a co z toho samozřejmě vyplývá. Ale je možnost že i třeba 10 let a více. Ženit se nemám v plánu.

Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka

ID26146 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je nutné se zaměstnancem uzavřít dohodu o mlčenlivosti (aby nevyzradil obchodní tajemství) nebo je to jeho povinnost - mlčet a tajemství neprozradit? Na základě jakého zákona? Je tato mlčenlivost nějak časově omezená? Jaké informace obecně podléhají obchodnímu tajemství? Musí být při uzavírání konkurenční doložky sjednány důvody, za kterých je možné od této doložky později odstoupit? Vztahuje se zákaz konkurenčního jednání i na jednatele a společníka?

SVJ a fond oprav (dlouhodobé zálohy)

ID26041 | | JUDr. Vlasta Víghová

SVJ vybírá do fondu oprav za bytovou jednotku 800 Kč/měsíc. Dům je po rekonstrukci a na FO je ještě 5 mil. Kč. V nejbližší době opravy většího rozsahu neplánujeme. Protože nechceme snižovat fond oprav o "pár korun", dal výbor SV hlasovat per rollam o návrhu na mimořádnou výplatu z fondu ve výši 20 000 Kč/vlastník. Byty jsou všechny stejné. Souhlasné stanovisko ze 100 jednotek dalo 92 vlastníků. Z nich jsou 3 v pozici očekávaného dědice s neukončeným dědickém řízení.

-           Jak naložit s jejich hlasem?

-           4 vlastníci nesouhlasili, 4 hlasovací lístek nevrátili a nechtějí se vyjádřit. Musíme mít při hlasování per rollam 100 % hlasů nebo stačí 3/4 ze všech jednotek?

-           Má právo na stejnou výplatu vlastník, který koupil byt teprve v listopadu 2019 nebo zůstane podíl bývalého vlastníka i nadále ve fondu oprav?

Splatnost faktury

ID26120 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba má výhradní právo na prodej konkrétního SW od softwarové společnosti. Toto právo převedla se souhlasem původní společnosti na nového prodejce, kterým je akciová společnost. Akciová společnost za to fyzické osobě vyplácí čtvrtletně dojednanou finanční částku. Fyzická osoba na fakturách neuvádí jako datum splatnosti konkrétní datum, ale uvádí, že částka je splatná "na vyžádání". Akciová společnost tedy faktury hradí fyzické osobě až když ona o to požádá. V účetnictví akciové společnosti jsou však tyto faktury neuhrazené více než 30 měsíců (od data vystavení, k žádosti o úhradu zatím nedošlo). Neměla by je akciová společnost vyloučit z daňových nákladů do doby, než budou zaplaceny? Nebude obviněna z toho, že jde o účelovost? Fyzická osoba je s akciovou společností spojená osoba.

 

DPFO - finanční zprostředkovatel

ID26064 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o pomoc a radu v otázce stanovení daně DPFO - finančního zprostředkovatele pracujícího jako OSVČ, uplatňujícího DE. Zřejmě klasický případ, FO dostává každý měsíc na účet provizi z uzavřených smluv, toto je hlavní příjem, dále má velký náklad pronájem kanceláře, který z části přefakturovává dalším kolegům. Tzn. vyloučit poměrnou část nákladů z pronájmu, příjem z přefakturace dát jako nedaňový? nebo celou částku nákladů , celou částku příjmů z přefakturace zdanit?¨ Dle mého ve výsledku vyjde úplně stejně, dovoluje obě varianty zákon? nedaňové příjmy+ nedaňové výdaje, vyloučit nedaňové příjmy + nedaňové výdaje? FO každý rok dostane celkové vyúčtování přiznaných příjmů od firmy, po sečtení všech příimů které FO obdržela na BU je ale každý rok částka jiná, vážou se na to různé platby do stornofondu (není příjem? jen nevyplacená částka), dále jsou z celkových plateb strženy částky za propagační materiály atd. Bude správný postup, pokud se do DP uvedou všechny příjmy obdržené na BU? DE je o přijatých platbách co FO obdržela, nebo máme přiznat jinou, vyšší částku kterou ale FO neobdržela? nejde se v tom srovnat, i kdybychom přiznali částku, kterou máme jako příjem uvedenou ve vyúčt. od firmy a odečetli veškeré materiály (které byly strženy), dostaneme se pak na menší částku, než je skutečně na BU. Při případné kontrole dokazuje FO příjmy z BU? Jinak nefakturuje. 

Služební vozidlo pro soukromé účely - spoluúčast při nehodě

ID25994 | | Ing. Jiří Vychopeň

Můžete prosím ve stručnosti popsat pravidla pro úhradu spoluúčasti při nehodě na služebním vozidle zaviněné / nezaviněné zaměstnancem při služební / soukromé cestě a daňové důsledky z hlediska DPH a DPPO v případě, kdy zaměstnavatel úhradu spoluúčasti po zaměstnanci nepožaduje?

Dítě předškolního věku s diagnozou diabetes 1. typu

ID26010 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Jsme základní škola - příspěvková organizace, která má pod sebou 4 mateřské školy. Ve školním roce 2020/2021 se hlásí do mateřské školy chlapec, kterému budou v září 2020 4 roky a má diabetes 1. typu. Pod kůží má nainstalovaný senzor, který je napojen na mobilní telefon matky, která mu v současné době podává inzulin. Od září by měl chlapec využívat inzulínovou pumpu. Chtěli jsme se zeptat, zda může učitelka mateřské školy obsluhovat pumpu nebo inzulinové pero dítěti, aniž by prošla nějakých zdravotnickým kursem nebo přednáškou. Nebo je škola (případně rodiče) povinna zajistit asistentku k dítěti a kdo hradí mzdové náklady této pracovnici. Zajímalo by nás, co vše musí škola zajistit po dobu pobytu dítěte v mateřské škole a jaké povinnosti plynou rodičům dítěte ve vztahu ke škole. Měla by být uzavřena nějaká smlouva o zajištění péče dítěte? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru