Otázky v kategorii: Neziskové organizace

počet otázek v kategorii: 191Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Čerpání daru před datem připsání na účet

ID27160 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společnost podepíše s dárcem darovací smlouvu na kulturní projekt, přičemž splatnost darované částky je půl roku. Částka je připsána na účet obdarovaného za čtyři měsíce. Mezitím je realizována část kulturního projektu. Je možno náklady na projekt, které jsou uhrazeny před datem připsání částky na účet obdarovaného, zaúčtovat jako čerpání tohoto daru?Nejedná se o podnikatelský subjekt, ale o neziskovou organizaci (OPS), která dar účtuje do fondu 911. Jak je to v případě, kdy je podepsána darovací smlouva, ale částka dorazí na účet až poté, co jsou uhrazeny některé výdaje kulturního projektu. Zda jsou náklady na kulturní projekt čerpané před datem přijetí daru (a současně po podepsání smlouvy), např. z půjčky, uznatelným čerpáním tohoto daru. Konkrétní případ - máme kulturní projekt, máme podepsanou darovací smlouvu, ale víme, že dárce uvolní finance až za delší dobu a potřebovali bychom část projektu realizovat co nejdříve, třeba i z půjčky do doby, než dar dorazí na účet.

Společenství vlastníků jednotek po novele k 1. 7. 2020

ID26969 | | JUDr. Vlasta Víghová

1/ Dle § 1177 občanského zákoníku je osoba, která přenechá svůj byt k užívání jiné osobě, povinna nahlásit SVJ jméno a bydliště této osoby v "nájmu". Bohužel jeden právní názor je, že musí nahlásit adresu dle občanky a druhý názor je, že může nahlásit adresu, kde se bytová jednotka, kde je v "nájmu", nachází. To pak podle nás ztrácí smysl tohoto paragrafu. Také nám bylo řečeno, že jako výbor SVJ nemáme nárok na to, abychom nějak zkontrolovali, zda se ten dotyčný jmenuje tak, jak byl nahlášen. Takže když nahlásí nepravdivě například Josef Vonásek, Horní-Dolní, tak to musíme vzít jako hotovou věc.

2/ Příspěvek na vlastní správu domu se stanovuje ve stejné výši pro všechny bytové jednotky v SVJ bez ohledu na podíly, velikost. Účtuje se výsledkově. Patří sem odměny výboru, poštovné, právník, účetní. Ale patří sem i pojištění domu, když by se tato položka měla určovat podle podílu. To by pak ten příspěvek nebyl stejný pro všechny bytové jednotky.

Upgrade softwaru

ID26924 | | Ing. Martin Děrgel

V r. 2018 byl v. v. i. zakoupen software - 3 ks v hodnotě 34 000 Kč. Software byl jako multilicence uložen na server a zaúčtován na účet 518 Služby evidované v operativní evidenci. V r. 2020 byl pořízen upgrade k tomuto softwaru, a jelikož se upgrade prodává v minimálním množství 5 ks, byly ještě dokoupeny 2 ks softwaru. Celková hodnota 5 upgrade + 2 softwaru je 39 000 Kč bez DPH (48 000 Kč včetně DPH). K těmto 5 položkám je dodána povinná technická podpora na 1 rok v částce 11 000 Kč. Předpokládám, že povinná technická podpora je služba a bude účtována do nákladů. U dokoupení 2 ks softwaru a 5 ks upgradu (jedná se o multilicenci, je umístěno na serveru s možností vzdáleného přístupu). Jedná se o technické zhodnocení? Jelikož není software používán v rámci ekonomické činnosti, nemůže naše instituce nárokovat odpočet DPH. Pořizovací/vstupní cena je tedy 48 000 Kč. Naše instituce pořizuje majetek z fondu reprodukce majetku. Bude účtováno: MD 013/D 321, MD 916/D 901 (Fond reprodukce majetku/základní jmění) a následné odpisy po dobu 18 měsíců: MD 551/D 073, MD 901/D 916. Je tento postup správný?

Úhrada faktur za jinou organizaci

ID26921 | | Ing. Zdeněk Morávek

Náš spolek sdružuje členy se zájmem o podporu vzdělávání v určitých oblastech. Spolek se rozhodl podpořit vydání knihy, která pojednává o těchto oblastech vzdělávání. Knihu bude vydávat vydavatelství, které pak bude i majitelem výtisků a bude zajišťovat distribuci knih. Zisk z jejich prodeje bude ziskem vydavatelství. Náš spolek obdržel dar na podporu vzdělávacích činností. S vydavatelstvím jsme se dohodli, že vydání knihy podpoříme tak, že budeme hradit faktury za činnosti potřebné k vydání knihy (překlad z němčiny, úpravy textů, design knihy apod.). Je v pořádku, že budeme hradit práce pro jinou firmu, ze kterých nebude náš spolek mít žádný hmotný užitek?

Prokázání využití daňové úspory u o. p. s.

ID26404 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obecně prospěšná společnost (veřejně prospěšný poplatník) může snížit základ daně, pokud prostředky získané touto úsporou použije v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností. Společnost ušetřila na dani 9 000 Kč. Postačí v následujícím zdaňovacím období prokázat, že společnost měla na nepodnikatelskou činnost vyšší náklady než 9 000 Kč, nebo je třeba v účetnictví označit konkrétní doklady do výše 9 000 Kč?

Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance

ID26905 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC. Jako zaměstnavatel jsme zrušili dne 7. 9. 2020 pracovní poměr bez udání důvodu zaměstnanci ve zkušební době s určením ukončení pracovního poměru ke dni 30. 9. 2020, přičemž pracovní poměr vznikl 1. 7. 2020 na dobu určitou do 31. 12. 2020 a den 30. 9. 2020 je poslední den zkušební doby. Zaměstnanec zrušení pracovního poměru převzal 11. 9. 2020. Dne 29. 9. 2020 jsme obdrželi oznámení o počátku pracovní neschopnosti zaměstnance (od něj samého i od lékaře). Za jaké období náleží zaměstnanci náhrada za pracovní neschopnost od zaměstnavatele a kdy je v tomto případě ukončen pracovní poměr?

Krytí ztráty u příspěvkové organizace

ID26899 | | Ing. Zdeněk Morávek

Příspěvková organizace v roce 2019 skončila se ztrátou, jelikož neměla ani v rezervním fondu žádné prostředky ke krytí této ztráty. Ztráta v roce 2020 zůstává v rozvaze na účtu 432 minusem. V srpnu 2020 organizace obdržela od zřizovatele finanční prostředky vysloveně určené ke krytí ztráty. Jak správně účtovat?

Zaúčtování slev, slevových kuponů a akcí 2+1 zdarma

ID26825 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak zaúčtovat poskytnuté slevy, slevové kupony či akce 2+1 zdarma. Jsme škola, příspěvková organizace, účtujeme způsobem B, nejsme plátci DPH. Uvedu příklady: na faktuře je uvedena cena materiálu/majetku se slevou např. 10 %. Na slevu od prodejce nemáme darovací smlouvu, na faktuře je pouze vyčíslení uvedeného procenta slevy, či cena před slevou a po slevě (vč. výše poskytnuté slevy). Příjem faktury za materiál po slevě 10%: 45 Kč - MD 501/D 321, zaúčtování výše slevy 5 Kč - MD 501/D 649. Příjem faktury za nástěnku (evidence DDHM) po slevě 10 %: 4500 Kč - 558/321, zaúčtování výše slevy 500 Kč - 558/649, evidence majetku DDHM ve výši 5000 Kč - 028/088. Jsou takovéto postupy správné? Pokud ano, postupovat takto i v případě poskytnutých slevových kuponů např. ve výši 100 Kč či akce 2+1 zdarma? - např. faktura 3000 Kč za nástěnky 2+1 zdarma – cena jedné nástěnky je 1000 Kč, nebo 1500 Kč? V jaké ceně nástěnky zaúčtovat a zaevidovat do majetku? Pokud uvedený postup správný není, jak promítnout v účetnictví poskytnutí slev? 

Činnost dobrovolníků ve spolcích

ID26752 | | Ing. Zdeněk Morávek

Dobrovolníci, členové a předseda spolku zaměřeného na sportovní a taneční aktivity dětí , nejsou za svou činnost spolkem nijak odměňováni. Jaké daňové dopady má tato situace na spolek, jeho členy, dobrovolníky včetně předsedy v následujících situacích: 1) V případě bezplatného výkonu funkce předsedy spolku a bezplatného vedení sportovních kroužků pro děti jeho členy případně dobrovolníky je potřeba jejich bezplatnou práci „ocenit“ a v účetnictví spolku ji zachytit, a to v podobě výnosů a současně nákladů (např. jako dar tomuto spolku ve výši této bezplatné aktivity a na straně druhé jako náklad v podobě bezplatné práce? (Zatím toto není nijak v účetnictví spolku zachyceno.) Případně jaké je možné jiné řešení této situace? 2) Pokud tento spolek pořádá sportovní soustředění na horách pro děti, dobrovolníci, členové a předseda spolku opět za svou činnost nejsou nijak odměněni, ale je za ně plně uhrazena doprava, ubytování a strava spolkem. Má tento fakt nějaké daňové dopady pro dobrovolníky, členy spolku a předsedu, když tedy nevystupují v pozici zaměstnanců spolku?

Faktura v přenesené povinnosti

ID26660 | | Ing. Zdeněk Morávek

TJ Sokol je plátce DPH. Teď si nechal postavit hřiště na volejbal a dodavatel je plátce DPH. Musí být faktura vystavena v přenesenné daňové povinnosti a Sokol pak odvede daň, ale neuplatní si nárok na odpočet (nebude z toho mít příjmy, je to jen pro potřeby členů), nebo může být faktura rovnou vystavena s daní s tím, že Sokol prohlásí, že to má pro neekonomickou činnost?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru