Otázky v kategorii: Neziskové organizace

počet otázek v kategorii: 203Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výkazech jednoduchého účetnictví

ID27910 | | Ing. Jiří Nigrin

Kam zařadit drobný dlouhodobý hmotný majetek v Přehledu o majetku a závazcích? Jedná se konkrétně např. o sportovní pomůcky s dobou použitelnosti delší než 1 rok, ale levnější než 40 000 Kč. Je možné vykazovat je v poli č. 6 - Zásoby? 

Zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku na 80 000 Kč u příspěvkové organizce

ID27859 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme dodavatelem zboží převážně do základních škol a mateřských školek, kde jsou zřizovatelem převážně obce, MŠ je příspěvkové organizace apod. Týká se posun hranice odepisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč i obcí, příspěvkových organizací apod.? 

Zástupce statutárního orgánu v příspěvkové organizaci

ID27831 | | JUDr. Vlasta Víghová

Příspěvková organizace zřízená městem (poliklinika) má jmenovaného ředitele. Pokud by ředitel potřeboval, aby ho někdo zastupoval jako statutární orgán ve všech právech a povinnostech, jak to má právně řešit? 

zápůjčky mezi neziskovými organizacemi

ID27552 | | Ing. Zdeněk Morávek

Máme dvě neziskové organizace - jedno je zájmové sdružení právnických osob, které je zakladatelem obecně prospěšné společnosti. Tyto dvě neziskovky si mezi sebou poskytnují peněžní zápůjčky bezúročné (někdy poskytuje zápůjčku zakladatel do ops, jindy zase o. p. s. půjčuje zakladateli). Chtěla bych se zeptat, zda by v tomto mohl být nějaký daňový problém (jako dodanění cen obvyklých, získání bezúplatných příjmů). 

SVJ - fond oprav a návaznost na § 9 ZDP

ID27601 | | Ing. Kateřina Kurková

Shromáždění vlastníků rozhodlo na svém zasedání o tom, že příjmy z pronájmu místností v suterénu domu (nájemníky jsou vlastníci jen některých jednotek) se nebudou vyplácet vlastníkům jednotek, ale budou převedeny do fondu oprav. Současně rozhodlo, že tyto prostředky z nájmu lze použít pouze na výdaje související s příjmem těchto prostor, nebude-li příjem z nájmu vyplacen vlastníkům dle jejich podílů. Dotazy: 1) Musí shromáždění SVJ rozhodovat v této věci každoročně znovu nebo je možno toto zakotvit do stanov jako pravidlo? 2) Jak vysoké musí být % hlasovacích práv pro takový úkon? Je rozdílné % hlasovacích práv v případě, kdy bude zakotveno ve stanovách SVJ, nebo se jedná o stejné % hlasů v obou případech? 3) Jak účtujeme o rozhodnutí vlastníků a převodu do FO v roce 2020, když budou peníze použity až v roce 2021?

Náklady na jízdné taxi bez cestovního příkazu

ID27544 | | Ing. Zdeněk Morávek

Zatím jsem vždy účtovala náklady na jízdné (kromě firemních vozů s knihami jízd) v rámci vyúčtování pracovní cesty na 512. Mám teď doklady od klientky, která využila taxi službu pro cesty po Praze. Místo výkonu práce je Praha. Nejedná se tedy o služební cestu. Lze zaúčtovat do daňově uznatelných nákladů bez vyúčtování pracovní cesty? Stačilo by případně vypsat tabulku s datumy jízd taxi a účelem cesty - např. vypsat jednotlivá jednání nebo návštěvu pobočky banky apod.? Jako obdobu knihy jízd? DPH neřeším, je neplátce, jen daňovou uznatelnost nákladů. Jedná se o neziskovou organizaci, ale to by asi na odpověď nemělo mít vliv. 

Dar s účelovým určením

ID27321 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Dostali jsme finanční dar na účely školství a k podpoře školních aktivit – finančních nákladů na soutěž středních škol ve stavbě Stirlingova motoru. Dar jsme dostali zásluhou pana učitele, který se touto soutěží se žáky zabýval. Je možné z těchto účelových prostředků uhradit i cestovné a náhrady za stravu pro žáky, kteří se soutěže zúčastnili? Případně může se těmto žákům z výše uvedeného daru zaplatit i další občerstvení, případně nějaké odměny – dárky? Poraďte, jak můžeme výše uvedený dar plně využít pro daný účel?

Dar mezi spolky

ID27379 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může spolek darovat finanční prostředky jinému spolku? Pokud ano, existují nějaké omezující podmínky v jakých případech to nelze?

Lhůta pro podání daňového přiznání DPPO - auditovaná obecně prospěšná společnost

ID25703 | | Ing. Zdeněk Morávek

Ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., zákon o obecně prospěšných společnostech, stanoví případy, kdy obecně prospěšná společnosti musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem. Ačkoliv zákon č. 248/1995 Sb. byl k 1. 1. 2014 zrušený, podle přechodných ustanovení, § 3050 občanského zákoníku se práva i povinnosti obecně prospěšných společností řídí dosavadními právními předpisy, tedy zákonem č. 248/1995 Sb. Podle ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se podává daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ve věci výše uvedeného ustanovení daňového řádu není u pojmu účetní závěrky ověřené auditorem odkaz na příslušný zákon a zároveň není v daňovém řádu vymezený pojem "účetní závěrka ověřená auditorem". Je možné podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob obecně prospěšné společnosti, která má povinnost auditu na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona o obecně prospěšných společnostech, ve lhůtě stanovené v § 136 odst. 2 daňového řádu, tj. do 30. 6. následujícího roku, ačkoliv tato obecně prospěšná společnost nemá povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví? Jinými slovy, zákonem uložená povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, stanovená v § 136 odst. 2 daňového řádu se vztahuje též na zákon č. 248/1995 Sb.?

Nadační příspěvek formou proplacení faktur

ID27293 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme nezisková organizace a obdrželi jsme nadační příspěvek od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Příspěvek je určen na vzdělávání pracovníků. Realizace příspěvku je pomocí úhrady faktur za supervizi a odborné kurzy, které jsou fakturovány na nadaci, která je proplatí. Pouze konečný příjemce jsme my. Můj dotaz je: mám náklad účtovat na 518-Školení, nebo na 549-Ostatní neinvestiční náklady? Nebo jak zaúčtovat, když jsme neobdrželi peníze ani faktury psané na naší firmu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru