Otázky v kategorii: Neziskové organizace

počet otázek v kategorii: 157Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náklady na rozvoz jídel

ID25172 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak správně zaúčtovat v účetnictví obce službu na rozvoz jídel? Obec má zřízeny příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ). V jedné ze škol je zřízena velkokapacitní vývařovna. Z důvodu ekonomického využití vývařovny obec zařídila rozvoz jídel do výdejen i pro žáky ostatních příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ) zřízených obcí pomocí cizí organizace. S touto organizací má sepsanou smlouvu o poskytování služeb, podepsanou primátorem a schválenou radou. Jedná se o náklad obce účtovaný na účet 518 (RS 5169) nebo se jedná o náklady příspěvkové organizace, které jsou hrazeny obcí za příspěvkovou organizaci? Jak správně zaúčtovat a jakou RS použít?

Prodej zboží mimo ekonomickou činnost

ID25220 | | Ing. Zdeněk Morávek

ÚSC, plátce DPH, nakoupí pro účely vzdělávání žáků nové nákladní vozidlo a jeho příslušenství jako stavebnici - v rozloženém stavu. Tyto "díly" předá vlastní příspěvkové organizaci (škole), kde je žáci v rámci výuky smontují. Hotové vozidlo je ihned po smontování vráceno ÚSC, neslouží již dále jako učební pomůcka. ÚSC obratem vozidlo prodá vlastní akciové společnosti. Jaký bude správný postup z pohledu DPH? Uplatnit u nakupovaných dílů a příslušenství DPH a při prodeji odvést daň na výstupu nebo by bylo možné posoudit, že vozidlo sloužilo k výuce, kdy není nárok na odpočet a při prodeji osvobodit. Nebo vůbec nezahrnovat do předmětu daně, neboť hlavním smyslem operace je, aby žáci získali praktické dovednosti, nikoliv ekonomický zájem ÚSC - nejedná v rámci ekonomické činnosti.

Charitativní běh

ID25217 | | Ing. Zdeněk Morávek

Zapsaný spolek, založený za účelem pořádání a organizování charitativních sportovních, kulturních a společenských akcí, uspořádal charitativní běh, finanční výtěžek z prodeje triček a startovného daroval nezletilému nemocnému dítěti. Pro spolek nejsou příjmy z prodeje triček a startovného předmětem daně z příjmů? Pro obdarované dítě (jeho rodiče) není poskytnutý finanční příspěvek (dar) na nákup doplňkových léků předmětem daně z příjmů?

Příplatek za vedení pro ředitele

ID25196 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Ředitel příspěvkové organizace (statutární orgán), jejímž zřizovatelem je město, je zařazen do 11. platové třídy. Ředitel řídí práci vedoucích zaměstnanců, kteří řídí práci dalších podřízených zaměstnanců. Zřizovatel odmítá se zvýšením tarifu od nového roku 2020 doplatit řediteli příplatek za vedení v minimální výši 20 % z platového tarifu, s odůvodněním, že je ve 2.stupni řízení. Domníváme se však, že příplatek za vedení podle § 124 ZP, by měl být vypočítán dle 3. stupně řízení, tedy v rozsahu 20–50 % platového tarifu.

Pracovní cesta

ID25020 | | JUDr. Marie Salačová

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Může zaměstnanec použít k pracovní cestě vozidlo jiného zaměstnance? Má v tomto případě nárok na náhradu za ujeté km a spotřebované pohonné hmoty? Je tato náhrada na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů? 

Příjem sportovního klubu od sportovního svazu - doplnění

ID24967 | | Ing. Zdeněk Morávek

Sportovní klub v rámci své činnosti realizuje akci v rámci projektu vyhlášeného sportovním svazem. Na akci vystaví sportovní svaz objednávku, kde uvede přesné požadavky na údaje, které má obsahovat faktura. Sportovní klub vystaví podle objednávky fakturu na smluvní cenu uvedenou vedle jiných údajů v objednávce. Jedná se u sportovního klubu o příjem související s jeho hlavní činností nebo o příjem vedlejší podléhající dani z příjmů? Je výnos podle takové faktury výnosem za poskytnuté služby nebo se jedná o jiný druh výnosu, např. (skrytá) dotace? Projekty jsou vesměs zaměřeny na podporu sportování mládeže. Doplnění Sportovní klub dále fakturuje sportovnímu svazu „odměnu za zajištění zpracování osobních údajů v roce 2019 ve výši … Kč“. Jak naložit s takovouto položkou z pohledu účetního a daňového?

Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)

ID24639 | | JUDr. Vlasta Víghová

Na školení nám byla daňovým poradcem podána nová, překvapivá informace, že pokud si SVJ zajistí služby profesionálního předsedy SVJ prostřednictvím externí firmy fyzické osoby (OSVČ), tak i přesto, že mu tato osoba vystaví fakturu, musí k němu SVJ přistupovat jako k zaměstnanci a odvést za tuto osobu podle výše odměny: daň, zdravotní a sociální pojištění. Fakturovanou částku by SVJ mělo považovat za hrubou výši odměny a odměnu vyplatit v čisté výši. Je tento postup správný, nebo stačí proplatit fakturu za služby a OSVČ se se svými odvody vypořádá sama? Pokud by si osoba poskytující služby profesionálního předsedy SVJ založila s.r.o., pak by fakturace proběhla klasicky, jako každá jiná v obchodním styku. Chápu, že člen SVJ, pokud je zároveň členem výboru nebo předsedou SVJ nemůže odměnu za výkon funkce fakturovat nebo pobírat na základě některé z dohod, ale zde osoba poskytující služby profesionálního předsedy členem daného SVJ není a poskytuje tyto služby více různým SVJ?

Cestovní příkazy

ID25027 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Zaměstnanci byl povolen k pracovní cestě autobus. Zaměstnanec však místo něj použil vlastní auto a odůvodnil to tím, že mu autobus ujel. V cestovním příkazu nárokuje jízdné ve výši tarifu IDOS JMK pro autobus. Můžeme takový cestovní příkaz proplatit?

Drobné poplatky ve školství

ID24947 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Jak máme řešit např. náklady spojené s akcí zkoušky „zkoušky na nečisto“? Škola tyto přijímačky organizuje sama. Jedná se o pořádání zkoušek ještě před termínem skutečných přijímacích zkoušek, aby si žáci mohli vyzkoušet, jak by asi dopadli. Je s tím spojeno spousta administrativní práce i skutečných nákladů. Např. na papír, kopírování, učebnu, opravy těchto písemek od učitelů apod. Je možné, abychom za tuto činnost vybírali třeba poplatek 50 Kč od žáka, který se ke zkouškám na nečisto přihlásí? Předpokládám, že by k tomu musela být i patřičná kalkulace, a pokud by to bylo příjmem školy, tak by poplatek neměl být ziskový. Nebo je třeba tuto činnost vykonávat v rámci doplňkové činnosti? 

Odvod prostředků za porušení rozpočtové kázně u právnické osoby zřízené obcí

ID24990 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Z jakých zdrojů lze hradit odvod do rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v případě, že se jedná o nesprávné čerpání FKSP? Jedná se o právnickou osobu zřízenou obcí.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru