Otázky v kategorii: Mzdy

počet otázek v kategorii: 1311Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Mzdy

ID24875 | | JUDr. Petr Bukovjan

Česká firma zaměstnává na dohodu o provedení práce slovenské občany. Rovněž majitel firmy je občan Slovenské republiky. Je potřeba u hlavního pracovního poměru nebo u dohody o provedení práce podávat hlášení na úřad práce o těchto zaměstnancích?

Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna

ID24838 | | JUDr. Petr Bukovjan

Je možné zaměstnanci zaměstnanému na dohodu o provedení práce vyplatit mimořádnou nenárokovou odměnu? (např. z důvodu dobrých výsledků a udržení dohodářů ve firmě). Bude tato odměna mít stejný daňový režim jako standardní sjednaná odměna z DPP? Pokud ve stávající písemné smlouvě - DPP není o takové mimořádné odměně žádné ustanovení, je třeba písemně uzavřít nějaký dodatek?

Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy

ID24846 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma si zřídila prokuru na zastupování ve vedení firmy, prokurista je také řádně zapsán v obchodním rejstříku. Prokurista pobírá mzdu za tuto činnost a firma se při odměňování řídí zdaňováním obdobným jako u zaměstnance (sociální, zdravotní, daň), avšak neuplatňuje na takového prokuristu minimální zaručenou mzdu nápodobně jako u jednatele. Pracuje např. za 15 000 Kč hrubého. Jakou smlouvu by správně měl mít prokurista? Je tento postup s nereskepektováním výše zaručené mzdy v pořádku? Pokud by byl zaměstnán i společník (který není jednatelem), protože firmě vypomáhá s řízením firmy, tak se na něho také nevztahuje výše zaručených mezd? A jaký typ smluvní typ je u společníka vhodný - např. smlouva příkazní nebo smlouva o výkonu funkce společníka? Nebo dát je lepší dát tomuto společníkovi prokuru a zdaňovat ho dle výše zmíněného dotazu na prokuristu?

Dohoda o provedení práce - slovenský student do 10 000 Kč

ID24810 | | Josef Rajdl

Česká firma chce zaměstnávat na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč ve své provozovně v ČR prezenční studenty VŠ, kteří jsou však občané Slovenska a po celý rok tu studují. Řídí se DPP českými předpisy (Tzn. pokud slovenský student podepíše prohlášení a uplatní si slevu na poplatníka, je daň 0 Kč, dohoda nepodléhá ZP SP, + je tam povinnost na ÚP - to vím)? Pokud by takovýto student přestal studovat nebo byl studentem dálkovým, musí pro českou firmu obstarat kartu A1, aby bylo zřejmé, jestli může být DPP posuzována dle českých předpisů? Pokud by dohoda byla posuzována dle Slovenských předpisů, tak to znamená, že se firma musí registrovat na příslušné úřady na Slovensku, a tam odvádět pojistné (SP a ZP) a daň z příjmu „brigádníka“ dle tamních zákonů.

Postoupení pohledávky

ID24821 | | Ing. Miroslava Kočová

Firma s. r. o. zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením. Od úřadu práce dostává příspěvky na jejich zaměstnávání. Tyto příspěvky dostává za čtvrtletí zpětně, ale o více než dva měsíce později po skončení čtvrtletí. Než peníze přijdou, firma si sjednala s platební institucí smlouvu o postoupení pohledávky na výplatu mezd. Ke smlouvě náleží i faktura, na které stojí provize dle smlouvy o postoupení pohledávky a tato faktura je odečtena od částky na smlouvě o post. pohledávky a konečná částka přichází na účet každý měsíc. Částku bude firma vracet navýšenou o úroky. Jaké účty použít, aby vše bylo správně zaúčtováno? 

Doplatek mzdy

ID24827 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jsme příspěvková organizace - základní škola. V září letošního roku přinesla zaměstnankyně školy podklady od předchozího zaměstnavatele - zápočtový list s opravenou délkou trvání pracovního poměru. Na základě nového potvrzení měla mít v roce 2014 postup do vyššího platové stupně dříve asi o 6 měsíců. Podklady, které přinesla a které ovlivnily výpočet platového postupu v roce 2014 nedodala, což přiznává. Nyní požaduje doplatit rozdíl v základní mzdě za celou uvedenou dobu. Jsme povinni mzdu doplatit? Pokud ano, tak za celé období, které zaměstnankyně požaduje?

Odměna jednatelky po konci mateřské dovolené

ID24710 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jednatelka s. r. o. na základě smlouvy o výkonu funkce byla na mateřské dovolené od 1. 6. 2019 do 5. 8. 2019. V období 06-08/2019 jí tedy nebyla vyplacena odměna jednatele. Znovu jí odměnu vyplácíme od 09/2019. Je to tak v pořádku? 

Jazykový pobyt jednatele v zahraničí

ID24755 | | Ing. Petra Konderlová

Jednatel, který je jediným společníkem a zaměstnancem firmy, si zaplatil jazykový pobyt v zahraničí ve výuce AJ. Tato firma nemá zatím obchodní partnery z anglicky mluvících států a není tam jakákoliv vazba v předmětu činnosti firmy, aby šlo o daňový náklad (jedná se o malého developera). Z toho usuzuji, že půjde o nedaňový náklad. Ovšem otázka je mířena spíš k řešení možného osvobození u jednatele dle 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Nejsem si jistý, zda soukromá jazykovka v cizí zemi spadá pod pojem „vzdělávací zařízení“. Je někdo tento pojem víc definovaný, abychom mohli analyzovat, zda tam taková jazyková škola může patřit - a jazykový pobyt může být osvobozen? Pokud bude mít jednatel další náklady hrazené firmou jako je letenka, ubytování, základní stravování v ubytovacím/vzdělávacím zařízení - je to všechno daňově neuznatelné, ale může se to osvobodit u jednatele nápodobně jako vzdělávání?

Doplnění otázky:

Toto plnění na jazykový pobyt bylo poskytnuto jednateli v nepeněžní formě. Zaplatila to firma ze svého účtu a faktura byla na firmu, nikoliv zaměstnance (jednatele). Z toho tedy usuzuji, že jazykový pobyt může být osvobozen dle 6 odst. 9 písm. d) od daně z příjmů fyzických osob, a nebude podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Firma zaplatila i letenku na tento jazykový pobyt (opět poskytnuto jako nepeněžní plnění jednateli). Může být i tato letenka také osvobozena od zdanění u jednatele?

Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy

ID24764 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Prodavačky v naší prodejně mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu s vyrovnávacím obdobím 26 týdnů. Na jednotlivé měsíce mají naplánovaný různý počet hodin, které mají odpracovat. Máme tento počet hodin považovat při výpočtu mzdy za fond pracovní doby, kterým se dělí jejich měsíční mzda? Příklad: naplánováno 160 h, odpracováno 145 h + 15 h dovolená Měsíční mzda 21 000/ 160 h * 145 h = 19 031 + 15 h dovolené plac. průměrem.

Odměna za doporučení kandidáta - průměr

ID24765 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Má být odměna vyplacená zaměstnanci za doporučení kandidáta zahrnuta do průměru pro dovolenou?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru