Otázky v kategorii: Mezinárodní zdanění příjmů

počet otázek v kategorii: 104Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dohoda o provedení práce - slovenský student do 10 000 Kč

ID24810 | | Josef Rajdl

Česká firma chce zaměstnávat na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč ve své provozovně v ČR prezenční studenty VŠ, kteří jsou však občané Slovenska a po celý rok tu studují. Řídí se DPP českými předpisy (Tzn. pokud slovenský student podepíše prohlášení a uplatní si slevu na poplatníka, je daň 0 Kč, dohoda nepodléhá ZP SP, + je tam povinnost na ÚP - to vím)? Pokud by takovýto student přestal studovat nebo byl studentem dálkovým, musí pro českou firmu obstarat kartu A1, aby bylo zřejmé, jestli může být DPP posuzována dle českých předpisů? Pokud by dohoda byla posuzována dle Slovenských předpisů, tak to znamená, že se firma musí registrovat na příslušné úřady na Slovensku, a tam odvádět pojistné (SP a ZP) a daň z příjmu „brigádníka“ dle tamních zákonů.

Daň z příjmu fyzických osob - mezinárodní zdanění

ID24624 | | Ing. Jiří Vychopeň

Můj syn ukončil v roce 2018 VŠ v České republice. Od července 2017 pracuje ve Finsku (smlouva na dobu neurčitou), kde při práci studuje finskou VŠ. Trvalé bydliště má v Česku, ve Finsku však pobývá více než 200 dnů v roce. Z pracovní smlouvy odvádí ve Finsku daň z příjmů a zdravotní pojištění. Daň z příjmu odvádí ve výši cca 10 % (progresivní zdanění) a finský zaměstnavatel mu rovněž provádí roční vyúčtování daně. V Česku má příjem cca do 1 000 Kč ročně (příležitostná výpomoc) a příjem z dividend (zdaněn srážkovou daní) ve výši do 10 000 Kč ročně.

Je syn daňový rezident či daňový nerezident a musí v Česku podávat daňové přiznání?

Mezinárodní zdanění příjmů

ID24601 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme česká firma se sídlem v ČR. Někteří naši zaměstnanci jsou vysíláni na základě cestovního příkazu na pracovní cestu na Slovensko za účelem provedení stavebního dozoru. Tímto naším zaměstnancům vyplácíme mzdu v ČS korunách a jsou jim poskytovány cestovní náhrady. Naše firma má v místě stavby stálou provozovnu. Mzdové náklady i cestovní náhrady nejdou k tíži stálé provozovny. Letos dojde u některých zaměstnanců k překročení celkové doby 183 dnů strávených při výkonu práce na území Slovenska. Sociální a zdravotní pojištění je sráženo a odváděno podle českých předpisů. Rovněž zálohy na daň jsou sráženy a odváděny podle českých předpisů do českého systému. Poraďte nám prosím, jak máme postupovat u zaměstnanců, kteří překročí výše uvedenou dobu 183 dnů strávenou na Slovensku a jejich příjem za výkon práce by měl podléhat zdanění v tomto státě. Jedná se o zaměstnance - daňového rezidenta ČR. Byl by postup v případě daňového rezidenta ČR na základě daňového domicilu (trvalé bydliště na Slovensku) a rezidenta Slovenské republiky stejný? Lze očekávat, že k obdobné situaci pravděpodobně dojde (u daňového rezidenta ČR) při pracovních cestách mimo EU (Indie). Lze v tomto případě postupovat obdobně jako v případě pracovní cesty na Slovensko?

Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění

ID24035 | | Josef Rajdl

Cizinec (Brazilec) žije s rodinou počínaje lednem 2018 v České republice v pronajatém bytě, zároveň zde má uzavřen pracovněprávní poměr. Jeho status jsme vyhodnotili jako daňový rezident České republiky. Manželka nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč, dítě splňuje obecné podmínky § 35c zákona o daních z příjmů. Je v takovém případě nutné pro uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání za rok 2018 žádat předem na finančním úřadě o potvrzení o daňovém domicilu poplatníka v České republice, nebo zda stačí ve formuláři DAP uvést, že poplatník je daňový rezident České republiky, resp. že není daňový nerezident?

Zahraniční fotbalista a podání přiznání v České republice

ID24030 | | Josef Rajdl

Zahraniční fotbalista ze Srbska působil v průběhu roku v českém fotbalovém klubu a byly mu poskytnuty nepeněžní výhody, které byly zdaněny dle § 22 odst.1 písm. f) bod 2 ZDP a na které od finančního úřadu obdržel potvrzení o sražené dani. Může si rok za 2018 podat přiznání v ČR a uplatnit výdajový paušál ve výši 40 %, popř. další nezdanitelné částky či slevy?

Daňový nerezident

ID24028 | | Josef Rajdl

Občanka České republiky v roce 2018 pracovala a dosud pracuje jako zdravotní sestra v Saúdské Arábii. V ČR má příjmy z pronájmu nemovité věci. Tímto je v ČR jako daňový nerezident. Za rok 2018 musí podat daňové přiznání z příjmů z nájmu v ČR. Měla povinnost daňové přiznání dodat na FÚ do 31. 3. 2019? Co vše musí vyplnit v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2018?

Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1

ID23458 | | Josef Rajdl

Od 1. 1. 2019 je změna pro výpočet superhrubé mzdy u cizinců s A1. Máme cizince z Německa s A1 – jaké je procento povinného pojistného za zaměstnavatele (sociální + zdravotní pojištění) v Německu pro výpočet daně od 1. 1. 2019 ze superhrubé mzdy u cizinců s A1 z Německa? Solidární daň musí být asi také stále odváděna? A dodržuje se náš maximální vyměřovací základ na sociální pojištění? 

Výplata podílu na zisku ze Švýcarska

ID24027 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba (občan SRN s trvalým pobytem v ČR) je zaměstnanec české firmy a podává daňové přiznání. Nyní by měl dostat výplatu dividend či podílů na zisku z firmy ve Švýcarsku. Jak se toto daní, pokud to je a nebo pokud to není daněné ve Švýcarsku (mimo jiné s ohledem na smlouvu o zamezení dvojího zdanění)? Kam se to uvádí v přiznání DPFO? Má to dopad na sociální a zdravotní pojištění?

Rezident x nerezident ČR

ID23980 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ poskytuje své služby - připravuje projektové dokumentace - pro zahraniční klienty - zejména Francouze, Němce a Slováky. Tyto služby poskytuje občanům, ale i podnikatelům. Vše dohaduje on-line ze své kanceláře z ČR - pobývá tedy fyzicky u nás v ČR a zde má i rodinu atd. Poměr fakturovaných služeb je přibližně 80 % zahraničí x 20 % fakturace do ČR.  Bude česká OSVČ z pohledu zákona o dani z příjmů považována za rezidenta ČR pokud tyto služby poskytuje on-line z ČR převážně do zahraničí? Změnila by se nějak situace, kdyby OSVČ vyjížděla do zahraničí na konzultace za klienty např. na 10 dnů v měsíci za předpokladu, že by nikde v zahraničí neměla kancelář, ale pouze vždy probíhaly konzultace „na půdě“ klienta?

Zaměstnání na Novém Zélandu

ID23997 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba v roce 2019 bude část roku zaměstnaná v České republice a část roku na Novém Zélandu. Bude mít povinnost podat daňové přiznání za tento rok? Pokud ano, jaké podklady bude potřebovat z této třetí země? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru