Otázky v kategorii: Mezinárodní zdanění příjmů

počet otázek v kategorii: 145Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

ID27128 | | Ing. Matěj Nešleha

Naše společnost spolupracuje se slovenskou společností na stavbě v ČR. Na základě smlouvy o spolupráci bude slovenská společnost provádět činnosti stavbyvedoucího a asistenta stavbyvedoucího. Činnost bude poskytována na území ČR. Měsíční částka fakturace převýší 100 000 Kč. Chtěli bychom se zeptat, zda má naše společnost povinnost podat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů. Nejsme si jistí, zda tuto činnost lze podřadit pod stavebně montážní projekt dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, či nikoliv. Dále jsme se chtěli zeptat, jaké konkrétně služby se musí oznamovat dle § 38 da zákona o daních z příjmů. Platí to např. i pro tzn. management fee tj., poplatky z IT, účetní, právní služby, účetnictví a controlling placené zahraniční mateřské společnosti?

Mezinárodní zasilatelství v EU - DPH, daň z příjmů

ID26860 | | Ing. Matěj Nešleha

Nová firma má předmět podnikání mezinárodní zasilatelství. Nevlastní nákladní automobil a jen obchoduje s přepravou na portálech s přepravou. Nakoupí dopravu a prodá ji. V praxi to funguje tak, že nějaká firma požaduje přepravu z místa X do bodu Y a dá poptávku firmě, která s ní spolupracuje a je spediční firma, ta tuto poptávku posune do poptávkového portálu přeprav, kterých je celoevropsky několik a může na to zareagovat nejen přepravce, ale i tento obchodník s dopravou. Prodej dopravy pak fakturuje až na základě dokladu CMR a objednávek od zákazníka. Nákup a prodej přepravy je uskutečňován s marží se subjekty z EU. Pro účely DPH vykazujeme prodej na ř. 21 a nákup na ř. 5 a 43 (a souvztažně podáváme KH a SH). DUZP u faktury vydané dáváme jako datum dokončení obchodu - tzn. datum vykládky do poslední místa určení (tedy až služba proběhne). Nákup dopravy (nákladovou stranu obchodu) časově rozlišujeme do stejného roku jako výnos (aby se vázal obchod do stejného období), pokud ji dodavatel vystaví v jiném období. Na nákladové straně má firma i nákladové provizní faktury na základě provizní smlouvy za zprostředkování obchodu od firem z EU. Tuto fakturu standardně vykazuje do DPH (KH) obdobně jako jiné služby (dopravu) ze zahraničí na ř. 5 a 43 z EU. Z pohledu daně z příjmu a účetnictví nákladově časově rozlišujeme do období roku podle toho za jaké sjednané obchody byla tato provizní faktura od dodavatele vystavena. Je tento proces dobře nastavený z pohledu DPH i daně z příjmů? Nevzniká firmě povinnost dávat nějaký další výkazy či srážet daň za dodavatele z EU (faktury za provize) z pohledu mezinárodního zdanění?

Hotel v Holandsku provozovaný FO

ID26644 | | Ing. Matěj Nešleha

Český daňový rezident má v Holandsku malý hotel. Budova je majetkem této fyzické osoby (FO). FO provozuje tento hotel na dálku z ČR. Jde o soustavnou činnost, na kterou by měl mít podle mě českou živnost. Nemá žádné jiné příjmy. Hotel je ale v Holandsku, a proto bych se chtěla zeptat, kde bude příjem daněn? 

Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje

ID26702 | | Josef Rajdl

Rezident ČR má příjmy ze závislé činnosti z Dubaje, kde je nulová daň z příjmů fyzických osob. V pokynu D-22 je uvedeno, že pro aplikaci § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů je dostačující, že předmětný příjem prošel systémem zdanění ve státě zdroje, a to i přes skutečnost, že výsledná daň může být nulová. Bude příjem podléhat dani z příjmů fyzických osob v ČR?

Licenční poplatky do Německa a srážková daň

ID26719 | | Ing. Martin Děrgel

Česká s. r. o., plátce DPH, uzavřela s německým dodavatelem „licenční smlouvu“ o využívání jejich CRM systému. Německá firma poskytuje českému uživateli placené, časově neomezené a nevýlučné právo používat systém CRM. Licence opravňuje uživatele pouze k použití v rámci svých obchodních činností pro dodavatele (tzn. správa kontaktů, adres, obchodních případů apod.). Vlastníkem hlavní licence je německý dodavatel. Bude v tomto případě platba dodavateli za užití software považována dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za příjem ze zdroje na území České republiky dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 1 zákona o daních z příjmů, který podléhá srážkové dani z takzvaných licenčních poplatků podle § 36 zákona?

Německý občan, rezident v České republice s příjmy z pronájmu České republice a Německu

ID26666 | | Josef Rajdl

Německý občan, který se natrvalo usadil v ČR (v SRN si odhlásil trvalé bydliště, v ČR si zakoupil zemědělský statek na chov koní, kde trvale bydlí) má příjmy v ČR z titulu pronájmu nemovitostí (tohoto statku) svému s. r. o., která tento statek provozuje. Tento německý občan musí tak podat v ČR přiznání k dani z příjmů fyzických osoba, má ale také příjmy z pronájmu v SRN, musí tyto německé příjmy zohlednit v českém přiznání k DPFO? Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 23 odst 2 pís. a) se uplatní vynětí s výhradou progrese, solidární daň se nepoužije na § 9 zákona o daních z příjmů, dle mého názoru tak neuvedení německého pronájmu v českém přiznání není nutné. 

Společník a prokurista a jednatel s. r. o. pracující bez odměny

ID26667 | | Josef Rajdl

Společnost s r. o. je vlastněna z 60 % německým společníkem č. 1, který je zároveň prokuristou, a z 40 % dalším německým společníkem č. 2, který je jednatelem. Oba společníci pracují pro s. r. o. bez odměny, oba společníci používají firemní automobil a mobilní telefon. Má toto nastavení negativní vliv na nepeněžní příjem na straně společníků nebo na případnou neuznatelnost daňových nákladů aut (odpisy, PHM) na straně s. r. o.? Společník č. 1 žije z pronájmu nemovitostí v Německu a společník č. 2 žije z výkonu zaměstnání v Německu. Společník č. 1 se stal českým rezidentem (trvale žije v ČR, bydlí v majetku s. r. o.), společník č. 2 je rezidentem v SRN. 

Odčerpávání zisku z LLC v rámci české legislativy

ID26629 | | Ing. Martin Děrgel

Dobrý den, Ráda bych se zeptala na způsob zdanění a odčerpávání zisku z LLC (ve chvíli, kdy se veškeré zisky daní v rámci České republiky a tedy i odčerpávání zisku se řídí českou legislativou). Zakládám americkou LLC jako jediný člen, budu ji spravovat z ČR (jsem občan ČR a daňový rezident ČR), ale aktivity LLC budou probíhat v USA. Z dřívější diskuse vím, že veškeré zisky v tomto případě budu zdaňovat pouze v rámci České republiky a to jako s.r.o. Ráda bych se zeptala, jakým způsobem mohu jako člen (jediný člen) z LLC odčerpávat zisk. Je dané možné pouze formou podílů na zisku (dividend) či, vzhledem k tomu, že se na danou společnost v ČR díváme jako na s. r. o., je zisk možné odčerpávat jako např. pravidelnou odměnu společníka (obdobně jako u s.r.o.) nebo jako odměnu zaměstnance? Pokud je to možné, co pro dané musí LLC splnit? Naopak mám povinnost si nějakou odměnu vyplácet ve chvíli, kdy se správě LLC aktivně věnuji a je mým jediným zdrojem příjmů (tedy neodčerpávat zisky pouze formou podílu na zisku)? Dále bych se ráda zeptala, jakým způsobem pak dané odčerpávání zisku z LLC ovlivňuje platby sociálního/zdravotního pojištění. (V tuto chvíli pro jednoduchost předpokládám, že zisky z LLC budou mým jediným příjmem). Jaké další povinnosti musí LLC v tomto případě splnit (zde připomínám, že LLC podniká na americkém trhu, je pouze spravována z ČR)? Např. je nutné zapisovat společnost do obchodního rejstříku / zřídit LLC datovou schránku či jiné povinnosti jaké má s.r.o.? Nebo jde v tomto případě pouze o zdanění v ČR a další povinnosti obdobné s.r.o. se pak LLC netýkají?

Doklady ze země, kde je firma zaregistrována k DPH

ID26642 | | Ing. Martin Děrgel

Tuzemská firma, plátce DPH (podniká v autobusové přepravě), provádí převoz osob do Chorvatska a zpět. Z tohoto titulu se musela v Chorvatsku zaregistrovat k DPH. Doklady za mýto a PHM vystavené v Chorvatsku zadává do přiznání k DPH v Chorvatsku a o DPH z těchto dokladů snižuje svoji odvodovou povinnost tam. Jakým způsobem se bude účtovat výdaj za mýto a PHM z Chorvatska a dále pak výdaj za odvedenou Chorvatskou DPH v tuzemském účetnictví? Ovlivňují tyto výdaje tuzemské účetnictví, nebo je firma povinna se registrovat v Chorvatsku také k dani z příjmů a tyto doklady evidovat přímo tam? 

Doplňující otázka:

V případě účtování dokladu vystaveného např. na Slovensku (PHM, mýto), kde je uvedené DPH jiného členského státu (např. Slovenska) a nežádáme vrácení tohoto DPH, jsme dosud postupovali tak, že jsme celou částku včetně DPH účtovali do nákladů - v případě mýta na účet 538 (Ostatní daně a poplatky) v případě PHM pak na účet 512 (Cestovné). Pokud tedy rozumím odpovědi správně, tak je tento postup chybný a je potřeba DPH účtovat na závazkový účet např. 344? Nebo to platí pouze u DPH, které se řeší v rámci daňového přiznání v JČS? Nerozumím tomu, proč DPH, které se vypořádává přes daňové přiznání v JČS, nevstupuje firmě do nákladů, ale DPH, která je uhrazena dodavateli služeb/materiálu a nežádá se o jeho vrácení, již do nákladů tuzemské firmy vstoupit může. 

Zdanění americké LLC v České republice

ID26464 | | Ing. Martin Děrgel

Jsem rezidentem České republiky a plánuji založit v USA LLC společnost s tím, že ji budu kompletně spravovat z České republiky, veškeré obchodní aktivity LLC budou však probíhat na americkém trhu. Společnost minimálně zpočátku nebude mít v USA žádné zaměstnance, všechny aktivity budu řešit sama. Ráda bych se zeptala, zda se v tomto případě dle bilaterální smlouvy bude veškerý zisk danit v České republice a jakým způsobem zdanění probíhá (jako OSVČ/s.r.o./jinak). Mám v tomto případě povinnost založit i českou entitu či mohu fungovat pouze pod LLC?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru