Otázky v kategorii: Daňový řád

počet otázek v kategorii: 341Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Čerpání daru před datem připsání na účet

ID27160 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společnost podepíše s dárcem darovací smlouvu na kulturní projekt, přičemž splatnost darované částky je půl roku. Částka je připsána na účet obdarovaného za čtyři měsíce. Mezitím je realizována část kulturního projektu. Je možno náklady na projekt, které jsou uhrazeny před datem připsání částky na účet obdarovaného, zaúčtovat jako čerpání tohoto daru?Nejedná se o podnikatelský subjekt, ale o neziskovou organizaci (OPS), která dar účtuje do fondu 911. Jak je to v případě, kdy je podepsána darovací smlouva, ale částka dorazí na účet až poté, co jsou uhrazeny některé výdaje kulturního projektu. Zda jsou náklady na kulturní projekt čerpané před datem přijetí daru (a současně po podepsání smlouvy), např. z půjčky, uznatelným čerpáním tohoto daru. Konkrétní případ - máme kulturní projekt, máme podepsanou darovací smlouvu, ale víme, že dárce uvolní finance až za delší dobu a potřebovali bychom část projektu realizovat co nejdříve, třeba i z půjčky do doby, než dar dorazí na účet.

Paušální daň a případný krach OSVČ

ID27113 | | Josef Rajdl

OSVČ splní předpoklady a přihlásí se k 1. 1. 2021 k paušální dani. Současně platí i nemocenské pojištění. Co se stane, pokud OSVČ zkrachuje nebo onemocní a zruší živnost? Může během roku ze systému "vystoupit", pokud již nepodniká? (Nebo musí paušální daň platit po celý rok 2021, i když je člověk třeba dlouhodobě nemocný a jinak by nemusel platit zálohy na pojistné?) Z jaké částky se pak bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Ú/čtenky z platebních terminálů

ID26971 | | Ing. Jan Matějka

Má podnikatel, který využívá k platbě zákazníků kartou platební terminál, povinnost schovávat doklady potvrzující platbu z terminálu? Spadá tato povinnost do nějaké skupiny povinnosti archivovat tyto doklady po nějakou dobu? Kromě toho, že časem nejsou vidět, je jich velké množství, rádi bychom je neschovávali, pokud je to možné a zákon to nenařizuje.

Vrácení daně z nabytí a odměny za znalecký posudek

ID26854 | | Ing. Jan Kašpar

Dne 24. 9. 2020 byl zákon, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů. Pokud poplatník splňuje podmínky pro vrácení daně z nabytí nemovitých věcí, může požádat o její vrácení. Jak postupovat při podání žádosti o vrácení daně z nabytí nemovitých věcí? Jak postupovat při poddání žádosti o úhradu odměny a nákladů znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu?

Zničení hmotného majetku nezaviněným požárem a výbuchem

ID26544 | | Ing. Jiří Vychopeň

Majetek společnosti byl zničen nezaviněným požárem a výbuchem:

- na jaké účty zaúčtovat a s jakým datem?

- je rozdíl v účtování odepsaného a neodepsaného majetku?

- je daňově uznatelná celá ZC vyřazeného majetku?

- jaké doklady doložit v případě kontroly FÚ? 

Určení místní příslušnosti u OSVČ

ID26615 | | Ing. Jan Matějka

OSVČ má dle výpisu z Registru ekonomických subjektů sídlo v Praze 8, avšak trvalé bydliště má v Praze 6. Dle ustanovení daňového řádu se místní příslušnost určuje podle § 13 odst.1 písm. a) - pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu. Je tedy správně, že místní příslušnost finančního úřadu je Praha 6 ?

Daňové přiznání v reorganizaci

ID26504 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost se nachází v insolvenčním řízení, kdy soud povolil reorganizaci. V průběhu roku 2020 nabude právní moci schválení reorganizačního plánu věřitelským výborem. Podle našeho názoru dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o účetnictví (ZoÚ) je společnost povinna ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu uzavřít účetní knihy. Dle §19 odst. 1 ZoÚ sestaví mimořádnou účetní závěrku. Otázka: je společnost povinna podat za období končící k uvedenému datu přiznání k dani z příjmů právnických osob? Podle našeho názoru tato povinnost z § 38m + 38ma zákona o daních z příjmů resp. z § 244 + 136 daňového řádu nevyplývá. V praxi si však nedovedeme představit možnost, že by se daňové přiznání podávalo za dvě účetní období dohromady. Podobný problém řešíme s okamžikem, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, kdy podle § 17 odst. 2 písm. h) ZoÚ je též povinnost sestavit mimořádnou účetní závěrku a uzavřít účetní knihy.

Platnost žádosti o přeplatek

ID26488 | | Ing. Jan Matějka

Daňový subjekt s. r. o. podal elektronicky z datové schránky svého zástupce daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Součástí tohoto podání byly přílohy v pdf souboru - obecná příloha dle vyhlášky č. 500/2020 a žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů právnických osob. Je tato zmiňovaná žádost o vrácení přeplatku platně podaná, když je pouze přílohou formulářového podání daňového tvrzení, nebo měla být podána samostatně jako obecná písemnost? Doplňuji, že zástupce daňového subjektu má neomezenou plnou moc. 

Platnost plné moci k podání DPFO

ID26462 | | Ing. Jan Matějka

Zmocnila jsem daňového poradce plnou mocí následujícího znění: "... ke zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 v termínu do 1. 7. 2020. Zastupování je omezeno na zpracování a podání řádného daňového přiznání a zaniká ke dni podání tohoto daňového přiznání." Přiznání nebylo do dnešního dne podáno, nejpozději bude odevzdáno 18. 8. 2020. Otázkou je, zda plná moc je ještě platná a zda bude podávat přiznání mnou zmocněný zástupce?

Náhrada ušlého příjmu

ID26350 | | Ing. Martin Děrgel

Dobrovolný hasič mající příjmy ze samostatné činnosti byl vyslán na nařízenou odbornou přípravu. Jakým způsobem vyčíslí náhradu ušlého příjmu k proplacení? Příjem ze samostatné činnosti je velmi kolísavý. Pro účely daně z příjmu je tato náhrada zdanitelným příjmem?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru