Otázky v kategorii: Daňová evidence

počet otázek v kategorii: 130Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přechod z daňové evidence na paušální výdaje

ID25187 | | Ing. Zdeněk Morávek

OSVČ - zemědělec přechází z daňové evidence na paušální výdaje. Musí podat dodatečné DPFO ohledně závazku a musí počítat mezi zásoby také nasušené seno na zimu pro dobytek, které v zimě zkrmí? Seno jen usušil, nenakupoval.

Přechod na daňovou evidenci

ID25273 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba, původně cizinec, podnikal ca od roku 1998 na území ČR. Vedl podvojné účetnictví. V roce 2015 podával poslední přiznání - bylo nulové a pak živnost přerušil. Nyní má nejen trvalý pobyt na úzení ČR, ale už je i občan ČR. Od dubna 2019 obnovil živnost a rád by vedl daňovou evidenci anebo jen uplatňoval paušál. Může nyní přejít anebo začít vést daňovou evidenci, anebo musí pokračovat v podvojném účetnictví? Pokud by mohl přejít na daňovou evidenci, tak nevím co se zůstatkem na účtu 491. Účet 211 je jasný - bude to počáteční stav pokladny.

Vypořádání DPH u automobilu do osobní spotřeby

ID25171 | | Ing. Jiří Vychopeň

Dne 29. 11. 2019 si fyzická osoba, plátce DPH, převedla firemní automobil do osobního vlastnictví. Automobil byl nakoupený v 12/2017, při jeho nákupu bylo uplatněno DPH v plné výši. Jak se má v tuto chvíli vypořádat DPH?

Podvojné účetnictví u fyzické osoby

ID25160 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud se fyzická osoba s příjmy podle § 9 zákona o daních z příjmů rozhodne, že povede podvojné účetnictví, znamená to, že se řídí zákony podvojného účetnictví, tzn. zdaňuje výnosy a náklady dle faktur - dle skutečné spotřeby v daném roce, ne podle úhrad jako daňová evidence? 

Peníze, vysouzené advokátem pro klienta a daňová evidence

ID24985 | | Ing. Ladislav Pitner

Advokát, plátce DPH, vedl v minulých letech podvojné účetnictví, v letošním roce přešel na daňovou evidenci. Při přechodu na daňovou evidenci je nutné v r. 2019 zvýšit základ pro výpočet daně v r. 2019 o závazky, které byly v PÚ účtovány na nákladový účet a nebyly ke konci roku uhrazeny. V momeně úhrady se pak v daňové evidenci zaúčtují jako daňové výdaje.

1) Na základě rozsudku, ve kterém advokát zastupoval velkou skupinu žalujících, zaplatil žalovaný na oddělený bankovní účet advokáta v minulém roce peníze, které by měl advokát zaslat svým klientům. Tento příjem byl zaúčtován na MD 221/D 379. Vzhledem k tomu, že se spor táhnul mnoho let, odeslal advokát klientům pouze část vysouzených peněz, zbytek není možno klientům odeslat, neboť jsou již nedostupní. Nevrácené peníze tedy zůstávají k 31. 12. 2018 na účtu 379100. Advokát nyní jedná se státními orgány, pravděpodobně jednání skončí tak, že zbytek peněz odešle v r. 2020 státu. Je naše domněnka správná, že tento závazek neovlivní v daňové evidenci daň z příjmu za r. 2019 a při odvodu peněz státu v následujícím roce bude výdaj účtován jako nedaňový?

2) Advokát evidoval na účtu 379200 k 31. 12. 2018 vysouzenou částku. Žalovaný se odvolal a odvolací soud potvrdil původní rozsudek. To nabylo právní moci v 2/2019, již není možno odvolání. Částka, která byla k 31. 12. 2018 na účtu 379xxx by měla být rozdělena dle propočtu advokáta na část, která náleží jemu jako odměna za práci (z té by měl advokát odvést DPH) a část z toho by měl advokát přeposlal svému klientovi. Dosud nebyl propočet proveden. Jak bude určeno DUZP u odměny za práci?

Faktura za energie na jméno OSVČ, uplatnění v daňových výdajích

ID24976 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ podniká v poskytování ubytování, vlastní penzion. Může si uplatnit v daňový výdajích náklady na spotřebu el. energie, i když faktura není na IČ, ale na občana? Pokud ano, zahrne do daněných výdajů uzávěrkově, nebo si může uhradit tuto fakturu z účtu podnikatelského? 

„Kurzové rozdíly“ v daňové evidenci z hlediska daně z příjmu a DPH

ID24960 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, pořídil hmotný majetek od slovenského plátce DPH za 10 000 EUR. Při zaúčtování přijaté faktury do závazků jsem přepočetla částku denním kurzem dle ČNB a takto přepočtenou fakturu zaevidovala do závazků, zařadila do dlouhodobého majetku pro výpočet odpisů dle zákona o daních z příjmů a zařadila do příslušného řádku DPH. Faktura byla uhrazena na účet dodavatele z korunového účtu plátce. Kurz použitý bankou je vyšší, tj. plátce uhradil vyšší částku, než která je vedená v daňové evidenci. Je „kurzový rozdíl“ daňově uznatelným výdajem? Mohu ho pořídit v peněžním deníku jako provozní výdaj?

Smlouva o koupi závodu

ID24889 | | Ing. Martin Děrgel

Klient-lékař (fyz. osoba) uzavřel smlouvu o koupi závodu se s. r. o. Dle této smlouvy tedy fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci za ujednanou cenu koupila ordinaci vč. movitého vybavení. Ke smlouvě je doložen seznam movitého majetku bez další specifikace jednotlivého ocenění majetku. Nemám žádný znalecký posudek, ani nic dalšího kromě této smlouvy, jak tedy nyní účetně a daňově celou koupi vyřešit? Jaký je postup z hlediska zařazení do majetku nebo jak vůbec postupovat v této záležitosti účetně? 

Zůstatková cena při prodeji majetku v daňové evidenci

ID24890 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba podnikající, která vede daňovou evidenci, vystaví 1. 11. 2019 fakturu za stroj zařazený v obchodním majetku. Splatnost faktury je v roce 2020. Stroj není plně odepsaný. Dojde ke snížení základu daně o zůstatkovou cenu prodaného stroje za zdaňovací období 2019, i když bude faktura za stroj uhrazena až v roce 2020?

Evidenci příjmů a EET

ID24837 | | Ing. Petra Konderlová

Plátce DPH ve své prodejně eviduje tržby v EET a vystavuje paragony do 10 000 Kč dle variant:

1) jen v sazbě 21% DPH,

2) v sazbách 21% a 10% DPH.

Může z pohledu DPH, daňové evidence či účetnictví plátce pro svoji potřebu zaúčtování nebo zaevidování příjmů jen:

1) vytisknout z pokladního systému denní přehled příjmů nebo

2) měsíční přehled evidovaných příjmů v EET z databáze EET a na základě těchto sestav vykázat měsíční DPH a také daňové příjmy a v případě vedení účetnictví výnosy za dané období?

Nebo si musí tisknout jednotlivé doklady, které jsou shodné s těmi, co předává zákazníkovi?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru