Otázky v kategorii: Daňová evidence

počet otázek v kategorii: 171Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Bezúplatně poskytnuté zboží

ID27166 | | Josef Rajdl

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, poskytne zákazníkovi nebo potencionálnímu zákazníkovi zboží zdarma s cílem vyvolat nebo zvýšit poptávku. Jak tento výdej ze skladu evidovat v daňové evidenci? Lze na toto poskytnuté zboží zdarma vystavit fakturu se 100% slevou, kdy konečná částka k úhradě bude 0 Kč (a tímto postupem tedy vyskladní zboží)? Nebo pokud na zboží zdarma nelze vystavit fakturu, tak jakým jiným způsobem nebo dokladem zachytit tento výdej zboží ze skladu a jaký doklad předat zákazníkovi, aby bylo průkazné, že zboží zdarma obdržel?

Vrácení hmotného majetku na základě dobropisu v daňové evidenci

ID27152 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba - tuzemský podnikatel provozující optiku, plátce DPH, který vede daňovou evidenci, si pořídil si v roce 2019 hmotný majetek brus. Jelikož brus byl poruchový, dohodl se s dodavatelem na vrácení brusu v letošním roce 2020. Dodavatel si brus odvezl a vystavil opravný daňový doklad - dobropis a současně dodal nový brus za vyšší cenu. Jak správně daňově řešit v daňové evidenci vyřazení brusu v roce 2020 na základě dobropisu. V roce 2019 byl brus zařazen do evidence hmotného majetku a uplatněn odpis, v roce 2020 lze uplatnit polovinu odpisu a celou zůstatkovou cenu brusu do nákladů a také odpis z nového brusu?

Prodej automobilu a jiného majetku OSVČ do s. r. o.

ID27151 | | Ing. Petra Konderlová

Jsem OSVČ, založila jsem s. r. o. Majetek včetně osobního automobilu budu v 11/2020 prodávat do s. r. o. v obvyklé ceně dle znaleckého posudku. Automobil bude přeregistrovaný ve 12/2020. Úhrada faktur od s. r. o. na OSVČ bude ovšem až v roce 2021. Uvažuji správně, že s. r. o již může uplatnit odpis z pořízeného majetku za rok 2020, přičemž OSVČ zdaní příjem z prodeje v roce 2021? Podnikání nebude přerušeno.

Vyřazení vozidla pořizovaného na úvěr v důsledku totální škody

ID27102 | | Ing. Matěj Nešleha

Klient, FO, vede daňovou evidenci. V lednu 2017 si pořídil automobil na úvěr. Toto financování splňuje všechny podmínky pro daňové odepisování vozidla klientem. Úvěrová společnost jej v majetku neeviduje. Při pořízení byl uplatněn odpočet DPH. První dotaz týkající se daně z příjmu. Od pojišťovny bylo obdrženo sdělení, že vyplácí pojistné plnění ve výši 176 000 Kč, s tím, že obvyklá cena vozidla činí 293 000 Kč a využitelné zbytky 117 000 Kč. Nesplacená částka úvěru k tomuto období činila 104 000 Kč. V daňové evidenci bylo postupováno tak, že částka, která byla připsána na účet od pojišťovny byla evidována: 104 000 Kč nezdanitelný příjem a 72 000 Kč příjem zdanitelný s tím, že 104 000 Kč bylo odesláno jako splátka úvěru (nezdanitelný výdaj). Dále byla vystavena faktura na prodej vraku ve výši 117 000 Kč + DPH. Po úhradě také zdanitelný příjem. Zůstatková hodnota činí 161 000 Kč k 31. 12. 2019. Pokud je tedy zůstatková cena nižší než pojistné plnění, mohu ji vést jako daňový výdaj? A ještě dotaz k úpravě odpočtu DPH. Podle § 78e odst. 1 zákona o DPH by bylo nutné provést úpravu odpočtu, ale jen v případě zničení, které není doloženo. Domnívám se správně, že pokud škoda byla nahlášena policii a pojišťovně, nemusí klient provádět úpravu odpočtu?

Drobný majetek v daňové evidenci

ID27078 | | Romana Smékalová

Je nutné vést v daňové evidenci zvlášť evidenci drobného majetku do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok? Domnívám se že ne, když pořízení drobného majetku pro uskutečňování ekonomické činnosti je daňově uznatelným výdajem. Pokud však OSVČ takovou evidenci pro svou potřebu vede, plynou z toho nějaké povinnosti - např. nutnost prokázat likvidaci?

Daňová evidence - vyřazení vozidla z důvodu technické nezpůsobilosti z pohledu DPH a daně z příjmů

ID27000 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ (FO-podnikatel), daňová evidence (DE), plátce DPH využíval výhradně pro svoji podnikatelskou činnost nákl. automobil (mj. hmotnost do 3,4 t, silniční daň vyřešena) na který od 2/16 uplatňoval pravidelně po každý rok 100% daňový odpis (rovnoměrně). Poslední daňový odpis k uplatnění v roce 2020 činí v plné výši 29 679 Kč (1/2 odpisu 2020 je tak 14 840 Kč). Z důvodu tech. nezpůsobilosti vozidla musela nechat OSVČ zápisem ze dne 19. 8. 2020 vyřadit nákl. vůz z evidence vozidel (uvedeno v TP), nevyplatily by se opravy vozidla.

1) Jak se má případ řešit v rámci daně z příjmů FP (OSVČ) a vzhledem k DPH? Neproběhne prodej celého vozu, nevznikla totální škoda při havárii apod.

2) Celý nákladní vůz byl zlikvidován kromě korby - OSVČ však neobdržela doklad o šrotovném a možná jej již ani neobdrží - FO, která vůz likvidovala je nekontaktní. Měl by být takový doklad pro finanční správu dostupný k důkazu např. z důvodu toho, aby bylo zcela jasné, že vozidlo již nelze např. prodat a tím pádem v budoucnu zahrnout do daně z příjmů? Pokud by doklad přece jen nakonec OSVČ za šrotovné obdržela (pokusí se i nadále kontaktovat likvidátora vozu), lze uvést šrotovné do nákladů v jeho daňové evidenci jako běžný daňový výdaj?

3) Jakým způsobem vyřadit z OM část nákl. vozidla v daňové evidenci, pokud jeho většina sešrotována a zbyla pouze korba - vyřadit z OM celé vozidlo a korbu zavést jakožto nový majetek v ceně obvyklé?

4) Je možné, že korba, která z nákl. vozidla jako jediná součást vozu zůstala bude prodána (dle zájmu o ni na trhu), nebo také zlikvidována do šrotu. Korba se do budoucna neplánuje ponechat jakožto náhradní díl. Pokud bude dána korba k likvidaci do šrotu, pak nejspíš bude postup podobný jako v bodě 2 shora, předpokládáme, že zde by se snad neúčelnost ponechání si korby v OM OSVČ správci daně nemusela prokazovat, když by byla korba dlouhodobě neprodatelná? Pokud by však byla korba prodána, jak postupovat v rámci DPH a z hlediska daně z příjmů (v rámci příjmů i výdajů)?

5) Jak zaevidovat přeplatek povinného ručení (zůstatek pojistného), který pojišťovna zašle na b.ú. OSVČ (vzhledem k tomu, že nákl. vozidlo nebude již nadále v provozu)? Nejspíš jako pohledávku za pojišťovnou a v DE daňový příjem?

6) V rámci roku 2020 by měl být uplatněn 1/2 daňový odpis, když bude vyřazen vůz v průběhu roku 2020 a nebude již nejspíš k 31. 12. 2020 již v OM. Zůstatková cena (ZC) ke konci roku 2020 bude nulová, zde tedy nejspíš ZC dále neřešit?

7) Vyřadit nákladní vůz by měla OSVČ z OM dnem posledního zápisu v daňové evidenci. Vyřazení z evidence vozidel proběhlo 31. 8. 2020, ale dokument o ukončení pojistné smlouvy k povinému ručení je uzavřen 2. 10. 2020 a měl by se nejspíš evidovat - vyřadit tedy vozidlo v říjnu 2020, tj. doba, kdy bylo uzavřeno vypovězení povinného ručení?

Doklad nad 10 000 Kč bez odběratele

ID27018 | | Ing. Martin Svoboda

Podnikatel dostal doklad nad 10 000 Kč za servisní práce, ale odběratel není vyplněn. Podnikatel žádal firmu (dodavatele) o doplnění odběratele, ale firma odběratele odmítla doplnit. V tomto případě pro uplatnění odpočtu DPH doklad nesplňuje potřebné náležitosti. Je v tomto případě možné doklad na celkovou částku včetně DPH zaúčtovat jako daňový výdaj bez uplatnění odpočtu?

Odpisy majetku

ID26976 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2019 jsem koupil teleskopický stájový nakladač v hodnotě 1 302 000 Kč bez DPH a v roce 2019 jsem uplatnil 1 rok zrychleného odpisu. V roce 2020 mi byla vyplacena dotace v částce 538 000 Kč. Jak postupovat ve druhém roce odpisování? Je mi jasné, že musím o dotaci ponížit pořizovací hodnotu, ale můžu to udělat, když už jsem jeden rok odpisoval?

Vedení účetnictví a paušální výdaje

ID26945 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba dobrovolně vede účetnictví, ale vyplatilo by se jí uplatnit výdajový paušál, jelikož má nízké prokazatelné náklady. Jak na konci účetního období postupovat, pokud výdajový paušál lze použít? Obrat má do 2 mil. a paušál by použila ve výši 60 %.

Vyřazení automobilu z obchodního majetku OSVČ a jeho dopad na DPH

ID26767 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, zařadil v roce 2018 do svého obchodního majetku osobní automobil v hodnotě 20 000 Kč, DPH na vstupu si neuplatnil. Automobil měl pouze v evidenci drobného majetku, odpisy neuplatňoval. V roce 2020 v měsíci srpnu tento osobní automobil z evidence majetku vyřadil, protože si koupil jiný automobil. Do konce roku 2020 vyřazený automobil prodá. Bude muset z tohoto prodeje odvádět DPH na výstupu? Jak je to s daní z příjmů FO - bude muset tento příjem z prodeje zdaňovat ve svém daňovém přiznání za rok 2020? Silniční daň za vyřazené vozidlo přestane platit ke dni vyřazení z obchodního majetku? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru