Otázky v kategorii: Daň z převodu nemovitostí

počet otázek v kategorii: 112Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronájem darované nemovité věci

ID23069 | | Ing. Jiří Nigrin

Soukromá osoba (nemá IČO) pronajímá darovanou nemovitou věc (výrobní hala) např. manželovi (vlastní s. r. o.). Když je příjem cca 50 000 Kč/měs., stačí příjmy z pronájmu uvést do svého daňového přiznání (kde může uplatnit náklady 30 %) nebo musí vést účetnictví s tímto příjmem? Musí přiznat hodnotu nemovitosti finančnímu úřadu či jinému úřadu? Když v ročním vyúčtování zaplatí daň 15%, musí platit sociální či zdravotní pojištění (příjem pronájem)? Platí se nějaká darovací či jiná daň?

Oproti tomu firma: Má odhad na nájem a uzavřenou smlouvu zatím na dobu neurčitou, platí nájemné. Když nájemce potřebuje zabezpečit objekt (smluvně ošetřeno tak, že pronajímatel nechce investovat nic, ale se změnou souhlasí), musí zhodnocení pronajatého majetku (bezpečnostní dveře, nová vrata, plot…) podle výše nákladů nad 40 000 odpisovat, jako kdyby investoval do svého majetku? I když investuje do pronajaté dílny a v případě ukončení smlouvy to pravděpodobně zůstane pronajímateli, protože to nájemce má zabudované? Vybavení kanceláře – koberec, stoly, skříně – když částka nepřesáhne 40 000 Kč/rok, ale jsou v pronajaté budově, může se vše sledovat odděleně – a účtovat do přímých nákladů (max. časově rozlišit) nebo se musí odpisovat?

Prodej bytu se znaleckým posudkem - směnná smlouva

ID21754 | | JUDr. Alena Koutná

V roce 2018 si chceme se sousedem vyměnit byty v OV, vel. 2+1 za 3+1. Na oba byty byly zpracovány znalecké posudky, podle nichž je cena nemovitostí nižší, než je cena tržní. Dohodli jsme se, že si vyplatíme podle znaleckých posudků jen rozdíl. Daň z nabytí nemovitých věci je třeba zaplatit u prodávajícího i kupujícího. Bude daň spočítána podle tržní hodnoty v místě, i když jsme si ji nesjednali nebo podle znaleckého posudku? Ze směnné smlouvy bude vyplývat, že jsme byty vyměnili a rozdíl ceny vycházel z podkladů znalce, nikoliv trhu.

Darování nemovitosti ve sdružení

ID20064 | | Ing. Jan Kašpar

Jsem fyzická soba podnikající ve sdružení. Je to sdružení fyzických osob, které se skládá ze mě (matky), syna a dcery. Každý si poměrem podáváme přiznání k dani z příjmu fyzických osob sám za sebe. V majetku sdružení je 4 roky nemovitost, která se normálně odepisuje. V katastru nemovitostí je budova napsaná na matku jako vedoucího sdružení. Letos jsem se rozhodla, že nemovitost daruji synovi, který je rovněž účastníkem sdružení, a z obchodního majetku se nemovitost vyřadí. Chtěla bych poradit, jak to udělat s co nejmenším daňovým zatížením pro všechny strany. Musí si nemovitost odkoupit, nebo ji mám darovat a z obchodního majetku vyloučit? Kolik se bude platit darovací daň a jak by měla být nemovitost oceněna? Jak to bude s DPH? Letos byla nemovitost rekonstruována a opravy byly zahrnuty do pořizovací ceny nemovitosti. U DPH byl uplatněn přenos daňové povinnosti. 

Přijatý dar

ID5665 | | Ing. Petra Konderlová

S. r. o. - nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá komplexní domácí péči pro seniory dostalo dar: - věcný ( přímo zdravotnické pomůcky), - peněžitý, určený na nákup zdravotnických pomůcek. Prosím o sdělení: 1. na jaké účty zaúčtovat poskytnutí darů, 2. jedná se o příjem podléhající dani z příjmu PO nebo osvobozený, 3. je třeba k přiznání DPPO doložit smlouvy o poskytnutí darů, 4. podléhá tento příjem dani darovací.

Dar neziskové organizaci

ID19834 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak má správně - účetně a daňově - postupovat místní jednota, jestliže ji bude darován: a) hmotný majetek, b) nemovitý majetek. Tyto majetky bude využívat k veřejně prospěšným účelům, tj. sportu, kultuře atd. 

Darování bytové jednotky a její následný prodej

ID19821 | | Ing. Jan Kašpar

Jsou dva bratři A a B. A daruje B bytovou jednotku včetně vybavení (v bytovém domě), který vlastní 1 rok (trvale v bytě bydlel, ale neměl tam zapsané trvalé bydliště). K darovací smlouvě bude znalecký posudek o ceně bytu, a tato cena bude zapsána v darovací smlouvě (cca 3 600 000 Kč včetně vybavení).

1) Bude se platit daň z převodu nemovitostí?

2) Mezi bratry je toto darování osvobozeno od daně z příjmu?

Darovaný byt bratr B po 2 měsících prodá za stejnou nebo nižší částku, než je cena v darovací smlouvě.

1) Vyplyne z prodeje v § 10 povinnost zaplatit daň z příjmu? Může uplatnit cenu ze znaleckého posudku jako výdaj k ceně prodejní?

2) Bude se při prodeji hradit daň z převodu nemovitostí - hradí kupující? Jaké jsou jiné povinnosti vyplývající z transakce darování a prodeje? Uvést to v přiznání k dani z převodu nemovitostí (uvede kupující), prodej uvést v přiznání daně z příjmu v § 10, a s nulovým základem daně?

Převod firmy (FO)

ID19617 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak nejlépe a nejvýhodněji převést firmu z otce na syna? Otec je FO, velkoobchodní prodej nápojů, vede podvojné účetnictví. Vlastní několik aut (osobní i nákladní), pozemek, halu, kanceláře. Jaký postup máme zvolit, aby byla daňová zátěž co nejmenší? Otec i syn jsou měsíční plátci DPH.

Daň při koupi pozemku

ID19507 | | Ing. Jan Kašpar

Občan koupil na základě kupní smlouvy pozemek. Provedl zápis do katastru nemovitostí. Co je potřeba udělat z daňového hlediska a na jaký daňový úřad bude přiznání podávat - podle jeho místa bydliště nebo podle místa, kde se pozemek nachází?

Zajišťovací převod práva

ID1457 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme právnická osoba, plátci DPH, vedeme účetnictví. Zajímá nás problematika zajišťovacího převodu práva (institut obsažený v § 553 ObčZ) z pohledu daně z příjmu, daně z převodu nemovitostí a pozemků, případně DPH a účetnictví. Obsahem zajišťovacího převodu práva je podmíněný převod jakéhokoli práva ze závazkového vztahu patřícího dlužníkovi na dobu trvání závazku dlužníka vůči věřiteli. Jestliže je předmětem takového převodu vlastnické právo k věci nemovité, je zapotřebí vložit takto zajištěné právo do katastru nemovitostí. Podle § 553 však může být převedeno pouze právo patřící dlužníkovi a nikoli patřící třetí osobě. V případě, že pohledávka věřitele je dlužníkem uspokojena, je řešením dohoda o rozvazovací podmínce, tedy že právo dlužníka převedené dočasně na věřitele se automaticky obnovuje. Jak jsou tyto změny vlastnického práva, tj. vklad vlastnictví do katastru na věřitele a následně, třeba i v krátké době, převod zpět do vlastnictví dlužníka řešeny z hlediska daně z převodu nemovitostí, daně z příjmu, DPH a účetnictví?

Dan z příjmu při vyřazení majetku z podnikání do osobního užívání

ID18773 | | Ing. Tomáš Brokl

Synovi jsem prodali dům, ve kterém byla v 1. patře prodejna, další dvě patra nebyla využita, ale původně byty. Chtěl by vyčlenit v r. 2016 z podnikání a převést do osobního užívaní. S rekonstrukcí bytů již začal. Prodej (část domu měl ve vlastnictví od r. 1998)) posledního se uskutečnil v r. 2015. Nikdy tam nebydlel. Dům jsme odepisovali pouze v r. 2003. Kolik let musí mít ve vlastnictví, aby převod byl bez daně z příjmu? Při pořízení domu jsme neuplatnili DPH, a proto se domnívám, že DPH se toto netýká.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru