Otázky v kategorii: Daň z nemovitých věcí

počet otázek v kategorii: 99Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej rodinného domu a jeho zdanění

ID27822 | | Ing. Jan Kašpar

Klientka - fyzická osoba (nepodnikatel) prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před 2 roky darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v 1/2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od 7/2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: 1) 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, 2) zbylé 4 mil. Kč na 2 části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V 2/2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2mil. Kč, který bude rekonstruovat. 

1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro FO vyplývají?

2. Za jaké období má FO podat daňové přiznání – bude podávat DPFO i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku?

3. Co všechno musí zdanit – resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně?

4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Můžou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu?

5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem část. platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v KN byl proveden v 1/2021?

Daň z nemovitých věcí - orná půda

ID27467 | | Ing. Jan Kašpar

Jaká výměra pozemku orné půdy se použije pro zjištění základu daně v případě, že poplatníkem je uživatel podle § 3 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí - výměra pozemku uvedená v katastru nemovitostí nebo překryv uvedený v LPIS? 

Dílčí daňové přiznání - daň z nemovitých věcí

ID27627 | | Ing. Jan Kašpar

V loňském roce klient zdědit část nemovitosti po svém dědečkovi. Vlastní ji tedy více majitelů. K 1. 1. 2021 již je zapsán i v katastru nemovitostí jako dílčí vlastník. Jak mám postupovat při podání a placení daně z nemovitých věcí pro rok 2021? Daň z nemovitosti - dům platí jeden z vlastníků a domluví se na tom, že ostatní mu na to svým podílem přispějí, nebo přizná do daňového přiznání podíl a z toho mu bude daň vypočtena? Musí podat i přiznání k dani z nabytí nemovitosti po dědění po dědovi, když je tento převod vlastně osvobozen od daně z nabytí?

DPH u přefakturace pojištění nemovitosti a daně z nemovitých věcí

ID27596 | | Ing. Martin Děrgel

Pronajímatel fakturoval nájemci prostor jako plnění osvobozené bez nároku na odpočet. Na konci roku nájemci přefakturoval částku za pojištění nemovitosti, roční odvoz komunálního odpadu a daň z nemovitosti. U všech těchto položek vyčíslil 0% DPH. Je to v pořádku?

Daň z nemovitých věcí

ID27557 | | Ing. Jan Kašpar

Koupil jsem si bytovou jednotku do osobního vlastnictví v bytovém domě. Smlouva o koupi bytové jednotky byla podepsána 16.12. 2020. V katastru nemovitostí nejsem do dnešního dne (12. 1. 2021) zapsán jako vlastník bytové jednotky. Mám podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí k 31. 1. 2021 (za rok 2020 - zápis není proveden v KN) nebo až 31. 1. 2022 (zápis do KN bude proveden předpokládám v lednu 2021).

Daň z nemovitých věcí

ID27539 | | Ing. Jan Kašpar

V roce 2020 jsem koupil bytový dům. Na listu vlastnictví: - Bytový dům na parcele č. 1 - tato parcela č. 1 není zcela zastavěna bytovým domem a část nezastavené parcely je využívána jako parkovací místo pro nájemního bytů. Dále na LV je koupě dvou malých pozemku - ostatní plocha - parcela č. 2 a trvalý travní porost parcela č. 3. Tyto jsou hned vedle parcely č.1 a také jsou využívány k parkování aut pro bytový dům. V bytovém domě je 6 bytových jednotek + 1 nebytový prostor - půda - zda nikdo nebydlí. 1) Budou bytové jednotky dle zákona zdaněny pod jednotkou a do přiznání půjdou pod písmenkem R? Nedaní se celá budou pod H, je to tak? 2) Jak bude zdaněn nebytový prostor - půda? ( Je pro to podstatné, zda např. půdu mohou využít nájemci např. k sušení prádla či jí nesmí využívat - je to pro zdanění podstatné - zdaní se pod písmenem Z? 3) Ostatní plocha a trvalý travní porost - budou mimo předmět daně když jsou využívány s bytovými jednotkami či musí být přímo nějak jejich součástí např. v prohlášení vlastníka či jinak? 4) To samé pozemek na němž leží bytový dům - ta nezastavěná část na parcele č. 1 - nemusí to být nikde v prohlášení vlastníka, že je část toho pozemku využívána jako součást jednotky? Pak kdyby to nebylo v prohlášení musí být část nezastavěného pozemku zdaněna či mimo předmět daně? 5) Bude využit pro bytové jednotky koeficient 1,22 - když není zcela zastavěna parcela č.1, na které bytový dům stojí? Předpokládám, že ano a že celá parcela č.1 bude mimo předmět daně.

Podání dílčího přiznání k dani z nemovitých věcí

ID27540 | | Ing. Jan Kašpar

Již 5 let nám chodí složenka na částku daně z nemovitých věcí - vlastníme parcely trvalých travních porostů, rodinný dům a byt. V roce 2020 jsem koupili další trvalé travní porosty. Je se vyplňuje dílčí přiznání, pokud nechceme znovu vyplňovat celé přiznání za všechny naše nemovitosti znovu? Do dílčího přiznání uvedu nemovitosti koupené v roce 2020 a výpočet - daň v přiznání nechám pouze za ten rok 2020 a na úřadě si to "připočtou" tu původní částku nebo musím znám sumu z minulých let a doplnit i tu do přiznání, případně na jaké řádky či vše dohromady napíši na jeden výsledný řádek? 

Zastavěná plocha - daň z nemovitých věcí

ID27512 | | Ing. Jan Kašpar

Počítá se venkovní schodiště ke vstupu (5 betonových schodů mimo obvodový plášť budovy) do zastavěné plochy pro základ daně ze staveb (daně z nemovitých věcí)? 

Nákup a prodej pozemků a nemovitosti - zdanění

ID27401 | | Ing. Jan Kašpar

OSVČ zakoupila v 5/2018 jako soukromá, nepodnikající osoba pozemek za účelem výstavby rodinného domu k vlastnímu bydlení (za cca 1 mil. Kč). V 6/2020 tento pozemek ale prodala (za cca 2 mil. Kč) a v 7/2020 koupila jiný pozemek (za cca 1,2 mil. Kč) za stejným účelem. Dále pak, opět jako soukromá osoba, v 11/2020 koupila byt (za cca 2,6 mil. Kč). Tento byt využije buď k vlastnímu bydlení nebo jej poskytne k dočasnému bydlení rodičům. Jak bude postupovat, v souvislosti s uvedeným, při zdanění příjmů (jak vypočte daň z příjmů) a jaké musí podat další přiznání v souvislosti s těmito nákupy a prodeji?

Prodej nemovitosti postavené na darovaném pozemku

ID27414 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba dostala v roce 10/2017 darem pozemek od rodičů, na kterém postavila rodinný dům pro vlastní bydlení. Tento dům ale musela letos z finančních důvodů prodat a následně koupila pro vlastní bydlení byt. Bude muset zaplatit daň z příjmů z prodeje domu? Případně co vše může odečíst z prodejní ceny domu, aby zjistila základ pro daň? Jakým způsobem bude tyto výdaje prokazovat? Může ke snížení základu daně použít jednotlivé faktury za výstavbu domu? Může oproti příjmu za prodej domu použít i kupní cenu bytu? Platí se daň z nemovitostí i v případě získání pozemku darováním od rodičů? Jaká další přiznání a daně musí podat a zaplatit v této souvislosti? A v jaké výši? Jaké jsou termíny pro podání případných přiznání a jejich úhrady?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru