Otázky v kategorii: Daň z nabytí nemovitých věcí

počet otázek v kategorii: 160Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej nemovitosti ze s. r. o. společníkovi - daňové a účetní aspekty

ID26296 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. (plátce DPH) má ve vlastnictví nemovitost - dům, kde jsou kanceláře. Nemovitost je vedena jako administrativní budova. Tato nemovitost byla postavena a zkolaudována v roce 2010. Nyní se společnost rozhodla, že nemovitost prodá svému společníkovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nemovitost se sestává z budovy, oplocení - daňově odepisovány a pozemku - bez odpisů. Zajímalo by jaké všechny daně se budou muset platit, konkrétně? 1) DPH - bude muset být při prodeji k prodejní ceně připočtena DPH? Pokud ano, v jaké sazbě? 2) Bude s.r.o. platit nějakou daň z prodeje nemovitosti? 3) Účtováno bude náklad (nezúčtované odpisy) a výnos (prodej - cena prodeje), jelikož neodepsaná částka je téměř shodná s cenou prodejní, daň z příjmu bude téměř nula - je to takto v pořádku? 4) Bude fyzická osoba, nový majitel nemovitosti muset platit při koupi nějakou daň? 5) Pokud bude fyzická osoba nemovitost dále firmě s. r. o. pronajímat, bude muset platit pouze 15% srážkovou daň, je to tak? Žádná další daň, sociální a zdravotní se z pronájmu nepočítá? 6) Je ještě nějaká další daň, poplatky, odvody, který z uvedeného případu vyplývají?

Daně při prodeji pozemku

ID26227 | | Ing. Jan Kašpar

Jaké daně musí zaplatit sousedé, když si prodávají část pozemku? Vlastník pozemku prodá 80 m2 sousedovi - bude platit daň z příjmů fyzických osob, je možné od této daně osvobodit? Jaké doloží náklady, jaká bude sazba daně? Nový nabyvatel pozemku platí daň z nabytí nemovitostí, nebo už je zrušena pro všechny? Do kdy platí toto ustanovení o zrušení daně? Nemusí mít posudek pro finanční úřad, aby doložil kupní cenu pozemku? 

Daň z nabytí nemovitosti (převod bytové jednotky)

ID26100 | | Ing. Jan Ployer

Dva členové SVJ si vyměnili byty, a jelikož by mohla být sporná výše daně z nabytí nemovitých věcí, nechali si vypracovat znalecké posudky. Posudky byly přílohou daňového přiznání k DNN podaného v říjnu 2018 a ve stejném měsíci byla zaplacena daň (záloha na daň). Jakou lhůtu má správce daně pro vyměření daně?

Daň z nabytí nemovitých věcí a platba

ID25660 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. loni vydražila dům, převod zapsaný v katastru nemovitostí byl v listopadu. Daň z nabytí nemovitosti uhradí letos do konce února. Bude tento náklad hrazený až letos součástí vstupní cena majetku, který se bude již za r. 2019 odpisovat, nebo bude až nákladem letošního roku?

Rozdělení domu do podílového spoluvlastnictví

ID25676 | | Ing. Jan Kašpar

Jak to bude z pohledu daně z příjmů a daně z nabytí nemovitých věcí, zda budou muset některou daň platit, když se manželé rozvedli cca před 20 lety a dosud u nemovitostí je v katastru nemovitostí poznámka o společném jmění manželů? Teď je záměr si to rozdělit do podílového spoluvlastnictví 50 na 50, aby podíly potom mohli volně převádět na své některé děti. 

Směna bytů a zdanění

ID25425 | | Ing. Jiří Nigrin

Dvě rodiny se dohodly o výměně bytu v rámci jednoho domu. Kupní smlouvy byly podloženy znaleckým posudkem a tyto ceny (1,6 mil. a 2,4 mil) byly proti sobě započteny s tím, že vyšší cena byla ve výši 800 000 Kč druhému vlastníkovi jednotky vyplacena. Vlastník, jehož cena jednotky je dle znalce 2,4 mil., byt v roce 2019 začal pronajímat. Výdaje související s příjmy z § 9 ZDP chce uplatňovat ve skutečné výši, minimálně z důvodu odpisů a hypotéky na byt. Z jaké ceny bude odpisovat? Daň z převodu nemovitých věcí byla vypočítána dle znaleckých posudků, protože byty měli vlastníci od roku 2011. Je to správně?

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID25430 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba od bytového družstva koupila dva nebytové prostory s tím, že bude přijata za člena družstva. Bohužel se během měsíce dnes již bývalé družstvo rozhádalo a rozjelo akci SVJ. Bytové a nebytové jednotky byly vydány. Fyzická osoba v domnění, že převod bytů a nebytových jednotek procesem prohlášení vlastníka je osvobozen od daně z nabytí, nic neřešila. Po roce přišla výzva FÚ k podání daně z nabytí a následně docela slušná penalizace za pozdní podání přiznání daně k nabytí a zaplacení 4% daně. Stále se domníváme, že převod bytových a nebytových jednotek z družstva do vlastnictví nového SVJ není klasickým převodem, ale jen změnou podstaty domu. Dům byl a je, družstevníci přešli na statut vlastníka, ale nic nepřibylo, nic neubylo?

Daň z nabytí nemovitých věcí a její uznatelnost v daňových výdajích

ID25442 | | Ing. Jan Kašpar

Jaká je správná cena pro stanovení daně z nabytí nemovitostí - cena pozemku 2 000 000 Kč + ve smlouvě projekt k rodinnému domu 150 000 Kč + poplatek 20 000 Kč - jaké cena bude rozhodná pro stanovení daně z nabytí nemovitostí? Najdu nějaké ustanovení zákona, které toto řeší, zda je to pouze částka 2 000 000 Kč či i ty dvě ostatní? A pokud následně došlo k zaplacení daně z nabytí např. ve výši 30 000 Kč - ale byly dva společníci, tj. pro každého 15 000 Kč a 15 000 Kč, pak si v případě prodeje tohoto pozemku mohou dát dva společníci do daňových výdajů 15 000 a 15 000 Kč? Je v tomto případě podstatné, kdo tuto daň z nabytí platil - zda celých 30 000 Kč zaplatil jeden z nich či daň zaplatila za společníky jejich babička? Bude tak i tak pro společníky byť by tuto daň nezaplatily oni samotní daňově účinná částka 15 000 Kč a 15 000 Kč, při případném zdaněném prodeji pozemku? Jaká bude částka dále v případě prodeje pozemku dle § 10 ZDP daňově účinná - pouze částka za pozemek 2 000 000 Kč nebo i částka za dokumentaci a poplatek?

Převod části závodu na dceřinou společnost prodejem/nepeněžním vkladem/odštěpením

ID24927 | | Ing. Martin Bureš

Akciová společnost má část závodu (nemovitost a s ní spojené činnosti, pohledávky a závazky). Zvažuje úplatné postoupení této části závodu na nově vytvořenou dceřinou společnost. Jedná se o 3 možné varianty, je potřebné zajistit, aby zároveň s nemovitostí přešly i závazky a pohledávky: - prodej části závodu - vklad části závodu jako nepeněžitého vkladu - rozdělení společnosti odštěpením Jak se odlišují jednotlivé varianty z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z nabytí nemovitých věcí? Co znamená nebo jak zajistit, aby převáděná část závodu splňovala definici samostatné ekonomické jednotky. Postačí, když je o ni účtováno v rámci společnosti na samostatných zakázkách? Co když součástí prodávaného/vkládaného/odštěpovaného závodu nejsou zaměstnanci? Je potřebné, aby představenstvo a valná hromada definovala a vyčlenila v rámci a.s. tyto prostory, tento majetek? Jakým způsobem uvedené provést? V daném případě se jedná o 2 parkovací domy, které na základě nájemní smlouvy provozuje cizí s r.o. Akciová společnost má ve svém účetnictví pouze výnosy z nájmu, případně náklady nad rámec běžné údržby. Splňují za daných skutečnosti tyto parkovací domy definici části závodu?

Dodatečné přiznání k DNNV - změna vstupní ceny pořizované nemovitosti či účtování do výsledku

ID25113 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. pořídila nemovitost, proběhl zápis do KN a s. r. o. zařadila nemovitost do užívání, přičemž DNNV s tímto nabytím související dohadně účtovala do pořizovací (i vstupní ceny pro DO). Poté proběhlo vyměření DNNV ve stejné částce, jak byla dohadována. Následně však, cca po půl roce, stále však ve stejném zdaňovacím období, došlo k podání dodatečného přiznání k DNNV na daň nižší, a to z důvodu využití závěrů z rozsudku NCC 4 Afs 88/2017-35, kdy daň byla vypočtena ze základu daně bez DPH. Nyní nevím, zda o nižší DNNV upravovat pořizovací (a vstupní cenu) a přepočítat odpisy, či rozdíl účtovat do výnosů. Nejedná se již o upřesnění dohadné položky, která již byla rozpuštěna, ale o nově nastalou událost a nový účetní případ... 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru