Otázky v kategorii: Daň z nabytí nemovitých věcí

počet otázek v kategorii: 147Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Převod nemovitosti na dceru

ID24828 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vlastní nemovitost k podnikání, kterou odepisuje. Není plátce DPH. Nyní se rozhoduje, že nemovitost přepíše na dceru. Jaký dopad z tohoto kroku plyne? Co se zůstatkovou neodepsanou hodnotou? 

Převedení nemovitostí v rámci sdružení

ID24739 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme 20 let sdružení bez právní subjektivity, ve sdružení jsou 3 členové rodiny matka, syn a dcera. Ve sdružení je několik budov, které jsou psány na matku, na její IČO. Minulý rok proběhla rozsáhlá rekonstrukce budov, z některých oprav byla nárokována DPH. Tento rok by matka chtěla nemovitosti převést na děti. Jakým způsobem by měla postupovat? Měla by vystoupit ze sdružení nebo nemovitosti darovat či prodat? Jaká z možností je nejvýhodnější? Jaké daně bude odváděny a jak to bude s DPH, které bylo uplatněno?

Zdanění darovaného pozemku

ID24612 | | Ing. Jiří Vychopeň

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

Daně u zřízení věcného břemene (smlouvy o zřízení služebnosti)

ID24384 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Na které daně nezapomenout u zřízení věcného břemene (nyní smlouvy o zřízení služebnosti)? Které daně je nutné řešit, a to jak ze strany „povinného“, tak i ze strany „oprávněného“, pokud bylo zřízeno věcné břemeno: a) bezúplatně, b) úplatně.

Vklad pozemku v SJM do podnikání

ID24415 | | Ing. Martin Děrgel

Manželé vlastní pozemek, který společně koupili (SJM). Manžel je OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci, manželka na rodičovské dovolené. Manžel chce v rámci podnikání na pozemku postavit dům a následně prodat. Může pozemek vložit do svého obchodního majetku (manželka souhlasí) za cenu znaleckého odhadu? Pokud ano, nebude platit daň z nabytí? Pokud ne, jak jinak lze provést převod? Při následném prodeji domu se bude odvádět DPH jen z prodeje domu, prodej pozemku bude osvobozen od DPH?

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti

ID24362 | | Ing. Jan Kašpar

Dvě fyzické osoby - Čech a Němec - si pořídily dne 4. 7. 2014 halu, kterou pronajímají, odepisují a zdaňují v § 9 zákona o daních z příjmů. V 8/2019 chce Němec prodat svůj podíl Čechovi. Němec trvale žije v Německu, v ČR nemá žádné jiné aktivity. Je tento majetek neobchodní dle § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů, a tudíž je možné, aby příjem Němce byl od daně z příjmu osvobozen dle § 4 zákona o daních z příjmů? Pak by se jen oznámil osvobozený příjem dle § 38v zákona o daních z příjmů. Nebo je nutné zdanit tento příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů, výdajem by byla 1/2 zůstatkové ceny haly? Předpokládám, že skutečnost, že si na pořízení majetku vzali úvěr, který splácejí, nemá žádný vliv. Jaká cena bude předmětem daně z nabytí nemovitých věcí u Čecha v případě, že se převádí spoluvlastnický podíl?

Darování nemovitosti

ID24344 | | Ing. Jan Kašpar

Rodiče mají dvě děti, svou nemovitost (vlastní 30 let) darují synovi a ten vyplatí svou sestru. Dcera tedy dostane vyrovnání v penězích od bratra. Má dcera nějaké daňové povinnost z tohoto příjmu? 

Daň z nabytí nemovitých věcí při vrácení daru

ID23637 | | Ing. Jan Kašpar

Manžel je výlučným vlastníkem nemovitosti. Za doby trvání manželství daruje manželce polovinu nemovitosti. Za manželství dojde k neshodám a manžel po manželce požaduje vrácení darované poloviny nemovitosti (žádost o vrácení byla doručena manželce ještě na doby trvání manželství). K vrácení nemovitosti dojde až po rozvodu. Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí? Musí manžel odvést daň z nabytí z poloviny vrácené nemovitosti nebo je nabytí osvobozené? Případně z jakého důvodu. 

Převod nemovitosti z vlastního jmění na jediného společníka

ID24283 | | Ing. Jan Ployer

Firma má jediného společníka a vlastní pozemek. Společník jako jediný přijme rozhodnutí o přeměně ve formě převodu jmění na společníka podle § 337 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Na základě tohoto postupu by pak pravděpodobně nebyla placena daň z nabytí nemovitých věcí, nebot' předmětem daně je pouze úplatné nabytí vlastnického práva. Bude se platit daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % a jak bude daněn nepeněžní příjem společníka?

Prodej části nemovité věci v budoucnu

ID24135 | | Ing. Jan Ployer

Podnikatel lékař, fyzická osoba, neplátce DPH, koupil v roce 2018 nemovitost věc – rodinný dům, ve kterém podniká (nebydlí). Kupní smlouva zní na celou nemovitost, cena není nijak upravena, zní za celý objekt. Na katastru zapsán jako vlastník celé nemovitosti, žádné věcné břemeno. Zároveň byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní, ve které se fyzická osoba zavazuje prodat prodávajícímu zpět část nemovitosti (nebytové prostory zatím nevymezené jako jednotka, pouze vyznačené na projektu) za 7 let za 1 Kč. Do té doby bude prodejce tyto prostory užívat. Byla uzavřena nájemní smlouva za symbolickou 1 Kč ročně. Může za rok 2018 a následující uplatnit fyzická osoba odpis celé nemovitosti? V kupní smlouvě je vstupní cena uvedena za celý objekt, je vlastník celého objektu. Při stanovení takto symbolického nájemného nebude chtít FÚ dodanit cenu obvyklou? A pokud za 7 let dojde k prodeji za symbolickou 1 Kč, nebude chtít opět FÚ dodanit příjem - jako by bylo prodáváno za cenu obvyklou dle znaleckého posudku? Daň z nabytí se, předpokládám, také bude platit z posudku a ne z 1 Kč. Co v případě, že se strany dohodnou, že cena za nebytové prostory byla již uhrazena v roce 2018, ale k faktickému převodu dojde až v roce 2025, bude v roce 2025 prodávající něco dodaňovat? Z důvodu hypotéky není možné nebytové prostory vyjmout z prodeje již v roce 2018, ale až za 7 let při doplacení hypotéky. Případně jaká daňová nebezpečí z podobného postupu plynou?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru