Otázky v kategorii: Daň dědická

počet otázek v kategorii: 80Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Převod peněz na jiný účet v den úmrtí majitele účtu

ID26358 | | JUDr. Vlasta Víghová

Životní partner - druh vážně onemocněl a požádal o převod peněz z jeho účtu na účet synovce své družky, který mu byl vždy oporou. Příkaz k převodu peněz byl vystaven dne 2. 6. 2020, ale z účtu odešly dne 3. 6. 2020. K večeru dne 2. 6. 2020 druh - majitel účtu zemřel. Jak se postupuje v tomto případě v dědickém řízení, bude částka, která odešla z účtu, podléhat dědickému řízení?

Zdanění darovaného pozemku

ID24612 | | Ing. Jiří Vychopeň

Dědic ze závěti můj otec, zdědil od své tetičky zemědělský pozemek. Usnesení nabylo plné moci zápisem do katastru nemovitostí v září 2019, kdy vzápětí otec daruje dceři pozemek v roce 2019 ve stejné výměře a zřejmě dojde i k nabytí právní moci na přelomu roku 2020. Jak postupovat z hlediska zdanění u mého otce a u mě, jeho dcery, z hlediska daně z příjmů a ostatních daní? Tento pozemek nebyl a nebude zahrnut do podnikání. Celý tento proces proběhne mezi dvěma nepodnikajícími osobami.

Prodej nemovité věci z dědictví - zdanění

ID23813 | | Ing. Jan Kašpar

Když zdědí fyzická osoba po rodičích dům a ten následně prodá cca za 2 mil. Kč, má povinnost platit nějakou daň? Daň dědickou, z nemovitosti, z příjmu, případně jinou?

Dědictví

ID23619 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dva lidé spolu žijí ve společné domácnosti déle než jeden rok. Oba jsou rozvedení a z předchozích vztahů má každý dvě děti. Společný účet nemají, ale hospodaří se společnými penězi. Žena má svůj byt, ve kterém žijí, muž má svůj byt, který pronajímá. Vše získali zvlášť před společným soužitím. Jak by to bylo s dědictvím, kdyby jeden z nich zemřel? Na co má kdo nárok a na co pak mají nárok děti jednoho každého z nich? Každý má na účtu určitou hotovost a i část té hotovosti získali před soužitím?

Dědictví

ID23417 | | JUDr. Vlasta Víghová

Kdo bude v budoucnu po mně dědit? Jsem svobodný (závět nebude). Z prvního manželství má otec dceru, tedy to je má nevlastní sestra, ta má dále dvě děti. Poté se otec oženil znovu s mojí matkou. Já mám tedy ještě bratra (pravého), který má dvě děti. Otec, matka a bratr nežijí. Žijí pouze nevlastní sestra a její dvě děti a děti mého bratra.

1) Budou dědit děti mého bratra? Nebo i nevlastní sestra a její děti?

2) A pokud by někdo jiný žil ve společné domácnosti více než rok, tak bude dědit pouze on a děti od sourozenců ne? 

Poznámka redakce: Naši autoři, kteří zpracovávají odpovědi na otázky, vycházejí ze současného stavu právních předpisů. Je tedy možné, že až někdy v budoucnu nastane situace, na niž se tazatel ptá, tedy jeho smrt, stav právních předpisů bude jiný.

Pronájem darované nemovité věci

ID23069 | | Ing. Jiří Nigrin

Soukromá osoba (nemá IČO) pronajímá darovanou nemovitou věc (výrobní hala) např. manželovi (vlastní s. r. o.). Když je příjem cca 50 000 Kč/měs., stačí příjmy z pronájmu uvést do svého daňového přiznání (kde může uplatnit náklady 30 %) nebo musí vést účetnictví s tímto příjmem? Musí přiznat hodnotu nemovitosti finančnímu úřadu či jinému úřadu? Když v ročním vyúčtování zaplatí daň 15%, musí platit sociální či zdravotní pojištění (příjem pronájem)? Platí se nějaká darovací či jiná daň?

Oproti tomu firma: Má odhad na nájem a uzavřenou smlouvu zatím na dobu neurčitou, platí nájemné. Když nájemce potřebuje zabezpečit objekt (smluvně ošetřeno tak, že pronajímatel nechce investovat nic, ale se změnou souhlasí), musí zhodnocení pronajatého majetku (bezpečnostní dveře, nová vrata, plot…) podle výše nákladů nad 40 000 odpisovat, jako kdyby investoval do svého majetku? I když investuje do pronajaté dílny a v případě ukončení smlouvy to pravděpodobně zůstane pronajímateli, protože to nájemce má zabudované? Vybavení kanceláře – koberec, stoly, skříně – když částka nepřesáhne 40 000 Kč/rok, ale jsou v pronajaté budově, může se vše sledovat odděleně – a účtovat do přímých nákladů (max. časově rozlišit) nebo se musí odpisovat?

Cizinec, daňový rezident ČR a daň dědická

ID20294 | | Ing. Martin Děrgel

Cizinec, občan Velké Británie, s trvalým pobytem v ČR, který je zde zároveň daňovým rezidentem, nyní dědí po svých rodičích. Je toto dědictví předmětem daně dědické v ČR nebo podléhá dani ve Velké Británii?

Přijatý dar

ID5665 | | Ing. Petra Konderlová

S. r. o. - nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá komplexní domácí péči pro seniory dostalo dar: - věcný ( přímo zdravotnické pomůcky), - peněžitý, určený na nákup zdravotnických pomůcek. Prosím o sdělení: 1. na jaké účty zaúčtovat poskytnutí darů, 2. jedná se o příjem podléhající dani z příjmu PO nebo osvobozený, 3. je třeba k přiznání DPPO doložit smlouvy o poskytnutí darů, 4. podléhá tento příjem dani darovací.

Dědictví

ID19915 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaký minimální podíl musí připadnout na neopomenutelného dědice - zletilé dítě? Je možné, aby s ohledem na nehezký vztah rodič/dítě byl tento podíl závětí nahrazen na potomky dědice, tedy vnuky zemřelého? Platili by v takovém případě vnuci dědickou daň nebo se i na ně vztahuje osvobození?

Dědický podíl

ID18639 | | Ing. Tomáš Brokl

Problém se týká dědictví a daní. Pro ilustraci uvádím, že jde o rodinu: otec, matka a 2 dcery, tj. 2 dědičky. Potřebovali bychom zjistit, zda v případě, kdy dojde k uzavření dědické smlouvy ohledně budoucího dědictví, přičemž jedna dcera dostane již za života zůstavitele nemovitost, a ve smlouvě bude sjednáno, že tato obdarovaná dcera bude vyplácet druhé dceři finanční prostředky v hodnotě poloviny nemovitosti, a to ve splátkách podle splátkového kalendáře např. do dobu 10 let, zda tyto jednotlivé splátky podléhají dani z příjmu. Nevím, jaký režim bude mít takové plnění, které v podstatě slouží k účelu vypořádání dědictví. Variantně, pokud by dcery mezi sebou uzavřely nějakou dohodu o narovnání, kde by bylo konstatováno, že jedna dostala dům a na základě toho vyplatí cenu poloviny nemovitosti druhé dceři za pomoci splátkového kalendáře, zda z těchto splátek bude nutné odvést daň z příjmu.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru