Otázky v kategorii: BOZP

počet otázek v kategorii: 70Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu

ID27141 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme společnost zařazená dle § 3 vyhlášky č. 432/2003 Sb. do kategorie 1, tj. jsou u nás vykonávány práce, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví (pouze práce v kancelářích). Máme 70 zaměstnanců.

Jsme povinni podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou, když v § 7 zákona č. 309/2006 Sb. je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zjišťovat a kontrolovat pravidelně hodnoty rizikových faktorů? Ale u společností zařazených do kategorie 1 se takovéto rizikové faktory nevyskytují, proto jsou zařazeny do kategorie 1. Musíme, nebo nemusíme tyto úkoly zajišťovat odborně způsobilou osobou?

Pokud přesto jsme povinni pravidelně tyto „rizikové faktory“ kontrolovat odborně způsobilou osobou, je někde v předpisech jednoznačně stanoveno, jak často se to musí provádět (za předpokladu, že nedojde ke změně podmínek práce)? Je možno např. stanovit v interních předpisech, že se to bude dělat např. jednou za 3 roky?

Pracovnělékařská prohlídka

ID27084 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Naše společnost zaměstnává agenturní zaměstnance prostřednictvím agentury práce. V současné době měníme agenturu, vše ostatní je bez změny (místo výkonu práce, druh práce, rizika, nasmlouvaný lékař, nadřízený, ....) Podle § 44 odst. 7 zákona č. 373/2011 Sb. nepozbývá lékařský posudek platnosti dle bodu b), že zaměstnanec přechází od agentury přímo k zaměstnavateli. Pokud měníme pouze dodavatele služeb - agenturu a agenturní zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce pro naši společnost bez přerušení, je nutný nový lékařský posudek? Nejedná o nástupnickou agenturu. Zaměstnancům skončí smlouva u jedné agentury a začne nová u druhé.

Doplňující dotaz:

Nová agentura bude mít v rámcové smlouvě s uživatelem zakotveno (dle zákona o specifických zdravotních službách  §54 bod 5, písm. c), že agentura zajišťuje pracovnělékařské služby prostřednictvím poskytovatele (lékaře) těchto služeb u uživatele. Musí mít agentura uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařské péče, když smlouvu má uzavřenou uživatel?

Odškodnění pracovního úrazu

ID27007 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Náš zaměstnanec měl pracovní úraz, který byl jeho ošetřujícím lékařem ohodnocen a byla stanovena výše náhrady, kterou jsme mu jako zaměstnavatel vyplatili. Poté jsme uplatnili toto odškodnění u naší pojišťovny a ta nám uhradila pouze část celé částky. Jakou dokumentaci musí zaměstnanec doložit zaměstnavateli a zaměstnavatel dále pojišťovně v případě žádosti o odškodnění za pracovní úraz? Je možné, aby pojišťovna na základě svého posudku krátila náhradu škody za pracovní úraz zaměstnavateli? A má poté právo zaměstnavatel krátit náhradu škody také zaměstnanci? 

Pracovní úraz

ID26882 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Máme zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti, na malý rozsah. Je zaměstnán od 13. 7. 2020 do 31. 12. 2020, na dobu určitou. Pracovní smlouva je na nepravidelnou výpomoc, max. 20hod/týden. Skutečnost je prozatím taková, že v červenci měl odpracováno 0 hodin a v srpnu 14,5 hod. Září je obdobné jako srpen. Takže prozatím mu bylo vyplaceno pouze 1 450 Kč za měsíc srpen. Zaměstnanec je také veden na úřadu práce a jiný hlavní pracovní poměr nemá. V září se tento zaměstnanec zranil při pomoci na jedné z našich zakázek. U lékaře nahlásil pracovní úraz, ale neschopenku si nenechal vystavit. Zajímalo by mě, jaké povinnosti nám z tohoto úrazu vyplývají - z pohledu zaměstnavatele. Přísluší zaměstnanci nějaká náhrada za ztrátu na výdělku, nebo nějaké jiné odškodnění? Musíme něco hlásit na OSSZ nebo na pojišťovnu? 

Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky

ID26709 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme příspěvková oraganizace. V poslední době se setkáváme s problémem, kdy zaměstnanci nám odmítají absolvovat periodické prohlídky z obavy ze současné situace (Covid-19). Jak máme postupovat? Máme nějaké zákonné prostředky, jak "donutit" tyto prohlídky absolvovat? Mohou vůbec nadále pracovat bez platné zdravotní prohlídky (jedná se i o kategorie rizikové, druhé a třetí)?

Lékařská prohlídka zaměstnance

ID26149 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Zaměstnanec (do 50 roků) měl vstupní prohlídku v 5/2016, jedná se o kovoobráběče, který je zařazen ve 2. kategorii bez rizika, součástí jeho práce jsou ale i: práce jeřábníka, řidič VZV a pracuje v nočních směnách. Nyní má v květnu 2020 prohlídku po čtyřech letech (mezitím měl ještě periodické prohlídky na noční směny). Pokud má nyní v protokolu o zdravotní způsobilosti uvedeny všechny činnosti - kovoobráběč, řidič VZV, jeřábník a práce v nočních směnách, můžeme sloučit tuto prohlídku a počítat následující periodickou prohlídku za čtyři roky a nemusí jít znovu k lékaři za rok - což by mělo být původně v rámci 2. kategorie po pěti letech? Neřešíme noční, to půjde zase za dva roky.

 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky

ID25728 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem, která mimo jiné poskytuje obory vzdělávání s výučním listem (kuchař, zahradník). Je povinností školy poskytnout těmto žákům OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) při výkonu praktického vyučování?

Externí vedoucí pracovník

ID25101 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Ve firmě o cca 30 zaměstnancích pracují dělníci - zejména zámečníci, jejichž práci organizuje vedoucí výroby. Tento vedoucí výroby však není zaměstnancem společnosti, ale pracuje jako OSVČ pro jinou společnost, která jej poskytuje do zmíněné firmy pro výkon dané pozice. V příkazní smlouvě má v poli povinnosti příkazníka mimo jiné: • Řídit personální obsazení ve výrobě a v technickém úseku • Zajišťovat dodržování BOZP, PO, vč. poplachových směrnic, evakuačního plánu atd. Bude takovýto pracovník, přestože není zaměstnancem společnosti, odpovědný za případný vznik pracovního úrazu před orgány činnými v trestním řízení? Je v tomto případě jeho odpovědnost srovnatelná s odpovědnostní běžného vedoucího pracovníka? 

Platnost slovenských revizí

ID25084 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Je možné akceptovat u slovenského dodavatele, který působí na staveništi v ČR a provádí zde pracovní činnosti za pomoci svých zařízení, platnost slovenských odborných prohlídek u používaných zařízení. Např. používá na staveništi v ČR ruční elektrická zařízení, která byla protokolárně revidována podle STN 33 1600, vázací prostředky, které byly protokolárně revidovány v souladu s STN 270144 a STN 270150. 

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace

ID24944 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Preventivní prohlídky – zdravotní dokumentace Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Naše zaměstnance vysíláme na lékařské preventivní prohlídky u našeho smluvního lékaře. Pokud není náš smluvní lékař současně jeho ošetřujícím lékařem, musí si daný zaměstnanec přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého lékaře. Jak starý může být tento výpis ze zdravotní dokumentace? (Např. 3 měsíce před preventivní pohlídkou)? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru