Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňový odpis vozidla po havárii

ID4282 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanec měl pracovní úraz, při kterém bylo totálně zničeno skoro nové podnikové vozidlo na úvěr. Pořizovací cena vozidla byla 341 000 Kč, zůstatková hodnota k datu havárie byla 278 820 Kč. Na splátky úvěru jsme zaplatili 208 302 Kč. Pojišťovna proplatila úvěrové společnosti 288 867 Kč a tato společnost částku ve výši 71 018 Kč vrátila na náš účet jako přeplatek úvěrové smlouvy. Podařilo se nám zničené vozidlo odprodat za 21 000 Kč. Dle § 24 odst. 2 písm. c) je možno dát do daňových nákladů cenu vyřazeného vozidla jen do výše náhrad. Nejsem si jistá, jakou část zůstatkové hodnoty vozidla mohu dát do daňových nákladů. Mohu vycházet z toho, že pojišťovna vyplatila 288 867 Kč (i když přímo úvěrové společnosti) jako pojistné plnění a mohu tedy do daňových nákladů dát celou ZC vozidla?

Pracovní úraz

ID17264 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec obdržel výpověď z pracovního poměru ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce, a to na základě rozhodnutí zaměstnavatele ze dne 17. 7. 2014 o organizační změně, dne 31. 7. 2014, tj. jeho pracovní poměr by měl skončit 30. 9. 2014. 24. 9. 2014 se mu stal pracovní úraz. Pracovní neschopnost byla vystavena od 30. 9. 2014. Předpokládáme, že pracovní neschopnost z důvodu tohoto pracovního úrazu bude ukončena ke 31.7.2016.

1. Pokud bude PN ukončena ke 31.7.2016, jeho pracovní poměr končí k 1. 8. 2016, pouze pokud by písemně prohlásil, že na prodloužení pracovního poměru netrvá, byl by pracovní poměr ukončen k 31. 7. 2016.

2. Pokud ale jeho PN bude ukončena ke 31.7.2016, a on 1. 8. 2016 nenastoupí do zaměstnání, aniž by písemně prohlásil, že na prodloužení PP netrvá, je možné toto brát jako neomluvenou absenci?

3. Dovolená – § 216 ZP – Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce. Z tohoto paragrafu vyplývá, že bude mít nárok na proplacení dovolené zpětně od 30. 9. 2014. Je to tak?

4. Průměr na dovolenou – zaměstnanec pracovat již nebude, tzn. že neodpracuje v rozhodném období alespoň 21 dní, musíme tedy použít pravděpodobný výdělek, který můžeme stanovit několik způsoby - a. Součet základní mzdy stanovené pro daného zaměstnance a pravděpodobné částky nadtarifní mzdy (odměny, prémie atd.) - divize již neexistuje, tj. nelze použít nadtarifní složky mzdy, protože neexistují, b. Průměr vypočtený ze součtu průměrných výdělků zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají stejnou nebo obdobnou práci (aritmetický průměr) – opět nelze, divize již od 30. 9. 2014 neexistuje. c. Ze skutečně dosažené mzdy od počátku rozhodného období a počtu odpracovaných hodin v tomto období – opět nelze, nebude pracovat. Jakým způsobem vypočítám tedy pravděpodobný výdělek tohoto zaměstnance: a) Jeho průměrný výdělek, který byl použitý při náhradě ztráty na výdělku při tomto pracovní úrazu, který vznikl 24. 9. 2014 je 104,77 Kč, tj. průměrný výdělek použitý ve III.Q. b) Vzhledem k tomu, že jeho pracovní poměr neskončil, byl vypočítán průměrný výdělek na IV.Q, který činil 95,20Kč. c) Pokud bych spočítala jeho pravděpodobný výdělek, pak vychází 87,97 Kč (15.300/173,92). Který z těchto průměrných výdělků mám tedy použít při proplacení dovolené? 5. Stejný problém je i u výpočtu odstupného, na které má nárok. Předpokládám, že použiji stejný průměr jak pro dovolenou, odstupné a i pro výpočet průměrného výdělku pro Úřad práce?

 

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

ID8738 | | JUDr. Marcela Smutná

Jsme s. r. o, plátci DPH. Jak zajistit náhradní plnění v rámci zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění p. p. tak, aby byly veškeré námi odebrané dodávky započteny do objemu jako náhradní plnění za rok 2012. Odpovědnost za výpočet a splnění povinného podílu sice máme my jako odběratelé. Jak si ale nechat od dodavatele doložit, že veškeré odběry můžeme současně použít také pro náhradní plnění tak?

Sbírka listin - malé s. r. o.

ID21917 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Je pravda, že mikro a malé s. r. o., 100% vlastněno dvěma rodinnými příslušníky, nemusí již ukládat do sbírky listiny uzávěrku za 2017 a 2018?

Práce bez nároku na mzdu

ID13029 | | Ing. Matěj Nešleha

Pokud fyzická osoba, která je zaměstnána ve firmě A, v této firmě pobírá mzdu, není OSVČ, ve svém volném čase bude příležitostně školit pro firmu B (školí ze známosti, firma A ho školit do firmy B nevyslala) bez nároku na mzdu ani na základě dohody o prov. práce - zdarma, je to možné aniž by to mělo pro firmu B či pro školitele daňový dopad?

Doplňujcí otázka k dotazu ID č. 13031 - Stavební práce pro slovenského odběratele

ID13047 | | Ing. Petra Konderlová

Chtěla bych se optat, neměl by se u stavebních prací uplatnit režim § 92a ZDPH?

 

Příplatek za vedení

ID21940 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Je možno zařadit ředitele základní školy do 4. stupně řízení, když řídí 4 vedoucí učitelky v mateřské škole, vedoucího školní jídelny, 2 zástupce na II. stupni, 1 zástupce na I. stupni, 1 vedoucího technika a 1 zaměstnance oprávněného řídit práci jiných zaměstnanců?

Založení s. r. o. během insolvence

ID17243 | | JUDr. Vlasta Víghová

Fyzická osoba by si chtěla založit firmu s. r. o. Tato osoba má ale už rok schválenou insolvenci (není z podnikání). Bude nějaký problém si firmu založit a být společníkem i jednatelem? Bude nějaký problém při jednání s insolvenční kanceláří?

Prodej pozemku nabytého jako inventarizační rozdíl účtovaného přes 413

ID4299 | | Ing. Martin Děrgel

U s. r. o.-plátce DPH vedoucí účetnictví řeším následující situaci: společnost v rámci inventarizace zjistila, že pozemek, který se rozhodla směnit s jinými pozemky (fakticky ho tedy prodala), nemá v účetnictví. Vzhledem k tomuto faktu se chystá zaúčtovat inventurní přebytek 031 x 413 (inventurní přebytek neodepisovaného dlouhodobého majetku), v rámci zjištěné skutečnosti a věrného a poctivého obrazu účetnictví. Jak naložit s následující směnou (prodejem), kdy bude zaúčtována hodnota pozemku nabývaných, tj. 315 x 641. Má být zaúčtováno následně 541 x 031 jako úbytek tohoto pozemku (+ lze do výše 641 uznat účet 541 jako daňově účinný), nebo se má rozpustit fond tj. 413 x 031 a proti výnosu na účtu 641 tak nebude žádný náklad? Kde v účetních předpisech lze nalézt řešení pro zaslané řešení? Ve zjednodušeném podání jde tedy o prodej pozemku 311 x 641 a způsob odúčtování tohoto pozemku, který byl nabyt jako inventarizační rozdíl.

Oprava zpevněné plochy

ID8755 | | Ing. et Ing. Milan Blatný

Firma vlastní nemovitost, v roce 2012 byly provedeny opravy zpevněné plochy ve výši 160 000 Kč (výkopové práce, zastěrkování, pokládka dlažby, odvodnění atd.). Dala jsem to na samostatný účet 021 a teď nevím v jaké odpisové skupině to odepisovat.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru