Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náklad a telefonní poplatky

ID2262 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Jsem fyzická osoba, která vede účetnictví. Chtěla bych zodpovědět, zda si mohu dát do nákladů telefonní poplatky z faktur, které jsou na mé jméno, ale ne na firmu a tudíž tyto faktury neobsahují IČO. Vzhledem k tomu, že mám hlavní zaměstnání, a z živnosti nemám velké příjmy, bylo by pro mě nevýhodné zřizovat podnikatelskou smlouvu s paušálem na obchodní jméno. Faktury za rok 2007 mám zhruba za 8 000 Kč. Bylo by možné dát např. 1/3 z této částky do nákladů,nebo musí opravdu tyto faktury za telefon být na obchodní jméno ? V minulosti jsem dávala do nákladů paragony za telefonní kupony a za dobití karty, které rovněž neobsahovaly obch.jméno, tak se domnívám, že by to nemusel být problém.

Brigádník

ID19665 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Může být pracovní doba brigádníka (16-17 let) 8 hodin/7,5 hodiny? Jaká je minimální mzda pro brigádníky?

Přechod ze skutečně uplatňovaných výdajů na paušální

ID6648 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Podnikatel - fyzická osoba, plátce DPH,vede daňovou evidenci, by za rok 2010 rád uplatnil výdaje procentem z příjmů. Vím, že musí podat dodatečné daňové přiznání za rok 2009 a zvýšit základ daně o pohledávky a zásoby a snížit o závazky. Teď nevím jestli zvýší základ daně o pohledávky a zásoby v celkové částce, nebo bez DPH. Můj názor je bez DPH, protože skutečný inkasovaný příjem jde do základu daně také bez DPH. Prosím o potvrzení nebo vyvrácení mé úvahy.

Ukončení sdružení

ID11065 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Prosila bych o radu s ukončením sdružení. Sdružení 2 fyzických podíl 50 % každý. Dne 14. 1. 2014 jeden z účastníků sdružení zemřel. Bude nutné vypořádat sdružení. Pohledávky a závazky, musím zvýšit daňový základ o pohledávku, která je přihlášena v konkursním řízení? Tato pohledávka byla přijata a uznána, konkurs zatím nebyl ukončen a vypořádán. O ostatní pohledávky zvýším daňový základ a u závazků snížím DZ (nevím jen u těch v konkursu). Dále mají v majetku 3 automobily. Jeden je odkoupen za 1 000 Kč zůstatkovou hodnotu po leasingu, který skončil 11. 10. 2010, auto je rok výroby 2001 - toto auto bylo již v prosinci předáno do bazaru k odprodeji, zatím se neprodal. Další auto bylo pořízeno 3. 10. 2010 pořizovací cena byla 131 668 Kč a odpisy k 31. 12. 2013 - 121 135 Kč zůstatková cena k 31. 12. 2013 – 10 533Kč, třetí automobil pořízen 9. 5. 2011 pořizovací cena byla 255 902 Kč odpisy k 31. 12. 2013 – 183 979 Kč, zůstatková hodnota k 31. 12. 2013 – 71 923 Kč, tyto dvě auta jsou financovány úvěrem, které nejsou splaceny. Jakým způsobem vypořádat automobily? Jak ocenit z důvodu vypořádání sdružení?

Pronájem domu pod § 9, prodej jedné jednotky z domu a vliv na následné opravy v domě

ID15324 | | Ing. Martin Děrgel

Občan vlastní dům, kde má 4 bytové jednotky. U domu je pozemek, který je oplocen a v plotu je brána. Dosud občan byty pronajímal pod § 9, je plátce DPH, nicméně pronájem je osvobozen bez nároku na odpočet, vede podvojné účetnictví. Nyní jednu jednotku prodal, ostatní pronajímá nadále. Ve smlouvě o prodeji jednotky se píše, že kupující je povinen přispívat na výdaje spojené se správnou domu a pozemků dle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích.

1)                Jak bude občan účtovat o fakturách za opravy společných částí (např. střechy) a o nákupu a odpisech majetku, který slouží celému domu (např. nákup plynového kotle, který vyhřívá celý dům) za předpokladu, že má kupující povinnost přispívat na výdaje spojené se správou?

2)                Pokud by se náklady musely dělit na daňové a nedaňové, mělo by dělení z hlediska daní probíhat dle poměru spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích - jak se píše ve smlouvě, nebo by bylo daňově správné je dělit v poměru odpovídajícímu poměru vlastněných ploch (do poměru by se tedy započítával i poměr ploch bytů a nejen spoluvlastnických podílů)?

3)                DPH na vstupu bude i nadále celé bez nároku na odpočet?

4)                Příspěvek kupujícího na výdaje spojené se správou domu a pozemků by se zaúčtovaly na 648 a odvádělo by se z něj DPH?

5)                Mohly by se nedaňové náklady včetně nedaňových odpisů - vše v poměru odpovídajícímu podílu prodaného bytu a přilehlých pozemků dle bodu 2) - účtovat na účet 315 a tím pádem příspěvek kupujícího by nepodléhal DPH?

 

Sleva na dítě - doktorand do 28 let

ID24678 | | Ing. Petra Konderlová

Na základě jakého předpisu zdůvodním, že slevu na dítě si uplatňuje rodič doktoranda do 28 let (denní studium)? Zákon o státní sociální podpoře sice definuje, kdo se „soustavně připravuje na povolání“, což by byl i ten doktorand, ale § 35c zákona o daních z příjmů tam dává ještě podmínku do dovršení věku 26 let.

Docházka dětí do mateřské školy

ID2278 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Dítě, které dovrší v polovině měsíce 3 let může do této doby navštěvovat MŠ jen 5 dní v měsíci. Od 3 let 4-hodiny denně nebo 5 dní v měsíci. Jsou ovšem rodiče, kteří chtějí do 3 let využít 5 dní v měsíci a od 3 let 4 hodiny denně. Zajímá mne: - zda mohou rodiče dát v daném měsíci dítě na 5 dní (celý den) do dovršení 3 let věku dítěte a následně od 3 let na 4 hodiny denně, nebo v daném měsíci buď jen 5 dní v měsíci nebo jen 4 hodiny denně (ale od 3 let věku dítěte).

Daň z přidané hodnoty ve výstavbě

ID6665 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud je garáž a kotelna součástí rodinného domu, započítává se jejich podlahové plocha do celkové podlahové plochy domu pro sazbu DPH?

Paušální výdaj na dopravu

ID15333 | | Mgr. Václav Pikal

V časopisu Účetnictví v praxi č. 9 v článku Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem mě zaujal odstavec, kde je uvedeno, že paušál nelze uplatnit u vozidel pořízených na úvěr se zajišťovacím právem prodejce. Společnost s r. o. (klient) pořídila osobní automobil na úvěr. Smlouva o úvěru obsahuje odstavec smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva. Smlouva o výpůjčce: „…se strany dohodly na zřízení zajišťovacího převodu vlastnického práva k vozidlu“. Dále je uvedeno, že věřitel přenechává vozidlo klientovi bezplatně na dobu určitou, a to ode dne podpisu úvěrové smlouvy. Smlouva o výpůjčce skončí dnem zániku zajištěných závazků jejich zaplacením klientem. Klient je v VTP zaregistrován jako provozovatel, dále je dohodnuto, že bude hmotný majetek odepisovat klient. Automobil je zařazen v hmotném majetku klienta a odepisováno. Mohu uplatňovat nákup PHM do daňových výdajů a zároveň uplatnit i DPH na vstupu z PHM, když je vedena kniha jízd. Na základě článku paušál nebude uplatněn.

 

DPH

ID11077 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Jsme střední škola, plátce DPH. V rámci doplňkové činnosti pořádáme školení jiným firmám. Školící pracovník, náš zaměstnanec jede svým autem, dá si cestovní příkaz, náhrady za auto + benzín + stravné. Při fakturaci vyfakturujeme cenu zaškolení + DPH a jak s cestovným a DPH? Nic jsme neuplatňovali, DPH tedy na faktuře - cena školení + DPH a náklady na cestovné třeba 2 500 Kč bez DPH osvobozeno je to takto dobře? Nebo se musí dát k tomu i DPH? Nebo jak správně v tomto případě postupovat?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru