Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Silniční daň u vozidla nad 3,5t

ID27444 | | Mgr. Václav Pikal

Společnost s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem ojetých vozidel převážně nad 3,5 t. Společnost koupila 30. 10. vozidlo nad 3,5t, toto bylo v evidenci vozidel stejného dne přepsáno na společnost a současně tentýž den byly značky odevzdány do depozita. Dle § 8 (1) by v tomto případě měla vzniknout daňová povinnost za říjen již novému vlastníkovi, prodávající by hradil silniční daň naposledy za září. Bude to takto i v případě, že kupující současně ve stejném dni přepisu vozidla odevzdal značky do depozita? Musí naše s. r. o. uhradil silniční daň za 10/2020?

Likvidace s. r. o. - účetní období (zdaňovací období § 21a) kratší než 12 měsíců (3 měsíce)

ID27520 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s.r.o. , která měla zdaňovací období kalendářního roku vstoupila do likvidace 30/9/2020. Za období 01-09/2020 zpracovala společnost účetní závěrku a podala daňové přiznání k DPPO na formuláři r. 2019, Kód typu přiznání 1B. Společnost v r. 2020 nevykonávala žádnou činnost, neplatila žádné zálohy na DPPO. Společnost má již v současné době všechny závazky a pohledávky uhrazené a ukončení likvidace plánuje v 03/2021. Dotazy: Je společnost povinna podat daňové přiznání za období 10/2020 - 12/2020 a pak za období 01/2021 - ukončení likvidace? Je tedy možné mít účetní období dlouhé 3 měsíce? Jaké údaje pak daňový subjekt vyplní v kolonce 04 - Kód typu přiznání a zdaňovací období. Nebo se postupuje úplně jinak - bude zdaňovací období např. 10/2020 až ukončení likvidace (datum nelze stanovit předem). Jak se pak postupuje ohledně daňového přiznání. Co je nutné hlásit správci daně? Co je požadováno v souvislosti se souhlasem o výmaz z O.R. od správce daně? Moc děkuji za odpověď

Soutěž, tombola

ID27438 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost pořádá pro své zákazníky různé typy soutěží:

1. Soutěž o nejlepšího obchodního zástupce (OSVČ) - vítězem je obchodní zástupce, který prodá nejvíce zboží.

2. Soutěž pro zákazníky - ze zákazníků, kteří nakoupili v určitém období, se vylosuje jeden, rozhoduje štěstí.

3. Tombola na předváděcích akcích - někdy jsou "vstupenky" do tomboly zdarma někdy za 5 Kč.

Nespadá některý typ uvedené soutěže pod zákon o hazardních hrách a nepodléhá oznamovací povinnosti? Výhra je vždy nepeněžitá - jde o zboží, se kterým společnost obchoduje. Je nákup zboží, které bude použito jako výhra - v soutěži i v tombole - pro společnost daňově uznatelným nákladem? Je třeba odvést DPH na výstupu, pokud bylo uplatněno na vstupu? Pokud je výhra do 10 000 Kč, předpokládám, že je osvobozena od daně.

Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

ID27473 | | Mgr. Václav Pikal

Lze v DPFO uplatnit paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem dle § 24/odst. 2 písm. zt) i v měsíci, kdy OSVČ čerpala kompenzační bonus?

Koupě části podniku a opravné položky

ID27469 | | Romana Smékalová

Lze pokračovat v tvorbě zákonných opravných položek (případně k následnému daňovému odpisu) k pohledavkám získaných v rámci nákupu části závodu? Vůči dlužníkům není vedeno soudní ani jiné vymáhací řízení.

Silniční daň

ID27482 | | Mgr. Václav Pikal

OSVČ (truhlářství) pořídila v roce 2020 nový osobní automobil s hybridním pohonem (spalovací motor + elektromotor), který využívá k ekonomické činnosti. Je tento osobní automobil nějak osvobozen od silniční daně?

Danění daru

ID27499 | | Romana Smékalová

Pokud fyzická osoba podnikatel přijme dar (pro osobní užití) od právnické osoby v hodnotě 20 000 Kč, musí ho danit ve svém přiznání k dani? 

Kniha jízd

ID27500 | | Romana Smékalová

Musí podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, bez zaměstnanců, vést knihu jízd, když má v obchodním majetku dvě vozidla? Z pohonných hmot si nárokuje DPH a uplatňuje pro daň z příjmu výdaje paušálem, tzn. vozidla nevstupují do nákladů. DPH z pořízení vozidel bylo nárokováno. 

Program COVID - nájemné

ID27526 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je možné žádat o podporu COVID - nájemné v těchto následujících třech případech: 1. Pronajímatelem je fyzická osoba, otec nájemce, která pronajímá nemovitost synovi za účelem provozování hotelu, který byl nyní již několikrát nuceně uzavřen z důvodu nařízení vlády (opatření proti šíření viru covid-19). Nájemné nebylo ze strany otce nájemníkovi odpuštěno a bylo uhrazeno za všechny měsíce roku 2020. Je možné žádat o finanční podporu? 2. Pronajímatel, fyzická osoba dává do podnájmu část nemovitosti za účelem provozování restaurace, která nyní musela být také již několikrát uzavřena. Nájemcem je fyzická osoba, bratr pronajímatele. Podnájem nemovitosti byl také za všechny měsíce roku 2020 uhrazen. 3. Pronajímatelem je právnická osoba, která pronajímá nájemci movité věci - vybavení hotelu. Právnická osoba (pronajímatel) je společnost s ručením omezeným, kde jsou společníky ( i jednatelé) otec a matka nájemce - fyzické osoby. Lze žádat o podporu Covid-nájemné i v případě nájmu movitých věcí, nebo pouze nemovitosti? A jsou ve výše uvedených všech třech případech nájemních vztahů osoby blízké, což by bránilo podání žádosti o finanční podporu? V současné době se někteří dostávají do velice složité situace, kdy se např. u tohoto hotelu jedná o sezonní činnost, tudíž k datu 18. 12. 2020 nebyl ve stavu žádný zaměstnanec. Všichni se přijímají až před začátkem zimní sezony, cca v polovině prosince. Nyjí jim hrozí, že nebudou mít z tohoto důvodu nárok na podporu Covid-Gastro-uzavřené provozovny. Proto bychom potřebovali zjistit, zda alespoň nějakou podporu mohou získat. 

Účtování úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ

ID27529 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jaký je správný postup u úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ? Daňové hledisko: - dle §36/5/b je u úroků uplatňována srážková daň - dle §38mb/b není SVJ zdůvodů úroků v bance povinno podat DP Účetní hledisko: rok 2020: - bankovní výpis - 211/644 - úrok 6,36 Kč - 211/644 - srážk. daň - 1,20 Kč - interní doklad k 31.12. - 644/931 rok 2021: - po rozhodnutí Shromáždění vlastníků - 931/911 Jsou tyto postupy správné? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru