Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vyplacení provize

ID26940 | | Ing. Petra Konderlová

Osoba OSVČ spolupracuje se s. r. o. - nabízí služby této společnosti. Za služby, které se uskuteční, dostane OSVČ provizi. Lze výplatu této provize podmínit tím, že se OSVČ zúčastní reklamní akce pořádané společností s. r. o.? Je třeba to mít smluvně dojednáno? Jak to bude s časovým rozlišením a odvodem DPH na straně s. r. o.? Provize bude za objem služeb uskutečněných v roce 2020, reklamní akce se uskuteční až v roce 2020. Bude to tedy pro s. r. o. náklad roku 2019 nebo až 2020? Kdy by mělo být odvedena DPH?

Režim přenesené daňové povinnosti u naprogramování dálkových ovladačů

ID26951 | | Ing. Martin Novák

Podléhá dodání dálkových ovladačů včetně jejich naprogramování k vjezdovým branám/garážovým vratům atd. režimu přenesené daňové povinnosti?

Fakturace společníka do společnosti

ID26520 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společník účetní firmy ABC je zároveň i fyzická osoba, OSVČ, která vede účetnictví pravidelně na základě živnostenského listu svým klientům. Společník má ve firmě ABC zkrácený pracovní úvazek - pro účely obchodního vedení firmy a zajišťování provozních a personálních věcí ve firmě. Účetní práce ve firmě jako HPP nevykonává. Může takovýto společník jako fyzická osoba, OSVČ, fakturovat subdodavatelské účetní práce pro účetní firmu ABC? Účetní firma ABC má výhody v prezentaci k získávání nových zakázek a zároveň by spolupráce byla nastavena tak, že fakturace by probíhala v obvyklém hodinovém ohodnocení na trhu tak, aby účetní firma za ni neplatila větší náklady, než je na trhu typické. Zároveň by účetní firma měla na těchto zakázkách ziskovou marži jako u jiných pracovníků s ohledem na kvalifikaci, a bylo by to pro firmu ABC výhodné i ziskové. Společník účetní firmy by vykonával práci na svém HW a z velké části ve své provozovně OSVČ. Pokud by používal některé vybavení s. r. o., které jako společník (zaměstnanec) firmy s. r. o. má k dispozici, tak by docházelo k měsíční fakturaci za využití od účetní firmy ABC na OSVČ. Společenská smlouva není nijak speciálně upravena, že by tento postup činnosti pro společníka zakazovala. Byl by tento postup možný a při sporu zejména se správcem daně plně obhajitelný?

Pokud by tento 100% společník se stal i jediným jednatelem s odměnou na základě smlouvy o výkonu funkce, mohl by pak tuto fakturaci někdo napadnout?

Pokud by ve firmě ABC bylo víc společníků a jednatelů, tak zákaz konkurence jednatele vykonávající účetní činnost i jako OSVČ by mohl napadnout pouze další společník a další jednatel?

Pokud by se jednalo o stavební s. r. o. se společníkem, který je zedníkem jako OSVČ, nebo marketingové s. r. o., kde je společník také OSVČ jako marketingový poradce - funguje tento výše zmíněný model obdobně?

 

Nadspotřeba u osobního automobilu

ID26936 | | Ing. Christian Žmolík

Jak je to s uplatněním nákladů na osobní auta, pořízená společností na operativní leasing? Konkrétně se jedná o tzv. "nadspotřebu" - určuje nějaký zákon, do jaké výše se může uplatnit náklad na pohonné hmoty do daňově uznatelných nákladů, nebo je to na posouzení správce daně, pokud přijde na kontrolu? Příklad - průměrná spotřeba, uvedená v technickém průkazu osobního auta bude 6,3 l/100 km, najdu v zákoně o daních z příjmů nějaký limit, kdy mohu bez obav zaúčtovat do "daňových nákladů"? 

Výpověď při pracovní neschopnosti

ID26941 | | JUDr. Petr Bukovjan

Může dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci v pracovní neschopnosti? Vím, že v prvních 14 dnech nelze dát výpověď, ale jde mi o dobu po uplynutí prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, kdy nemocenskou proplácí OSSZ.

Vedení účetnictví a paušální výdaje

ID26945 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba dobrovolně vede účetnictví, ale vyplatilo by se jí uplatnit výdajový paušál, jelikož má nízké prokazatelné náklady. Jak na konci účetního období postupovat, pokud výdajový paušál lze použít? Obrat má do 2 mil. a paušál by použila ve výši 60 %.

Členský příspěvek

ID26947 | | Ing. Christian Žmolík

Firma s. r. o. zaměstnává více než 50 % zdravotně postižených zaměstnanců. Obdržela fakturu od Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR na členský příspěvek na rok 2020 v částce 5 000 Kč. Je tento příspěvek daňově neuznatelný, nebo uznatelný? 

Určení místa výkonu práce, služební cesta

ID26900 | | JUDr. Marcela Smutná

Firma má zaměstnance, který vykonává velkou část práce od dob covid-19 z domova formou home office. Tento zaměstnanec používá firemní auto, se kterým jezdí operativně např. 1-2 týdně do provozovny jeho firmy do jiného města nebo jednou týdně k zákazníkům opět do jiného města. Auto většinou nechává zaparkované přes noc v místě bydliště, kde pracuje formou home office. Firma přemýšlí, jak má nastavit v pracovní smlouvě místo výkonu práce zaměstnance, aby mohly být všechny cesty mezi domovem zaměstnance, provozovnou i zákazníkem jako služební pro účely daně z příjmů zaměstnance i DPH. Je vhodné nastavení místo výkonu práce bydliště zaměstnance, kde vykonává home office? Nebo má nějaké (ne)výhody určit v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce i město provozovny firmy jako druhé místo výkonu práce?

Oprava chybně přiznaného daňového zvýhodnění na dítě

ID26895 | | Josef Rajdl

Zaměstnankyně má tři děti, na které si v měsíční mzdě uplatňuje každý měsíc daňové zvýhodnění. Nejstarší syn studoval do června 2020. Za měsíce červenec a srpen, když už zaměstnankyně nárok na daňové zvýhodnění neměla, jí bylo bohužel ještě chybně přiznáno. Jak toto můžeme opravit? Zaměstnankyně má vedle HPP ještě živnostenský list, takže si daňové přiznání za rok dělá sama, ne prostřednictvím ročního zúčtování zaměstnavatele (kde by to zřejmě zaměstnavatel mohl opravit). Jak chybu z pohledu zaměstnavatele napravit?

Neuhrazené penále ve výnosech

ID26887 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost v roce 2018 vystavila jiné společnosti penále za pozdní úhradu faktury. Toto penále nebylo zaplaceno, ale společnost jej v účetnictví roku 2018 uvedla jako výnos. Se společností byl veden spor prostřednictvím rozhodčího soudu a nařízena exekuce na úhradu penále. Nicméně doposud žádné plnění z exekuce nevzniklo. Jak z účetnictví výnos z roku 2018 kompenzovat, když k penále nelze tvořit opravnou položku? Nepředpokládáme, že dojde prostřednictvím exekuce k nějakému plnění, ale částka je stále uvedena v pohledávkách. Jak se této pohledávky účetně zbavit a snížit si o ni daňový základ? Vystavit dobropis na penále?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru