Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Provozování soukromé galerie

ID26892 | | Ing. Ivana Pilařová

Náš klient se rozhodl pro nový obchodní záměr vedle svého stávajícího podnikání - provozování výstavní, ale i prodejní galerie. Zakoupí zcela nové nebytové prostory, kde je možnost odpočtu DPH. Zakoupí vybavení a zařízení galerie (nábytek, zabezpečovací zařízení...). Do galerie umístí vlastní sbírky i sbírky dalších vlastníků, kdo bude mít zájem, může být jeho dílo určené k prodeji. Za vstup do galerie bude vybíráno vstupné. Moc nepočítáme, že by minimálně v několika nejbližších letech byla galerie v kladných číslech. Je vstupné zdanitelným plněním a podléhá DPH, a pokud ano v jaké sazbě? Provize při prodeji obrazů je taktéž zdanitelným plněním? Pokud veškerá činnost slouží ke zdanitelným plněním, je plný nárok na odpočet (dávám schválně do úvahy, že se především v prvních letech nemusí podařit dosáhnout zisku)?

Krytí ztráty u příspěvkové organizace

ID26899 | | Ing. Zdeněk Morávek

Příspěvková organizace v roce 2019 skončila se ztrátou, jelikož neměla ani v rezervním fondu žádné prostředky ke krytí této ztráty. Ztráta v roce 2020 zůstává v rozvaze na účtu 432 minusem. V srpnu 2020 organizace obdržela od zřizovatele finanční prostředky vysloveně určené ke krytí ztráty. Jak správně účtovat?

Práce společníka pro vlastní společnost

ID25221 | | Ing. Matěj Nešleha

Právnická osoba (s. r. o.) má jediného společníka, který je zároveň jediným jednatelem. Tato společnost poskytuje instalatérské služby. Společnost nemá žádné zaměstnance. Instalatérské práce vykonává pro tuto společnost její společník. Je možné, aby společník za tyto instalatérské práce, které vykonává pro svoji společnost, nepobíral žádnou odměnu dle § 6 zákona o daních z příjmů? Případně, že by společník, který je zároveň jednatelem, pobíral jen odměnu za výkon funkce jednatele a nepobíral žádnou odměnu za instalatérské práce, které pro svoji společnost vykonává? Existuje k této problematice nějaká aktuální judikatura? 

Zaúčtování slev, slevových kuponů a akcí 2+1 zdarma

ID26825 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak zaúčtovat poskytnuté slevy, slevové kupony či akce 2+1 zdarma. Jsme škola, příspěvková organizace, účtujeme způsobem B, nejsme plátci DPH. Uvedu příklady: na faktuře je uvedena cena materiálu/majetku se slevou např. 10 %. Na slevu od prodejce nemáme darovací smlouvu, na faktuře je pouze vyčíslení uvedeného procenta slevy, či cena před slevou a po slevě (vč. výše poskytnuté slevy). Příjem faktury za materiál po slevě 10%: 45 Kč - MD 501/D 321, zaúčtování výše slevy 5 Kč - MD 501/D 649. Příjem faktury za nástěnku (evidence DDHM) po slevě 10 %: 4500 Kč - 558/321, zaúčtování výše slevy 500 Kč - 558/649, evidence majetku DDHM ve výši 5000 Kč - 028/088. Jsou takovéto postupy správné? Pokud ano, postupovat takto i v případě poskytnutých slevových kuponů např. ve výši 100 Kč či akce 2+1 zdarma? - např. faktura 3000 Kč za nástěnky 2+1 zdarma – cena jedné nástěnky je 1000 Kč, nebo 1500 Kč? V jaké ceně nástěnky zaúčtovat a zaevidovat do majetku? Pokud uvedený postup správný není, jak promítnout v účetnictví poskytnutí slev? 

Postoupení pohledávky za úplatu

ID26693 | | Ing. Ivana Pilařová

Postupitel, fyzická osoba, za 1 Kč postoupila pohledávky vůči třetí společnosti (právnické osobě) společnosti (postupníkovi). Pohledávky byly ve výši 200 000 Kč převedeny na postupníka za 1 Kč (uhrazeno převodem z účtu na účet). Vše proběhlo v roce 2019. Společnost nyní vlastní pohledávku vůči jiné právnické osobě. Zatím nedošlo ze strany „dlužníka“ k zaplacení této pohledávky. Jak zaúčtovat tuto pohledávku při jejím zakoupení/postoupení za 1 Kč a kdy se tato pohledávka promítne do zdanitelných příjmů - již v roce 2019, nebo až dojde k proplacení pohledávky?

Kompenzační bonus - pomoc společníkům malých s. r. o.

ID26898 | | Ing. Petra Konderlová

Společníkovi s. r. o. byl vyplacen kompenzační bonus na firemní účet s. r. o. Jak o kompenzačním bonusu účtovat a jak bude zdaněn?

Opravy hmotného majetku

ID26897 | | Ing. Petra Konderlová

Firma spol. s r. o. vlastní bytový dům s několika byty, které pronajímá fyzickým osobám. Letos se rozhodla opravit respektive vyměnit ve čtyřech bytech kuchyně včetně spotřebičů, každá je za cca 50 - 60 000 Kč s daní. Původní kuchyně byly zaúčtovány jako součást budovy. Mohu tyto výměny zaúčtovat jako opravu? Samozřejmě nedojde k odpočtu DPH. Velikost i základní vybavení zůstane stejná jako u původních kuchyní. 

Finanční služby nezahrnované do koeficientu krácení DPH

ID26896 | | Ing. Ladislav Pitner

Skupina DPH jako plátce prostřednictvím svých členů poskytuje kromě jiného (zdanitelná plnění) i úvěry a peněžní zápůjčky na dlouhodobé bázi, ze kterých plynou úroky, které u plátce představují plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 54 zákona o DPH. V souvislosti s poskytováním úvěrů a finančních zápůjček, plátce (skupina) nespotřebovává na vstupu žádná zdanitelná plnění nakoupená od jiných plátců nebo jen v omezené míře ve srovnání s ostatními činnostmi, a ani se touto osvobozenou činností nepodílí a nepřispívá na žádném uskutečňování či rozšiřování zdanitelných plnění na výstupu. Lze úroky z poskytování úvěrů a finančních zápůjček, které představují osvobozené plnění dle § 54 odst. 1 písm. c) zákona o DPH, při kterých nejsou spotřebovány žádné nakupované vstupy nebo jen v minimální či omezené míře, a současně které se nepodílí na uskutečňování zdanitelných plnění (výstup), považovat za finanční službu, která nevstupuje do výpočtu koeficientu pro krácený nárok na odpočet dle § 76 odst. 4 zákona o DPH?

Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele

ID26865 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec firmy má pozici mistr ve výrobě s úvazkem 0,8 hod. Na úvazek 0,2 hod. bychom chtěli uzavřít DPP na pozici psychosociální pracovník - tato pozice je zahrnuta do projektu a mzda je dotována, měsíčně by se mělo jednat o částku 6958 Kč (méně než 10 000 Kč/měsíc). Je pro zaměstnance tato forma výhodná, nebo raději zvolit 2 pracovní smlouvy, stávající 0,8 mistr ve výrobě a druhá smlouva s úvazkem 0,2 na pozici psychosociální pracovník? Nechtěli bychom zaměstnance nějak „ošidit“.

Půjčka společnosti od společníka

ID26902 | | Ing. Petra Konderlová

Když společník-jednatel (fyzická osoba) půjčí společnosti hotovost, jak je to s úroky? Pokud bude společník vyžadovat odměnu ve formě úroků, jak se stanovují? A když nebude požadovat společník žádnou odměnu, nebude to napadnutelné?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru